Izmjene članka 22. Ugovora o suradnji na području patenata (PCT), Izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), Odluke o stupanju na snagu i prijelazne odredbe

NN 4/2002 (15.3.2002.), Izmjene članka 22. Ugovora o suradnji na području patenata (PCT), Izmjena i dopuna Pravilnika prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT), Odluke o stupanju na snagu i prijelazne odredbe

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

48

Na temelju članka 3. Zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji na području patenata (PCT) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 3/98) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

 

Modifications of Article 22 of the Patent Cooperation Treaty (PCT),

Amendments of the Regulations Under the PCT and

Decisions Relating to Entry into Force and Transitional Arrengements

Adopted by the Assembly of The International Patent Cooperation Union (PCT Union) at its thirtieth (13th ordinary) session on October 3, 2001, with effect from April 1, 2002

MODIFICATIONS OF ARTICLE 22
OF THE PCT

Article 22

Copy, Translation, and Fee,
to Designated Offices

(1) The applicant shall furnish a copy of the international application (unless the communication provided for in Article 20 has already taken place) and a translation thereof (as prescribed), and pay the national fee (if any), to each designated Office not later than at the expiration of 30 months from the priority date. Where the national law of the designated State requires the indication of the name of and other prescribed data concerning the inventor but allows that these indications be furnished at a time later than that of the filing of a national application, the applicant shall, unless they were contained in the request, furnish the said indications to the national Office of or acting for the State not later than at the expiration of 30 months from the priority date.

(2) Where the International Searching Authority makes a declaration, under Article 17(2)(a), that no international search report will be established, the time limit for performing the acts referred to in paragraph (1) of this Article shall be the same as that provided for in paragraph (1).

(3) Any national law may, for performing the acts referred to in paragraphs (1) or (2), fix time limits which expire later than the time limit provided for in those paragraphs.

AMENDMENTS OF RULE 90 bisš
OF THE REGULATIONS UNDER THE PCT

Rule 90 bis

Withdrawals

90 bis. 1 Withdrawal of the International Application

(a) The applicant may withdraw the international application at any time prior to the expiration of 30 months from the priority date.

(b) and (c) ŠNo changeĆ

90 bis. 2 Withdrawal of Designations

(a) The applicant may withdraw the designation of any designated State at any time prior to the expiration of 30 months from the priority date. Withdrawal of the designation of a State which has been elected shall entail withdrawal of the corresponding election under Rule 90bis.4.

(b) to (e) ŠNo changeĆ

90  bis. 3 Withdrawal of Priority Claims

(a) The applicant may withdraw a priority claim, made in the international application under Article 8(1), at any time prior to the expiration of 30 months from the priority date.

(b) to (e) ŠNo changeĆ

90 bis. 4 to 90 bis. 7 ŠNo changeĆ

DECISIONS RELATING TO ENTRY INTO FORCE AND TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

(1) The modifications of the time limits fixed in Article 22(1) shall, subject to paragraphs (2) and (3), enter into force on April 1, 2002. The modifications shall apply, so far as any designated Office is concerned, to any international application in respect of which the period of 20 months from the priority date expires on or after the date on which the modifications enter into force in respect of that Office and in respect of which the acts referred to in Article 22(1) have not yet been performed by the applicant.

(2) If, on October 3, 2001, any such modification is not compatible with the national law applied by a designated Office, it shall not apply in respect of that Office for as long as it continues not to be compatible with that law, provided that the said Office notifies the International Bureau accordingly by January 31, 2002. The notification shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

(3) Any notification sent to the International Bureau under paragraph (2) may be withdrawn at any time. Such withdrawal shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette and the modifications shall enter into force two months after the date of such publication or on such earlier or later date as may be indicated in the notice of withdrawal.

(4) It is recommended that any Contracting State whose national law is not compatible with the modifications take urgent action to amend its law to make it compatible so that a notification does not have to be given under paragraph (2) or, if such a notification must be given, so that it can be withdrawn under paragraph (3) as soon as possible thereafter.

(5) The amendments of Rule 90bis shall enter into force on April 1, 2002.

 

Izmjene članka 22. Ugovora o suradnji na području patenata (PCT)

Izmjene i dopune Pravilnika prema PCT i

Odluka o stupanju na snagu i prijelazne odredbe

usvojene od strane Skupštine Međunarodne Unije za suradnju na području patenata (PCT Unija) na njezinoj trinaestoj (13. redovitoj) sjednici održanoj 3. listopada 2001. g. koje stupaju na snagu 1. trav­nja 2002. g.

