Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u borbi protiv teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, međunarodnog teroriz

NN 11/2002 (6.9.2002.), Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u borbi protiv teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, međunarodnog teroriz

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

133

Na teme­lju članka 32. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. kolovoza 2002. godine, donijela

ODLUKU

O OBJAVI MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O SURADNJI U BORBI PROTIV TEŠKOG KRIMINALA, ORGANIZIRANOG KRIMINALA, NEDOZVOLJENE TRGOVINE DROGOM, KRIJUMČARENJA LJUDI, TR­GOVINE LJUDIMA, MEĐUNARODNOG TERO­RIZMA I SLIČNIH PITANJA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, MINISTARSTVA FINANCIJA I DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE I UDRU­ŽENJA POLICIJSKIH NAČELNIKA, KRALJEVSKOG TUŽITELJSTVA ENGLESKE I WALESA, UREDA ZA TEŠKE PRIJEVARE, CARINSKOG I TROŠARINSKOG UREDA NJEZINOG VELIČANSTVA, IMIGRACIJSKE SLUŽBE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA, NACIO­NAL­NOG ODREDA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA, NACIONALNE KRIMINALISTIČKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRI­TANIJE I SJEVERNE IRSKE

I.

Objav­ljuje se Memorandum o suglasnosti o surad­nji u borbi protiv teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvo­ljene trgovine drogom, krijumčare­nja ­ljudi, trgovine ­ljudima, međunarodnog terorizma i sličnih pita­nja od zajedničkog interesa između Ministarstva unutar­njih poslova, Ministarstva financija i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Udruže­nja policijskih načelnika, Kra­ljevskog tužite­ljstva Engleske i Walesa, Ureda za teške prijevare, Carinskog i trošarinskog ureda Njezinog Veličanstva, Imigracijske službe Ujedi­njenog Kra­ljevstva, Nacionalnog odreda za borbu protiv kriminala, nacionalne kriminalističke obavještajne službe Ujedi­njenog Kra­ljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, potpisan u Zagrebu, 1. ožujka 2002. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

II.

Tekst međunarodnog akta iz točke I. ove Odluke, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI O SURADNJI U BORBI PROTIV TEŠKOG KRIMINALA, ORGANIZI­RANOG KRIMINALA, NEDOZVOLJENE TRGOVINE DROGOM, KRIJUMČARENJA LJUDI, TRGOVINE LJUDIMA, MEĐUNARODNOG TERO­RIZMA I SLIČNIH PITANJA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA IZMEĐU Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija i DrŽavnog odvjet­niŠtva Republike Hrvatske i Udru­Ženja po­licijskih naČelnika, Kraljevskog tuŽi­telj­stva Engleske i Walesa, Ureda za teŠ­ke prijevare, Carinskog i troŠarinskog ure­da Njezinog VeliČanstva, Imigracijske sluŽbe Ujedinjenog Kraljevstva, Nacio­nal­nog odreda za borbu protiv kriminala, Nacionalne kriminalistiČke obavjeŠtajne sluŽbe Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija i Držav­no odvjetništvo Republike Hrvatske i Udruženje policijskih načel­nika koje predstavlja policijske službe Engleske i Walesa, Kraljevsko tužiteljstvo Engleske i Walesa, Ured za teške prijevare, Carinski i trošarinski ured Njezinog Veličanstva, Imigracijska služba Ujedinjenog Kraljevstva, Nacionalni odred za borbu protiv kriminala, Nacionalna kriminalistička obavještajna služba Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu »sudionici«)

dijeleći duboku zabrinutost porastom teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvo­ljene trgovine drogama, krijumčare­nje ­ljudi, trgovine ­ljudima, međunarodnog terorizma i s time povezanim kaznenim djelima, borba protiv kojih u cijelosti ili djelomice ulazi u nadležnost sudionika,

uvjereni da kriminalne aktivnosti štete gospodarskim, financijskim i društvenim interesima ­njihovih zema­lja,

želeći razvijati i ojačati praktičnu surad­nju po pita­njima od zajed­ničkog interesa, posebno u borbi protiv gore navedenih kaznenih djela,

uvjereni da će nastoja­nja u sprječava­nju kriminalnih aktivnosti biti učinkovitija ostvare­njem uske surad­nje odgovarajućih službi, postigli su suglasnost o sljedećim pita­njima:

PODRUČJE PRIMJENE

1. Sudionici će surađivati u skladu s odredbama ovog Memoranduma, te će jedan drugome pomagati na zahtjev ili na vlastitu incijativu, pridržavajući se zakona, propisa i postupaka svojih država.

