Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima

NN 3/2004 (21.4.2004.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

32

 

Na temelju članka 30., stavka 1., Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (ŻNarodne novineŽ, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2004. godine donijela

 

UREDBU

o objavi Ugovora između Vlade

Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima

 

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Tirani, 27. listopada 2003. godine, u izvorniku na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O MEĐUSOBNOJ SURADNJI I POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I VLADA REPUBLIKE ALBANIJE, u daljnjem tekstu Żugovorne strankeŽ,

IMAJUĆI U VIDU da povrede carinskih propisa štete ekonomskim, fiskalnim i trgovačkim interesima njihovih zemalja;

IMAJUĆI U VIDU da je važno osigurati propisanu naplatu carine, poreza ili pristojbi prikupljenih pri uvozu, robe, kao i pravilne primjene odredaba zabrane, ograničenja i kontrole;

IMAJUĆI U VIDU da promet opojnim sredstvima i psihotropnim tvarima pridonosi razvoju nedopuštene trgovine takvim robama, koje predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i društva u cjelini;

UVJERENI DA borba protiv carinskih prekršaja i napori da se osigura pravilno utvrđivanje uvoznih i izvoznih carina, poreza i pristojbi može biti djelotvornija kroz usku suradnju njihovih carinskih službi;

VODEĆI RAČUNA o Preporuci Vijeća za carinsku suradnju o međusobnoj administrativnoj pomoći od 5. prosinca 1953.;

VODEĆI RAČUNA o odredbama Konvencije o opojnim drogama iz 1961, dopunjene Protokolom iz 1972. godine, Konvencije o psihotropnim tvarima iz 1971. godine, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima od 20. prosinca 1988. godine i Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka od 3. ožujka 1973. godine.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Ugovora:

a) Żcarinsko zakonodavstvoŽ znači odredbe propisane zakonom i propisima koje primjenjuju carinske vlasti u vezi s uvozom, izvozom i provozom robe, bilo kojim drugim carinskim postupkom, bilo da se odnose na carinske pristojbe, poreze, davanja utvrđenih od strane carinske službe, mjera zabrane, ograničenja ili kontrole u svezi kretanja roba preko nacionalnih granica;

b) Żcarinska davanjaŽ znače sva carinska davanja, poreze ili/i druge pristojbe koje se određuju i prikupljaju na područjima ugovornih stranaka, uz primjenu carinskog zakonodavstva, ali ne uključuju pristojbe čiji iznos je ograničen na približne troškove izvršenih radnji;

c) Żslužba tražiteljicaŽ znači carinsku službu koja podnosi zahtjev za pomoć u skladu sa ovim Ugovorom ili koja prima takvu pomoć;

d) Żzatražena službaŽ znači carinsku službu koja prima zahtjev za pomoć u skladu sa ovim Ugovorom ili daje takvu pomoć;

e) ŻprekršajŽ znači svako kršenje ili pokušaj kršenja carinskih propisa;

f) Żcarinska službaŽ znači Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske za Republiku Hrvatsku, te Ministarstvo financija, Carinska uprava za Republiku Albaniju,

g) ŻosobaŽ znači svaku fizičku ili pravnu osobu;

h) Żosobni podaciŽ znače podaci koji se odnose na identificirano ljudsko biće ili ljudsko biće koje se može identificirati;

i) Żkontrolirana isporukaŽ znači operaciju tijekom koje će carinske službe ugovornih stranaka, sukladno svojem unutarnjem zakonodavstvu, zadržavati nadzor nad, ili dopuštati prolaz kroz svoje područje pošiljci s opojnim drogama ili psihotropnim tvarima ili tvarima korištenim za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari ili drugim robama, u svrhu otkrivanja prekršaja vezanih uz uvoz ili izvoz takvih proizvoda kao i identificiranja osoba uključenih u činjenje takvih prekršaja.

Članak 2.

