Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju nuklearne elektra

NN 9/2002 (23.7.2002.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju nuklearne elektra

HRVATSKI SABOR

114

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, do­no­sim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO I ZAJEDNIČKE IZJAVE POVODOM POTPISIVANJA UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređe­nju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaga­nje, iskorištava­nje i razgrad­nju Nuklearne elektrane Krško i Zajedničke izjave povodom potpisiva­nja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređe­nju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaga­nje, iskorištava­nje i razgrad­nju Nuklearne elektrane Krško, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. srp­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2617/2
Zagreb, 8. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO I ZAJEDNIČKE IZJAVE POVODOM POTPISIVANJA UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvat­ske i Vlade Republike Slovenije o uređe­nju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaga­nje, iskorištava­nje i razgrad­nju Nuklearne elektrane Krško i Zajednička izjava povodom potpisiva­nja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređe­nju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaga­nje, iskorištava­nje i razgrad­nju Nuklearne elektrane Krško, potpisani 19. prosinca 2001., u Krškom, u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora i Zajedničke izjave iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glase:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

(i) Polazeći od Europske energetske pove­lje, a posebno na teme­lju načela utvrđenih

• Ugovorom o energetskoj pove­lji,

• Konvencijom o nuklearnoj sigurnosti,

• Zajedničkom konvencijom o sigurnosti zbri­njava­nja istrošenog goriva i sigurnosti zbri­njava­nja radioaktivnog otpada,

(ii) u že­lji da kao suverene i međunarodno priznate države i nada­lje uređuju sporazumno međusobne odnose u svezi sa statusom, iskorištava­njem i razgrad­njom Nuklearne elektrane Krško (u dalj­njem tekstu NE Krško), a

(iii) polazeći od Sporazuma, zak­ljučenog 27. listopada 1970. godine između Izvršnog vijeća SR Hrvatske i Izvršnog vijeća SR Slovenije, a ratificiranog u Saboru SR Hrvatske 28. prosinca 1970. godine (»Narodne novine« SR Hrvatske br. 1/71) te u Skupštini SR Slovenije 10. prosinca 1970. godine (»Uradni list« SR Slovenije br. 44/70),

(iv) imajući u vidu Ugovor o udruživa­nju sredstava radi zajedničke izgrad­nje i zajedničke eksploatacije NE Krško, zak­ljučen 22. ožujka 1974. godine između Elektroprivrede Zagreb i Savskih elektrarn Ljub­ljana, kao i pripadajući Aneks od 16. trav­nja 1982. godine,

(v) imajući u vidu Samoupravni sporazum o uređe­nju među­sob­nih prava i obveza osnivača i NE Krško, zak­ljučen 16. trav­nja 1982. godine između ZEOH Zagreb i EGS Maribor te

(vi) imajući u vidu Sporazum o pripremi izgrad­nje druge zajedničke hrvatsko-slovenske nuklearne elektrane, zak­ljučen 21. trav­nja 1985. godine između ZEOH Zagreb i EGS Maribor,

(vii) imajući u vidu da su ulagate­lji NE Krško bili upisani u sud­skom re­gistru pri Teme­ljnom sodišču Novo Mesto pod brojem 56/84 od 29. ve­ljače 1984. godine kao osnivači,

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u da­lj­njem tekstu: ugovorne stranke) sporazumjele su se o s­ljedećem:

Članak 1.

(PRAVNI SLJEDNICI)

(1) Ugovorne stranke utvrđuju da je NE Krško izgrađena sredstvima hrvatskih i slovenskih elektroprivrednih organizacija, koje su zastupale i predstavljale na hrvatskoj strani Elektroprivreda Zagreb, a na slovenskoj strani Savske elektrarne Ljub­ljana. Pravni s­ljednik hrvatskih elektroprivrednih organizacija u svezi s pravima i obvezama proizašlim iz izgrad­nje i iskorištava­nja NE Krško je Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb (u da­lj­njem tekstu: HEP d.d.) a pravni s­ljednik slovenskih elektroprivrednih organizacija ELES GEN d.o.o. Ljub­ljana.

(2) Sredstva potrebna za izgrad­nju nuklearne elektrane uložili su u jednakim dijelovima, na teme­lju akata navedenih u preambuli ovog Ugovora, ulagate­lji odnosno ­njihovi pravni sljednici, te su time stekli osnovu za stjeca­nje prava članova društva u NE Krško u skladu s ovim Ugovorom.

(3) Ugovorne stranke su suglasne da pravni s­ljednici ulagate­lja iz obje ugovorne stranke ostvaruju prava i obveze u svezi s uprav­lja­njem i iskorištava­njem zajedničke NE Krško u jednakim dijelovima i jednakom omjeru, osim ako ovim Ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Članak 2.

(DRUŠTVO NEK d.o.o.)

(1) Ugovorne stranke su suglasne da se postojeće Javno poduzeće Nuklearna elektrana Krško, društvo s ograničenom odgovornošću (JPNEK d.o.o.), preoblikovano Uredbom Vlade Republike Slovenije s danom 30. srp­nja 1998. iz Nuklearne elektrane Krško p.o., preoblikuje u Nuklearnu elektranu Krško, društvo s ograničenom odgovornošću (u da­lj­njem tekstu: društvo ili NEK d.o.o.), u skladu s ovim Ugovorom te odgovarajućim društvenim ugovorom koje­g će na osnovi ovog Ugovora sklopiti Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb i ELES GEN d.o.o. Ljub­ljana (u da­lj­njem tekstu: osnivači društva ili članovi društva).

(2) Društvo posluje po načelu pokriva­nja svih troškova pa stoga u načelu svojim poslova­njem ne ostvaruje niti dobit niti gubitak.

(3) Ugovor koji sklapaju osnivači društva (u da­lj­njem tekstu Društveni ugovor) teme­ljit će se na odredbama ovog Ugovora kao i na odredbama Zakona o trgovačkim društvima Republike Slovenije. Ugovorne stranke će osigurati da osnivači društva sklope Društveni ugovor u tekstu kako je to sadržano u prilogu 1 ovog Ugovora. Osnivači će sklopiti Društveni ugovor odmah nakon potpisiva­nja ovog Ugovora time da Društveni ugovor stupi na snagu istovremeno sa stupa­njem na snagu ovog Ugovora. Društveni ugovor smatra se osnivačkim aktom društva i za ­nje­govu pravnu va­ljanost nije potreban javnobi­lježnički akt prema Zakonu o trgovačkim društvima. Sklop­ljen Društveni ugovor nije sastavni dio ovog Ugovora.

(4) Teme­ljni kapital NEK d.o.o. je 84.723,482.000,00 SIT

(osamdesetčetirimilijardesedamstodvadesttrimilijunačetiristoosam­­deset­dvijetisuće slovenskih tolara).

(5) Teme­ljni kapital NEK d.o.o. podije­ljen je na dva jednaka poslovna udjela u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb i ELES GEN d.o.o. Ljub­ljana.

(6) Za odluku o istupa­nju ili isk­ljuče­nju člana društva iz društva, te za odluku o prijevremenom prestanku društva potrebna je suglasnost ugovornih stranaka.

(7) Ugovorne stranke se obvezuju da neće djelovati na način kojim bi se oduzimala ili ograničavala prava članova društva.

Članak 3.

(ORGANI DRUŠTVA)

(1) Organi društva su skupština, nadzorni odbor i uprava, koji su sastav­ljeni paritetno, osim ako ovim Ugovorom nije drugačije određeno.

(2) Predsjednika uprave ima pravo predlagati slovenski član društva, a zamjenika predsjednika hrvatski član društva. Kad se unutar paritetno sastav­ljene uprave ne postigne suglasnost, odlukom se smatra ona za koju je glasovao predsjednik uprave (u da­lj­njem tekstu: odlučujući glas). Odlučujući glas predsjednika uprave koristi se iznimno i to u slučajevima kad bi nesuglasnost u upravi mogla ugroziti sigurnost pogona, bitno ugroziti ostvariva­nje ci­ljeva određenih prihvaćenim godiš­njim planom ili uzrokovati društvu veću štetu.

(3) U slučaju kad predsjednik uprave koristi odlučujući glas, mora odmah zahtijevati od predsjednika nadzornog odbora saziva­nje sjednice nadzornog odbora na kojoj će se razmotriti opravdanost korište­nja odlučujuće­g glasa i donijeti odgovarajuće odluke.

(4) U slučaju korište­nja odlučujuće­g glasa, članovi uprave koji su glasovali protiv odluke ne snose odgovornost za štetu koja bi proizišla iz takve odluke predsjednika uprave.

(5) Predsjednika nadzornog odbora ima pravo predlagati hrvatski član društva, a zamjenika predsjednika slovenski član društva.

(6) U radu i odlučiva­nju nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati i predstavnici zaposlenika NEK d.o.o. (širi sastav), ali samo kad se rasprav­lja i odlučuje neposredno o radno-pravnim pita­njima koja se tiču zaposlenika NEK d.o.o. U tim slučajevima nadzorni odbor je sastav­ljen tripartitno, od jednakog broja predstavnika slovenskog člana društva, hrvatskog člana društva i predstavnika zaposlenih u NEK d.o.o. koji su imenovani u skladu s propisima koji uređuju sudjelova­nje radnika u uprav­lja­nju. Pobliže odredbe o sastavu i radu nadzornog odbora u širem sastavu sadržane su u Društvenom ugovoru.

(7) Ugovorne stranke su suglasne da se u NEK d.o.o. neće primje­njivati slovenski propisi o sudjelova­nju u uprav­lja­nju radnika koji se odnose na radničkog direktora.

(8) Skupština društva imenovat će predložene članove uprave i nadzornog odbora, ako su predloženi u skladu s ovim Ugovorom i Društvenim ugovorom.

(9) Ugovorne stranke suglasne su da se pita­nja o kojima organi društva ne mogu donijeti odluku zbog paritetnog sastava, riješe putem poslovno tehničke arbitraže čija će odluka biti konačna i obvezujuća za društvo. Odredbe o sastavu, nadležnosti i djelova­nju te arbitraže sadrži Društveni ugovor.

Članak 4.

(TRAJANJE DRUŠTVA, PRAVO PRVOKUPA)

(1) NEK d.o.o. osnovano je na određeno vrijeme i to do kraja postupka razgrad­nje nuklearne elektrane.

(2) Pri mogućoj prodaji nekretnina NEK d.o.o. pravo prvokupa ima Republika Slovenija odnosno od ­nje ovlaštena pravna osoba u skladu s prilogom 2. ovog Ugovora. To pravo prvokupa ima prednost pred drugim zakonskim pravima prvokupa.

Članak 5.

(PROIZVODNJA I PRIJENOS)

(1) Ugovorne stranke suglasne su da je NE Krško vrlo značajan elektroenergetski izvor za elektroenergetske sustave obje države te su iznimno zainteresirane za siguran rad ove elektrane.

(2) Ugovorne stranke suglasne su da će društvo raspoloživu snagu i proizvedenu električnu energiju isporučivati članovima društva, svakom polovicu, i to do kraja redovnog životnog vijeka nuklearne elektrane 2023. godine odnosno do kraja produ­ljenog životnog vijeka ako bude odobren (u da­lj­njem tekstu: životni vijek).

(3) Ugovorne stranke su suglasne da će se isporuka električne energije na pragu elektrane obav­ljati u skladu s europskim normama i to pod jednakim uvjetima za oba člana.

