Objava o stupanju na snagu Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta

NN 13/2003 (1.8.2003.), Objava o stupanju na snagu Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

121

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, sastavljena u New Yorku 15. studenoga 2000., objavljena u »Narodnim novinama« – Među­narodni ugovori br. 14/2002, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 29. rujna 2003.

Klasa: 018-05/01-01/53
Urbroj: 521-03-05-02/04-03-12
Zagreb, 11. srpnja 2003.

Ministar vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.