Opseg primjene Ugovora

1. Ugovorne stranke pomažu jedna drugoj, na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom, u osiguravanju pravilne primjene carinskog zakonodavstva, poglavito sprječavanjem, otkrivanjem i istraživanjem prekršaja tog zakonodavstva.

2. Sva pomoć i suradnja koja se pruža u skladu s ovim Ugovorom, bit će u skladu s unutarnjim zakonodavstvom zatražene službe.

Članak 3.

Suradnja po zahtjevu

1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba pružit će sve potrebne podatke kako bi se omogućila ispravna primjena carinskog zakonodavstva, uključujući između ostalog, podatke u vezi s prijevozom i otpremom robe, kretanjem i odredištem takve robe, o njezinoj vrijednosti i podrijetlu, te podatke u vezi sa izvršenim ili planiranim djelima kojima se krši ili bi se kršilo to zakonodavstvo.

2. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavijestit će da li je roba izvezena s carinskog područja države jedne od ugovornih stranaka, ispravno uvezena na carinsko područje države druge ugovorne stranke sukladno carinskom zakonodavstvu, navodeći, kada je to potrebno, carinski postupak i mjere kontrole koje su bile primijenjene na robu.

3. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavijestit će da li je roba uvezena u carinsko područje države jedne od ugovornih stranaka, ispravno izvezena s carinskog područja države druge ugovorne stranke sukladno carinskom zakonodavstvu, navodeći, kada je to potrebno, carinski postupak i mjere kontrole koje su bile primijenjene na robu.

4. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će, u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih sredstava, poduzeti potrebne mjere za osiguranje nadzora nad:

a) pojedinim osobama za koje postoji osnovana sumnja da krše ili su kršile carinsko zakonodavstvo koje je na snazi na području službe tražiteljice;

b) mjestima gdje je roba uskladištena na način koji daje osnove za sumnju da je roba predviđena za ilegalni uvoz na područje službe tražiteljice;

c) prometom roba koje bi moglo rezultirati znatnom nedopuštenom trgovinom u ili iz carinskog područja države službe tražiteljice ili izazvati sumnju u takav promet, a o kojem je služba tražiteljica dala obavijest,

d) prijevoznim sredstvima i kontejnerima za koje postoji osnovana sumnja, da su bila, jesu ili bi mogla biti korištena za kršenje carinskog zakonodavstva na području službe tražiteljice.

Članak 4.

Spontana suradnja

Ugovorne stranke će, u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih sredstava, jedna drugoj pružati pomoć ako to smatraju potrebnim za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na:

- djela kojima je prekršen, kojima se krši ili će se kršiti, carinsko zakonodavstvo i koja bi mogla biti od interesa za drugu ugovornu stranku;

- nove načine ili metode uporabljene pri kršenju carinskog zakonodavstva;

- robe za koje se zna da su, na području druge ugovorne stranke, predmet znatnih kršenja carinskog zakonodavstva na području države druge ugovorne stranke;

- pojedine osobe za koje se zna ili sumnja da krše carinsko zakonodavstvo koje je na snazi na području jedne od ugovornih stranaka;

- prijevozna sredstva i kontejnere, o kojima postoji saznanje ili sumnja da su se upotrebljavali, da se upotrebljavaju ili bi se mogli upotrebljavati za izvršenje prekršaja carinskog zakonodavstva koje je na snazi na području države druge ugovorne stranke.

Članak 5.

TehniČka pomoĆ

1. Suradnja, predviđena ovim Ugovorom, uključit će, između ostalog, pružanje podataka u vezi s:

a) postupcima primjene zakona koji bi mogli biti korisni u prevenciji prekršaja;

b) novim načinima izvršenja prekršaja;

c) iskustvima i nalazima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika suzbijanja krijumčarenja;

d) novim postupcima i poboljšanim načinima kontrole putnika i pošiljaka.

