Objava o stupanju na snagu UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima

NN 6/2002 (10.5.2002.), Objava o stupanju na snagu UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

80

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, sklopljena u Rimu 24. lipnja 1995., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2000, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. ožujka 2001.

Klasa: 018-05/00-01/70
Urbroj: 521-03-05-02/04-02-09
Zagreb, 18. travnja 2002.

Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.