Objava o stupanju na snagu Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova

NN 18/2003 (30.12.2003.), Objava o stupanju na snagu Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

157

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj re­gistraciji žigova, usvojen u Madridu 27. lip­nja 1989, objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 13/2003., stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 23. siječ­nja 2004.

Klasa: 018-05/99-01/113
Urbroj: 521-03-08-01/04-03-23
Zagreb, 4. prosinca 2003.

Ministar va­njskih poslova
Tonino Picula, v. r.