Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama

NN 5/2004 (18.6.2004.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

54

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o surad­nji i uzajamnoj pomoći u katastrofama, potpisan u Zagrebu 19. svib­nja 2003., objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 2/2004, stupiti na snagu 13. srp­nja 2004.

Klasa: 018-05/01-43/05
Urbroj: 521-02-03/04-04-21
Zagreb, 11. svib­nja 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul,
v. r.