Objava o stupanju na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Italije

NN 15/2003 (22.9.2003.), Objava o stupanju na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Italije

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

131

Na teme­lju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor o socijalnom osigura­nju između Republike Hrvatske i Republike Italije, potpisan u Rimu 27. lip­nja 1997., objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 21/1997, stupiti na snagu 1. studenoga 2003.

Klasa: 018-05/03-21/03
Urbroj: 521-03-05-02/04-03-01
Zagreb, 11. srp­nja 2003.

Ministar
va­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.