Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja

NN 11/2002 (6.9.2002.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

131

Na teme­lju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr­ža­noj 29. kolovoza 2002. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PREVENCIJI, ISTRAZI I SUZBIJANJU CARINSKIH PREKRŠAJA

Članak 1.

Objav­ljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbija­nju carinskih prekršaja, sklop­ljen u Zagrebu, 21. svib­nja 2002. godine, u izvorniku na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PREVENCIJI, ISTRAZI I SUZBIJANJU CARINSKIH PREKRŠAJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Talijanske Republike, u da­lj­njem tekstu ugovorne stranke,

Imajući u vidu da povrede carinskog zakona štete ­njihovim gospodarskim, trgovačkim, fiskalnim, socijalnim, kulturnim, industrijskim i po­ljoprivrednim interesima;

Uvjerene da akcije protiv carinskih prekršaja mogu biti učinkovi­tije izvedene uz usku surad­nju ­njihovih carinskih službi;

Imajući u vidu važnost pravilnog utvrđiva­nja carine i drugih poreza, naplaćenih pri uvozu ili izvozu i osigura­nja prikladne primjene mjera zabrane, ograniče­nja i kontrole, pri čemu pos­ljed­nje uk­ljučuje i primjenu odredbi i propisa o krivotvorenim robama i re­gistriranim trgovačkim oznakama;

Imajući u vidu potrebu olakša­nja zakonite trgovine;

Imajući u vidu da promet opojnih droga i psihotropnih tvari predstav­lja opasnost za javno zdrav­lje i društvo;

Vodeći računa o Konvenciji Ujedi­njenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari od 20. prosinca 1988., uk­ljučujući one navedene u prilozima navedene Konvencije;

Vodeći računa o odgovarajućim instrumentima Vijeća za carinsku surad­nju, naročito o Preporuci o međusobnoj administrativnoj po­mo­ći od 5. prosinca 1953.;

Sporazumjele su se kako slijedi:

POGLAVLJE I

Definicije

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora:

a) »carinski zakon« znači takve zakonske i podzakonske odredbe primje­njive od obje carinske administracije s obzirom na:

– uvoz, izvoz, provoz i smještaj roba i vrijednosti, uk­ljučujući sredstva plaća­nja;

– naplatu, garancije i povrat carine i poreza u vezi sa uvozom i izvozom;

– mjere zabrane, ograniče­nja i kontrole, uk­ljučujući zakone kojima se mije­njaju kontrolne mjere;

– borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari;

b) »carinska služba« znači Ministarstvo financija – Carinsku upravu za Republiku Hrvatsku, te Carinsku službu Italije uk­ljučujući Financijsku policiju za Talijansku Republiku, koje su nadležne za provođe­nje odredbi navedenih u stavku a) ovog Ugovora;

c) »carinski prekršaji« predstav­ljaju svaku povredu ili pokušaj povrede carinskog zakona;

d) »uvozne i izvozne carine i porezi« znače uvozne i izvozne carine i sve ostale carine i poreze naplaćene pri uvozu ili izvozu, uk­ljučujući, za Talijansku Republiku, carine i poreze kao što je razloženo od nadležnih tijela Europske unije;

e) »osoba« znači svaku fizičku ili pravnu osobu;

f) »osobni podaci« znače svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati;

g) »opojne droge i psihotropne tvari« znače sve proizvode popisane u Konvenciji Ujedi­njenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari od 20. prosinca 1988., uk­ljučujući i one navedene u prilozima već spomenute Konvencije;

h) »kontrolirana isporuka« znači postupak koji dopušta prolazak preko državnog teritorija svake od ugovornih stranaka, roba za koje se zna ili pretpostav­lja nezakonitost prometa, pod nadzorom nadležnih vlasti ugovornih stranaka u ci­lju otkriva­nja osoba uk­ljučenih u izvrše­nje prekršaja.

POGLAVLJE II

Opse­g primjene ugovora

Članak 2.