2. Pomoć može posebice uk­ljučivati:

(1) pribav­lja­nje obavijesti, izvještaja i predmeta kada za to nije potrebna prisila;

(2) pribav­lja­nje dokumentacije i drugih materijala;

(3) utvrđiva­nje mjesta gdje se osoba nalazi, te identiteta osoba i predmeta;

(4) razmjenu informacija u ci­lju sprječava­nja, otkriva­nja i provođe­nja predistražnih rad­nji;

(5) razmjenu zna­nja i ekspertiza, zakona i propisa, te relevantnih znanstvenih i tehničkih informacija.

Ovaj Memorandum neće sprječavati sudionika da koriste druge zajedničke prihvat­ljive oblike surad­nje pridržavajući se za­kona, propisa i postupaka svojih država. Ništa u ovom Memorandumu neće utjecati na prednost primjene odredaba među­narodnih instrumenata o međunarodnoj sudskoj pomoći.

OBAVIJESTI

3. U ci­lju stvara­nja najpovo­ljnijih uvjeta za surad­nju, sudionici će se dogovoriti o imenova­nju ovlaštenih osoba koje će upućivati i primati zahtjeve teme­ljem ovog Memoranduma, te o razmjeni popisa odgovarajućih osoba za kontakt.

4. Ovlaštene osobe na strani Republike Hrvatske bit će:

• Za Ministarstvo unutar­njih poslova – zamjenik ravnate­lja policije

• Za Ministarstvo financija – pomoćnik ravnate­lja Carinske uprave Republike Hrvatske

• Za Državno odvjetništvo – prvi zamjenik glavnog državnog odvjetnika

ili osobe koje oni odrede.

Ovlaštene osobe na strani Ujedi­njenog Kra­ljevstva bit će:

• Za Udruže­nje policijskih načelnika – Glavni zapovjednik Gradske policije;

• Za Kra­ljevstvo tužite­ljstvo – direktor Državnog tužite­ljstva:

• Za Ured za teške prijevare – direktor;

• Za  Carinski i trošarinski ured Njezinog Veličanstva – direktor istrage, odjel za provedbu zakona;

• Za Imigracijsku službu Ujedi­njenog Kra­ljevstva – glavni inspektor;

• Za Nacionalni odred za borbu protiv kriminala – glavni direktor;

• Za Nacionalnu kriminalističku obavještajnu službu – glavni direktor;

ili osobe koje oni odrede.

Sudionici će odmah obavijestiti jedan drugog o promjenama na popisu osoba ioje su odgovorne za održava­nje međusobnih radnih kontakata.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA POMOĆ

5. Zahtjev za pomoć treba podnijeti u pisanom obliku. Međutim u hitnom slučaju, sudionik kojem je zahtjev podnesen može prihvatiti usmeni zahtjev. Usmeni zahtjev bit će pisano potvrđen u roku od 48 sati osim ako se sudionik kojem je zahtjev podnesen ne suglasi drugačije. Zahtjev i priloženi dokumenti bit će popraćeni prijevodom na jezik države sudionika kojem je zahtjev podnesen, osim ako nije drugačije dogovoreno.

6. Zahtjev će sadržavati:

(1) naziv tijela koje provodi predistražni postupak ili druge mjere u svezi kojih se podnosi zahtjev;

(2) sažetak či­njenica o slučaju i prirodi predistražnog postu­p­ka, uk­ljučujući opis konkretnog kaznenog djela uz navođe­nje odgovarajućih članaka zakona i zakonskog opisa djela;

(3) razlog radi koje­g se zahtijevaju obavijesti ili druga pomoć;

(4) opis sadržaja obavijesti ili druge zatražene pomoći;

(5) osivno o okolnostima, informacije o identitetu, držav­ljanstvu i mjestu gdje se nalazi osoba koja raspolaže informacijama ili osum­njičenika.

