Konvencija br. 13 o upotrebi olovnog bjelila u bojanju

NN 10/2003 (6.6.2003.), Konvencija br. 13 o upotrebi olovnog bjelila u bojanju

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

73

1. Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine - Međunarodni ugovori« broj 2/94), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje Konvenciju br. 13 o upotrebi olovnog bjelila u bojanju

2. Tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

Convention No. 13

Convention concerning the Use of White Lead in Painting

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the use of white lead in painting, which is the sixth item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the White Lead (Painting) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

1. Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to prohibit, with the exceptions provided for in Article 2, the use of white lead and sulphate of lead and of all products containing these pigments, in the internal painting of buildings, except where the use of white lead or sulphate of lead or products containing these pigments is considered necessary for railway stations or industrial establishments by the competent authority after consultation with the employersž and workersž organisations concerned.

2. It shall nevertheless be permissible to use white pigments containing a maximum of 2 per cent of lead expressed in terms of metallic lead.

Article 2

1. The provisions of Article 1 shall not apply to artistic painting or fine lining.

2. The Governments shall define the limits of such forms of painting, and shall regulate the use of white lead, sulphate of lead, and all products containing these pigments, for these purposes in conformity with the provisions of Articles 5, 6 and 7 of the present Convention.

Article 3

1. The employment of males under eighteen years of age and of all females shall be prohibited in any painting work of an industrial character involving the use of white lead or sulphate of lead or other products containing these pigments.

2. The competent authorities shall have power, after consulting the employersž and workersž organisations concerned, to permit the employment of paintersž apprentices in the work prohibited by the preceding paragraph, with a view to their education in their trade.

Article 4

The prohibitions prescribed in Articles 1 and 3 shall come into force six years from the date of the closure of the Third Session of the International Labour Conference.

Article 5

Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to regulate the use of white lead, sulphate of lead and of all products containing these pigments, in operations for which their use is not prohibited, on the following principles:

I. (a) White lead, sulphate of lead, or products containing these pigments shall not be used in painting operations except in the form of paste or of paint ready for use;

(b) measures shall be taken in order to prevent danger arising from the application of paint in the form of spray;

(c) measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising from dust caused by dry rubbing down and scraping.

II. (a) Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work;

(b) overalls shall be worn by working painters during the whole of the working period;

(c) suitable arrangements shall be made to prevent clothing put off during working hours being soiled by painting material.

III. (a) Cases of lead poisoning and of suspected lead poisoning shall be notified, and shall be subsequently verified by a medical man appointed by the competent authority;

(b) the competent authority may require, when necessary, a medical examination of workers.

IV. Instructions with regard to the special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.

Article 6

The competent authority shall take such steps as it considers necessary to ensure the observance of the regulations prescribed by virtue of the foregoing Articles, after consultation with the employersž and workersž organisations concerned.

Article 7

Statistics with regard to lead poisoning among working painters shall be obtained:

(a) as to morbidity - by notification and certification of all cases of lead poisoning;

(b) as to mortality - by a method approved by the official statistical authority in each country.

Article 8

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9

1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.

2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.

3. Thereafter, the Convention shall come into force for any member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 10

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 11

Each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2 and 3 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 12

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 13

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 14

At least once in ten years, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall consider the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision or modification.

Article 15

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

 

Konvencija 13

Konvencija o upotrebi olovnog bjelila u bojanju

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Ženevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada, sastavši se na svom trećem zasjedanju 25. listopada 1921., i

odlučivši prihvatiti određene prijedloge u vezi sa zabranom upotrebe olovnog bjelila u bojanju, a što je šesta točka dnevnog reda zasjedanja, i

odlučivši da ovi prijedlozi dobiju oblik međunarodne konvencije;

usvaja sljedeću konvenciju koja se naziva Konvencija o olovnom bjelilu (bojanje) iz 1921. na ratifikaciju članicama Međunarodne organizacije rada u skladu s odredbama Statuta Međunarodne organizacije rada:

Članak 1.

1. Svaka članica Međunarodne organizacije rada koja ratificira ovu Konvenciju obvezuje se zabraniti, uz izuzetke predviđene člankom 2., upotrebu olovnog bjelila i sulfata olova, te svih proizvoda koji sadrže ove pigmente prilikom unutarnjeg ličenja zgrada, osim ako je nadležna vlast nakon savjetovanja sa zainteresiranim organizacijama poslodavaca i radnika utvrdila da je upotreba olovnog bjelila i sulfata olova ili proizvoda koji sadrže te pigmente potrebna na željezničkim postajama i industrijskim ustanovama.

2. Unatoč tome, dopušteno je koristiti bijele pigmente koji sadrže najviše 2% olova izraženog kao metalno olovo.

Članak 2.

1. Odredbe članka 1. se neće primjenjivati na umjetničko slikarstvo niti na »fine lining«.

2. Vlade će definirati razgraničenja između tih vrsta bojanja i propisat će korištenje olovnog bjelila, sulfata olova i svih proizvoda koji sadrže te pigmente u te svrhe u skladu s člancima 5., 6. i 7 ove Konvencije.

Članak 3.

