Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve

NN 15/2003 (22.9.2003.), Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
I HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA

130

Na teme­lju članka 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pita­njima (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori broj 3/97) Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklapaju s­ljedeći

PROTOKOL

O NAČINU UPISA PRAVNIH OSOBA
KATOLIČKE CRKVE

Članak 1.

Ovim se Protokolom pri ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave (u da­lj­njem tekstu: ministarstvo) ustrojava Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj (u dalj­­njem tekstu: Evidencija), određuje način upisa i podaci koji se unose u Evidenciju.

Članak 2.

U Evidenciju se unose podaci o:

a) nazivu i sjedištu crkvene pravne osobe;

b) nazivu i sjedištu osnivača crkvene pravne osobe;

c) vremenu osnutka crkvene pravne osobe;

d) službi osobe ovlaštene za zastupa­nje crkvene pravne osobe;

e) žigu i pečatu koje u svojem poslova­nju rabi crkvena pravna osoba.

Članak 3.

Prijavu za upis u Evidenciju kao i eventualne promjene, na molbu osnivača, podnosi nad/biskupija na čijem se području nalazi sjedište dotične crkvene pravne osobe.

Članak 4.

Podnosite­lju prijave za upis u Evidenciju ministarstvo izdaje obavijest o izvršenom upisu, koja sadrži sve podatke o crkvenoj pravnoj osobi koji su uneseni u Evidenciju.

Članak 5.

Ako crkvena pravna osoba prestane postojati zbog razloga koje predviđa kanonsko pravo ili odlukom osnivača, ­njezin prestanak, na traže­nje osnivača, nad/biskupija na čijem se području nalazi crkvena pravna osoba priopćuje ministarstvu radi brisa­nja iz Evidencije.

Danom prestanka crkvene pravne osobe smatra se dan naznačen u odluci o ­njezinu prestanku.

Članak 6.

Na zahtjev sudskih ili upravnih tijela mogu se izdavati potvrde o izvršenom upisu u Evidenciju, kojima se po potrebi dokazuje postoja­nje crkvene pravne osobe i druge či­njenice potrebne u prav­nom prometu ili tijekom sudskog ili upravnog postupka.

Članak 7.

Ako jedna od ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je potpisan ovaj Protokol, tako da ga je potrebno mije­njati, započet će odgovarajuće pre­govore.

Članak 8.

Ovaj Protokol sastav­ljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Članak 9.

Ovaj Protokol stupa na snagu s danom ­nje­gova potpisiva­nja.

Zagreb, 12. rujna 2002.

 

ZA HRVATSKU                                                                     ZA VLADU

BISKUPSKU KONFERENCIJU                               REPUBLIKE HRVATSKE

Mons. Josip Bozanić,                                                             Ivica Račan,

predsjednik Hrvatske biskupske                                               predsjednik Vlade

konferencije                                                                              Republike Hrvatske

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA,

UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

KLASA:

URBROJ:

 

Zagreb,

 

IZVADAK

IZ EVIDENCIJE PRAVNIH OSOBA KATOLIČKE CRKVE
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Evidencijski broj crkvene pravne osobe:

Datum upisa u Evidenciju:

Naziv crkvene pravne osobe:

Adresa sjedišta crkvene pravne osobe:

Služba osobe ovlaštene za zastupa­nje:

Nad/Biskupija na čijem se području

nalazi sjedište dotične crkvene pravne osobe:

Državni bi­lje­g u iznosu od 40,00 kn po Trb. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj

8/96, 131/97, 68/98, 66/99 i 116/00), naplaćen je i na zahtjevu poništen.

 

 

 

 

M. P.

                                                                          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                (ime, prezime, služba i potpis osobe koja zastupa nad/biskupiju)

Obrazac C