Zakon o potvrđivanju Protokola br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima

NN 14/2002 (22.11.2002.), Zakon o potvrđivanju Protokola br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima

HRVATSKI SABOR

161

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BR. 13 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, O UKIDANJU SMRTNE KAZNE U SVIM OKOLNOSTIMA

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Protokola br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda, o ukida­nju smrtne kazne u svim okolnostima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. studenoga 2002.

Broj: 01-081-02-3530/2
Zagreb, 11. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BR. 13 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, O UKIDANJU SMRTNE KAZNE U SVIM OKOLNOSTIMA

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda, o ukida­nju smrtne kazne u svim okolnostima, usvojen 3. svib­nja 2002. u Vilniusu, a koji je Republika Hrvatska potpisala 3. srp­nja 2002., u Strasbourgu, u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PROTOKOL BR. 13 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, O UKIDANJU SMRTNE KAZNE U SVIM
OKOLNOSTIMA

Države članice Vijeća Europe potpisnice ovog Protokola,

uvjerene da je pravo svakoga na život osnovna vrijednost u demokratskom društvu i da je ukida­nje smrtne kazne bitno za zaštitu ovoga prava i za puno priznava­nje urođenog dostojanstva svih ­ljudskih bića;

u že­lji za jača­njem zaštite prava na život zajamčenog Konvencijom za zaštitu ­ljudskih prava i teme­ljnih sloboda, potpisanom u Rimu 4. studenoga 1950. (da­lje: »Konvencija«);

primjećujući da Protokol br. 6 uz Konvenciju, o ukida­nju smrtne kazne, potpisan u Strasbourgu 28. trav­nja 1983., ne isk­ljučuje smrtnu kaznu u odnosu na djela poči­njena u vrijeme rata ili neposredne ratne opasnosti;

odlučne poduzeti konačan korak u ci­lju ukida­nja smrtne kazne u svim okolnostima;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

UKIDANJE SMRTNE KAZNE

Smrtna kazna se ukida. Nitko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili pogub­ljen.

Članak 2.

ZABRANA DEROGACIJE

Odredbe ovoga Protokola ne mogu se derogirati na teme­lju članka 15. Konvencije.

Članak 3.

ZABRANA REZERVI

Rezerve na teme­lju članka 57. Konvencije ne mogu se staviti na odredbe ovoga Protokola.

Članak 4.

TERITORIJALNA PRIMJENA

1. Svaka država može, prilikom potpisiva­nja ili polaga­nja isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju, navesti područje ili područja na koja će se ovaj Protokol primje­njivati.

2. Svaka država može u bilo kojem kasnijem času, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ovoga Protokola na bilo koje drugo područje koje je navedeno u izjavi. U odnosu na to područje ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi istek razdob­lja od tri mjeseca, nakon dana kad glavni tajnik primi takvu izjavu.

3. Svaka izjava dana na teme­lju dvaju prethodnih stavaka glede bilo koje­g područja navedenog u takvoj izjavi može se povući ili preinačiti notifikacijom upućenom glavnom tajniku. Povlače­nje ili preinaka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi istek razdob­lja od tri mjeseca nakon dana kad glavni tajnik primi takvu notifikaciju.

Članak 5.

ODNOS PREMA KONVENCIJI

Države stranke smatraju odredbe članka 1. do 4. ovoga Protokola dopunskim člancima uz Konvenciju i sve će se odredbe Konvencije primje­njivati u skladu s time.

Članak 6.

POTPISIVANJE I RATIFIKACIJA

Ovaj će Protokol biti otvoren za potpisiva­nje državama članicama Vijeća Europe, koje su potpisale Konvenciju. Protokol podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju. Država članica Vijeća Europe ne može ratificirati, prihvatiti ili odobriti ovaj Protokol, ako nije prethodno ili istodobno ratificirala Konvenciju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 7.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi istek razdob­lja od tri mjeseca nakon dana kada je deset država članica Vijeća Europe izrazilo svoj pristanak da bude vezano ovim Protokolom u skladu s odredbama članka 6.

2. Za svaku državu članicu koja naknadno izrazi svoj pristanak da bude vezana ovim Protokolom, on stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi istek razdob­lja od tri mjeseca nakon dana polaga­nja isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju.

Članak 8.

FUNKCIJE DEPOZITARA

Glavni tajnik Vijeća Europe notificirat će svim državama članicama Vijeća Europe:

a) svaki potpis;

b) polaga­nje svake isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobre­nju;

c) svaki dan stupa­nja na snagu ovoga Protokola u skladu s člancima 4. i 7.;

d) svaki drugi čin, notifikaciju ili priopće­nje koji se odnose na ovaj Protokol.

U potvrdu toga su potpisani, propisno ovlašteni, potpisali ovaj Protokol.

Sastav­ljeno u Vilniusu, 3. svib­nja 2002., na engleskom i francuskom, s tim da su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji će se položiti u arhiv Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjerov­ljene prijepise svakoj državi članici Vijeća Europe.

 

PROTOCOL No. 13 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS, CONCERNING THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN ALL CIRCUMSTANCES

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Convinced that everyonežs right to life is a basic value in a democratic society and that the abolition of the death penalty is essential for the protection of this right and for the full recognition of the inherent dignity of all human beings;

Wishing to strengthen the protection of the right to life guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as »the Convention«);

Noting that Protocol No. 6 to the Convention, concerning the Abolition of the Death Penalty, signed at Strasbourg on 28 April 1983, does not exclude the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war;

Being resolved to take the final step in order to abolish the death penalty in all circumstances,

Have agreed as follows:

Article 1

ABOLITION OF THE DEATH PENALTY

The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed.

Article 2

PROHIBITION OF DEROGATIONS

No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 15 of the Convention.

Article 3

PROHIBITION OF RESERVATIONS

No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect of the provisions of this Protocol.

Article 4

TERRITORIAL APPLICATION

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 5

RELATIONSHIP TO THE CONVENTION

As between the States Parties the provisions of Articles 1 to 4 of this Protocol shall be re­garded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall aplly accordingly.

Article 6

SIGNATURE AND RATIFICATION

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 8

DEPOSITARY FUNCTIONS

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval:

c. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 4 and 7;

d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In wituess whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Vilnius, this 3 May 2002, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

 

Članak 3.

Provedba ovog Zakona u djelokrugu je Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona, Protokol iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o ­nje­govom stupa­nju na snagu objaviti u skladu s člankom 30. stavkom 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora, nakon ­nje­govog stupa­nja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/02-01/10
Zagreb, 7. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.