Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

NN 11/2003 (26.6.2003.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

89

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvr­ša­va­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine donijela

UREDBU

o objavi Ugovora izmeĐu Vlade Republike Hrvatske i Vlade SlovaČke Republike o meĐusobnoj pomoĆi u carinskim pitanjima

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Zagrebu 4.ožujka 2003. godine u izvorniku na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvat­skom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike, u dalj­njem tekstu ugovorne stranke,

ImajuĆi u vidu da povrede carinskih propisa štete ekonomskim, fiskalnim, socijalnim i trgovačkim interesima njihovih zemalja,

ImajuĆi u vidu važnost pravilnog utvrđivanja i naplate carine, poreza, i ostalih pristojbi pri uvozu i izvozu robe, kao i pravil­ne primjene mjera zabrane, ograničenja i kontrole,

UVJERENE da borba protiv carinskih prekršaja može biti puno učinkovitija kroz suradnju njihovih carinskih službi,

UZIMAJUĆI U OBZIR postojeće prijateljske odnose između Republike Hrvatske i Republike Slovačke,

ŽELEĆI unaprijediti i nadopuniti postojeću međusobnu suradnju između ugovornih stranaka,

VodeĆi raČuna o međunarodnim instrumentima koji potiču bilateralnu suradnju, posebice o Preporuci Vijeća za carinsku suradnju o međusobnoj administrativnoj pomoći od 05. prosinca 1953., kao i »Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedopuštene trgovine narkoticima i psihotropnim tvarima od 20. prosinca 1988.« te »Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka« od 03. ožujka 1973. godine.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Definicije

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora:

a) »Carinska služba« značit će u Republici Hrvatskoj – Ministarstvo financija – Carinska uprava Republike Hrvatske; te u Republici Slovačkoj – Carinska uprava;

b) »Carinski propisi« značit će zakonske ili podzakonske akte o uvozu, izvozu i provozu robe, i njihovo stavljanje u neki od carinskih postupaka, bilo koje odredbe koje se odnose na utvrđivanje carinskih davanja, poreza i drugih pristojbi, ili o mjerama zabrane, ograničenja i kontrole;

c) »Prekršaj« predstavljat će svaku povredu carinskih propisa, sukladno zakonskim odredbama Ugovornih stranaka;

d) »Carinska davanja« značit će sva davanja, poreze i druga davanja koji se utvrđuju i skupljaju uz primjenu carinskih propisa sukladno zakonskim odredbama ugovornih stranaka;

e) »Carinska služba tražiteljica« značit će nadležnu carinsku službu ugovorne stranke koja podnosi zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima;

f) »Zatražena carinska služba« značit će nadležnu carinsku službu ugovorne stranke koja prima zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima;

g) »Osoba« značit će svaka fizička osoba ili pravna osoba;

h) »Kontrolirana isporuka« značit će metodu omogućavanja istupa, prolaska i ulaska nelegalnim ili sumnjivim pošiljkama opojnih droga, psihotropnih tvari, prekursora ili tvari kojima su one zamijenjene, u područje ugovornih stranaka, sa znanjem i pod nadzorom njihovih nadležnih vlasti, u cilju otkrivanja osoba uključenih u nedopušteni promet roba;

i) »Osobni podaci« značit će sve podatke o određenoj ili odredivoj osobi.

PodruČje primjene Ugovora

Članak 2.

1. Ugovorne stranke će putem svojih carinskih službi, u skla­du s unutarnjim zakonodavstvom i odredbama ovog Ugovora pružati međusobnu pomoć:

a) u cilju osiguranja pravilne primjene carinskih propisa, pr­ven­stveno kroz sprečavanje, ispitivanje i otkrivanje carinskih prekršaja;

b) kroz razmjenu podataka potrebnih za utvrđivanje carinskih davanja i primjenu i provođenje carinskih propisa.