1. Ugovorne stranke će putem svojih carinskih službi pružati jedna drugoj administrativnu pomoć pod uvjetima dogovorenim ovim Ugovorom, za prikladnu primjenu carinskih zakona te za sprječava­nje, istrage i suzbija­nje carinskih prekršaja.

2. Svu pomoć predviđenu ovim Ugovorom pružat će svaka ugovorna stranka sukladno odredbama ­njezinog unutar­nje­g zakonodavstva i upravnim propisima, te u okviru nadležnosti ­njezine carinske službe i raspoloživih sredstava.

3. Ovaj Ugovor je predviđen isk­ljučivo za uzajamnu administrativnu pomoć između ugovornih stranaka; odredbe ovog Ugovora ne mogu dati pravo Ugovornoj stranci ili bilo kojoj privatnoj osobi da pribavi, sakrije ili isk­ljuči bilo koji dokaz ili spriječi izvrše­nje zahtjeva.

POGLAVLJE III

Ci­lj pomoći

Članak 3.

1. Carinske službe opskrb­ljivat će jedna drugu, bilo na zahtjev ili samoinicijativno, podacima i dokumentima koji pomažu u osigura­nju prikladne primjene carinskih zakona i prevencije, istraga i suzbija­nja carinskih prekršaja.

2. Svaka od carinskih službi će, u izvrše­nju istraga u korist druge carinske službe, djelovati kao da postupa za svoj račun ili na zahtjev drugog tijela vlasti te ugovorne stranke.

Članak 4.

1. Na zahtjev, zatražena carinska služba osigurat će sve podatke u svezi unutar­njih carinskih zakona i postupaka značajnih za istrage povezane sa carinskim prekršajem.

2. Svaka od carinskih službi priopćit će, bilo na zahtjev ili samoinicijativno, svaki raspoloživi podatak povezan sa:

a) bitnim promjenama ­njezinih carinskih zakona;

b) novim načinima provođe­nja carinskih zakona koji su dokazali svoju djelotvornost;

c) novim tokovima, sredstvima ili načinima izvrše­nja carinskih prekršaja.

Članak 5.

Carinske službe će sukladno ­njihovim zakonskim i upravnim propisima pomagati jedna drugoj u pogledu postupaka uk­ljučujući zap­ljenu ili zamrzava­nje ili oduzima­nje imovine, prihoda i pomagala uk­ljučenih u prekršaje.

Članak 6.

Carinske službe mogu osigurati jedna drugoj tehničku pomoć u carinskoj problematici kroz:

a) razmjenu službenika u svrhu unaprijeđe­nja uzajamnog razumijeva­nja njihovih tehnika carinskog rada;

b) obuku i pomoć u razvoju specijaliziranih vještina ­njihovih službenika;

c) razmjenu struč­njaka za carinska pita­nja.

POGLAVLJE IV

Slučajevi pruža­nja pomoći

Članak 7.

Carinske službe će, samoinicijativno ili na zahtjev, izvijestiti jedna drugu o slijedećim podacima:

a) da li je roba izvezena iz područja državne zatražene carinske službe bila u skladu sa propisima uvezena na područje države druge carinske službe;

b) da li je roba uvezena na područje države zatražene carinske službe bila u skladu s propisima izvezena iz područja države druge carinske službe, te carinski postupak, ukoliko je proveden, u koji je roba bila stav­ljena.

Članak 8.

U kontekstu zakonskih i podzakonskih propisa, carinske službe ugovornih stranaka će razmijeniti svaki podatak – na zahtjev i poslije prethodne istrage ako je potrebno – kako bi se osigurala pravilna naplata carinskih pristojbi i poreza, posebice podataka koji olakšavaju:

a) određe­nje carinske vrijednosti, tarifno razvrsta­nje i podrijetlo robe;

b) primjenu propisa koje se odnose na zabrane, ograniče­nja i nadzor.

Članak 9.