2. Carinske službe ugovornih stranaka će, ukoliko to nije u suprotnosti s njihovim unutarnjim zakonima, težiti suradnji na:

a) pokretanju, razvoju ili poboljšanju posebnih programa obuke svojih djelatnika;

b) uspostavljanju i održavanju međusobnih puteva komunikacije;

c) olakšavanja sigurne i brze razmjene podataka;

d) olakšavanja učinkovite međusobne suradnje, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka, i određivanje službenika za vezu;

e) proučavanju i isprobavanju nove opreme i postupaka;

f) pojednostavljenju i harmoniziranju svojih carinskih postupaka;

g) bilo kojim drugim općim upravnim pitanjima koja bi mogla s vremena na vrijeme zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.

Članak 6.

Dostavljanje / IzvjeŠĆivanje

Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će, u skladu sa svojim unutarnjim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne radnje u okviru odredba ovog Ugovora, potrebne za priopćavanje svih formalnih odluka i dostavu svih dokumenata, adresatu na kojeg se odnose, s prebivalištem ili sjedištem na njenom području. U tom slučaju primijenit će se odredbe članka 7. stavka 3. ovog Ugovora.

Članak 7.

Oblik i sadrŽaj zahtjeva za pomoĆ

1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Ugovora bit će u pisanom obliku. Dokumenti ili podaci potrebni za udovoljavanje takvim zahtjevima pratit će zahtjev. Kada je to zbog hitnosti postupka potrebno, može se prihvatiti usmeni zahtjev, koji se, bez odgode, mora odmah pismeno potvrditi.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

a) naziv službe tražiteljice;

b) zahtijevane mjere;

c) predmet zahtjeva i razlog;

d) zakone, propise i druge pravne elemente;

e) što točnije i obuhvatnije podatke o osobama na koje se zahtjev odnosi;

f) sažetak relevantnih činjenica, osim u slučajevima predviđenim člankom 6.; i

g) vezu između tražene pomoći i predmeta na koji se odnosi.

3. Zahtjev se treba podnijeti ili na službenom jeziku zatražene službe ili na engleskom ili na jeziku prihvatljivom toj službi.

4. a) Suradnja će se odvijati neposrednom komunikacijom između dviju carinskih službi.

 b) U slučaju kada carinska služba zatražene ugovorne stranke nije nadležna za postupanje po zahtjevu, odmah će zahtjev proslijediti nadležnom tijelu, koje će odgovoriti u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima ili će uputiti službu tražiteljicu na pravilan postupak pri takvom zahtjevu.

5. Ako zahtjev ne odgovara formalnim zahtjevima, može se tražiti njegov ispravak ili dopuna, pri tome se ipak mogu poduzeti privremene mjere osiguranja.

Članak 8.

IzvrŠenje zahtjeva

1. Zatražena služba će poduzeti sve odgovarajuće mjere za izvršenje zahtjeva, te će ako je potrebno, nastojati provesti sve upravne ili sudske mjere potrebne za udovoljavanje zahtjevu.

2. Carinska služba jedne ugovorne stranke će, po zahtjevu carinske službe druge ugovorne stranke, provesti sve potrebne istrage, uključujući i ispitivanje stručnjaka i svjedoka ili osoba osumnjičenih za izvršenje prekršaja, te poduzeti provjere, kontrole i utvrditi činjenično stanje u svezi s predmetima na koje se odnosi ovaj Ugovor. Zatražena služba će postupati kao da postupa za svoj račun.

3. Zatražena služba može po zahtjevu, do najveće moguće mjere, dozvoliti djelatnicima druge ugovorne stranke prisutnost na njenom području, kada njeni djelatnici istražuju prekršaje, koji su od značaja za službu tražiteljicu.

4. Kada u slučajevima predviđenim stavkom 3. ovog članka, djelatnici carinske službe jedne ugovorne stranke borave na području druge ugovorne stranke, moraju u svakom času biti u mogućnosti dokazati svoj službeni status. Isti uživaju na tom području zaštitu koja vrijedi i za djelatnike carinske službe te ugovorne stranke prema važećem propisu.