(4) Operater prijenosne mreže iz Republike Slovenije osigurat će članu društva iz Republike Hrvatske prijenos snage i električne energije iz stavka 2. ovog članka, najkraćim prijenosnim putem. Član društva iz Republike Hrvatske dužan je preuzeti prenesenu električnu energiju. Za prijenos snage i električne energije iz NE Krško operater prijenosne mreže obračunat će članu društva iz Republike Hrvatske troškove prijenosa sukladno postojećoj i međunarodnoj praksi.

(5) Pravne osobe u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji nadležne za vođe­nje elektroenergetskih sustava i prijenos elek­trične energije i NEK d.o.o. će prema potrebi posebnim sporazumom urediti međusobne odnose.

(6) Raspoloživa snaga i proizvedena električna energija koja je isporučena sukladno stavku 2. ovog članka i koja se prenosi sukladno stavku 4. ovog članka oslobođena je carine i drugih dava­nja.

(7) Za električnu energiju proizvedenu u NE Krško koju sukladno stavku 2. ovog članka preuzima član društva iz Republike Hrvatske ne vrijede slovenski propisi o tržištu električne energije.

Članak 6.

(CIJENA, TROŠKOVI)

(1) Članovi društva isporučenu snagu i električnu energiju plaćat će po cijeni koja pokriva cjelokupne troškove poslova­nja uk­ljučujući između ostalog i troškove amortizacije, u iznosu potrebnom za realizaciju dugoročne investicijske obnove i ulaga­nja u tehnička pobo­ljša­nja u svezi sa sigurnošću i gospodarskom učinkovitošću nuklearne elektrane. Predračunska cijena snage i električne energije utvrđuje se na osnovi godiš­nje­g plana sukladno elementima utvrđenim u Društvenom dogovoru. Na kraju poslovne godine obav­lja se obračun prema stvarno proizvedenoj električnoj energiji i stvarnim troškovima poslova­nja.

(2) U slučaju da nuklearna elektrana nije u pogonu zbog uzroka koji se ne mogu pripisati u odgovornost niti jednoj od ugovornih stranaka odnosno niti jednom od članova društva, a čiji uzrok se nalazio izvan same elektrane i nije se mogao predvidjeti, a ­nje­gove pos­ljedice se nisu mogle izbjeći ili otkloniti (viša sila) odnosno zbog uzroka koji se nije mogao predvidjeti, a pos­ljedice se nisu mogle izbjeći ili otkloniti (slučaj), oba člana društva podmirit će svaki polovicu nastalih troškova.

(3) Višom silom ne smatraju se akti državne vlasti ili lokalne samoupravne vlasti, osim akata koji se odnose na nuklearnu sigurnost.

(4) Ako okolnosti iz stavka 2. ovog članka traju du­lje od 12 mjeseci, a članovi društva ne dogovore se drugačije, provest će se postupak prijevremenog zatvara­nja NE Krško.

(5) Članovi društva će svoje financijske obveze prema NEK d.o.o. redovito ispu­njavati i svoju obvezu plaća­nja osigurati.

(6) NEK d.o.o. može prekinuti isporuku električne energije članu društva koji trajnije ne plaća svoje obveze odnosno ne ostvari odgovarajuće osigura­nje plaća­nja svojih obveza.

Članak 7.

(IZVANREDNI TROŠKOVI)

Ugovorne stranke poduzet će odgovarajuće mjere da, polazeći od jednakog udjela članova društva, ti članovi u načelu, u jednakom omjeru osiguraju i sredstva potrebna za podmire­nje izvanrednih troškova, kao i za nova ulaga­nja u NE Krško, ako se ta sredstva ne osiguravaju kroz cijenu iz stavka 1. članka 6 ovog Ugovora.

Članak 8.

(ZAPOŠLJAVANJE, ŠKOLOVANJE)

(1) Ugovorne stranke suglasne su da će u Društvenom ugovoru biti određena obveza NEK d.o.o. da se pri zapoš­ljava­nju vodi načelom pariteta za članove uprave i druge djelatnike s posebnim ovlašte­njima koje određuje Društveni ugovor.

(2) Društvo će odrediti ona stručna radna mjesta za koja će se, vodeći se načelom sigurnosti, optimalnog pogona nuklearne elektrane te primjerene zastup­ljenosti stručnih kadrova iz obje ugovorne stranke, osigurati slobodno zapoš­ljava­nje.

(3) Republika Slovenija se obvezuje da će, u skladu sa stavkom 1. i stavkom 2. ovog članka, osobama koje imaju status stranca, na prijedlog društva omogućiti slobodno zapoš­ljava­nje.

(4) Kod školova­nja, stipendira­nja i stručnog osposob­ljava­nja NEK d.o.o. će se voditi načelom jednakih prava bez obzira na držav­ljanstvo.

(5) Odredbe ovog članka primje­njivat će se i na već zaposlene djelatnike u NEK d.o.o.

Članak 9.

(IZVOĐAČI RADOVA)

(1) Ugovorne stranke suglasne su da za potrebe redovnog pogona kao i u izvanrednim situacijama NEK d.o.o. osigura sudjelova­nje tvrtki i institucija koje zadovo­ljavaju uvjete kvalificiranih izvođača radova u nuklearnim elektranama. Uz ispu­njava­nje naprijed navedenih uvjeta i uvjeta konkurentnosti, NEK d.o.o. će osigurati sudjelova­nje isporučite­lja i izvođača radova podjednako iz obje ugovorne stranke.

(2) Ugovorne stranke su suglasne da će isporučite­lje i izvođače iz država ugovornih stranaka za potrebe NEK d.o.o. tretirati u svemu jednako.

Članak 10.

(RAZGRADNJA, RADIOAKTIVNI OTPAD I ISTROŠENO NUKLEARNO GORIVO)

(1)  Razgrad­nja NE Krško, odlaga­nje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, kako je utvrđeno u Zajedničkoj konvenciji iz preambule ovog Ugovora, zajednička je obveza ugovornih stranaka.

(2) Ugovorne stranke suglasne su da će osigurati učinkovito zajedničko rješe­nje za razgrad­nju te za odlaga­nje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, kako s gospodarskog stajališta tako i sa stajališta zaštite okoliša.

(3) Odlaga­nje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz pogona i razgrad­nje provodit će se sukladno Programu odlaga­nja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (u da­lj­njem tekstu: Program odlaga­nja RAO i ING). Program odlaga­nja RAO i ING će u skladu s međunarodnim standardima, u surad­nji s NEK d.o.o., izraditi stručne organizacije koje će odrediti ugovorne stranke u roku od 60 dana nakon stupa­nja na snagu ovog Ugovora. Program odlaga­nja RAO i ING između ostalog uk­ljučuje: prijedlog moguće podjele i preuzima­nja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, kriterije prihvat­ljivosti za odlaga­nje te ocjenu potrebnih financijskih sredstava i rokova izvedbe. Program odlaga­nja RAO i ING bit će izrađen u roku 12 mjeseci od stupa­nja na snagu ovog Ugovora, a potvrdit će ga međudržavno povjerenstvo iz članka 18. ovog Ugovora. Program odlaga­nja RAO i ING revidira se najma­nje svakih pet godina.

(4) Razgrad­nja će se provoditi sukladno Programu razgrad­nje. Program razgrad­nje uk­ljučuje i zbri­njava­nje cjelokupnog radioaktivnog i drugog otpada nastalog tijekom razgrad­nje do odvože­nja s lokacije NE Krško, ocjenu potrebnih financijskih sredstava kao i rokove za ­nje­govu provedbu.

(5) Program razgrad­nje izradit će stručne organizacije iz stavka 3. ovog članka zajedno s NEK d.o.o. sukladno među­na­rod­nim standardima najkasnije u roku 12 mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovog Ugovora. Program razgrad­nje potvrđuje među­dr­žavno povjerenstvo iz članka 18. ovog Ugovora, a odobrava upravni organ Republike Slovenije nadležan za nuklearnu sigurnost. Program razgrad­nje revidira se najma­nje svakih pet godina.

(6) Lokacija NE Krško može se koristiti za privremeno skladište­nje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva do kraja životnog vijeka.

(7) Ako ugovorne stranke ne postignu dogovor o zajedničkom rješe­nju odlaga­nja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva do kraja redovnog životnog vijeka, obvezuju se da će najkasnije dvije godine nakon tog roka završiti s preuzima­njem i odvože­njem radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva s lokacije NE Krško i to svaka po polovicu. Da­lj­nje preuzima­nje i odvože­nje odvijat će se sukladno Programu odlaga­nja RAO i ING i Programu razgrad­nje, a najma­nje svakih pet godina ako odobrenim programima nije drugačije određeno.

(8) Ako do prijevremenog zatvara­nja NE Krško dođe teme­ljem akata vlasti Republike Slovenije koje nisu pos­ljedica više sile ili slučaja u smislu članka 6. ovog Ugovora, Republika Hrvatska će sudjelovati u razgrad­nji i odlaga­nju radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva razmjerno električnoj energiji koju je preuzeo član društva iz Republike Hrvatske u odnosu na električnu energiju koju bi NE Krško proizvela u normalnim okolnostima od početka rada do kraja životnog vijeka.

Članak 11.

(FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ODLAGANJA)

(1) Ugovorne stranke obvezuju se u jednakim dijelovima osi­gu­rati financira­nje troškova izrade Programa razgrad­nje, troškova ­nje­gove provedbe te troškova izrade Programa odlaga­nja RAO i ING.

(2) Ako ugovorne stranke postignu dogovor o zajedničkom rješava­nju odlaga­nja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva i te troškove će financirati u jednakim djelovima. Ako se takav dogovor ne postigne ugovorne stranke snosit će samostalno troškove svih onih aktivnosti provedbe Programa odlaga­nja RAO i ING koje nisu od zajedničkog značaja.

(3) Ugovorne stranke će u roku od 12 mjeseci od stupa­nja na snagu ovog Ugovora donijeti odgovarajuće propise za osigura­nje sredstava za financira­nje troškova iz 1. i 2. stavka ovog članka i to tako da će svaka ugovorna stranka osigurati redovito uplaćiva­nje sredstava u svoj posebni fond u iznosu predviđenom u odobrenim programima iz članka 10. ovog Ugovora. Ugovorne stranke odnosno ­njihovi posebni fondovi će svaki po polovicu financirati sve aktivnosti u svezi s razgrad­njom i odlaga­njem cjelokupnog radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nastalog tijekom pogona i razgrad­nje NE Krško, koje odobri međudržavno povjerenstvo iz članka 18. ovog Ugovora.

(4) Ako nastupe okolnosti iz stavka 8. članka 10. ovog Ugovora odgovarajuće se mije­nja financira­nje troškova iz stavaka 1, 2. i 3. ovog članka koje bi ugovorne stranke inače snosile svaka po polovicu.

(5) Svaka ugovorna stranka solidarno jamči za obveze svoje­g posebnog fonda.

(6) Ugovorne stranke će se redovito međusobno izvješćivati o iznosu prikup­ljenih sredstava u svojim posebnim fondovima.

(7) Nosite­lj razgrad­nje NE Krško prema Programu razgrad­nje je NEK d.o.o.

Članak 12.

(ZAŠTITA ULAGANJA)

(1) Ugovorne stranke suglasne su:

1. da se ostvariva­nje prava članova društva koja proizlaze iz ovog Ugovora ne smije ni privremeno ni trajno ograničiti;

2. da će na svom teritoriju osigurati pravedno i nepristrano postupa­nje prema članu društva iz druge ugovorne stranke odnosno da će ga tretirati na isti način kao i svog člana društva, uz pot­punu zaštitu i sigurnost ulaga­nja u vremenu traja­nja zajed­ničkog ulaga­nja.