2. Pomoć predviđena ovim Ugovorom pružat će se sukladno unutarnjem zakonodavstvu ugovornih stranaka i područjima u okviru ovlasti zatražene carinske službe i u okviru njenih nadležnosti i raspoloživih sredstava. Ukoliko je potrebno, zatražena carinska služba može osigurati pomoć koju će pružiti druga nadležna služba sukladno unutarnjem zakonodavstvu koje je na snazi na području države zatražene ugovorne stranke.

MEĐUSOBNA POMOĆ

Članak 3.

1. Suradnja će se odvijati neposrednom komunikacijom između Ministarstva financija Carinske uprave Republike Hrvat­ske i Carinske uprave Slovačke Republike.

2. Carinske službe će samoinicijativno, ili na zahtjev, dostav­ljati jedna drugoj sve bitne podatke o radnjama koje bi mogle dovesti do prekršaja na području države druge ugovorne stranke.

PRIOPĆAVANJE PODATAKA

Članak 4.

Na zahtjev, carinske službe dostavljat će jedna drugoj sve bitne podatke koji mogu pomoći pri:

a) utvrđivanju carinskih davanja, te točnom određivanju carinske vrijednosti i razvrstavanja robe u carinsku tarifu;

b) provođenju mjera uvoznih i izvoznih zabrana i ograni­čenja;

c) utvrđivanju načina prijevoza i otpreme robe iz kojih bi bila vidljiva vrijednost, raspolaganje i odredište.

2. Ako zatražena carinska služba nema tražene podatke, ista će nastojati dobiti traženi podatak, sukladno zakonodavstvu koje je na snazi na području države zatražene ugovorne stranke.

3. Zatražena carinska služba će nastojati dobiti traženi podatak kao da postupa za svoj račun.

Članak 5.

Carinske službe će jedna drugoj samoinicijativno, ili na zahtjev, dostavljati sve bitne podatke koji se odnose na radnje koje su ili bi mogle dovesti do kršenja njihovih carinskih propisa, a posebno u svezi:

a) osobe za koje se zna ili se sumnja da su počinile prekršaje carinskih propisa;

b) novih načina ili metoda upotrijebljenih pri kršenju carinskih propisa;

c) roba ili kretanje roba za koje se zna ili se sumnja da su predmet kršenja carinskih propisa;

d) prijevoznih sredstava za koja postoji osnovana sumnja, da su bila, jesu ili mogu biti upotrijebljena u kršenju carinskih propisa;

e) mjesta za koja se zna ili se sumnja da su bila korištena za nezakonito skladištenje robe na području države pojedine ugovorne stranke.

Članak 6.

Na zahtjev, carinske službe će izvijestiti jedna drugu da li su:

a) robe koje su uvezene u carinsko područje države jedne ugovorne stranke bile izvezene s carinskog područja države druge ugovorne stranke sukladno carinskim propisima, navodeći carinske postupke i mjere nadzora koje su nad njom provedene;

b) robe koje su izvezene sa carinskog područja države jedne ugovorne stranke bile uvezene na carinsko područje države druge ugovorne stranke sukladno carinskim propisima, navodeći carinske postupke i mjere nadzora koje su nad njom provedene;

c) robe za koje je odobren povlašteni tretman prilikom izvoza iz carinskog područja države jedne ugovorne stranke bile pravilno uvezene u carinsko područje države druge ugovorne stranke, pod čime se podrazumijeva da će se dostavljati i podaci o carinskim kontrolnim mjerama provedenim nad tim robama.

Članak 7.

Izvornici spisa i dokumenata mogu se tražiti samo u slučajevima kada ovjereni preslici nisu dostatni. Izvornici koji su otpremljeni, bit će vraćeni čim prije je to moguće.

Članak 8.

Zatražena carinska služba će postupajući po zahtjevu carinske službe tražiteljice sukladno zakonodavstvu koje se primjenjuje na području države zatražene carinske službe, dostaviti ili obavijestiti osobe o kojima se radi, koja ima prebivalište ili je registrirana na području ove ugovorne stranke, sve podatke i odluke koje su donesene u okviru ovog Ugovora izdanih od strane carinske službe tražiteljice.

