Konvencija 113 - Konvencija o liječničkom pregledu ribara

NN 11/2003 (26.6.2003.), Konvencija 113 - Konvencija o liječničkom pregledu ribara

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

 

95

1. Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj ), Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske objavljuje tekst Konvencije o liječničkom pregledu ribara.

2. Tekst Konvencije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

Convention No. 113

Convention concerning the Medical Examination of Fishermen

The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-third Session on 3 June 1959, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the medical examination of fishermen, which is included in the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-nine, the following Convention, which may be cited as the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959:

Article 1

1. For the purpose of this Convention the term »fishing vessel« includes all ships and boats, of any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, which are engaged in maritime fishing in salt waters.

2. The competent authority may, after consultation with the fishing-boat ownersž and fishermenžs organisations concerned, where such exist, grant exemptions from the application of the provisions of this Convention in respect of vessels which do not normally remain at sea for periods of more than three days.

3. This Convention shall not apply to fishing in ports and harbours or in estuaries of rivers, or to individuals fishing for sport or recreation.

Article 2

No person shall be engaged for employment in any capacity on a fishing vessel unless he produces a certificate attesting to his fitness for the work for which he is to be employed at sea signed by a medical practitioner who shall be approved by the competent authority.

Article 3

1. The competent authority shall, after consultation with the fishing-boat ownersž and fishermenžs organisations concerned, where such exist, prescribe the nature of the medical examination to be made and the particulars to be included in the medical certificate.

2. When prescribing the nature of the examination, due regard shall be had to the age of the person to be examined and the nature of the duties to be performed.

3. In particular the medical certificate shall attest that the person is not suffering from any disease likely to be aggravated by, or to render him unfit for, service at sea or likely to endanger the health of other persons on board.

Article 4

1. In the case of young persons of less than twenty-one years of age, the medical certificate shall remain in force for a period not exceeding one year from the date on which it was granted.

2. In the case of persons who have attained the age of twenty-one years, the competent authority shall determine the period for which the medical certificate shall remain in force.

3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage the certificate shall continue in force until the end of that voyage.

Article 5

Arrangements shall be made to enable a person who, after examination, has been refused a certificate to apply for a further examination by a medical referee or referees who shall be independent of any fishing-boat owner or of any organisation of fishing-boat owners or fishermen.

Article 6

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 7

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 8

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an Act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation should not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 9

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 10

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 11

At such times as may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 8 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 13

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

 

Konvencija 113

Konvencija o lijeČniČkom pregledu
ribara

Opća konferencija Međunarodne organizacije rada koju je u Že­nevi sazvalo Upravno vijeće Međunarodnog ureda rada, sastavši se na svom četrdeset i trećem zasjedanju 3. lipnja 1959., i

odlučivši prihvatiti određene prijedloge u vezi s liječničkim pregledom ribara, a što je peta točka dnevnog reda zasjedanja, i

odlučivši da ovi prijedlozi dobiju oblik međunarodne konvencije,

usvaja devetnaestog lipnja tisuću devetsto pedeset i devete godine sljedeću konvenciju koja se naziva Konvencija o liječničkom pregledu (ribari) iz 1959.:

Članak 1.

1. U svrhu ove Konvencije izraz »ribarski brod« uključuje sve brodove i brodice, bilo koje vrste, u privatnom ili javnom vlasništvu kojima se obavlja pomorski ribolov u slanim vodama.

2. Nadležna vlast može, nakon savjetovanja sa zainteresiranim vlasnicima ribarskih brodica i ribarskim organizacijama tamo gdje one postoje, dopustiti izuzetke od primjene odredaba ove Konvencije u odnosu na brodove koji na moru obično ne ostaju duže od tri dana.

3. Ova se Konvencija ne primjenjuje na ribolov u lukama ili u estuarijima rijeka, odnosno na pojedince koji se bave sportskim i rekreacijskim ribolovom.

Članak 2.

Ni jedna osoba ne može biti zaposlena u bilo kojem svojstvu na ribarskom brodu ako ne predoči uvjerenje koje potvrđuje njenu sposobnost za rad koji će obavljati na moru i koje je potpisao liječnik ovlašten od strane nadležne vlasti.

Članak 3.

1. Nadležna vlast mora, nakon savjetovanja sa zainteresiranim vlasnicima ribarskih brodova i organizacija ribara tamo gdje one postoje, propisati narav liječničkog pregleda kojeg je potrebno obaviti i podatke koji se unose u liječničko uvjerenje.