(2) Ugovorne stranke se obvezuju da neće opterećivati proizvod­nju i preuzima­nje električne energije iz NEK d.o.o. bilokakvim javnim dava­njima, propisanim od strane države ili lokalne zajednice, a koja nisu postojala u vrijeme potpisiva­nja ovog Ugovora te se odnose na NE Krško kao nuklearni objekt odnosno postojeća javna dava­nja neće realno povećavati. Kod ostalih javnih dava­nja Republika Slovenija jamči da će NEK d.o.o. biti jednako tretiran kao druge pravne osobe u Republici Sloveniji.

(3) Ako bi se za proizvod­nju električne energije utvrdila obveza dodje­ljiva­nja odgovarajuće koncesije, Republika Slovenija se obvezuje takvu koncesiju bez naknade dodijeliti NEK d.o.o. s traja­njem do kraja životnog vijeka elektrane.

Članak 13.

(ZAŠTITA OD IZVLAŠTENJA)

(1) Ulaga­nje člana društva iz Republike Hrvatske ne može se izvlastiti niti se prema ulaga­nju mogu poduzeti druge mjere koje bi imale učinak jednak izvlašte­nju (u da­lj­njem tekstu: izvlašte­nje), osim ako se radi o nekoj mjeri od javnog interesa u svezi s unutar­njim potrebama Republike Slovenije i koja je provedena u nediskriminacijskoj osnovi i uz brzu, odgovarajuću i učinkovitu naknadu.

(2) Naknada za izvlašte­nje se utvrđuje prema članku 13. Ugo­vora o energetskoj pove­lji uz primjenu članka 16. Među­na­rodnih računovodstvenih standarda.

(3) Odredbe prethodnih stavaka vrijede jednako i za prihod od ulaga­nja te u slučaju djelomične ili potpune likvidacije.

Članak 14.

(REPATRIJACIJA ULAGANJA I PRIHODA)

Republika Slovenija jamči članu društva iz Republike Hrvatske, nakon podmire­nja poreznih obveza, neograničen prijenos ­nje­govog ulaga­nja i prihoda te zarada držav­ljana Republike Hrvatske koji rade u NE Krško d.o.o. Prijenosi će biti obav­ljeni bez odlaga­nja u konvertibilnoj valuti. Prijenosi će se obav­ljati prema tečaju koji se primje­njuje na dan prijenosa u skladu s važećim deviznim propisima i uz isti tretman koji vrijedi za repatrijaciju ulaga­nja i prihoda koju obav­ljaju ulagate­lji trećih država.

Članak 15.

(SUBROGACIJA)

(1) Ako ugovorna stranka ili od ­nje određena pravna osoba obavi plaća­nje teme­ljem odštetnog zahtjeva, garancije ili ugovora o osigura­nju u svezi s ulaga­njem, druga ugovorna stranka priznat će prvoj ugovornoj stranci ili od ­nje određenoj pravnoj osobi prijenos svakog prava ili zahtjeva oštećenog člana društva. Prva ugovorna stranka ili od ­nje određena pravna osoba ovlaštena je ostvariti takva prava i provesti takve zahtjeve teme­ljem subrogacije, u istom opse­gu kao i sam član društva.

(2) Prva ugovorna stranka ili od ­nje određena pravna osoba ima uvijek pravo na jednaki tretman u odnosu na prava ili zahtjeve ostvarene teme­ljem prijenosa.

Članak 16.

(UTJECAJ NA OKOLIŠ)

Ugovorne stranke se obvezuju da će se međusobno redovito informirati o utjecaju NE Krško na okoliš.

Članak 17.

(FINANCIJSKA PITANJA IZ PROŠLOSTI)

(1) Međusobni financijski odnosi nastali do potpisa ovog Ugovora između NEK d.o.o., ELES d.o.o., ELES GEN d.o.o. i HEP d.d. uredit će se u skladu s načelima utvrđenim u prilogu 3. ovog Ugovora.

(2) Ugovorne stranke suglasne su da danom stupa­nja na snagu ovog Ugovora prestaju sve obveze NEK d.o.o. prema Fondu za financira­nje razgrad­nje NE Krško i odlaga­nja radioaktivnog otpada iz NE Krško nastale primjenom Zakona o fondu za financira­nje razgrad­nje NE Krško i odlaga­nja radioaktivnog otpada iz NE Krško (»Uradni list« RS br. 75/94).

Članak 18.

(MEĐUDRŽAVNO POVJERENSTVO)

(1) Ugovorne stranke će osnovati međudržavno povjerenstvo koje će pratiti provedbu ovog Ugovora i obav­ljati druge poslove u skladu s ovim Ugovorom. Povjerenstvo čine izaslanstva ugovornih stranaka. Svako izaslanstvo ima predsjednika i četiri člana.

(2) Povjerenstvo se sastaje naizmjence na teritoriju jedne i druge ugovorne stranke. Prvi sastanak sazvat će predsjednik slovenskog izaslanstva u roku 90 dana nakon stupa­nja na snagu ovog Ugovora.

(3) Tekst poslovnika međudržavnog povjerenstva je prilog 4. ovog Ugovora i nije sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 19.

(RJEŠAVANJE SPOROVA)

(1) Svaki spor između jedne ugovorne stranke sa članovima društva iz druge ugovorne stranke, rješavat će se prvenstveno u dobroj namjeri i sporazumno.

(2) U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno u roku od šest mjeseci od dana pisanog izvješća drugoj ugovornoj stranci, oštećeni član društva može po svojoj prosudbi spor dati na rješava­nje:

a) nadležnom sudu ugovorne stranke;

b) ad hoc arbitraži u skladu s pravilima o arbitraži Komisije za međunarodno trgovinsko pravo Ujedi­njenih naroda (The Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Law – UNCITRAL);

c) arbitražnom sudu u skladu s Arbitražnim pravilima Trgovačke komore u Stockholmu (The rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce);

d) arbitražnom sudu pred Međunarodnim arbitražnim centrom Savezne gospodarske komore u Beču;

e) Međunarodnom centru za rješava­nje sporova o ulaga­nju (The International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) prema Konvenciji o rješava­nju sporova o ulaga­nju između država i držav­ljana drugih država i dodatnog ugovora o uređiva­nju postupaka mire­nja, arbitraže i utvrđiva­nja či­njenica.

(3) Odluka će biti konačna i obvezujuća. Svaka ugovorna stranka će osigurati prizna­nje i provođe­nje arbitražne odluke u skladu sa svojim zakonodavstvom.

Članak 20.

(RJEŠAVANJE SPOROVA)

(1) Sporovi između ugovornih stranaka u svezi s tumače­njem ili primjenom ovog Ugovora, riješit će se prvenstveno pre­govorima.

(2) Ako spor prema stavku 1. ovog članka nije moguće riješiti u roku od šest mjeseci, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka spor će se proslijediti arbitražnom sudu.

(3) Takav će se arbitražni sud osnovati ad hoc kako slijedi: svaka će ugovorna stranka imenovati jednog arbitra, a ta dva arbitra dogovorit će se o izboru držav­ljana treće države za ­njihovog predsjednika. Ti će arbitri biti imenovani u roku od dva mjeseca od dana kada je jedna ugovorna stranka obavijestila drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri da uputi spor na rješava­nje arbitražnom sudu. Predsjednik će biti imenovan u roku od dva mjeseca.

(4) Ako se ne poštuju rokovi navedeni u stavku 3. ovog članka, bilo koja od ugovornih stranaka može, u nedostatku drugog relevantnog dogovora, pozvati predsjednika Međunarodnog arbitražnog suda u Haagu (u da­lj­njem tekstu: Međunarodni sud) da izvrši neophodna imenova­nja. Ako je predsjednik Među­na­rod­nog suda držav­ljanin jedne od ugovornih stranaka ili je na drugi način spriječen u obav­lja­nju spomenute dužnosti, potpredsjednik, ili u slučaju ­nje­gove spriječenosti, s­ljedeći po rangu član Među­na­rodnog suda, bit će pozvan da pod istim uvjetima izvrši neophodna imenova­nja.

(5) Arbitražni će sud ustanoviti vlastita pravila postupka.

(6) Arbitražni će sud donijeti svoju odluku na teme­lju ovog Ugovora i u skladu s pravilima međunarodnog prava. Arbitražni će sud donijeti odluku većinom glasova. Odluka je konačna i obvezujuća.

(7) Svaka će ugovorna stranka snositi troškove svog člana i svog zastupa­nja u arbitražnom postupku na sudu. Troškove pred­sjednika suda i preostale troškove obje će ugovorne stranke snositi u jednakim dijelovima. Arbitražni sud može, međutim, u svojoj odluci odrediti i drukčiju raspodjelu troškova.

Članak 21.

(REGISTRACIJA UGOVORA)

Ovaj Ugovor će se nakon stupa­nja na snagu re­gistrirati kod Organizacije ujedi­njenih naroda u skladu sa člankom 102. Osnivačke pove­lje Organizacije ujedi­njenih naroda. Re­gistraciju će izvršiti Republika Slovenija.

Članak 22.

(ZAVRŠNE ODREDBE)

(1) Stupa­njem ovog Ugovora na snagu prestaju važiti odredbe Sporazuma zak­ljučenog 27. listopada 1970. godine između Izvršnog vijeća SR Hrvatske i Izvršnog sveta SR Slovenije, a ratificiranog u Saboru SR Hrvatske 28. prosinca 1970. godine te u Skupštini SR Slovenije 10. prosinca 1970. godine.

(2) Na sve drugo što nije posebno ugovoreno ovim Ugovorom, primje­njuju se odredbe Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o potica­nju i uzajamnoj zaštiti ulaga­nja.

(3) Ovaj Ugovor će se ratificirati u Hrvatskom saboru odnosno Državnom zboru Republike Slovenije.

(4) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zad­nje pisane obavijesti diplomatskim putem da su ispu­njeni svi uvjeti prema zakonodavstvu ugovornih stranaka potrebni za ­nje­govo stupa­nje na snagu.

Ovaj Ugovor sači­njen je u Krškom dana 19. prosinca 2001. godine, u dva izvornika na hrvatskom i slovenskom jeziku pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

    ZA VLADU                                              ZA VLADU
  REPUBLIKE HRVATSKE                        REPUBLIKE SLOVENIJE

         Goranko Fižulić                                    Janez Kopač

             ministar gospodarstva                       ministar okoliša i prostora

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 1

Teme­ljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređe­nju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaga­nje, iskorištava­nje i razgrad­nju Nuklearne elektrane Krško, te članka 409. Zakona o trgovačkim društvima (»Uradni list« RS, 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99. i 45/01.), pravni s­ljednici osnivača Nuklearne elektrane Krško, i to

ELES GEN d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub­ljana, Republika Slovenija, koju zastupa direktor gospodin ––––––––––––––––, kao pravni s­ljednik osnivača Nuklearne elektrane Krško iz Republike Slovenije

i

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, koju zastupa predsjednik uprave gospodin ––––––––––––––––––––––––––––, kao pravni s­ljednik osnivača Nuklearne elektrane Krško iz Republike Hrvatske,

sklopili su dana –––––––––––, u ––––––––––––––, s­ljedeći

DRUŠTVENI UGOVOR

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Utvrđuje se da je sklop­ljen Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređe­nju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaga­nje, iskorištava­nje i raz­grad­­nju Nuklearne elektrane Krško (u da­lj­njem tekstu: Me­đu­državni ugovor) kojim su potpisnice ugovora utvrdile međusobne odnose u svezi statusa, iskorištava­nja i razgrad­nje NE Krško, a nakon osamosta­lje­nja obiju država te uspostave novih društveno-političkih i gospodarskih sustava kod obje ugovorne stranke.