7. Kada je potrebno i u mogućoj mjeri, zahtjev će također sadržavati:

(1) popis pita­nja za osobu koja se ispituje;

(2) opis postupka koji je pože­ljno slijediti prilikom izvrše­nja zahtjeva;

(3) informaciju o naknadama, troškovima koji će se isplatiti kao i o zaštiti na koju ima pravo osoba od koje se zahtijeva dolazak sukladno točci 24.;

(4) svaku drugu informaciju koja može biti od pomoći u izvrše­nju zahtjeva.

IZVRŠENJE ZAHTJEVA

8. Zahtjev će biti izvršen u potpunosti i čim to bude moguće u skladu sa postupkom koji je predviđen zakonima i propisima koji uređuju obav­lja­nje rad­nji sudionika kojem je zahtjev podnesen.

Sudionik kojem je zahtjev podnesen može tražiti dodatne informacije ako je to potrebno za izvrše­nje zahtjeva.

9. Sudionik kojem je zahtjev podnesen nastojat će djelovati u skladu sa zahtjevima sudionika koji je podnio zahtjev, pod uvjetom da to nije u suprotnosti s teme­ljnim pravnim načelima države sudionika kojem je zahtjev podnesen.

10. Sudionik kojem je zahtjev podnesen snosit će redovne troškove koji se odnose na izvršava­nje zahtjeva. Izvanredni troškovi će prije ne­go što nastanu biti predmetom međusobnog dogovora sudionika.

UPOTREBA INFORMACIJA I DOKUMENATA

11. Sudionik kojem je zahtjev podnesen poduzet će sve da zahtjev i/ili ­nje­gov sadržaj ostanu tajni ako takvu tajnost traži sudionik koji je podnio zahtjev.

Ukoliko bi izvrše­nje zahtjeva moglo dovesti ili će dovesti do povrede tajnosti, o tome će se prije izvrše­nja obavijestiti sudionika koji je podnio zahtjev. Sudionik koji je podnio zahtjev može nakon toga i bez obzira na to tražiti da se postupi po zahtjevu.

12. Sudionik kojem je zahtjev podnesen će, ako se to zatraži, obavijestiti sudionika koji je podnio zahtjev o napretku u svezi izvrše­nju zahtjeva.

13. Sudionik kojem je zahtjev podnesen obavijestit će sudionika koji je podnio zahtjev o rezultatu izvrše­nja zahtjeva.

14. Ako izvrše­nje zahtjeva ne ulazi u nadležnosti sudionika kojem je zahtjev podnesen, on će isti odmah predati odgovarajućem sudioniku, te će o tome obavijestiti sudionika koji je podnio zahtjev.

IZUZECI OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

15. Sudionik kojem je zahtjev podnesen može odbiti izvrše­nje zahtjeva za pruža­njem pomoći:

(1) ako izvrše­nje zahtjeva može nanijeti štetu suverenitetu, sigurnosti i/ili drugim osnovnim interesima države sudionika koja pruža pomoć, ili je u suprotnosti sa zakonskim odredbama države tog sudionika;

(2) ako sudionik kojem je zahtjev podnesen drži da će izvrše­nje zahtjeva utjecati na predistražni postupak ili kazneni postupak u ­nje­govoj državi. Međutim, u tom slučaju, razmotrit će se mogućnost odgađa­nja izvrše­nja zahtjeva; alternativno, i pruža­nja pomoći dok se razmatraju određeni uvjeti: ako sudionik koji je podnio zahtjev prihvati pomoć pod tim uvjetima onda ih se mora i pridržavati.

16. Prije odbija­nja pruža­nja pomoći teme­ljem točke 15. sudionik kojem je zahtjev podnesen savjetovat će se sa sudionikom koji je podnio zahtjev kako bi se utvrdilo da li se pomoć može pružiti pod određenim uvjetima. Ako sudionik koji je podnio zahtjev prihvati te uvjete, bit će obvezan poštivati ih.

17. Ako sudionik kojem je upućen zahtjev odbije pomoć, sudionik koji je podnio zahtjev bit će o tome obaviješten u pisanom obliku što je moguće prije, a u svakom slučaju u roku od petnaest dana.