Na zahtjev, zatražena carinska služba pribavit će informacije i održavati specijalni nadzor nad:

a) osobama poznatim carinskoj administraciji tražite­ljici da su počinili carinske prekršaje ili se sum­nja na isto, posebice onima koje ulaze i izlaze s carinskog područja zatražene ugovorne stranke;

b) robama bilo u prijevozu ili skladište­nju o kojima treba izvijestiti carinsku službu tražite­ljicu poradi sum­nje na nedozvo­ljen promet prema carinskom području zatražene carinske službe;

c) prijevoznim sredstvima za koja carinska služba tražite­ljica sum­nja da su bila korištena za poči­nje­nje carinskih prekršaja na carinskom području bilo koje od ugovornih stranaka;

d) prostorije za koje carinska služba tražite­ljica sum­nja da su bile korištene za či­nje­nje carinskih prekršaja na carinskom području bilo koje od ugovornih stranaka.

Članak 10.

1. Carinske službe će pribaviti jedna drugoj, bilo na zahtjev ili samoinicijativno informacije i obavještajne podatke o transakcijama, završenim ili planiranim, koje predstav­ljaju ili bi mogle predstav­ljati carinski prekršaj.

2. U ozbi­ljnim slučajevima koji mogu imati za pos­ljedicu znatnu štetu za gospodarstvo, javno zdrav­lje, opću sigurnost ili bilo koji drugi vitalni interes jedne od ugovornih stranaka, carinska služba druge ugovorne stranke će, kada god je to moguće, dostaviti podatke samoinicijativno.

Članak 11.

Na molbu, zatražena carinska služba će, sve dokumente i odluke koje ulaze u opse­g primjene ovog Ugovora, a potječu od zatražene carinske službe, isporučiti i obavijestiti ili zatražiti nadležna tijela da obavijeste zainteresirane osobe koje prebivaju ili su re­gistrirane na ­njezinom području, sukladno zakonodavstvu zatražene ugovorne stranke.

Članak 12.

Carinske službe mogu, međusobnim dogovorima i sukladno unutar­njim zakonima i propisima koje primje­njuju, provesti postupak kontrolirane isporuke nedirnutih, uklo­njenih ili potpuno ili djelomično nadomještenih roba.

POGLAVLJE V

Priopćava­nje i provođe­nje zahtjeva

Članak 13.

1. Pomoć obuhvaćena ovim Ugovorom bit će razmje­njivana izravno između carinskih službi.

2. Zahtjevi za pomoć obuhvaćenu ovim Ugovorom bit će sači­njeni u pismenom obliku, te će biti popraćeni svim dokumentima koji se smatraju korisnima. Kada okolnosti tako zahtijevaju, zahtjevi također mogu biti izjav­ljeni usmeno. Takvi zahtjevi će morati biti žurno potvrđeni pismeno.

3. Zahtjevi sači­njeni u skladu sa stavkom 2 ovog članka uk­ljučit će sljedeće pojedinosti:

a) carinsku službu koja je sačinila zahtjev;

b) predmet i razlog zahtjeva;

c) kratak opis predmeta, pravne elemente i prirodu postupa­nja;

d) imena i adrese stranaka kojih se postupa­nje tiče, ako su poznate.

4. Zahtjev svake carinske službe kojim se traži određeno postupa­nje bit će udovo­ljen, sukladno i s obzirom na unutar­nje zakonske i upravne odredbe zatražene ugovorne stranke.

5. Podaci na koje se odnosi ovaj Ugovor bit će priopćeni službenicima koji su posebno određeni za tu svrhu od svake carinske službe. Popis tako određenih službenika bit će priopćen od carinske službe ugovorne stranke drugoj ugovornoj stranci sukladno stavku 2. članka 23. ovog Ugovora.

Članak 14.

1. Ako jedna carinska služba tako zahtijeva, druga carinska služba će inicirati istrage koje se tiču djelova­nja koja su, ili će biti, protivna carinskim zakonima, koji su na snazi na području države carinske službe tražite­ljice, i priopćiti će rezultate takve istrage carinskoj službi tražite­ljici.

2. Te istrage bit će vođene prema zakonima važećim na području države zatražene carinske službe. Zatražena carinska služba postupat će kao da postupa za svoj račun.