1.2. Utvrđuje se da su stranke ovog Društvenog ugovora u smislu članka 2. Međudržavnog ugovora pravni s­ljednici prvotnih ulagate­lja i osnivača postojeće NE Krško iz obiju potpisnica Među­državnog ugovora koji trebaju i nada­lje ostvarivati svoja prava i obveze u svezi uprav­lja­nja i iskorištava­nja zajedničke NE Krško.

1.3. Utvrđuje se da je postojeći statusni oblik NEK d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću, upisano u sudski re­gistar uložak broj 1/00120/00 kod Okružnog suda u Krškom.

Članak 2.

2.1. Ugovorne strane utvrđuju da se teme­ljem članka 2. Međudržavnog ugovora postojeće Javno poduzeće NE Krško d.o.o., preoblikuje u NE KRŠKO d.o.o. (u da­lj­njem tekstu: Društvo) u skladu s odredbama Međudržavnog ugovora te odredbama Zakona o trgovačkim društvima (»Uradni list« Republike Slovenije broj 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99. i 45/01. – u da­lj­njem tekstu: ZTD).

2.2. Teme­ljem ovog Ugovora, ugovorne stranke kao pravni s­ljednici prvotnih ulagate­lja zajedničke NE Krško u smislu članka 2. Međudržavnog ugovora, postaju osnivači odnosno članovi Društva koji utvrđuju da je novo ustrojeno Društvo pravni s­ljednik svih prava i obveza zajedničke NE Krško u postojećem statusno pravnom obliku.

Članak 3.

3.1. Ovaj Društveni ugovor teme­lji se na odredbama Međudržavnog ugovora te odredbama ZTD.

3.2. Na međusobne odnose osnivača – članova Društva, odnose između osnivača i Društva, te na statusno pravni položaj Društva u pravnom prometu, primje­njuju se odgovarajuće odredbe Međudržavnog ugovora i ZTD u dijelu u kojem međusobni odnosi nisu drugačije riješeni Međudržavnim ugovorom, te odredbe ovog Društvenog ugovora.

Članak 4.

Ovaj Društveni ugovor je najviši akt Društva. Drugi akti koje u skladu s ovim Društvenim ugovorom donesu organi Društva ne smiju biti u suprotnosti s odredbama ovog Društvenog ugovora.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 5.

5.1. Društvo ima tvrtku: Nuklearna elektrana Krško d.o.o.

Skraćena tvrtka Društva glasi: NEK d.o.o.

Sjedište Društva je u Krškom, Vrbina 12, Slovenija.

5.2. Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: Nuclear Power Plant Krško d.o.o.

Prijevod tvrtke na strani jezik može se koristiti samo zajedno s tvrtkom na slovenskom jeziku.

5.3. O obliku i sadržaju znaka Društva, koji Društvo koristi u pravnom prometu, odlučuje Nadzorni odbor Društva.

SVRHA I TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

6.1. Utvrđuje se da je svrha Društva proizvod­nja i isporuka električne energije isk­ljučivo u korist članova Društva. U skladu s navedenim, Društvo ne može proizvoditi i isporučivati elek­trič­nu energiju trećim osobama osim uz prethodnu suglasnost oba čla­na Društva i osim u slučaju utvrđenom ovim Društvenim ugovorom.

6.2. Društvo je osnovano na određeno vrijeme i to do kraja postupka razgrad­nje nuklearne elektrane.

6.3. Nakon isteka razdob­lja za koje je Društvo osnovano obavit će se likvidacija Društva u skladu s važećim propisima. Kod prodaje nekretnina Društva Republika Slovenija, odnosno od ­nje ovlaštena pravna osoba, ima pravo prvokupa u skladu sa odred­bama Međudržavnog ugovora.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 7.

Društvo obav­lja gospodarsku djelatnost u okviru djelatnosti za koje je re­gistrirano.

Djelatnosti Društva u skladu sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti su s­ljedeće:

• E/40.102 Proizvod­nja električne energije u TE i NE

• K/74.204 Ostalo projektira­nje i tehničko savjetova­nje

• K/74.30 Tehničko ispitiva­nje i analize

• K/73.102 Istraživa­nje i eksperimentalni razvoj na području tehnologije

Društvo može bez upisa u re­gistar obav­ljati druge djelatnosti, koje su namije­njene za obav­lja­nje djelatnosti upisanih u sud­ski re­gistar, za koje je uobičajeno da se obav­ljaju zajedno s tim djelatnostima u ma­njem opse­gu ili povremeno, ili koje pridonose potpunijem korište­nju kapaciteta, koji se koriste za obav­lja­nje opisanih djelatnosti.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 8.

Društvo zastupaju i predstav­ljaju osobe koje su na zastupa­nje ovlaštene u skladu s člancima 9. i 34. ovog Ugovora te posebnom odlukom Skupštine Društva.

PROKURA

Članak 9.

9.1. Društvo može imenovati jednog ili više prokurista koji su u ime i za račun Društva ovlašteni obav­ljati sve pravne rad­nje u okviru pravne sposobnosti Društva, osim otuđe­nja i optereće­nja nekretnina Društva za što prokuristi moraju imati prethodnu odluku Skupštine Društva.

9.2. Odluku o dodje­ljiva­nju prokure pojedinom prokuristi donosi Skupština Društva.

9.3. Društvo sklapa s prokuristima poseban ugovor o međusobnim odnosima.

IMOVINA, TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI DRUŠTVA

Članak 10.

10.1. Vrijednost teme­ljnog kapitala Društva iznosi 84.723,482.000,00 SIT (osamdesetčetirimilijarde­sedamstodvade­set­tri­­miliju­na­četristo­osam­desetdvijetisuće slovenskih tolara).

10.2. Zak­ljučiva­njem ovog Ugovora smatra se da je teme­ljni kapital u cijelosti uložen u Društvo.

Članak 11.

11.1. U okviru teme­ljnog kapitala, određenog u prethodnom članku članovi Društva imaju s­ljedeće osnovne uloge:

1. Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb ima osnovni ulog u visini 42.361,741.000,00 SIT (četrdesetdvijemilijardetri­sto­šez­de­set­jedanmilijunsedamstočetrdesetjednatisuća slovenskih tolara),

2. ELES GEN d.o.o. Ljub­ljana ima osnovni ulog u visini 42.361,741.000,00 SIT (četrdestdvijemilijardetristošezdesetje­dan­mi­lijunsedamstočetrdesetjedna tisuća slovenskih tolara).

11.2. Na teme­lju određenih teme­ljnih kapitalnih uloga članovi Društva stječu svaki svoj poslovni udjel.

11.3. Prava koja proizlaze iz poslovnog udjela su jednaka, ako to ovim Ugovorom nije drugačije određeno.

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA

Članak 12.

12.1. Pod prijenosom poslovnog udjela u smislu ovog Društvenog ugovora smatra se svako besplatno ili naplatno raspolaga­nje poslovnim udjelom između članova Društva, te članova Društva i trećih osoba.

12.2. Prijenos poslovnog udjela između članova Društva je slobodan.

12.3. Slobodan je i svaki prijenos poslovnog udjela na treće osobe koje imaju položaj ovisnih trgovačkih društava u kojima član Društva ima većinski udio, odnosno većinsko pravo uprav­lja­nja, ili prijenos na treće osobe u kojima ugovorne stranke Međudržavnog ugovora imaju većinski udio ili većinsko pravo uprav­lja­nja.

12.4. Ne smatra se prijenosom poslovnog udjela u smislu stavka 1. ovog članka, kada dolazi do prijenosa poslovnog udjela radi statusnih promjena u članovima Društva pa se u skladu s time ne smatra prijenosom poslovnog udjela sa članova Društva na pravne s­ljednike nastale statusnim promjenama.

Članak 13.

Član Društva ne može prenijeti svoj poslovni udio trećim osobama bez izričite pisane suglasnosti drugog člana Društva.

Članak 14.

Dioba poslovnog udjela nije dopuštena.

OPTEREĆENJE POSLOVNOG UDJELA

Članak 15.

15.1. Član Društva ne može svoj poslovni udio opteretiti založnim ili drugim pravom bez izričite pisane suglasnosti drugog člana Društva.

15.2. Član Društva mora drugog člana Društva odmah izvi­jes­titi ako je treća osoba pokrenula postupak ovrhe poslovnog udjela.

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 16.

16.1. Teme­ljem odluke Skupštine članova Društva o poveća­nju teme­ljnog kapitala, članovi mogu upisati nove uloge, na način da se novi ulozi uplaćuju odnosno unose u novcu i stvarima (efektivno poveća­nje teme­ljnog kapitala).

16.2. Teme­ljem odluke Skupštine Društva, teme­ljni kapital se može povećati i prijenosom rezervi Društva odnosno dobiti (nominalno poveća­nje teme­ljnog kapitala).

16.3. Navedeni načini poveća­nja teme­ljnog kapitala mogu se provesti samo tako da se prilikom poveća­nja zadrži postojeći omjer poslovnih udjela u visini od 50%: 50% u skladu sa člankom 11. stavak 2. ovog Ugovora.

Članak 17.

Izjava o preuzima­nju novog teme­ljnog uloga mora biti sastav­ljena u obliku javnobi­lježničkog akta.

Članak 18.

18.1. Ako se teme­ljni kaital povećava unosom u stvarima, odlukom o poveća­nju teme­ljnog kapitala odredit će se predmet i vrijednost uloga. Vrijednost uloga će utvrditi ovlašteni procjenitelj koje­g će imenovati Skupština Društva.

18.2. Član Društva koji unosi ulog u stvarima mora sklopiti s Društvom odgovarajući ugovor o prijenosu stvari odnosno prava u korist Društva, prije podnoše­nja prijave za upis poveća­nja teme­ljnog kapitala u sudski re­gistar.

Članak 19.

19.1. Pri efektivnom poveća­nju teme­ljnog kapitala članovi Društva uplaćuju odnosno unose, te preuzimaju nove uloge u razmjeru svojih postojećih teme­ljnih uloga u teme­ljnom kapitalu Društva.

19.2. Pri nominalnom poveća­nju teme­ljnog kapitala, nove udjele preuzimaju dosadaš­nji članovi razmjerno svojim posto­jećim teme­ljnim udjelima u teme­ljnom kapitalu Društva i to tako da se ukupni odnos teme­ljnih udjela između članova u teme­ljnom kapitalu ne mije­nja.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 20.

20.1. Teme­ljem odluke Skupštine članova Društva teme­ljni kapital se može sma­njiti. U odluci o sma­nje­nju teme­ljnog kapitala mora se navesti opse­g i svrha sma­nje­nja teme­ljnog kapitala te način i uvjeti provođe­nja sma­nje­nja.

20.2. Sma­nje­njem teme­ljnog kapitala smatra se svako sma­nje­nje visine teme­ljnog kapitala određenog ovim Ugovorom kao što je: sma­nje­nje vraća­njem članovima ­njihovih teme­ljnih uloga, sma­nje­nje sniže­njem nominalnog iznosa uloga članova i povlače­nje poslovnog udjela.

Članak 21.

