Objava o stupanju na snagu Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski Protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti

NN 13/2003 (1.8.2003.), Objava o stupanju na snagu Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski Protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

117

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, usvojen u Montrealu 29. siječnja 2000., objavljen u »Narodnim novinama« – Međunarodni ugovori br. 7/2002, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvat­sku 11. rujna 2003.

Klasa: 018-05/99-01-162
Urbroj: 521-03-05-02/04-03-
Zagreb, 3. srpnja 2003.

Ministar vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.