Objava o stupanju na snagu Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćavanja s brodova, i u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora

NN 4/2004 (21.5.2004.), Objava o stupanju na snagu Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćavanja s brodova, i u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

46

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Protokol o surad­nji u sprječava­nju onečišćava­nja s brodova i, u slučajevima opasnosti, u suzbija­nju onečišćava­nja Sredozemnog mora, sastav­ljen u »Valleti, Malta, 25. siječ­nja 2002., objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 12/2003, stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 17. ožujka 2004.

Klasa: 018-05/02-01/04
Urbroj: 521-02-03/04-04-14
Zagreb, 1. trav­nja 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul
, v. r.