Sma­nje­nje teme­ljnog kapitala provodi se u skladu sa zakonom.

Članak 22.

Sma­nje­nje teme­ljnog kapitala je va­ljano ukoliko su ispu­njeni s­ljedeći uvjeti:

– ako je Uprava Društva dva puta objavila odluku o sma­nje­nju teme­ljnog kapitala u kojoj je pozvala vjerovnike Društva da se jave Društvu te izjave da li su suglasni sa sma­nje­njem teme­ljnog kapitala, time da vjerovnike koji su poznati Društvu, Društvo mora pozvati neposredno;

– ako Društvo vjerovnicima, koji nisu suglasni sa sma­nje­njem teme­ljnog kapitala, podmiri ­njihove zahtjeve odnosno ukoliko im preda odgovarajuće sredstvo osigura­nja.

POVLAČENJE POSLOVNOG UDJELA

Članak 23.

Istupa­nje odnosno isk­ljuče­nje iz Društva dopušteno je samo uz od­govarajuću suglasnost Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Članak 24.

24.1. Član Društva čiji se poslovni udio povlači u smislu prethodnog članka, ima pravo samo na isplatu vrijednosti poslovnog udjela u novcu koja važi na dan istupa. Za potrebe procjene vrijednosti udjela u slučaju istupa jednog člana, obavit će se procjena koju će provesti ovlašteni revizori koje će imenovati Nadzorni odbor Društva. Procjena će se obaviti na dan istupa na trošak Društva. Pripadajući novčani iznos udjela Društvo je dužno članu koji istupa isplatiti u roku 6 (šest) godina od dana istupa s kamatama po stopi koju banke plaćaju na depozite po viđe­nju.

24.2. Istupa­njem iz Društva prestaje poslovni udio člana kao i sva prava i obveze koje je u svezi s poslovnim udjelom imao taj član.

ODNOSI ČLANOVA U POGLEDU ISKORIŠTAVANJA NE KRŠKO

Članak 25.

25.1. Ovim odredbama uređuje se pravo na korište­nje snage i energije koja se u okviru djelatnosti iz članka 7. proizvodi u NE Krško.

25.2. Svaki član Društva ima pravo i obvezu otkupa 50% (pedeset posto) ukupne raspoložive snage i električne energije na pragu NE Krško u skladu s ovim Društvenim ugovorom.

25.3. Ako članovi Društva ne iskoriste u cijelosti svoj dio raspoložive snage (50%) snose troškove kao da su svoj dio iskoristili u cijelosti.

Članak 26.

Proizvod­nju električne energije u okviru raspoložive snage dogovaraju članovi Društva i Društvo za svaku narednu godinu godiš­njim planom, u koji su pored ostalog uk­ljučeni godiš­nji plan proizvod­nje i godiš­nji plan troškova. Godiš­nji plan na prijedlog Uprave usvaja Nadzorni odbor Društva. Ako Nadzorni odbor Društva do 31. prosinca tekuće godine ne usvoji godiš­nji plan za iduću godinu, godiš­nji plan proizvod­nje samostalno određuje Uprava.

CIJENA SNAGE I ENERGIJE IZ NEK

Članak 27.

27.1. Predračunsku cijenu raspoložive snage i energije određuje Društvo unaprijed za svaku poslovnu godinu.

27.2. Tako postav­ljena cijena određuje se odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora najkasnije do 1. listopada za slje­deću godinu. Ako izostane suglasnost, na snazi je zad­nja predračunska cijena, pomnožena s koeficijentom porasta cijena životnih potrepština u Republici Sloveniji u razdob­lju od zad­nje­g određiva­nja predračunske cijene.

27.3. Predračunska cijena raspoložive snage i energije iz nuklearne elektrane određuje se na teme­lju godiš­nje­g plana koji čine plan troškova i plan proizvod­nje te dugoročni plan ulaga­nja tako da ta cijena osigurava pokriva­nje svih pogonskih troškova Društva.

Članak 28.

28.1. Elementi plana troškova i proračuna cijene su prije sve­ga:

– troškovi nuklearnog goriva i drugi troškovi koji se odnose na to gorivo,

– vodni doprinos,

– troškovi potroš­nje materijala i usluga,

– amortizacija do visine potrebne za nova investicijska ulaga­nja i otplatu glavnica investicijskih kredita za takva ulaga­nja, a utvrđenih dugoročnim planom ulaga­nja,

– premije osigura­nja,

– naknada za korište­nje zem­ljišta odnosno druge obveze prema lokalnoj zajednici,

– troškovi rada,

– otpisi obrtnih sredstava,

– troškovi kamata i drugi rashodi financira­nja i

– porezi i drugi rashodi poslova­nja.

28.2. Društvo obračunava:

– raspoloživu snagu na pragu nuklearne elektrane u 12 mjesečnih iznosa,

– radnu energiju po broju proizvedenih kWh na pragu NEK po dogovorenoj cijeni u 12 mjesečnih iznosa.

Članak 29.

Na kraju godine i prije izrade završnog računa utvrđuje se poslovni rezultat i vrši izračun tako da cijena za isporučenu snagu i energiju pokriva sve troškove i rashode Društva.

Članak 30.

30.1. Članovi Društva se obvezuju da će svoje obveze prema NEK d.o.o. podmirivati u roku 15 dana od ispostav­lja­nja svake pojedine fakture. Za zakaš­njela plaća­nja članova Društva NEK d.o.o. će obračunati zatezne kamate, koje važe u Republici Sloveniji za gospodarske kupoprodajne ugovore.

30.2. Za osigura­nje plaća­nja faktura članovi Društva će Društvu u roku 3 mjeseca od dana stupa­nja na snagu ovog Ugovora predati bankarsko jamstvo na prvi poziv ili drugo odgovarajuće sredstvo osigura­nja plaća­nja obostrano prihvaćeno u visini od najma­nje jedne prosječne mjesečne isporuke iz protekle godine. Sredstvo osigura­nja plaća­nja je trajno i zamje­njivo.

30.3. U slučaju da član Društva ne ispuni svoju obvezu iz prethodnog stavka, Društvo mu smije, po isteku naknadnog 8-dnevnog roka za plaća­nje, prekinuti da­lj­nje isporuke, a energiju prodati na tržištu. Ako prihod koji Društvo ostvari prodajom te energiju na tržištu nije dostatan za pokriće svih troškova, član uprave ostaje i nada­lje u obvezi prema Društvu za plaća­nje te razlike. Društvo će ponovno uspostaviti isporuku članu Društva nakon plaća­nja svih dospjelih obveza.

RIZICI POSLOVANJA NE KRŠKO

Članak 31.

31.1. U slučaju da nuklearna elektrana nije u pogonu zbog uzroka koji se ne mogu pripisati u odgovornost niti jednom od članova Društva, a čiji uzrok se nalazio izvan same elektrane i nije se mogao predvidjeti, a ­nje­gove pos­ljedice se nisu mogle izbjeći ili otkloniti (viša sila) ili zbog uzroka koji se nije mogao predvidjeti, a pos­ljedice se nisu mogle izbjeći ili otkloniti (slučaj), oba člana Društva podmirit će svaki polovicu nastalih troškova.

31.2. Višom silom ne smatraju se akti državne vlasti ili lokalne samoupravne vlasti, osim akata koji se odnose na nuklearnu sigurnost.

31.3. Ako okolnosti iz stavka 1. ovog članka traju du­lje od 12 (dvanaest) mjeseci, a članovi Društva ne dogovore se drugačije, provest će se postupak prijevremenog zatvara­nja NE Krško.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 32.

Organi Društva su:

– UPRAVA DRUŠTVA;

– NADZORNI ODBOR;

– SKUPŠTINA DRUŠTVA.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 33.

33.1. Upravu Društva čine 2 (dva) člana koje imenuje Skupština Društva. Predsjednika uprave predlaže ELES GEN d.o.o., a člana uprave Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb.

33.2. Imenovane osobe moraju osim općih zakonskih uvjeta, imati pet godina radnog iskustva u struci, najma­nje visoku stručnu spremu (VII stupanj) tehničke, ekonomske ili pravne struke, aktivno zna­nje engleskog jezika, organizacijske sposobnosti i smisao za rukovođe­nje.

33.3. Mandat predsjednika uprave i člana uprave traje pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenova­nja.

33.4. Ako bilo kojem članu uprave, uk­ljučujući predsjednika uprave, prestane funkcija iz bilo koje­g razloga, član Društva, koji je predlagao imenova­nje tog člana, ima pravo neposredno imenovati novog člana uprave koji ima jednaka prava i obveze kao ­nje­gov prethodnik. Član Društva mora odmah nakon imenova­nja sazvati sjednicu Skupštine Društva koja mora odlučiti o imenova­nju. Mandat tako imenovanog člana uprave traje do trenutka kad Skupština Društva donese odluku o imenova­nju u skladu s ovim Društvenim ugovorom. Ako Skupština iz bilo koje­g razloga ne donese odluku o imenova­nju, mandat neposredno imenovanom članu uprave traje do odluke arbitraže iz članka 58. ovog Ugovora.

33.5. Odmah nakon imenova­nja uprave u skladu s ovim Društvenim ugovorom ta će uprava, po paritetnom principu, imenovati ne ma­nje od četiri (4) niti više od šest (6) radnika s posebnim ovlašte­njima koji će obnašati funkcije izvršnih direktora.

33.6. Uprava Društva donosi poslovnik o radu uprave koji deta­ljnije određuje način rada uprave Društva.

ZASTUPANJE

Članak 34.

34.1. Društvo zastupaju samostalno predsjednik i član uprave uz ograniče­nja utvrđena ovim Ugovorom.

34.2. Skupština može upravi Društva i drugim osobama ovlaštenim na zastupa­nje Društva propisati posebna interna ograniče­nja prava na zastupa­nje, koja se ne upisuju u sudski re­gistar. Uprava Društva odnosno druga osoba ovlaštena za zastupa­nje dužni su se pridržavati tako propisanih ograniče­nja.

VOĐENJE POSLOVA

Članak 35.

35.1. Uprava Društva vodi poslova­nje Društva.

35.2. Odluke uprave Društva u okviru vođe­nja poslova­nja Društva donose se suglasnošću svih članova uprave osim u slučaju utvrđenom stavkom 3. ovog članka. Ako za neku odluku uprave nije postignuta suglasnost, ta se odluka daje na razmatra­nje i odlučiva­nje Nadzornom odboru Društva u skladu s odredbama ovog Ugovora i Poslovnika o radu uprave.

35.3. Zbog sprječava­nja moguće blokade u odlučiva­nju, kad se unutar paritetno sastav­ljene uprave ne postigne većina, odlukom se smatra ona za koju je glasovao predsjednik uprave (odlučujući glas). Odlučujući glas predsjednika uprave koristi se iznimno i to u slučajevima kad bi nesuglasnost u upravi mogla:

1. ugroziti sigurnost pogona,

2. bitno ugroziti ostvare­nje ci­ljeva određenih prihvaćenim godiš­njim planom,

3. uzrokovati Društvu veću štetu.

35.3.1. U slučaju kad je predsjednik uprave koristio odlu­ču­jući glas, mora odmah zahtijevati od predsjednika Nadzornog odbora saziva­nje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će se razmotriti opravdanost korište­nja odlučujuće­g glasa i donijeti odgovarajuće mjere.

35.3.2. U slučaju korište­nja odlučujuće­g glasa članovi uprave, koji su glasovali protiv odluke ne odgovaraju za štetu koja proizlazi iz takve odluke predsjednika uprave.

