Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima

NN 6/2002 (10.5.2002.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima

HRVATSKI SABOR

69

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV TERORIZMA, ORGANIZIRANOG KRIMINALA, NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA I DRUGIH VRSTA NEZAKONITIH DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumu­njske o surad­nji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i drugih vrsta nezakonitih djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. trav­nja 2002.

Broj: 01-081-02-1592/2
Zagreb, 15. trav­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV TERORIZMA, ORGANIZIRANOG KRIMINALA, NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA I DRUGIH VRSTA NEZAKONITIH DJELATNOSTI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumu­njske o surad­nji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i drugih vrsta nezakonitih djelatnosti, potpisan u Zagrebu, 30. rujna 2000., u izvorniku na hrvatskom, rumu­njskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV TERORIZMA, ORGANIZIRANOG KRIMINALA, NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA I DRUGIH VRSTA NEZAKONITIH DJELATNOSTI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Rumu­njske, u da­lj­njem tekstu »ugovorne stranke«, u duhu postojeće­g prijate­ljstva i surad­nje između dviju zema­lja,

uvjerene u potrebu zaštite života, imovine, teme­ljnih prava i ostalih sloboda svojih držav­ljana,

priznajući prednosti međunarodne surad­nje kao glavnog faktora u sprječava­nju i učinkovitom suzbija­nju organiziranog kriminala,

Uzimajući u obzir odredbe Jedinstvene Konvencije o narkoticima (New York, 30. 3. 1961.), koja je izmije­njena Protokolom iz 1972. (Ženeva, 25. 3.), Konvencije o psihotropnim tvarima (Beč, 21. 2. 1971.), Konvencije protiv nezakonite trgovine narkoticima i psihotropnim tvarima (Beč, 20. 12. 1988.) »Globalnog plana djelova­nja« (New York, 23. 2. 1990.), Rezolucije usvojene na IX. Kongresu o sprječava­nju organiziranog kriminala i tretira­nju prijestupnika (Kairo, 25. 4. – 08. 5. 1995.), izrađene u okviru Ujedi­njenih naroda kao i ostale relevantne međunarodne dokumente, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke surađivat će i ponuditi zajedničku pomoć na s­ljedećim područjima:

1. Suzbija­nje međunarodnog terorizma.

2. Suzbija­nje organiziranog kriminala, identificira­nje i istra­ži­va­nje osoba i organizacija koje su uk­ljučene u:

a) nezakonitu trgovinu, proizvod­nju i konzumira­nje narkotika i psihotropnim tvarima,

b) trgovinu ­ljudima i iskorištava­nje djece,

c) nezakonitu trgovinu sirovinama, nuklearnim materijalima i tehnologijama, strateškom opremom i tehnologijom, vatrenim oružjem, municijom i otrovnim tvarima i eksplozivima,

d) pribav­lja­nje i trgovinu ­ljudskim organima i tkivima,

e) krijumčare­nje dragog kame­nja i metala ili povijesnih i umjetničkih vrijednosti koje pripadaju nacionalnim ili među­na­rod­nim kulturnim baštinama,

f) krivotvore­nje dokumenata, valute i ostalih vrijednosnica,

g) nezakonito kocka­nje i lažno predstav­lja­nje koje se koristi u le­galnom kocka­nju.

3. Suzbija­nje međunarodnih nezakonitih gospodarskih aktivnosti ili onih koje provode držav­ljani predmetnih zema­lja kao i suzbija­nje krijumčare­nja, izbje­gava­nje poreza i pra­nje profita od nedopuštenih ili kaznenih djela.

4. Javni red:

a) metode i sredstva koja osiguravaju, održavaju i zadržavaju javni red, kako bi se zaštitili i sačuvali objekti od javnog i nacionalnog interesa,

b) sprječava­nje nasi­lja i uporabe ručno izrađenih bombi,

c) sprječava­nje, otkriva­nje i istraživa­nje krađa i trgovine ukradenim vozilima, kao i prometnih prijestupa.

5. Sustav evidentira­nja identiteta i dokumenata o osobnom statusu u skladu s obvezama koje su preuzele ugovorne stranke nakon potpisiva­nja međunarodnih bilateralnih tj. pristupa­nja multilateralnim sporazumima ili ugovorima.

6. Ile­galne migracije, sigurnost državne granice:

a) suzbija­nje ile­galne migracije i mreža koje trguju ­ljudima,

b) otkriva­nje krivotvorenih ili lažnih putnih dokumenata i viza,

c) organizira­nje, provođe­nje i uprav­lja­nje poslovima nadzora državne granice na kopnu i moru.

7. Surad­nja kod sprječava­nja ekološkog kriminala.

8. Uzajamna potpora ugovornih stranaka pri odabiru stručne teme­ljne i da­lj­nje obuke i unapređe­nja struč­njaka dviju država na područjima navedenim u točkama 1–7.

Članak 2.

Surad­nja između dviju ugovornih stranaka ostvarit će se kroz:

a) razmjenu informacija i zna­nja na područjima iz članka 1.,

b) poduzima­nje koraka ili djelova­nja uzajamno dogovorenih od strane nadležnih tijela dviju zema­lja,

c) razmjenu struč­njaka koji su se specijalizirali na područ­ji­ma od obostranog interesa,

d) razmjenu dokumentacije, izda­nja i rezultati znanstvenih is­traži­va­nja koja su provedena na područjima od zajedničkog interesa,

e) međusobno dava­nje operativnih obavještajnih informacija koje su usmjerene na dava­nje podrške u prevenciji, otkriva­nju i istraživa­nju djelatnosti organiziranog kriminala i ostalog kriminala.

