Zakon o potvrđivanju Dopunskog Protokola IV. uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj

NN 4/2002 (15.3.2002.), Zakon o potvrđivanju Dopunskog Protokola IV. uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj

HRVATSKI SABOR

42

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA IV. UZ KONVENCIJU O ZABRANI ILI OGRANIČENJU UPORABE ODREĐENOGA KONVENCIONALNOG ORUŽJA S PRETJERANIM TRAUMATSKIM UČINKOM ILI DJELOVANJEM BEZ OBZIRA NA CILJ

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Dopunskog Protokola IV. uz Konvenciju o zabrani ili ograniče­nju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelova­njem bez obzira na ci­lj, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. ve­ljače 2002.

Broj: 01-081-02-828/2
Zagreb, 26. ve­ljače 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA IV. UZ KONVENCIJU O ZABRANI ILI OGRANIČENJU UPORABE ODREĐENOGA KONVENCIONALNOG ORUŽJA S PRETJERANIM TRAUMATSKIM UČINKOM ILI DJELOVANJEM BEZ OBZIRA NA CILJ

Članak 1.

Potvrđuje se Dopunski Protokol IV. uz Konvenciju o zabrani ili ograniče­nju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelova­njem bez obzira na ci­lj usvojen 13. listopada 1995. u Beču u izvorniku na arapskom, engleskom, kineskom, francuskom, ruskom i špa­njolskom jeziku.

Članak 2.

Dopunski Protokol IV. uz Konvenciju o zabrani ili ograniče­nju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelova­njem bez obzira na ci­lj u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS

ARTICLE 1: ADDITIONAL PROTOCOL

The following protocol shall be annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to be Excessively I­njurious or to Have Indiscriminate Effects (»the Convention«) as Protocol IV:

Protocol on Blinding Laser Weapons
(Protocol IV)

Article 1

It is prohibited to employ laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or to the eye with corrective eyesight devices. The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to any State or non-State entity.

Article 2

In the employment of laser systems, the High Contracting Parties shall take all feasible precautions to avoid the incidence of permanent blindness to unenhanced vision. Such precautions shall include training of their armed forces and other practical measures.

Article 3

Blinding as an incidental or collateral effects of the le­gitimate military employment of laser systems, including laser systems user against optical equipment, is not covered by the prohibition of this Protocol.

Article 4

For the purpose of this Protocol žpermanent blindnessž means irreversible and uncorrectable loss of vision which is seriously disabling with no prospect of recovery. Serious disability is equivalent to visual acuity of less than 20/200 Snellen measured using both eyes.«

ARTICLE 2: ENTRY INTO FORCE

This Protocol shall enter into force as provided in paragraphs 3 and 4 of Article 5 of the Convention.

 

DOPUNSKI PROTOKOL IV.
UZ KONVENCIJU O ZABRANI ILI OGRANIČENJU UPORABE ODREĐENOG KONVENCIONALNOG ORUŽJA S PRETJERANIM TRAUMATSKIM UČINKOM ILI DJELOVANJEM BEZ OBZIRA NA CILJ

ČLANAK: 1.: DOPUNSKI PROTOKOL

S­ljedeći Protokol prilaže se Konvenciji o zabrani i ograniče­nju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelova­njem bez obzira na ci­lj (»Konvencija«) kao Protokol IV.

Protokol o os­ljep­ljujućem laserskom oružju
(Protokol IV.)

Članak 1.

Zabra­njena je uporaba laserskog oružja posebno namije­njenog, po ­nje­govom jedinom borbenom djelova­nju ili po jednom od ­nje­govih borbenih djelova­nja, za uzrokova­nje trajnog s­ljepila osobama s normalnim vidom, odnosno samom oku ili oku s pomagalima za korekciju vida. Visoke ugovorne stranke neće prenositi takvo oružje ikojoj državi ili nedržavnom enitetu.

Članak 2.

Pri uporabi laserskih sustava, visoke će ugovorne stranke poduzeti sve moguće mjere opreza kako bi se izbje­glo nastupa­nje trajnog s­ljepila kod osoba s normalnim vidom. Takve mjere opreza uk­ljučuju obuku ­njihovih oružanih snaga i ostale svrsishodne mjere.

Članak 3.

Os­ljep­ljiva­nje kao slučajni ili uzgredni učinak zakonite vojne uporabe laserskih sustava, uk­ljučujući laserske sustave koji djeluju protiv optičke opreme, nije obuhvaćeno zabranom iz ovoga Protokola.

Članak 4.

U smislu ovoga Protokola »trajno s­ljepilo« znači nepovratni i nepoprav­ljivi gubitak vida koji čini teški invaliditet bez mogućnosti oporavka. Teški invaliditet odgovara vidnoj sposobnosti ma­njoj od 0,1 mjereno na oba oka po Snellenovim tablicama.

ČLANAK 2.: STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Protokol stupa na snagu kako je određeno u stavku 3. i 4. članku 5. Konvencije.

 

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1. ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/02-01/02
Zagreb, 21. ve­ljače 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.