3. U slučaju da zatražena carinska služba nije nadležna služba za udovo­lje­nje zahtjevu, ona će žurno otpremiti isti nadležnoj službi i zatražiti surad­nju te službe.

Članak 15.

1. Na pisani zahtjev, službenici posebno određeni od carinske službe tražite­ljice, uz ovlašte­nje zatražene carinske službe i sukladno uvjetima koje zatražena strana može odrediti, mogu u svrhu istraživa­nja carinskog prekršaja:

a) zatražiti u uredima zatražene carinske službe dokumente, re­gistre i druge relevantne podatke kako bi izdvojio podatke u pogledu tog carinskog prekršaja;

b) uzeti kopije dokumenata, re­gistara i drugih podataka koji se odnose na taj carinski prekršaj;

c) biti nazočni za vrijeme istrage koju provodi zatražena carinska služba na carinskom području zatražene ugovorne stranke, a koja je bitna za carinsku službu tražite­ljicu.

2. Kada su službenici carinske službe tražite­ljice nazočni na području druge ugovorne stranke u okolnostima predviđenim u stavku 1 ovog članka, oni moraju cijelo vrijeme biti u mogućnosti pružiti dokaz ­njihovog službenog statusa.

3. Oni će, dok su ondje, uživati istu zaštitu kao onu određenu carinskim službenicima druge ugovorne stranke, u skladu sa tamo važećim zakonima i biti odgovorni za svaki prekršaj koji bi mogli počiniti.

POGLAVLJE VI

Evidencije i dokumenti

Članak 16.

1. Svaka carinska služba će, samoinicijativno ili na zahtjev, pribaviti drugoj izvješća, dokazne materijale ili ovjerene kopije dokumenata dajući sve raspoložive podatke o aktivnostima, završenim ili planiranim, koje sači­njavaju ili bi mogle sači­njavati carinski prekršaj na području države druge carinske službe.

2. Dokumenti pribav­ljeni u skladu s Ugovorom mogu biti zamije­njeni kompjutoriziranim podacima sači­njenim u bilo kojem obliku za istu svrhu. Svi relevantni materijali za tumače­nje ili korište­nje informacija i dokumenata trebaju biti dostav­ljeni u isto vrijeme.

3. Izvorni dosjei i dokumenti bit će zatraženi samo u slučaju kada ovjerene kopije ne bi bile dovo­ljne.

4. Izvorni dosjei i dokumenti prim­ljeni u skladu s Ugovorom bit će vraćeni najranijom prilikom.

POGLAVLJE VII

Časnici za vezu, vještaci i svjedoci

Članak 17.

1. Carinske službe ugovornih stranaka mogu međusobno dogovoriti razmjenu časnika za vezu, za ograničene periode, sukladno uzajamno prihvaćenim uvjetima.

2. U svrhu unaprijeđe­nja surad­nje između dviju carinskih službi, časnik za vezu može se zadužiti, na zahtjev i sa odobre­njem druge ugovorne stranke, za s­ljedeće zadaće:

a) olakšati i ubrzati razmjene informacija između dviju carinskih službi, također kroz satelitske sustave čija će operativna uvjetovanost biti dogovorena između stranaka;

b) osigurati pomoć u istragama koje se odnose na predstav­ljanu carinsku službu;

c) sudjelovati u nacrtima zahtjeva za pomoć;

d) savjetovati i pomoći domaćoj carinskoj službi u pripremi i izvođe­nju pograničnih postupa­nja;

e) bilo koju drugu zadaću međusobno dogovorenu od strane dviju carinskih službi.

3. Carinske službe ugovornih stranaka utvrđuju na bilateralnoj osnovi ovlasti i smještaj časnika za vezu.

4. Na osnovu službenog zahtjeva ugovorne stranke tražite­ljice, koji uk­ljučuje životopis osobe određene da nastupi kao časnik za vezu, ugovorna stranka domaćin će izdati dokument koji sadrži osobne podatke časnika i ovlašćuju ga da izvršava, na tom području, funkcije utvrđene unutar prethodnog stavka 3.

Časnici za vezu nazočni na području ugovorne stranke domaćina moraju u svakom trenutku biti u položaju pokazati gore navedene dokumente.