1. Zabranjeno je zapošljavanje muškaraca mlađih od osamnaest godina i svih žena na svim poslovima industrijskog bojanja koje uključuje upotrebu olovnog bjelila i olovnog sulfata i drugih proizvoda koji sadrže te pigmente.

2. Nadležne vlasti su ovlaštene, nakon savjetovanja sa zainteresiranim organizacijama poslodavaca i radnika, dopustiti zapošljavanje šegrta u ličenju na poslovima zabranjenim prethodnim stavkom, a u cilju njihovog stručnog obrazovanja.

Članak 4.

Zabrane predviđene člancima 1. i 3. će stupiti na snagu šest godina nakon datuma zatvaranja Trećeg zasjedanja Međunarodne konferencije rada.

Članak 5.

Svaka članica Međunarodne organizacije rada koja ratificira ovu Konvenciju obvezuje se urediti upotrebu olovnog bjelila, sulfata olova i svih proizvoda koji sadrže te pigmente na poslovima na kojima je njihova upotreba zabranjena, na temelju sljedećih načela:

I. (a) Olovno bjelilo, sulfat olova i proizvodi koji sadrže te pigmente se u poslovima bojanja smiju upotrebljavati samo u obliku paste ili boje spremne za upotrebu;

(b) moraju se poduzeti mjere kako bi se otklonila opasnost koja proizlazi iz upotrebe boje u obliku spreja;

(c) gdje god je to moguće moraju se poduzeti mjere kako bi se otklonila opasnost od prašine koja nastaje suhim glađenjem i struganjem.

II. (a) Mora se osigurati odgovarajuća oprema kako bi se radnicima ličiocima omogućilo da se mogu oprati tijekom rada i nakon završetka rada;

(b) radnici ličioci moraju cijelo vrijeme trajanja rada nositi radno odijelo;

(c) moraju se poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo da odjeća ostavljena za vrijeme rada ne bude uprljana materijalom za bojanje.

III. (a) Slučajevi trovanja olovom i slučajevi za koje se sumnja da su trovanja olovom moraju se prijaviti, i naknadno ih mora potvrditi liječnik kojeg je imenovala nadležna vlast;

(b) nadležna vlast može, po potrebi, zahtijevati da se obavi liječnički pregled radnika.

IV. Upute u vezi s posebnim higijenskim mjerama koje se poduzimaju u ličilačkoj djelatnosti moraju se razdijeliti radnicima ličiocima.

Članak 7.

Statistički podaci koji se odnose na trovanje olovom među radnicima ličiocima moraju se pribaviti:

(a) što se tiče obolijevanja – prijavljivanjem i potvrđivanjem svih slučajeva trovanja olovom;

(b) što se tiče smrtnosti – na način kojeg odobri službena statistička vlast u svakoj zemlji.

Članak 8.

Službene ratifikacije ove Konvencije će se, pod uvjetima utvrđenim Statutom Međunarodne organizacije rada, priopćiti Glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije.

Članak 9.

1. Ova Konvencija stupa na snagu onog datuma kada kod Glavnog ravnatelja budu registrirane ratifikacije dviju članica Međunarodne organizacije rada.

2. Ona obvezuje samo one članice čije su ratifikacije registrirane u Međunarodnom uredu rada.

3. Nakon toga, ova Konvencija stupa na snagu u odnosu na svaku članicu onog datuma kada njezina ratifikacija bude registrirana u Međunarodnom uredu rada.

Članak 10.

Čim ratifikacije dviju članica Međunarodne organizacije rada budu registrirane u Međunarodnom uredu rada, Glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada će to notificirati svim članicama Međunarodne organizacije rada. On će im također notificirati registraciju svih ratifikacija koje mu naknadno priopće članice Organizacije.

Članak 11.

Svaka članica koja ratificira ovu Konvenciju obvezuje se primjenjivati odredbe članaka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.najkasnije od 1. siječnja 1924. i poduzimati sve potrebne mjere kako bi osigurala provedbu tih odredaba.

Članak 12.

Svaka članica Međunarodne organizacije rada koja je ratificirala ovu Konvenciju obvezuje se da će je primjenjivati na svoje kolonije, posjede i protektorate u skladu s odredbama članka 35. Statuta Međunarodne organizacije rada.

Članak 13.

Članica koja je ratificirala ovu Konvenciju može ju otkazati nakon isteka roka od deset godina od datuma kada je Konvencija stupila na snagu, izjavom koju dostavlja Glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije. Takav otkaz počinje dje­lo­vati godinu dana nakon datuma kada je registriran u Međunarodnom uredu rada.

Članak 14.

Najmanje jednom u deset godina Upravno vijeće Međuna­rod­nog ureda rada će Općoj konferenciji podnijeti izvješće o primjeni ove Konvencije i razmotriti potrebu uvrštavanja pitanja nje­zine revizije ili izmjene na dnevni red Konferencije.

Članak 15.

Engleski i francuski tekst ove Konvencije jednako su vjero­dos­toj­ni.

 

Klasa: 910-01/03-01/86
Urbroj: 524-01-03-4
Zagreb, 23. travnja 2003.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović,
v. r.