35.4. U sklopu vođe­nja poslova Društva, uprava Društva posebice je dužna u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom:

1. određivati poslovnu politiku Društva,

2. samostalno zak­ljučivati pravne poslove i voditi operativno poslova­nje,

3. zak­ljučivati ugovore sa zaposlenima,

4. voditi poslovne k­njige i sastav­ljati, te objav­ljivati financijska izvješća,

5. Nadzornom odboru dostav­ljati poslovno izvješće svaki kvartal,

6. određivati unutar­nju organizaciju Društva i donositi druge akte,

7. provoditi odluke koje prihvati Skupština, odnosno Nadzorni odbor,

8. pripremati odluke za odlučiva­nje na Nadzornom odboru, za pridobiva­nje suglasnosti,

9. izvještavati druge organe Društva, te u okviru toga donositi odgovarajuće odluke,

10. donositi opće akte ako to nije ovim Ugovorom ili zakonom izričito postav­ljeno u djelokrug drugog organa Društva,

11. zak­ljučivati i potpisivati kolektivne ugovore sa sindikatima,

12. brinuti za razvoj sigurnosne kulture u Društvu i za provođe­nje visokih radnih standarda,

13. donositi mjere za nuklearnu sigurnost i ­njeno provođe­nje i poštivati sve elemente koji su potrebni za siguran i stabilan rad nuklearne elektrane,

14. osiguravati potrebne mjere za zaštitu zaposlenih i stanov­niš­tva od izvora ionizirajuće­g zrače­nja u slučaju nuklearne nesreće,

15. uređivati obveze u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju razgrad­nju nuklearne elektrane,

16. izvršavati obveze koje određuju odgovarajuće odredbe Međudržavnog ugovora,

17. obav­ljati druge poslove određene zakonom i ovim Ugovorom.

35.5. Prava i obveze predsjednika i člana uprave određuju se ugo­vorom koji s upravom u ime Društva sklapa predsjednik Nad­zornog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

36.1. Nadzorni odbor Društva čini šest (6) članova.

36.2. Članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju se iz redova struč­njaka iz područja bitnih za poslova­nje Društva.

36.3. Iznimno od načela pariteta u radu i odlučiva­nju Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati i predstavnici zaposlenika NEK d.o.o. (širi sustav), ali samo kada se rasprav­lja i odlučuje neposredno o radno-pravnim pita­njima koja se tiču zaposlenika NEK d.o.o. U tim slučajevima nadzorni odbor je sastav­ljen tripartitno od devet (9) članova, od jednakog broja predstavnika slovenskog člana Društva, hrvatskog člana Društva i predstavnika zaposlenih u NEK d.o.o..

Članak 37.

37.1. Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva na prijedlog članova Društva i to tako da pojedini član Društva predlaže tri (3) člana Nadzornog odbora. Predstavnike zaposlenika imenuje Skupština u skladu s propisima koji uređuju sudjelova­nje radnika u uprav­lja­nju.

37.2. Uz prijedlog će se dostaviti i pisana izjava kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjav­ljuje da je pripravna obav­ljati dužnost člana Nadzornog odbora Društva te da ne postoje zakonske prepreke za obav­lja­nje te dužnosti.

37.3. Izabrane osobe moraju osim općih zakonskih uvjeta, imati pet godina radnog iskustva u struci i najma­nje visoku stručnu spremu (VII stupa­nj). Ta se odredba ne odnosi na predstavnike zaposlenika koji sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

Članak 38.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine s time da ih se može ponovno birati u taj odbor.

Članak 39.

39.1. Nadzorni odbor izabran na Skupštini mora se konstituirati najkasnije 8 (osam) dana od dana imenova­nja. Na kon­sti­tui­rajućoj sjednici Nadzornog odbora imenovanog na Skupštini Druš­tva, članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora, te ­nje­govog zamjenika.

39.2. Predsjednik Nadzornog odbora imenovat će se iz reda članova koje je predložio predstavnik člana Društva iz Hrvatske, a zamjenik iz reda članova koje je predložio predstavnik člana Društva iz Slovenije.

Članak 40.

Nadzorni odbor obav­lja osobito ove poslove:

1. nadzire vođe­nje poslova Društva,

2. po potrebi saziva Skupštinu Društva,

3. podnosi Skupštini pisano izvješće o obav­ljenom nadzoru,

4. daje suglasnost na godiš­nji plan i dugoročni plan ulaga­nja,

5. daje prethodnu suglasnost na odluke uprave Društva o ulaga­njima u Društvo, te o preuzima­nju obveza za Društvo, a koje prelaze novčanu protuvrijednost od 2,000.000,00 USD (dva milijuna američkih dolara) osim u slučaju otuđe­nja ili pribav­lja­nja nekretnina o čemu odlučuje Skupština Društva,

6. daje miš­lje­nje o godiš­njem izvješću,

7. zastupa Društvo prema članovima uprave,

8. daje suglasnost na odluke uprave ako to bude propisano posebnim zakonom ili ovim Ugovorom,

9. djeluje kao drugostupa­njski organ u pogledu svih pita­nja u kojima se mora osigurati dvostupa­njsko postupa­nje i u kojima se kao prvostupa­njski organ pojav­ljuje Uprava,

10. donosi poslovnik o svom radu,

11. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora ­njihova provođe­nja,

12. odlučuje u slučaju kada Uprava Društva zbog nedostatka suglasnosti ne može donijeti odluku,

13. na prijedlog uprave imenuje i razrješava članove nezavisnog povjerenstva za sigurnosne analize (u da­lj­njem tekstu: ISEG),

14. razmatra izvještaje ISEG,

15. provodi obveze utvrđene odgovarajućim odredbama Međudržavnog ugovora,

16. obav­lja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene Međudržavnim ugovorom, zakonom i ovim Ugovorom.

Članak 41.

41.1. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas:

41.2. Odluke Nadzornog odbora su pravova­ljane ako je na sjednici zastup­ljena većina glasova članova. Odluka je pravova­ljana ako je donesena većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. Ove se odredbe odgovarajuće primje­njuju i kad Nadzorni odbor radi u slučaju iz članka 36. stavak 3. ovog Ugovora.

41.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održava­nja sjednice konzultacijom članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održava­nje sjednice. Takve odluke ob­vezno se verificiraju na prvoj s­ljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 42.

Nadzorni odbor donosi svoj Poslovnik o radu u kojem se deta­ljno uređuje rad Nadzornog odbora. Poslovnik o radu Nadzorni odbor je obvezan donijeti na prvoj sjednici koja slijedi nakon konstituirajuće sjednice.

Članak 43.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nad­zornom odboru prema odluci Skupštine Društva.

SKUPŠTINA ČLANOVA DRUŠTVA

Članak 44.

44.1. Skupština članova Društva sastaje se najma­nje jednom na godinu (redovita glavna Skupština).

44.2. Odluke članova Društva donose se na sjednici Skup­šti­ne suglasnošću oba člana Društva ukoliko za pojedini slučaj nije drugačije propisano ovim Ugovorom. Održava­nje sjednice Skup­štine nije potrebno, ako se članovi Društva suglase u pisanom obliku s odlukama koje treba donijeti.

Članak 45.

45.1. Redovne sjednice Skupštine moraju se održati svake godine u roku mjesec dana od izrade godiš­nje­g izvješća za proteklu poslovnu godinu. Sjednica Skupštine se može sazivati po potrebi, posebice kad treba donijeti odgovarajuće odluke važne za Društvo, odnosno kad to zahtijevaju interesi Društva.

45.2. Sjednicu Skupštine saziva Uprava preporučenim pismom upućenim članovima Društva uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda. Članovi Društva moraju primiti poziv najma­nje sedam dana prije dana održa­nja sjednice Skupštine, uz koji je priložen dnevni red o kojem će se rasprav­ljati te po potrebi i odgovarajuća dokumentacija koja se odnosi na točke dnevnog reda.

45.3. Poziv na sjednicu Skupštine po prethodnom stavku sadrži i naknadni dan, mjesto te vrijeme održava­nja sjednice Skupštine, ukoliko se sjednica Skupštine zbog odsustva jednog člana ne bi održala. Na naknadnom zasjeda­nju Skupština va­ljano odlučuje bez obzira na to da li zasjeda­nju prisustvuju oba člana ili samo jedan. Naknadno zasjeda­nje može se održati najma­nje pet (5) dana nakon prvotno sazvanog zasjeda­nja.

Članak 46.

46.1. Svaki član Društva može bilo kada zatražiti da uprava sazove sjednicu Skupštine. Ako to uprava ne učini u roku četrnaest (14) dana od dana kad primi takav zahtjev, taj član Društva može neposredno sazvati sjednicu Skupštine, na način utvrđen u prethodnom članku ovog Ugovora.

46.2. Poziv se dostav­lja najkasnije u roku četrnaest (14) dana prije dana sjednice Skupštine, pri čemu se dan predaje na poštu i dan sjednice Skupštine ne računaju. Kao adresa za upućiva­nje poziva vrijedi zad­nje poznato sjedište člana Društva.

46.3. Sjednica Skupštine se po mogućnosti održava u sjedištu Društva. Uz suglasnost svih članova Društva može se odustati od poštiva­nja formalnosti za saziva­nje i održava­nje sjednice Skupštine te odluku donijeti bez održava­nja sjednice. Za to moraju postojati pisane suglasnosti oba člana Društva.

Članak 47.

47.1. Sjednici Skupštine prisustvuju članovi Skupštine putem svojih zakonskih zastupnika odnosno prokurista koji su upisani u sudski re­gistar, ili putem svojih punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku, a punomoćnik prije održava­nja sjednice Skupštine mora pokazati originalni primjerak.

47.2. Na sjednici Skupštine uz članove Društva mogu prisustvovati i njihovi savjetnici.

Članak 48.

Svaki od članova Društva ima u Skupštini jedan glas.

Članak 49.

49.1. Skupština odlučuje o svim pita­njima u svezi s poslova­njem i vođe­njem Društva, a prije sve­ga:

1. odlučuje o promjeni Društvenog ugovora,

2. odlučuje o prestanku Društva i prijevremenom prestanku rada elektrane,

3. odlučuje o statusnim promjenama u Društvu i o promjeni oblika Društva,

4. donosi opće akte Društva, čije donoše­nje po obvezujućim propisima te odredbama ovog Ugovora spada u nadležnost Skup­štine Društva,

5. imenuje i razrješuje članove uprave Društva te članove Nadzornog odbora,

6. imenuje i opoziva prokuriste,

7. odlučuje o godiš­njoj bilanci sta­nja i uspjeha, o raspodjeli dobiti, te načinu pokriva­nja gubitaka Društva,

8. odlučuje o promjeni djelatnosti, tvrtke ili sjedišta Društva,

9. odlučuje o odobre­nju pojedinom članu Društva glede tereće­nja (zalog) ­nje­govog poslovnog udjela u Društvu,

10. daje suglasnost Upravi Društva i prokuristima za otuđe­nje i tereće­nje nekretnina Društva,

11. u okviru svog djelokruga provodi obveze utvrđene odgovarajućim odredbama Međudržavnog ugovora te

12. obav­lja sve ostalo, što nije stav­ljeno u djelokrug nekom drugom organu Društva.

49.2. Skupština Društva imenovat će predložene članove Uprave i Nadzornog odbora, ako su predloženi u skladu s ovim Društvenim ugovorom.