NADZOR OSOBA, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, KONTEJNERA, ROBE I MJESTA

Članak 9.

Carinske službe ugovornih stranaka će samoinicijativno ili na zahtjev, ostvarivati nadzor nad:

a) kretanjem, posebno ulaskom i izlaskom sa područja svoje države, osoba za koje postoji saznanje ili se sumnja da krše ili su kršile carinske propise koji su na snazi na području države druge ugovorne stranke;

b) bilo kojim prijevoznim sredstvima i kontejnerima, za koje postoji saznanje ili sumnja da su bili korišteni u kršenju carinskih propisa koji su na snazi na teritoriju države druge ugovorne stranke;

c) kretanjem roba o kojem izvijesti carinska služba druge ugovorne stranke, koje bi moglo rezultirati znatnijim nedopušte­nim prometom ili izazvati sumnju u takav promet u ili iz svog državnog područja;

d) mjesta za koja se zna ili se sumnja da su bila korištena za nezakonito skladištenje na području države pojedine ugovorne stranke.

KONTROLIRANA ISPORUKA

Članak 10.

1. Carinske službe mogu, uz obostranu suglasnost i unutar njihovih nadležnosti određenih unutarnjim zakonodavstvom, koristiti kontrolirane isporuke u cilju otkrivanja osoba uključenih u carinske prekršaje. Kada odluka o korištenju kontrolirane isporuke nije unutar nadležnosti carinske službe, ona će pokrenuti suradnju sa državnim tijelima koja imaju takve nadležnosti ili prenijeti slučaj nadležnom tijelu.

2. Odluke o korištenju kontrolirane isporuke donosit će se od slučaja do slučaja.

3. Nedopuštene pošiljke za koje je dogovorena kontrolirana isporuka mogu, uz obostranu suglasnost nadležnih tijela, biti zaustavljene i može im se dozvoliti da nastave nedirnute ili uklonjene ili zamijenjene u cijelosti ili djelomično.

ISTRAGE

Članak 11.

1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena carinska služba će pokrenuti sve službene istražne radnje o postupcima koji predstavljaju ili bi mogli predstavljati kršenje carinskih propisa koji su na snazi na teritoriju zatražene ugovorne stranke. Rezultati takvih istražnih radnji bit će dostavljeni carinskoj službi tražiteljici.

2. Ove istrage će se provoditi prema zakonodavstvu koje je na snazi na području države zatražene ugovorne stranke. Zatražena carinska služba postupat će kao da postupa za svoj račun.

3. Zatražena carinska služba može na izričiti zahtjev dozvoliti službenicima carinske službe tražiteljice da budu prisutni tijekom provođenja tih postupaka.

4. Kada u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom, predstavnici jedne od ugovornih stranaka borave na teritoriju druge ugovorne stranke, moraju u svakom trenutku biti u mogućnosti dokazati svoj službeni status. Oni ne smiju nositi službenu odoru niti oružje.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA POMOĆ

Članak 12.

1. Zahtjevi, koji proizlaze iz ovog Ugovora, bit će u pisanom obliku. Podaci ili dokumenti neophodni za izvršavanje takvih zahtjeva pratit će zahtjev. Može se prihvatiti usmeni zahtjev, ali se isti čim prije treba pisano potvrditi.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

a) naziv carinske službe koja upućuje zahtjev;

b) zahtijevano postupanje;

c) predmet i razlog zahtjeva;

d) kratak opis carinskih prekršaja;

e) što točnije i obuhvatnije podatke o osobama koje su pred­met istrage;

f) sažetak relevantnih činjenica i već provedenih istražnih radnji.