5. Služba tražiteljica će, ako se to zahtijeva, biti obaviještena o vremenu i mjestu poduzimanja radnji vezanih uz zahtjev, kako bi djelovanje moglo biti koordinirano.

6. Djelatnici službe tražiteljice, koji su ovlašteni za istragu o prekršajima, mogu zatražiti da zatražena služba pregleda odnosne knjige, registre i druge dokumente, te da pribavi njihove preslike ili dostavi bilo koje podatke vezane uz prekršaje.

Članak 9.

Oblik priopĆavanja podataka

1. Zatražena služba saopćit će rezultate istraga službi tražiteljici u obliku dokumenata, ovjerenih preslika dokumenata, izvještaja i slično, te po potrebi, usmeno.

2. Dokumente, predviđene stavkom 1. ovog članka, mogu zamijeniti kompjutorizirani podaci sačinjeni u bilo kom obliku za istu svrhu, pri tome treba dostaviti sve podatke za tumačenje ili korištenje takvih kompjutorskih podataka.

Članak 10.

Iznimke od obveze pruŽanja pomoĆi

1. U slučajevima gdje zatražena ugovorna stranka smatra da bi se udovoljavanju zahtjeva kršio suverenitet, sigurnost, javni interes ili neki drugi bitni državni interes, ili bi predstavljalo povredu gospodarske, poslovne ili službene tajne, pomoć se može odbiti ili se može učiniti zavisnom o udovoljavanju određenim uvjetima ili zahtjevima. Pomoć se također može odbiti ako zahtjev uključuje devizne ili porezne propise koji nisu u vezi s propisima o carinskim davanjima.

2. Kada služba tražiteljica zahtijeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti, ako bi od nje bila zahtijevana, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu.

3. Ako je pomoć odbijena ili odgođena, takva odluka i razlozi za nju dostavit će se službi tražiteljici, bez odlaganja.

 Članak 11.

 Nadzirana poŠiljka

1. U okvirima unutarnjeg zakonodavstva svake od ugovornih stranaka, carinske službe ugovornih stranaka surađivat će, prema potrebi, i u smislu međunarodno nadziranih pošiljki opojnih droga, psihotropnih tvari ili tvari korištenim za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari ili drugih roba, kako bi otkrili prekršaje i identificirali osobe koje čine takve prekršaje.

2. Nezakonite pošiljke koje postaju predmetom nadzirane pošiljke mogu, prema uzajamnom dogovoru nadležnih službi, biti zaustavljene, te će im biti dopušteno da nastave s kretanjem bilo netaknute, ili nakon što tvari navedene u stavku 1. ovog članka budu uklonjene ili zamijenjene u cijelosti ili djelomično.

3. Odluke vezane uz uporabu nadziranih pošiljaka donosit će se prema svakom pojedinom slučaju, i mogu, ako je potrebno, uzeti u obzir financijske dogovore i sporazume koje postignu nadležne nacionalne službe.

Članak 12.

Obveza Čuvanja povjerljivosti

Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku, u skladu s ovim Ugovorom, povjerljive su naravi, te će uživati jednaku zaštitu koja se pruža za istu vrstu podataka u skladu s mjerodavnim zakonima koji su na snazi u ugovornoj stranci koja ih je primila.

Članak 13.

Uporaba podataka

1. Podaci, dokumenti i ostala priopćenja primljena u smislu međusobne pomoći, mogu se upotrijebiti samo za svrhe navedene u ovom Ugovoru, uključujući i upotrebu u sudskim i upravnim postupcima.

2. Služba tražiteljica neće upotrebljavati dokaze ili podatke, pribavljene prema ovom Ugovoru, u druge svrhe osim onih navedenih u zahtjevu, bez ranije pismene suglasnosti zatražene službe.