49.3. Odluku o prestanku Društva Skupština može donijeti samo uz uvjet utvrđen člankom 2. stavak 5. Međudržavnog ugovora.

49.4. O tijeku Skupštine članova Društva potrebno je voditi zapisnik, koje­g mora potpisati član uprave koji je sudjelovao na Skupštini i članovi Društva.

ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA

Članak 50.

50.1. Uprava je dužna pri zapoš­ljava­nju rukovoditi se načelom pariteta pri izboru djelatnika s posebnim ovlašte­njima koje određuje Društveni ugovor.

50.2. Uprava je dužna odrediti ona stručna radna mjesta za koja će se, vodeći se načelom sigurnosti i optimalnog djelova­nja nuklearne elektrane, osigurati primjerena zastup­ljenost stručnih kadrova iz Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Natječaj o potrebi novog zapoš­ljava­nja uprava će objaviti u dnevnim glasilima u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

50.3. Kod školova­nja, stipendira­nja i stručnog osposob­ljava­nja uprava će se rukovoditi načelom jednakih prava bez obzira na držav­ljanstvo kandidata.

50.4. Odredbe ovog članka primje­njivat će se i na već zaposlene djelatnike.

POSLOVNE KNJIGE I GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Članak 51.

51.1. Društvo vodi poslovne k­njige te izrađuje godiš­nja izvješća u skladu s važećim propisima Republike Slovenije, ako drugačije nije određeno Međudržavnim ugovorom,  pri čemu za pravilnost, točnost, istinitost i ažurnost odgovara uprava Društva.

51.2. Uprava Društva predlaže godiš­nje izvješće za potvrdu Skupštini najkasnije u rokovima u kojima Društvo mora godiš­nje izvješće u skladu s važećim propisima Republike Slovenije predati ovlaštenim organima odnosno organizacijama izvan Društva.

RASPODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA

Članak 52.

52.1. Društvo posluje po načelu pokriva­nja svih troškova i u načelu ne ostvaruje ni dobit ni gubitak.

52.2. Eventualna dobit Društva, nastala kao pos­ljedica odstupa­nja stvarnih prihoda i rashoda od planiranih, ili kao pos­ljedica naknadnih poreznih ili računovodstvenih promjena, raspoređuje se u rezerve.

52.3. Eventualni gubitak, nastao kao pos­ljedica odstupa­nja stvarnih prihoda i rashoda od planiranih, ili kao pos­ljedica naknadnih poreznih ili računovodstvenih promjena podmiruje se na teret rezervi Društva.

AKTI DRUŠTVA

Članak 53.

53.1. Društvo, odnosno ­nje­govi organi donose odgovarajuće akte Društva u okviru svojih djelokruga kada je to propisima Republike Slovenije propisano ili potrebno u djelova­nju Društva.

53.2. Akti Društva su akti koje je Društvo dužno donijeti u skladu s odgovarajućim propisima Republike Slovenije, te poslovnici i pravilnici s kojima se uređuje unutraš­nja organizacija važna za rad i poslova­nje Društva, k­njigovodstveno i financijsko poslova­nje, radni odnosi, disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih, poslovna tajna, prava i obveze članova Društva i druga važna pita­nja o kojima odlučuje Skupština ili drugi nadležni organ Društva.

53.3. Do prihvaća­nja odgovarajućih akata primje­njuju se svi akti koji su u nuklearnoj elektrani bili na snazi na dan zak­ljučiva­nja ovog Ugovora, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Ugovorom i Međudržavnim ugovorom.

POSLOVNA TAJNA

Članak 54.

54.1. Poslovnu tajnu čine svi podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom te općim aktom o čuva­nju poslovne tajne koji donosi Skupština Društva, a koji predstav­ljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čije­g bi priopćava­nja neovlaštenim osobama mogle nastupiti štetne pos­ljedice  za gospodarske interese Društva.

54.2. Skupština Društva se obvezuje da odmah nakon upisa Društva u sudski re­gistar, donese opći akt iz prethodnog stavka ovog članka. Sadržajem opće­g akta moraju odmah nakon ­nje­govog donoše­nja biti upoznati članovi organa Društva te druge osobe, koje su dužne čuvati poslovnu tajnu.

54.3. Bez obzira na sadržaj opće­g akta, poslovnu tajnu čine i podaci za koje je očito da bi nastala znatna šteta Društvu, ako bi za te podatke saznala neovlaštena osoba. Članovi Društva, članovi organa Društva, djelatnici, te druge osobe, odgovorni su za otkriva­nje poslovne tajne, ukoliko su znali ili su morali znati za takav značaj predmetnih podataka.

54.4. Kao poslovna tajna ne mogu se proglasiti podaci, koji su po zakonu javni ili podaci o krše­nju zakona ili dobrih poslovnih običaja.

Članak 55.

55.1. Skupština Društva će općim aktom iz prethodnog članka utvrditi način čuva­nja poslovne tajne te odgovornost osoba koje su dužne čuvati poslovnu tajnu.

55.2. Podatke koji su poslovna tajna, dužne su čuvati i osobe izvan Društva, ukoliko su znale da su određeni podaci poslovna tajna.

55.3. Zabra­njuje se svako ponaša­nje s kojim bi osobe izvan Društva pokušale u suprotnosti sa zakonom i vo­ljom Društva pribaviti podatke koji su poslovna tajna Društva.

TROŠKOVI

Članak 56.

Sve troškove koji nastanu sklapa­njem ovog Ugovora odnosno u svezi s ­njim u postupku preoblikova­nja i konstituira­nja Društva snosi Društvo.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 57.

57.1. Svi sporovi nastali iz ovog Ugovora odnosno u svezi s ovim Ugovorom radi povrede ­nje­govih odredbi, te radi prestanka i ponište­nja Ugovora, konačno će se rješavati u skladu s Pravilima o arbitraži i koncilijaciji (Bečka pravila) pred Međunarodnim arbitražnim centrom Savezne gospodarske komore u Beču, uz pomoć 3 (tri) arbitra imenovanih u skladu s navedenim Pravilima.

57.2. Jezik arbitraže je engleski jezik.

57.3. Imenovana arbitraža ovlaštena je odlučivati po pravič­nosti odnosno ex aequo et bono.

57.4. Odluka arbitražnog suda glede konkretnog spora pravomoćna je i izvršna za članove Društva.

57.5. Ova arbitraža nije nadležna za rješava­nje sporova koji su pos­ljedica nemogućnosti donoše­nja odluka i zak­ljučaka na organima uprav­lja­nja Društva.  

Članak 58.

58.1. U slučaju da Skupština Društva odnosno Nadzorni od­bor Društva nisu mogli donijeti odluke zbog nedostatka suglasnosti, na zahtjev jednog od člana Društva konačnu odluku u predmetnoj stvari može u posebnom postupku donijeti za svaki pojedini slučaj ad hoc Poslovno tehnička arbitraža koju će u smislu ovog Ugovora imenovati članovi Društva.

58.2. Arbitražno vijeće ima 3 (tri) člana (arbitri). Svaki član Društva je dužan u roku od 8 dana nakon što je prim­ljen zahtjev za pokreta­nje postupka pred arbitražom imenovati u Arbitražno vijeće 1 (jednog) arbitra te o tome pisanim putem izvijestiti samog arbitra te drugog člana. Tako imenovani arbitri Arbitražnog vijeća imenuju se s liste arbitara – dvanaest (12) neutralnih struč­njaka koje će imenovati Skupština Društva na prvoj sjednici, a na teme­lju prijedloga članova. Svaki član Društva predložit će Skupštini za imenova­nje šest (6) arbitara.

58.3. Imenovani arbitri dužni su u roku od 5 dana od proteka roka iz članka 58. stavak 2. ovog Ugovora imenovati predsjednika Arbitražnog vijeća. Predsjednik Arbitražnog vijeća ne mora biti arbitar imenovan na listi. Ako arbitri u roku ne imenuju pred­sjednika Arbitražnog vijeća, članovi Društva ponovno imenuju nove arbitre u roku 8 dana od proteka roka za imenova­nje predsjednika Arbitražnog vijeća. Ako niti novoimenovani arbitri ne izaberu predsjednika Arbitražnog vijeća, predsjednika će imenovati, na zahtjev bilo koje­g člana Društva, predsjednik Među­na­rod­nog arbitražnog centra Savezne gospodarske komore u Beču.

58.4. Jednom imenovani arbitri od strane članova Društva za pojedini slučaj, mogu biti imenovani i za druge slučajeve, bez ograniče­nja.

58.5. Sjedište tako imenovanog ad hoc Arbitražnog vijeća je u Društvu. Sve administrativne poslove arbitraže obav­lja Društvo.

58.6. Na sve ostalo, u postupku pred Arbitražnim vijećem primijenit će se na odgovarajući način Pravila Stalne arbitraže pri Gospodarskoj zbornici Slovenije.

58.7. Arbitražno vijeće ovlašteno je odlučivati po pravičnosti odnosno ex aequo et bono.

58.8. Odluka koju donese Arbitražno vijeće glede konkretnog spora, pravomoćna je i izvršna za članove Društva i Društvo.

58.9. Kao jezik arbitraže koriste se i slovenski i hrvatski jezik. Otpravak odluke arbitraže sačinit će se na slovenskom jeziku i prevesti na hrvatski jezik.

IZVRŠAVANJE PRAVA I OBVEZA, TE TUMAČENJE UGOVORA

Članak 59.

59.1. Članovi Društva se posebice obvezuju da će sva svoja prava i obveze iz ovog Ugovora izvršavati na način koji će osiguravati najveći mogući stupa­nj sigurnosti pogona nuklearne elektrane.

59.2. Kod tumače­nja ovog Ugovora i rješava­nja sporova poštuje se jednakost prava članova Društva, osim ako to ovim Ugovorom nije drugačije određeno i postiza­nje stabilnog i sigurnog pogona nuklearne elektrane.

IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 60.

O izmjenama i dopunama Društvenog ugovora suglasno odlu­­ču­ju članovi na Skupštini Društva, a provode se u skladu s odredbama ZTD.

SALVATORNA KLAUZULA

Članak 61.

Ako bi neke odredbe ovog Ugovora bile ništavne ili ne­pra­vova­ljane, to se neće odnositi na pravova­ljanost ostalih odredbi Druš­tvenog ugovora. U tom slučaju članovi Društva su dužni otkloniti ništavnost odnosno nepravova­ljanost na va­ljani način koji je najbliži ­njihovoj gospodarskoj svrsi.

SLUŽBENI JEZIK DRUŠTVA

Članak 62.

62.1. Način i jezike komunikacije organa u Društvu utvrdit će se odgovarajućim poslovnicima tih organa.

62.2. Sva poslovna korespondencija koja je službeno naslov­ljena na člana Društva iz Republike Hrvatske mora biti hrvatskom članu upućena na slovenskom i hrvatskom jeziku.

PRIMJERCI UGOVORA

Članak 63.

Ovaj Društveni ugovor sastav­ljen je u šest (6) primjeraka, na hrvatskom i slovenskom jeziku koji su ravnopravni jezici samog Ugovora, od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po dva (2) primjerka na hrvatskom i slovenskom jeziku, a preostala četiri (4) služe za potrebe re­gistracije Društva i druge službene potrebe.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 64.

64.1. Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu dana 1. siječ­nja 2002. g. pod uvjetom da prethodno stupi na snagu Međudržavni ugovor.