2. Prilikom propisivanja naravi pregleda, mora se posvetiti dužna pozornost dobi osobe koja će biti pregledana i naravi poslova koje će obavljati.

3. Liječničko uvjerenje mora posebno potvrđivati da dotična osoba ne boluje ni od kakve bolesti koja bi se mogla pogoršati obavljanjem službe na moru ili koja bi je onesposobila za službu na moru, odnosno koja bi mogla ugroziti zdravlje drugih osoba na brodu.

Članak 4.

1. Za osobe mlađe od dvadeset jedne godine, liječničko uvje­renje važi za razdoblje od najviše godinu dana od dana izdavanja.

2. Za osobe koje su navršile dvadeset jednu godinu, nadležna vlast utvrđuje razdoblje važenja liječničkog uvjerenja.

3. Ako rok važenja uvjerenja istekne u tijeku putovanja, uvjerenje ostaje na snazi do završetka tog putovanja.

Članak 5.

Potrebno je poduzeti mjere kako bi se omogućilo da osobu kojoj nakon pregleda nije izdano uvjerenje još jednom pregleda jedan ili više medicinskih vještaka koji su neovisni od bilo kojeg vlasnika ribarskog broda ili organizacije vlasnika ribarskih brodova ili ribara.

Članak 6.

Formalne ratifikacije ove Konvencije priopćavaju se glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije.

Članak 7.

1. Ova Konvencija obvezuje samo one članice Međunarodne organizacije rada čije su ratifikacije registrirane kod glavnog ravnatelja.

2. Ona stupa na snagu dvanaest mjeseci od datuma kada su kod glavnog ravnatelja registrirane ratifikacije dviju članica.

3. Nakon toga, ova Konvencija stupa na snagu u odnosu na svaku članicu dvanaest mjeseci nakon datuma registracije njene ratifikacije.

Članak 8.

1. Članica koja je ratificirala ovu Konvenciju može je otkazati nakon proteka razdoblja od deset godina od datuma kada je Konvencija stupila na snagu, izjavom koju dostavlja glavnom ravnatelju Međunarodnog ureda rada radi registracije. Takav otkaz proizvodi pravni učinak godinu dana nakon datuma kad je registriran.

2. Svaka članica koja je ratificirala ovu Konvenciju, i koja u roku od godine dana nakon proteka roka od deset godina iz prethodnog stavka ne otkaže Konvenciju prema odredbi ovoga članka, bit će obvezana za još jedno razdoblje od deset godina, a nakon toga može otkazati Konvenciju po isteku svakog novog razdoblja od deset godina prema uvjetima predviđenim u ovome članku.

Članak 9.

1. Glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada notificira svim članicama Međunarodne organizacije rada registraciju svih ratifikacija ili otkaza što su mu priopćile članice Organizacije.

2. Notificirajući članicama Organizacije registraciju druge priopćene mu ratifikacije, glavni ravnatelj će upozoriti članice Organizacije na datum kada Konvencija stupa na snagu.

Članak 10.

Glavni ravnatelj Međunarodnog ureda rada priopćava glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, radi registracije u skladu sa člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda, potpune podatke o svim ratifikacijama i aktima o otkazivanju što ih je registrirao u skladu s odredbama prethodnih članaka.

Članak 11.

Kada to bude smatralo potrebnim, Upravno vijeće Među­narod­nog ureda rada podnijet će Općoj konferenciji izvješće o primjeni ove Konvencije i razmotrit će potrebu uvrštavanja pitanja njene cjelovite ili djelomične revizije na dnevni red Konferencije.

Članak 12.

1. Ako Konferencija usvoji novu konvenciju, koja bi ovu Konvenciju revidirala u cijelosti ili djelomično, tada, ukoliko novom konvencijom ne bi bilo drukčije određeno:

(a) ratifikacija nove revidirajuće konvencije od strane članice znači ipso iure otkazivanje ove Konvencije bez obzira na odredbu članka 12., ako, i kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu;

(b) od datuma kada nova revidirajuća konvencija stupi na snagu, ova Konvencija prestaje biti otvorena za ratifikaciju članicama.

2. Ova Konvencija u svakom slučaju ostaje na snazi u sadašnjem obliku i sadržaju za one članice koje su je ratificirale, a koje nisu ratificirale novu revidirajuću konvenciju.

Članak 13.

Engleski i francuski tekst ove Konvencije jednako su vjerodostojni.

 

Klasa: 910-01/03-01/86
Urbroj: 524-01-03-8
Zagreb, 10. lipnja 2003.

 

Ministar
rada i socijalne skrbi
Davorko Vidović,
v. r.