3. U slučaju razmjene osobnih podataka, po ovom Ugovoru, carinske službe ugovornih stranaka osigurat će primjenu podataka samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu sa svim uvjetima koje postavi zatražena služba.

4. Odredbe iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na podatke o prekršajima vezanim uz opojne droge i psihotropne tvari. Takve obavijesti se mogu priopćiti tijelima službe tražiteljice, koja su neposredno uključena u borbi protiv nezakonitog prometa opojnim sredstvima.

Članak 14.

Spisi, isprave i svjedoci

1. Carinske službe ugovornih stranaka će, na zahtjev, pribaviti dokumente o prijevozu i otpremi robe iz kojih je vidljiva vrijednost, porijeklo, način raspolaganja i odredište robe.

2. Originali spisa, dokumenata i ostalih materijala zahtijevat će se samo u slučajevima gdje kopije ne bi bile dovoljne. Na izričit zahtjev, kopije takvih spisa, dokumenata i ostalih materijala trebaju biti odgovarajuće ovjerene.

3. Originali spisa, dokumenata i ostalih materijala koji su otpremljeni službi tražiteljici, bit će vraćeni čim prije. Prava zatražene službe ili trećih strana u vezi s njima ostat će nedirnuta. Na zahtjev zatražene službe, treba originale, potrebne za donošenje presuda ili slične svrhe, vratiti bez odgađanja.

4. Na zahtjev carinske službe jedne ugovorne stranke, carinska služba druge ugovorne stranke će, prema svome nahođenju, ovlastiti svoje djelatnike, ako oni na to pristanu, da se pojave kao svjedoci u sudskim ili upravnim postupcima na području službe tražiteljice, te da podnesu spise, dokumente i ostale materijale ili njihove ovjerene prijepise, koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu, treba navesti vrijeme, mjesto i vrstu postupka, te u kojem svojstvu će djelatnik svjedočiti.

Članak 15.

TroŠkovi

1. Carinske službe ugovornih stranaka odustat će od prava na povrat troškova, nastalih izvršenjem ovog Ugovora, osim troškova isplaćenih svjedocima, naknada isplaćenih vještacima, te troškova prevoditelja, koji nisu državni službenici.

2. Ako se traži podmirenje stvarnih i neuobičajenih troškova potrebnih za ispunjenje zahtjeva, carinske službe ugovornih stranaka će se konzultirati poradi određivanja načina i uvjeta za ispunjenje zahtjeva, te za podmirenje troškova.

Članak 16.

Provedba

1. Provedba ovog Ugovora povjerena je carinskim službama ugovornih stranaka. One će odlučiti o načinima za olakšanje provedbe ovog Ugovora.

2. Carinske službe će nastojati suglasno riješiti svaki problem ili sumnju nastalu u tumačenju ili primjeni ovog Ugovora.

3. Sporovi za koje nije pronađeno rješenje, riješit će se diplomatskim putem.

Članak 17.

Stupanje na snagu i raskid

1. Ovaj Ugovor stupit će na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je primljena posljednja pisana obavijest diplomatskim putem kojom se ugovorne stranke međusobno obavještavaju da su ispunjeni uvjeti predviđeni unutarnjim pravnim propisima za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može otkazati Ugovor u svako doba putem pisane obavijesti diplomatskim putem. Otkaz Ugovora će stupiti na snagu tri mjeseca nakon dana primitka obavijesti o otkazu.

Sačinjeno u Tirani, 27. listopada 2003. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju nesuglasja u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

 

ZA VLADU                                                                                         ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE                                                                  REPUBLIKE ALBANIJE

----------------------                                                                           ----------------------

Damir Kuštrak, v. r.                                                                              Kastriot Islami, v. r.

zamjenik ministra financija                                                                     ministar financija

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija - Carinske uprave.

Članak 4.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u ŻNarodnim novinamaŽ.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 413-01/00-02/03

Urbroj: 5030115-04-1

Zagreb, 15. travnja 2004.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.