64.2. Uprava i drugi organi NEK d.o.o. izvršavaju svoju funk­ciju do imenova­nja novih organa. Uprava NEK d.o.o. mora u roku 3 dana od stupa­nja na snagu ovog Ugovora sazvati Skup­štinu Društva u skladu s odredbama ovog Društvenog ugovora.

64.3. Nakon održane Skupštine Društva u skladu s prethodnim stavkom ovog članka novoimenovana uprava Društva podnijet će u sudski re­gistar prijedlog za upis svih nastalih promjena u skladu sa ovim Ugovorom.

* * * * * *

Članovi Društva

         HEP d.d.      ELES GEN d.o.o.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 2

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PRVOKUPA

I.

Ako se u postupku likvidacije društva članovi društva ne dogovore drugačije, ugovorne stranke suglasno utvrđuju da će se nekretnine društva izložiti prodaji putem međunarodnog javnog na­tječaja, na način određen u idućim točkama ovog Priloga. Uvjete javnog natječaja određuje likvidator društva, uz suglasnost članova društva.

II.

Nekretnine društva prodaju se najpovo­ljnijem ponuđaču na natječaju iz točke I. Pod najpovo­ljnijim ponuđačem smatra se do­maća ili inozemna pravna ili fizička osoba koja ponudi najvišu cijenu.

III.

Likvidator društva dužan je u roku 30 dana od dana isteka roka za prikup­lja­nje ponuda iz međunarodnog javnog natječaja, pisano, preporučenom poštanskom poši­ljkom, dostaviti članovima društva i Vladi Republike Slovenije deta­ljne podatke o najpovo­ljnijoj ponudi pristigloj na natječaj. Takva obavijest treba sadržavati određene podatke o nekretninama koje se prodaju, uvjete pod kojima se namjerava prodati, kad će to biti, kao i druge odgovarajuće podatke.

IV.

Republika Slovenija ima pravo prvokupa, pod uvjetom da po­nudi najma­nje istu cijenu i rokove plaća­nja kao i najpovo­ljniji ponuđač.

Ako Republika Slovenija u roku 60 dana nakon primitka oba­vijesti iz točke III. ovog Priloga, ne dostavi likvidatoru druš­tva i članovima društva, preporučenom poštanskom pošilj­kom, pisanu izjavu da je spremna koristiti se svojim pravom prvokupa i kupiti nekretnine pod istim ili povo­ljnijim uvjetima ne­go što ih je ponudio najpovo­ljniji ponuđač, smatra se da nije prihvatila ponudu.

Ako Republika Slovenija prihvati ponudu za kup­nju nekretnina, dužna je bez odlaga­nja, a najkasnije u roku 30 dana od dana odaši­lja­nja obavijesti o korište­nju prava prvokupa, pristupiti zak­ljuče­nju ugovora o prodaji nekretnina. Ako Republika Slovenija pri korište­nju svoje­g prava prvokupa ne postupi sukladno s odredbama ove točke, prestaje joj pravo prvokupa.

V.

Prijenos nekretnina društva u postupku likvidacije protivan odredbama prethodnih točaka je ništavan.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 3

NAČELA O UREĐENJU FINANCIJSKIH ODNOSA

(1) ELES GEN d.o.o. preuzet će sve obveze NEK d.o.o. prema banci koje su nastale kao posljedica prijenosa otplate investicijskih kredita slovenskih osnivača na NEK d.o.o. prema stanju na dan 31. prosinca 2001. godine. Kao dugoročne financijske obveze NEK d.o.o. ostat će samo obveze  s osnova kredita uzetih za provedbu projekta modernizacije NEK. Troškove tih kredita će kroz cijenu električne energije do 30. lipnja 2002. godine snositi član društva iz Republike Slovenije, a od tada dalje oba člana društva.

(2) Stupanjem na snagu ovog ugovora:

– HEP d.d. se odriče svih potraživanja prema NEK d.o.o. i ELES d.o.o. za štetu odnosno za naknadu za neisporučenu električnu energiju odnosno naknadu za korištenje kapitala te će se u tom smislu u cijelosti odreći tužbenih zahtjeva s tih osnova;

– NEK d.o.o. se odriče svih potraživanja prema HEP d.d. iz naslova isporučene električne energije i snage te će se u tom smislu u cijelosti odreći tužbenih zahtjeva iz tih osnova;

– NEK d.o.o. se u istom iznosu kao u prethodnoj točki ovog stavka odriče potraživanja prema ELES d.o.o.

– NEK d.o.o. se odriče svih potraživanja prema HEP d.d. s naslova obračunatog doprinosa za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško te će se u tom smislu u cijelosti odreći tužbenih zahtjeva s tog osnova;

– NEK d.o.o. se odriče svih potraživanja s naslova udruženih sredstava amortizacije kod oba osnivača te s naslova pokrivanja gubitaka iz proteklih godina.

(3) Na osnovi gore navedenih odredbi NEK d.o.o. će svoju bilancu stanja na dan 31. prosinca 2001. godine preurediti tako:

– da u njoj ne bude iskazano potraživanja prema HEP d.d. i ELES d.o.o. kao ni obveze prema Fondu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada iz NE Krško;

– da u njoj ne budu iskazane obveze prema banci koje su nastale prijenosom otplata investicijskih kredita slovenskih osnivača na NEK d.o.o. iz stavka 1. ovog Priloga;

– da će na osnovi konverzije dugoročnih uloga HEP d.d. i izuzeća kredita povećati kapital NEK d.o.o. koji će nakon pokrića mogućih nepokrivenih gubitaka biti podijeljen između članova društva na dva jednaka dijela tako da temeljni kapital NEK d.o.o. dosegne iznos iz članka 2. ovog Ugovora, a mogući ostatak se rasporedi u rezerve;

– da će izvršiti i druge potrebne knjigovodstvene ispravke ili promjene koje proizlaze iz ovog Priloga.

(4) Moguću dobit NEK d.o.o. koja bi nastala na osnovi knjigovodstvenih promjena i ispravaka iz stavka 3. ovog Priloga bit će oslobođena plaćanja poreza.

(5) ELES GEN d.o.o. preuzima financijske učinke za svu proizvedenu snagu i električnu energiju u razdoblju od 31. srpnja 1998. godine do dana ponovnog preuzimanja električne energije od strane HEP d.d., ali najdulje od 30. lipnja 2002. godine. Pritom se financijski položaj NEK d.o.o. ne smije pogoršati u odnosu na stanje na dan 30. srpnja 1998. godine.

(6) Ugovorne stranke će osigurati da članovi društva najkasnije do kraja 2002. godine utvrde da li društvo treba dodatne dugoročne izvore financiranja tekuće proizvodnje koje će po potrebi osigurati dokapitalizacijom NEK d.o.o. ili na drugi odgo­va­rajući način.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 4

POSLOVNIK O RADU MEĐUDRŽAVNOG POVJERENSTVA

Članak 1.

Na temelju stavka 1. članka 18. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Ugovor) osnovano je međudržavno povjerenstvo za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadatka u skladu s Ugovorom (u daljnjem tekstu: međudržavno povjerenstvo).

Međudržavno povjerenstvo čine izaslanstvo Republike Hr­vat­ske i izaslanstvo Republike Slovenije. Svako izaslanstvo ima predsjednika i četiri člana. Po potrebi svako izaslanstvo može uključivati i stručnjake.

Predsjednik svakog izaslanstva ima zamjenika koji se imenuje od članova izaslanstva.

O sastavu izaslanstva i njegovoj eventualnoj izmjeni ugovorne se stranke međusobno obavještavaju diplomatskim putem.

Članak 2.

Međudržavno povjerenstvo obnaša sljedeće zadatke:

a) prati provedbu Ugovora;

b) potvrđuje Program odlaganja RAO i ING te odobrava druge aktivnosti u svezi s time;

c) potvrđuje Program razgradnje NE Krško i odobrava druge aktivnosti u svezi s time;

d) razmatra otvorena pitanja koja se tiču međusobnih odnosa u svezi s Ugovorom.

Članak 3.

Međudržavno povjerenstvo zasjeda najmanje jednom godiš­nje i to naizmjence na teritoriju jedne i druge ugovorne stranke. Po potrebi mogu predsjednici oba izaslanstva sporazumno sazvati iz­van­redno zasjedanje.

Dnevni red s materijalima dostavlja se članovima 14 dana prije sjednice.

Na prijedlog jedne ili druge ugovorne stranke sjednicu saziva i vodi domaćin zasjedanja. Domaćin zasjedanja predsjedava tije­kom zasjedanja, a osigurava i svu potrebnu administrativnu pomoć zasjedanju.

Članak 4.

Na sjednicama se odlučuje uz suglasnost oba izaslanstva. Ukoliko se suglasnost ne može postići, u zapisnik se unose oba stajališta i o tome se izvješćuju vlade ugovornih stranaka.

O zasjedanju se vodi zapisnik kojeg potpisuju oba predsjednika izaslanstava na kraju zasjedanja.

Članak 5.

Službeni jezici međudržavnog povjerenstva su hrvatski i slovenski jezik.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka snosi troškove svoga izaslanstva. Do­maćin zasjedanja snosi troškove zasjedanja, a ostale troškove koji će proizaći iz rada međudržavnog povjerenstva, ukoliko se ne dogovori drugačije, ugovorne stranke snosit će po polovicu iznosa.

ZAJEDNIČKA IZJAVA POVODOM POTPISIVANJA UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO
(U DALJNJEM TEKSTU MU)

1. S obzirom na vremensku komponentu ugrađenu u MU i nužne opsežne pripreme za njegovu provedbu, dvije strane će se založiti da se ratifikacije MU u Hrvatskom saboru i Državnom zboru Republike Slovenije provedu što je prije moguće u prvom tromjesečju 2002. godine.

2. Za stupanje na snagu Društvenog ugovora (Prilog 1 MU) i za preuređivanje bilanci stanja prema t. 3. Priloga 2 MU uzet će se prvi pogodni datumi (prvi dan u mjesecu i zadnji dan prethodnog mjeseca) nakon stupanja na snagu MU, najkasnije u drugom tromjesečju 2002. godine.

3. Zajednička radna skupina za pripremu podloga potrebnih za osnivačku skupštinu društva i druge radnje važne za učinkovit početak rada društva, prema Zajedničkom zapisniku o završetku pregovora od 5. srpnja 2001. godine, započet će radom 7. siječnja 2002. godine i u svom radu obuhvatiti razmatranje Godišnjeg pla­na za 2002. godinu kao i drugih akata važnih za poslovanje NE Krško.

Krško, 19. prosinca 2001.

     MINISTAR                       MINISTAR OKOLIŠA
GOSPODARSTVA                 I PROSTORA

  REPUBLIKE HRVATSKE     REPUBLIKE SLOVENIJE

        Goranko Fižulić              Janez Kopač

Članak 3.

Izaslanstvo Republike Hrvatske u Međudržavnom povjerenstvu iz članka 18. Ugovora, zauzet će stajalište o potvrđivanju Programa odlaganja RAO i ING i Programa razgradnje NE Krško uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora.

Izaslanstvo Republike Hrvatske u Međudržavnom povjerenstvu iz članka 18. Ugovora zatražit će prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora i kada odobrava druge aktivnosti u svezi s programima iz stavka 1. ovoga članka ukoliko je to potrebno radi zaštite prirode i zdravlja ljudi.

O provedbi Ugovora Izaslanstvo Republike Hrvatske u Međudržavnom povjerenstvu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležna je Vlada Repub­like Hrvatske.

Na dan donošenja ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/02-01/03
Zagreb, 3. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.