3. Sva komunikacija između carinskih službi ostvarivat će se na engleskom jeziku ili jeziku koji je prihvatljiv carinskoj službi tražiteljici i zatraženoj carinskoj službi. Podaci, dokumenti i ostala komunikacija između carinskih službi, osim što će biti dostavljeni na izvornom jeziku, bit će prevedeni i na engleski jezik ili na jezik prihvatljiv zatraženoj carinskoj službi i carinskoj službi tražiteljici.

4. Ako zahtjev ne udovoljava formalnim uvjetima, može se tražiti njegov ispravak ili dopuna; međutim, to ne smije odgoditi mjere koje trebaju biti poduzete bez odgode.

5. Podatke predviđene ovim Ugovorom mogu zamijeniti elektronski podaci sačinjeni za istu svrhu u bilo kojem obliku. Svi bitni materijali ili zatraženi podaci za tumačenje ili podaci koji su potrebni za korištenje informacija bit će također dostavljeni.

OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVOSTI

Članak 13.

1. Dobivene informacije bit će upotrijebljene samo u svrhe ovog Ugovora, te mogu biti korištene i u druge svrhe samo uz pismeno odobrenje carinske službe koja ih je pribavila.

2. Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku sukladno ovom Ugovoru, bit će povjerljive ili ograničene naravi. Bit će pokriveni obvezom čuvanja službene tajne, te će uživati jednaku zaštitu koja se pruža sličnim podacima, po postojećim propisima koji su na snazi u ugovornoj stranci koja prima podatke.

3. Carinske službe mogu, u skladu sa svrhom i odredbama ovog Ugovora, koristiti podatke i dokumente sadržane u svojim izvješćima, svjedočenjima i zapisnicima u sudskim ili upravnim postupcima.

4. Upotreba takvih podataka i dokumenata kao dokaza na sudu, kao i značaj koji oni imaju bit će utvrđeni u skladu s unutarnjim zakonodavstvom.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 14.

1. Dobiveni osobni podaci bit će korišteni samo u svrhu i pod uvjetima ovisno o uvjetima određenim od strane zatražene carinske službe. Zatražena carinska služba može odrediti dodatna ograničenja koja se odnose na upotrebu osobnih podataka, ako bi planirano korištenje istih moglo ugroziti zaštitu osobnih podataka registriranih osoba, ili na koji drugi način doći u sukob s unutarnjim zakonodavstvom koje se primjenjuje na području države zatražene ugovorne stranke.

2. Na zahtjev ugovorne stranke koja dostavlja podatke, ugovorna stranka koja ih prima izvijestit će o uporabi tih podataka kao i o postignutim rezultatima.

3. Osobni podaci se mogu dostaviti jedino tijelima vlasti koja su zadužena za provedbu zakona. Ti podaci se mogu dostaviti drugim tijelima samo ukoliko posjeduju prethodnu suglasnost tijela koje ih dostavlja.

4. Zatražena carinska služba mora jamčiti valjanost i točnost osobnih podataka koji se dostavljaju. Ako zatražena carinska služba utvrdi da su dostavljeni osobni podaci netočni ili zaštićeni, mora o tome bez odlaganja obavijestiti carinsku službu tražiteljicu. Carinska služba tražiteljica će ispraviti, uništiti, izbrisati ili vratiti osobne podatke ukoliko je to potrebno.

5. Netočni ili nekompletni podaci, ili nekorisni podaci, bit će ispravljeni ili izbrisani na zahtjev ili na poticaj samih stranaka. Osobni podaci bit će izbrisani kada prestane potreba za njima.

6. Osobni podaci bit će uneseni u ovlašteni registar i djelo­tvorno zaštićeni od objavljivanja, izmjena, uništenja, oštećenja i neovlaštenog pristupa.

VJEŠTACI I SVJEDOCI

Članak 15.