IZMJENE ČLANKA 22. PCT

Članak 22.

Primjerak, prijevod i pristojba naznaČenim uredima

1. Podnositelj prijave mora dostaviti primjerak međunarodne prijave (osim ako je dostava predviđena u članku 20. već obav­ljena) i primjerak njezina prijevoda (kako je propisano), te platiti nacionalnu pristojbu (ako je propisana), svakom naznačenom uredu najkasnije do isteka 30 mjeseci od datuma prvenstva. Ako nacionalni zakon naznačene države zahtijeva navođenje imena izumitelja i drugih propisanih podataka koji se na njega odnose, ali dopušta da se ti podaci dostave i nakon podnošenja nacionalne prijave, podnositelj prijave mora, osim ako su isti navedeni u zahtjevu, dostaviti te podatke nacionalnom uredu te države ili nacionalnom uredu koji radi za tu državu najkasnije do isteka 30 mjeseci od datuma prvenstva.

2. Ako Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje izjavi, u skladu s člankom 17., stavkom 2., točkom a), da neće sastaviti izvješće o međunarodnom pretraživanju, rok za obavljanje postupaka navedenih u stavku 1. ovoga članka isti je kao i rok predviđen u stavku 1.

3. Svaki nacionalni zakon može, za obavljanje postupaka navedenih u stavcima 1. ili 2., odrediti rokove koji istječu kasnije od rokova navedenih u tim stavcima.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA 90. bis.1 PRAVILNIKA PREMA PCT

Pravilo 90. bis.

PovlaČenja

90. bis. 1. Povlačenje međunarodne prijave

a) Podnositelj prijave može povući međunarodnu prijavu u bilo koje doba prije isteka 30 mjeseci od datuma prava prvenstva.

b) i c) /Ne mijenjaju se/

90. bis. 2. Povlačenje naznaka

a) Podnositelj prijave može povući naznaku bilo koje naz­načene države u bilo koje doba prije isteka 30 mjeseci od datuma prava prvenstva. Povlačenje naznake države koja je izabrana povlači za sobom povlačenje odgovarajućeg izbora prema pravilu 90.bis.4.

Od b) do e) /Ne mijenjaju se/

90. bis. 3. Povlačenje zahtjeva za priznavanje prvenstva

a) Podnositelj prijave može povući zahtjev za priznavanje prvenstva sadržan u međunarodnoj prijavi prema članku 8., stavku 1. u bilo koje doba prije isteka 30 mjeseci od datuma prava prvenstva.

Od b) do e) /Ne mijenjaju se/

Od 90. bis. 4. do 90. bis. 7. /Ne mijenjaju se/

ODLUKA O STUPANJU NA SNAGU
I PRIJELAZNE ODREDBE

1. Izmijenjeni rokovi navedeni u članku 22., stavku 1., uz iznimku stavaka 2. i 3., stupaju na snagu 1. travnja 2002. g. Svaki dotični naznačeni ured izmjene mora primjenjivati na sve međunarodne prijave kojima rok od 20 mjeseci od datuma prvenstva istječe na datum stupanja izmjena na snagu za taj ured ili nakon toga datuma te na međunarodne prijave čiji podnositelj još nije obavio radnje navedene u članku 22., stavku 1.

2. Ako 3. listopada 2001. g. bilo koja takva izmjena nije u skladu s nacionalnim zakonom naznačenog ureda, ona se na taj ured ne primjenjuje sve dok zakon toga ureda nije usklađen s tom izmjenom, pod uvjetom da taj ured o tome obavijesti Međunarodni ured do 31. siječnja 2002. Tu će obavijest Međunarodni ured odmah objaviti u Glasniku.

3. Svaka obavijest upućena Međunarodnom uredu prema stavku 2. može biti povučena u bilo koje doba. Takvo povlačenje Međunarodni ured odmah objavljuje u Glasniku, a izmjene stupaju na snagu po isteku dva mjeseca od datuma takve objave ili na raniji ili kasniji datum, koji je naznačen u obavijesti o povlačenju.

4. Preporuka je da svaka država ugovornica čiji nacionalni zakon nije u skladu s tim izmjenama hitno obavi izmjene i dopune njezina zakona te da ga uskladi s tim izmjenama kako ne bi morala upućivati obavijest navedenu u stavku 2. ili, ako tu obavijest mora uputiti, kako bi ju nakon toga što prije mogla povući prema stavku 3.

5. Izmjene pravila 90.bis stupaju na snagu 1. travnja 2002. g.