OGRANIČENJA U KORIŠTENJU REZULTATA IZVRŠENOG ZAHTJEVA

18. Rezultat zahtjeva izvršenih teme­ljem ovog Memoranduma ne može se bez dozvole sudionika koji ih daje, koristiti u svrhu različitu od one za koju su traženi i dani, osim u slučajevima kada se od sudionika, teme­ljem ­nje­govih carinskih zakona, zahtijeva da obavijesti ili nadležna tijela u nekoj drugoj državi ili upravu carinske unije, ili oboje, o krše­nju ili sum­nji o krše­nju.

19. Informacije koje se odnose na osobe mogu se predati drugim nadležnim tijelima samo ako sudionik kojem je zahtjev podnesen to izričito odobri u pisanom obliku, te ukoliko zakon kojim se rukovodi uprava države koja zaprima zahtjev dozvo­ljava takvo drugo korište­nje.

20. Sudionik kojem je zahtjev podnesen može tražiti da rezultat izvršenog zahtjeva teme­ljem ovog Memoranduma bude držan tajnim ili korišten samo pod točno navedenim uvjetima. Ukoliko sudionik koji je podnio zahtjev prihvati rezultat izvršenog zahtjeva pod tim uvjetima, on će učiniti sve što je moguće da se ti uvjeti i poštuju.

21. Ništa u ovom Memorandumu neće spriječiti upotrebu ili otkriva­nje rezultata izvršenog zahtjeva gdje je to neophodno teme­ljem zakona i propisa koji propisuju postupa­nje sudionika koji je podnio zahtjev u predistražnom postupku ili kaznenom postupku. Sudionik koji je podnio zahtjev unaprijed će obavijestiti sudionika kojem je zahtjev podnesen o takvom mogućem ili predloženom korište­nju ili otkriva­nju.

22. Rezultat izvršenog zahtjeva koji objavi sudionik koji je podnio zahtjev u skladu s točkom 18. može se naknadno koristiti u sve zakonom dozvo­ljene svrhe.

PRIBAVLJANJE INFORMACIJA NA DRŽAVNOM PODRUČJU DRŽAVE SUDIONIKA KOJEM JE ZAHTJEV PODNESEN

23. Teme­ljem zahtjeva, sudionik kojem je zahtjev podnesen dat će unaprijed informacije o datumu i načinu izvrše­nja zahtjeva u skladu s ovim Memorandumom, te će pomno razmotriti zahtjev da službenici sudionika koji je podnio zahtjev budu prisutni tijekom izvrše­nja zahtjeva.

24. Sudionik koji je podnio zahtjev može zatražiti prisutnost na državnom području svoje države osobe koja živi na državnom području države sudionika kojem je zahtjev podnesen kako bi dala informacije. Sudionik kojem je zahtjev podnesen izvijestit će takvu osobu o mogućnosti dobrovo­ljnog pristupa pred nadležne vlasti na državnom području države sudionika koji je podnio zahtjev. Sudionici će posebno razmotriti zahtjev da službenici budu prisutni na državnom području države sudionika koji je podnio zahtjev kako bi dali informacije. U tom slučaju sudionik koji je podnio zahtjev, u skladu s točkom 7.(3), navest će visinu troškova koji se takvoj osobi trebaju nadoknaditi kao i opse­g zaštite koja će joj biti ponuđena.

25. Osoba koja se ne odazove pozivu, neće biti podvrgnuta bilo kakvoj kazni ili mjeri ograniče­nja na državnom području države sudionika kojem je zahtjev podnesen.

PREDOČAVANJE EVIDENCIJA

26. Na zahtjev, sudionik kojem je zahtjev podnesen predat će sudioniku koji je podnio zahtjev preslike javno dostupnih evidencija, uk­ljučujući dokumente ili informacije u posjedu odjela ili službi države sudionika kojoj je zahtjev podnesen.

27. Sudionik kojem je zahtjev podnesen može predati preslike svih evidencija koje su u posjedu odjela ili službe države sudionika koje nisu dostupne javnosti, samo do te mjere i pod istim uvjetima pod kojima će biti dostupne nadležnim vlastima te države, te ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonodavstvom države sudionika kojem je zahtjev podnesen.

