Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tva

NN 11/2002 (6.9.2002.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tva

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

139

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o surad­nji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta opasnih kriminalnih djelatnosti, potpisan u Pragu 30. studenoga 1999, objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 8/2001, stupiti na snagu 1. rujna 2002.

Klasa: 018-05/98-01/303
Urbroj: 521-03-05-02/04-02-12
Zagreb, 22. kolovoza 2002.

Ministar
va­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.