5. Časnici za vezu uživaju, na području domaće ugovorne stranke istu zaštitu i pomoć određenu važećim zakonodavstvom za carinske službenike te ugovorne stranke. Oni su odgovorni za svaki prekršaj poči­njen van službe.

Članak 18.

1. Na zahtjev ugovorne stranke u svezi sa carinskim prekršajem, zatražena carinska služba može ovlastiti svoje službenike, kad god je moguće, da svjedoče pred nadležnim tijelima ugovorne stranke tražite­ljice kao vještaci ili svjedoci u svezi či­njenica koje su ustanovili tijekom ­njihovih dužnosti i da iznesu dokaze. Zahtjev za pojav­ljiva­njem mora jasno naznačiti u kojem slučaju i u kojem svojstvu će se službenik pojaviti.

2. Carinska služba koja prihvaća zahtjev precizno utvrđuje, ukoliko je potrebno, u izdanom ovlašte­nju, ograniče­nja unutar kojih službenik može svjedočiti.

POGLAVLJE VIII

Uporaba informacija i dokumenata i zaštita

Članak 19.

1. Podaci, priopće­nja i dokumenti prim­ljeni u kontekstu administrativne pomoći mogu biti korišteni u građanskim, kaznenim i upravnim postupcima, u uvjetima utvrđenim važećim odnosnim zakonodavstvom, samo u svrhe iz ovog Ugovora.

2. Takvi podaci, priopće­nja i dokumenti mogu biti priopćeni drugim državnim tijelima, osim onih predviđenih ovim Ugovorom, samo ako carinska služba koja ih je dostavila to izričito odobri i dozvoli, pod uvjetom da unutar­nji zakoni carinske službe primate­ljice ne zabra­njuju takvo priopćava­nje.

3. Odredbe stavka 2 ovog članka nisu primje­njive na podatke koje se odnose na prekršaje povezane s opojnim drogama i psihotropnim travama. Takvi podaci mogu biti priopćeni drugim tijelima izravno uk­ljučenim u borbu protiv nedozvo­ljenog prometa droga.

4. Međutim, sukladno obavezama koje potječu iz članstva Talijanske Republike u Europskoj Uniji, odredbe navedene u stavku 2 ne zabra­njuju da se prim­ljeni podaci, priopće­nja i dokumenti mogu, kada je potrebno, prenijeti Europskoj Komisiji i drugim državama članicama prije spomenute Unije.

5. Podaci, priopće­nja i dokumenti dostupni carinskoj službi ugovorne stranke tražite­ljice uživaju, prema ovom Ugovoru, jednaku zaštitu kao ona što je odobrena unutar­njim zakonima prije spomenute ugovorne stranke za dokumente i informacije istovjetne prirode.

Članak 20.

Kada se osobni podaci razmje­njuju u skladu s Ugovorom, ugovorne stranke će osigurati standardnu zaštitu podataka najma­nje jednaku onoj koja proizlazi iz primjene principa iz Priloga ovog Ugovora, koji je nedje­ljivi dio ovog Ugovora.

POGLAVLJE IX

Izuzeća

Članak 21.

1. U slučajevima gdje bi pomoć u skladu s Ugovorom predstav­ljala krše­nje suvereniteta, sigurnosti, državne politike ili drugih teme­ljnih nacionalnih interesa ugovorne stranke, ili bi uk­ljučile krše­nje industrijskih, trgovačkih ili profesionalnih tajni ili bi bila neusklađena sa unutar­njim zakonskim i upravnim odredbama, pomoć može biti odbijena.

2. Ako carinska služba tražite­ljica ne bi mogla udovo­ljiti sličnom zahtjevu koji bi bio upućen od zatražene carinske službe, ona će upozoriti na tu okolnost u svojem zahtjevu. Odluka o udovo­ljava­nju takvom zahtjevu bit će na zatraženoj službi.

