Objava o stupanju na snagu Ugovora o pitanjima sukcesije

NN 5/2004 (18.6.2004.), Objava o stupanju na snagu Ugovora o pitanjima sukcesije

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

55

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor o pita­njima sukcesije, potpisan u Beču 29. lip­nja 2001., objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 2/2004, stupiti na snagu 2. lip­nja 2004.

Klasa: 018-06/00-01/27
Urbroj: 521-02-03/04-04-13
Zagreb, 17. svib­nja 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul,
v. r.