Objava o stupanju na snagu Konvencije o kibernetičkom kriminalu

NN 4/2004 (21.5.2004.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o kibernetičkom kriminalu

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

41

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija o kibernetičkom kriminalu, usvojena u Budimpešti 23. studenoga 2001., objav­ljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/2002, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. srp­nja 2004.

Klasa: 018-05/01-01/201
Urbroj: 521-03-08-01/04-04
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul, v. r.