UTVRĐIVANJE IDENTITETA I MJESTA GDJE SE NALAZE OSOBE I IMOVINA

28. Ukoliko se podnese zahtjev radi utvrđiva­nja identiteta i mjesta gdje se neka osoba nalazi ili dobiva­nja informacija o imovini koja se nalazi na državnom području države sudionika kojem je zahtjev podnesen, sudionik kojem je zahtjev podnesen učinit će sve što je moguće kako bi izvršio taj zahtjev u skladu sa zakonima i propisima svoje države.

POVRAT ISPRAVA, MATERIJALA I IMOVINE

29. Ako je moguće i ako sudionik kojem je zahtjev podnesen tako zatraži, sudionik koji je podnio zahtjev vratit će isprave, materijale i imovinu predanu kao rezultat izvrše­nja zahtjeva.

30. Sudionik koji je podnio zahtjev može, iz suglasnost sudionika kojem je zahtjev podnesen, odgoditi vraća­nje bilo koje tražene isprave, materijala ili imovine, ukoliko je to neophodno radi potreba provođe­nja kaznenog ili građanskog sudskog postupka.

31. Sudionik kojem je zahtjev podnesen može tražiti da se sudionik koji je podnio zahtjev suglasi s uvjetima koji su nužni kako bi se zaštitio interes trećih stranaka u svezi dokumenata, materijala ili druge imovine koja se treba predati.

SUKLADNO NAČELIMA UTVRĐENIM U EUROPSKOJ KONVENCIJI O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

32. Sudionici ovime prihvaćaju da će međusobni odnosi, te pogotovo djelova­nja teme­ljem točaka 5, 6, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 27, 29 i 31, biti sukladni načelima utvrđenim u Europskoj konvenciji o zaštiti ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda.

SAVJETOVANJE

33. Sudionici će se međusobno savjetovati u ci­lju dogovara­nja o neprekidnoj i učinkovitoj provedbi ovog Memoranduma.

Sve poteškoće koje proizlaze iz ovog Memoranduma sudionici će riješiti putem savjetova­nja i pre­govora.

ZAVRŠNE ODREDBE, POČETAK I PRESTANAK

34. Svi sudionici ovog Memoranduma koji više ne žele sudjelovati obavijestit će o tome pisano druge sudionike tri mjeseca unaprijed.

35. Izmjene i dopune ili dodaci ovom Memorandumu mogu se sačiniti uz pisanu suglasnost svih sudionika. Uz pristanak postojećih sudionika, druge službe mogu biti uk­ljučene u ovaj Memorandum.

36. Sudionici će se sastati kako bi razmotrili primjenu ovog Memoranduma na zahtjev ili nakon pet godina od datuma ­nje­govog stupa­nja na snagu osim ako se međusobno pisano ne izvijeste da takvo razmatra­nje nije potrebno.

37. Ovaj Memorandum stupa na snagu ­nje­govim potpisiva­njem.

Gore izneseni zapis predstav­lja suglasnost postignutu između sudionika.

Potpisano u Zagrebu dana 1. ožujka 2002., u dva izvornika, na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako važeća.

Za Ministarstvo unutar­njih poslova Republike Hrvatske

Ranko Ostojić, pomoćnik ministra – ravnate­lj Policije

Za Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Anton U­ljar, pomoćnik ministra – ravnate­lj Carinske uprave

Za Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Radovan Ortynski, glavni državni odvjetnik

Za Udruže­nje policijskih načelnika Ujedi­njenog Kra­ljevstva

David Hamilton

Za Carinski i trošarinski ured Njezinog Veličanstva

Annabelle Bolt

Za Imigracijsku službu Ujedi­njenog Kra­ljevstva

Mandie Campbell

Za Nacionalni odred za borbu protiv kriminala Ujedi­njenog Kra­ljevstva

Jim Gamble

Za Kra­ljevsko tužite­ljstvo Engleske i Walesa

John Abbott

Za Ured za teške prijevare Ujedi­njenog Kra­ljevstva

John Abbott

Za Nacionalnu kriminalističku obavještajnu službu Ujedi­njenog Kra­ljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

John Abbott

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/01-01/06
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 8. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.