3. Zatražena carinska služba pomoć može odgoditi ukoliko bi ta pomoć mogla utjecati na istragu koja je u tijeku, progon ili postupa­nje. U takvom slučaju zatražena carinska služba konzultirat će carinsku službu tražite­ljicu da utvrdi da li pomoć može biti pružena uz takve odredbe i uvjete kakve bi zatražena carinska služba mogla zatražiti.

4. Kada je pomoć odbijena ili odgođena, navest će se razlozi za takvo odbija­nje ili odgađa­nje.

POGLAVLJE X

Troškovi

Članak 22.

1. Carinske službe odreći će se svih zahtjeva za povratom troškova nastalih izvrše­njem ovog Ugovora, osim za troškove i naknade plaćene vještacima i svjedocima, kao i za troškove prevodite­lja i tumača koji nisu državni zaposlenici, koje će snositi carinska služba tražite­ljica.

2. Ako je potrebno podmire­nje većih troškova i troškove neuobičajene naravi, ugovorene stranke će se konzultirati radi određiva­nja načina i uvjeta pod kojima će se zahtjevu udovo­ljiti, te o načinu podmire­nja troškova.

POGLAVLJE XI

Provedba ugovora

Članak 23.

1. Carinske službe poduzet će mjere kako bi ­njihovi službenici odgovorni za istrage ili suzbija­nje carinskih prekršaja održavali osobne i izravne veze jedni sa drugima.

2. Carinske službe odlučiti će o deta­ljnim načinima za olakšava­nje provedbe ovog Ugovora.

3. Zajednička hrvatsko-talijanska komisija bit će osnovana i sastav­ljena od ravnate­lja Carinske uprave – Ministarstva financija i od direktora Carinske Agencije ili ­njihovih predstavnika potpomognutih struč­njacima, koji će se sastajati kad god to bude potrebno, na zahtjev svake carinske službe, u svrhu praćenja provedbe ovog Ugovora kao i za pronalaže­nje mogućnosti rješava­nja problema koji se mogu pojaviti.

4. Sporovi za koje se neće moći naći prijate­ljsko rješe­nje, riješit će se diplomatskim putem.

POGLAVLJE XII

Primjena

Članak 24.

Ovaj Ugovor primje­njivati će se na carinskim područjima obiju ugovornih stranaka kao što je određeno ­njihovim unutar­njim zakonskim i upravnim propisima.

POGLAVLJE XIII

Stupa­nje na snagu i otkaziva­nje

Članak 25.

1. Ovaj Ugovor stupit će na snagu prvog dana drugog mjeseca od datuma primitka druge od dviju obavijesti, kojima će ugovorne stranke službeno obavijestiti jedna drugu o ispu­nje­nju uvjeta predviđenih ­njihovim unutar­njim zakonodavstvom za stupa­nje ovog Ugovora na snagu.

2.  Stupa­njem na snagu ovog Ugovora, Ugovor o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji i suzbija­nju carinskih prijevara između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike, potpisan u Beogradu, 10. studenog 1965. godine, bit će stav­ljen izvan snage u odnosima između dviju ugovornih stranaka.

Članak 26.

Ovaj Ugovor sklop­ljen je na neodređeno vrijeme, ali svaka ugovorna stranka može ga otkazati u svakom trenutku diplomatskim putem.

Otkaz Ugovora će stupiti na snagu tri mjeseca nakon obavijesti drugoj ugovornoj stranci.

Postupci koji su u tijeku završit će se, u svakom slučaju, sukladno odredbama ovog Ugovora.

Članak 27.

Ugovorne stranke sastat će se u svrhu revidira­nja ovog Ugovora na zahtjev ili po isteku pet godina od datuma ­nje­govog stupa­nja na snagu, osim ako ne obavijeste pismeno jedna drugu da takvo revidira­nje nije potrebno.

U potvrdu toga, niže potpisani, od ­njihovih Vlada propisno ovlašteni predstavnici, potpisali su ovaj Ugovor.

Sači­njeno u Zagrebu, 21. svib­nja 2002. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju nesuglasja u tumače­nju će prevladati engleski tekst.