1. Ukoliko sudovi ili tijela koja postupaju u kaznenim predmetima jedne ugovorne stranke to zahtijevaju u vezi sa prekršajima koji se vode, carinska služba druge ugovorne stranke može u okvirima danih ovlaštenja, ovlastiti svoje službenike da se pojave kao vještaci ili svjedoci pred tim sudovima ili naprijed navedenim tijelima. Ti službenici će dati dokaz ili iskaz o činjenicama koje su utvrdili u obavljanju svojih dužnosti. U zahtjevu za svjedočenje mora biti jasno naznačeno u kojem predmetu i u kojem svojstvu se službenik treba pojaviti.

2. Službenik od kojega se traži da se pojavi u svojstvu svjedoka ili vještaka ima pravo odbiti svjedočiti ili dati izjavu, ukoliko na to ima pravo ili obvezu prema zakonima njegove države ili zakonima države ugovorne stranke tražiteljice.

IZUZEĆE OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

Članak 16.

1. Ako bi udovoljavanje zamolbi za pružanje pomoći dovelo do narušavanja suvereniteta, sigurnosti, javnog reda ili nekog drugog bitnog interesa ugovorne stranke ili bi predstavljalo povredu industrijske, trgovačke ili službene tajne, pomoć se može odbiti, pružiti djelomično ili pružiti pod određenim okolnostima i uvjetima.

2. Ako se zahtjevu za pomoć ne može udovoljiti, carinska služba tražiteljica će o tome bez odgode biti izviještena, te će biti upoznata s razlozima odbijanja pružanja pomoći.

3. Ako carinska služba tražiteljica zahtijeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti ukoliko bi se to od nje tražilo, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu.

TROŠKOVI POMOĆI

Članak 17.

Carinske službe ugovornih stranaka neće jedna od druge zahtijevati povrat troškova nastalih temeljem ovog Ugovora, osim, ukoliko je to prikladno, naknada isplaćenih vještacima, svjedocima, tumačima i prevodiocima koji nisu državni službenici.

TERITORIJALNA PRIMJENA

Članak 18.

Ovaj Ugovor primjenjivat će se na carinskom području Republike Hrvatske i na carinskom području Slovačke Republike.

Članak 19.

1. Primjena ovog Ugovora bit će povjerena carinskim službama ugovornih stranaka. One će odlučiti o svim mjerama i dogovorima potrebnim za primjenu ovog Ugovora.

2. Carinske službe ugovornih stranaka mogu se sporazumjeti da njihove službe koje provode istrage budu u neposrednom kontaktu.

AMANDMANI

Članak 20.

Ovaj Ugovor može biti dopunjen na osnovi zajedničkog dogovora ugovornih stranaka. Dopune će biti sačinjene u pismenom obliku, te će stupiti na snagu, sukladno odredbi članka 21. stavak 1. ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

1. Ugovor će biti odobren od strane ugovornih stranaka s­u­­­­­­kla­d­no njihovom unutarnjem zakonodavstvu, te će stupiti na snagu devedeset (90) dana nakon što će se ugovorne stranke pisano diplomatskim putem međusobno izvijestiti o ispunjenju svih potrebnih zakonskih uvjeta za stupanje ovog Ugovora na snagu.

2. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

3. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj ugovor pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj Ugovor prestaje tri (3) mjeseca nakon dana primitka obavijesti o otkazu od druge ugovorne stranke.

4. Ako će u vrijeme otkaza ugovora biti u tijeku postupci, isti će nevezano za otkaz biti završeni sukladno odredbama ovog Ugovora.

Sačinjeno u Zagrebu, dana 4. ožujka 2003. godine, u dva izvornika, na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan će biti engleski tekst.

     ZA VLADU   ZA VLADU

  REPUBLIKE HRVATSKE  SLOVAČKE REPUBLIKE

Anton Uljar, v. r.            Milan Jasenovec, v. r.

           ravnatelj Carinske uprave ravnatelj Carinske službe

         Republike Hrvatske          Slovačke Republike

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija – Carinske uprave Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 413-01/01-02/02
Urbroj: 5030115-03-1
Zagreb, 29. svibnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.