Članak 3.

1. Za primjenu odredbi ovog Ugovora, ugovorne stranke određuju s­ljedeća nadležna tijela:

a) Za hrvatsku stranu:

– Ministarstvo unutar­njih poslova

b) Za rumu­njsku stranu:

– Ministarstvo unutar­njih poslova,

– Ured tužite­lja pri Vrhovnom sudu,

– Rumu­njska obavještajna služba,

– Ministarstvo financija – Glavna uprava carine i Financijska policija,

– Nacionalni ured za prevenciju i suzbija­nje pra­nja novca.

2. Kako bi se osigurala operativna povezanost, nadležna ti­jela odredit će osobu za kontakt, o čijim će podacima, tj. o imenu, prezimenu, položaju, telefonu, telefaksu, ugovorne strane izvijes­titi jedna drugu, diplomatskim putem, u roku 30 dana od stupa­nja na snagu ovog Ugovora.

3. Kako bi se ostvarila praktična surad­nja, iz članka 1. i 2., nad­ležna tijela ugovornih stranaka, u okviru svojih zakonom utvr­đe­nih nadležnosti, mogu sklopiti protokole o surad­nji, uvažava­ju­ći nacionalno zakonodavstvo dviju zema­lja.

Članak 4.

Ugovorne stranke pomoći će jedna drugoj kod obrade i ana­lizi­ra­nja informacija navedenih u članku 1. i mogu osigurati opremu i određenu tehnologiju nadležnim tijelima druge ugovorne stran­ke uz dužno poštova­nje međunarodnih obveza.

Članak 5.

Kako bi se povećala učinkovitost ­njihove surad­nje, ugovorne stranke će:

1. organizirati sastanke struč­njaka unutar svojih ministarstava unu­tar­njih poslova i/ili drugih međusobno dogovorenih institucija, za relevantna područja nadležnosti, kada je to potrebno radi rješava­nja žurnih i posebnih problema kao što su terorizam, trgovina drogom i psihotropnim tvarima, vatrenim oružjem i municijom, ile­galne mreže migracije i ostali oblici organiziranog kriminala,

2. pomagati jedna drugoj, na teme­lju prethodnih konzultacija, unutar različitih relevantnih foruma, organizacija i među­na­rod­nih tijela na područjima pokrivanim ovim Ugovorom.

Članak 6.

1. Bilo koja ugovorna stranka može odbiti udovo­ljiti zah­tjevu za surad­njom ili pros­ljeđiva­njem informacija ukoliko dotič­na strana smatra da bi takav zahtjev utjecao na ­njezin nacionalni suverenitet ili sigurnost ­njezine države, ili bi kršilo ­njezino nacionalno zakonodavstvo ili druge obveze koje proizlaze iz među­narodnih sporazuma.

2. U takvom slučaju, ugovorna stranka koja ulaže zahtjev će, bez nepotrebne odgode, o takvom odbija­nju biti izviještena.

Članak 7.

1. Odredbe ovog Ugovora neće ne­gativno utjecati na prava i obveze koje su preuzele ugovorne stranke ili ­njihove države a koja proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma ili ugovora.

2. Svaki spor u tumače­nju ili primjeni ovog Ugovora rješavat će se putem konzultacija između ugovornih stranaka.

Članak 8.

Troškovi koji se odnose na primjenu odredaba ovog Ugovora, kao i oni koji su povezani s razmjenom izaslanstava snosit će se na osnovi uzajamnosti i uredit će se Protokolima koji će se sklopiti sukladno odredbama iz točke 3. članka 3. ovog Ugovora.

Članak 9.

1. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

2. Ovaj Ugovor stupa na snagu na datum primitka zad­nje oba­vijesti koju su ugovorne stranke razmijenile diplomatskim putem, obavještavajući jedna drugu da su ispu­njeni svi uvjeti predviđeni ­njihovim nacionalnim zakonodavstvima za ­nje­govo stu­pa­nje na snagu.

3. Svaka ugovorna stranka može otkazati ili suspendirati ovaj Ugovor, u cijelosti ili djelomično, na način da o tome pisano, diplomatskim putem obavijesti drugu ugovornu stranku. Otkaz odnosno suspenzija stupa na snagu šest (6) mjeseci odnosno trideset (30) dana od datuma primitka takve obavijesti.

4. Ugovorne stranke mogu se dogovoriti o mogućim izmje­nama i dopunama ovog Ugovora. Takve izmjene i dopune stupit će na snagu nakon postupka navedenog u stavku 1. ovog članka.

Sastav­ljeno u Zagrebu, 30. rujna 2000. u dva izvorna primjerka na hrvatskom, rumu­njskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju nesuglasica u tuma­če­nju bit će mjerodavan engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE         ZA VLADU RUMUNJSKE

Šime Lučin, v. r.                               Constantin Dudu Ionescu, v. r.

ministar unutar­njih poslova                         ministar unutar­njih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva unutar­njih poslova Republike Hrvatske.

Na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o ­nje­govom stupa­nju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora, nakon ­nje­govog stupa­nja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/02-01/06
Zagreb, 11. trav­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga  sabora
Zlatko Tomčić, v. r.