ZA VLADU                                        ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE TALIJANSKE REPUBLIKE

Anton U­ljar, v. r.    Mario Andrea Guaiana, v.  r.

ravnate­lj Carinske uprave direktor Carinske Agencije

Republike Hrvatske                 Talijanske Republike

PRILOG

TEMELJNA NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. Osobni podaci podvrgnuti automatskoj obradi bit će:

a) pribav­ljeni i obrađeni pošteno i u skladu sa zakonom;

b) pohra­njeni za predviđene i zakonite svrhe i neće biti upotrijeb­ljeni na način neodgovarajući tim svrhama;

c) primjereni, bitni i ne preopsežni u odnosu na svrhu za koju su sprem­ljeni;

d) točni i po potrebi ažurirani;

e) pohra­njeni u obliku koji dozvo­ljava identifikaciju sadržaja podataka ne du­lje ne­go što je potrebno za svrhu za koju su ti podaci sprem­ljeni.

2. Osobni podaci koji otkrivaju rasno podrijetlo, političko miš­lje­nje ili religiozna ili druga uvjere­nja, kao i osobni podaci koji su u vezi sa zdrav­ljem i spolnim životom, ne mogu se automatski obrađivati osim ako domaće zakonodavstvo osigura prikladnu zaštitu. Isto će se primijeniti na osobne podatke povezane sa kaznenim presudama.

3. Prikladne sigurnosne mjere bit će poduzete za zaštitu osobnih podataka sprem­ljenih u automatske baze podataka protiv neovlaštenog unište­nja ili slučajnog gubitka kao i protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili razglašiva­nja.

4. Svakoj osobi će se omogućiti:

a) utvrđiva­nje postoja­nja automatske baze osobnih podataka, ­njezine glavne svrhe, kao i identitet i prebivalište ili glavno sjedište nadzornika datoteke;

b) dobiva­nje u razumnim intervalima i bez prekomjernog odgađa­nja ili troškova, potvrde o tome da li su osobni podaci koji se odnose na ­nju pohra­njeni u automatskoj bazi podataka, kao i priopćava­nje tih podataka u ­njoj razum­ljivom obliku;

c) dobiva­nje potvrde o ispravci ili brisa­nju takvih podataka za slučaj ako oni budu obrađeni suprotno odredbama domaće­g zakona uzimajući u obzir osnovne principe utvrđene u načelima 1 i 2 ovog Priloga;

d) pravo na žalbu, u slučaju da priopće­nje, ispravak, ili brisa­nje predviđeno u stavcima b) i c) ovog načela nije omogućeno.

5.1. Nijedna iznimka od odredbi iz načela 1, 2 i 4 ovog Priloga neće biti dozvo­ljena osim u granicama definiranim u načelima koja slijede.

5.2. Odstupa­nje od odredbi iz načela 1, 2 i 4 ovog Priloga bit će dozvo­ljeno kada je takvo odstupa­nje predviđeno zakonodavstvom Ugovorne stranke i predstav­lja, u demokratskom društvu, neophodnu mjeru za:

a) zaštitu državne sigurnosti, javne sigurnosti, monetarnih interesa države ili suzbija­nje kriminalnih djela;

b) zaštitu subjekata na koje se podaci odnose ili prava i slobode drugih.

5.3. Ograniče­nje primjene prava navedenih stavcima b), c) i d) načela 4. ovog Priloga može biti predviđeno zakonom kada se automatske baze osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili znanstvena istraživa­nja, kada očigledno nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose.

6. Svaka ugovorna stranka se obvezuje uspostaviti prikladne sankcije i mjere za krše­nje odredbi domaćih zakona uzimajući u obzir osnovna načela izložena u ovom Prilogu.

7. Niti jedna odredba ovog Priloga neće se tumačiti tako da ograničava ili drukčije utječe na mogućnost Ugovorne stranke da osigura subjektima na koje se podaci odnose veća jamstva ne­go je predviđeno ovim Prilogom.

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija – Carinske uprave.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donoše­nja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o ­nje­govu stupa­nju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora, nakon ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Klasa: 413-01/00-02/02
Urbroj: 5030115-02-4
Zagreb, 29. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.