Objava o stupanju na snagu Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

NN 11/2002 (6.9.2002.), Objava o stupanju na snagu Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

142

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, usvojen na Diplomatskoj konferenciji u Genevi 20. prosinca 1996, objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2000, stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 6. ožujka 2002.

Klasa: 018-05/00-01/33
Urbroj: 521-03-05-02/04-02-07
Zagreb, 21. kolovoza 2002.

Ministar
va­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.