Uredba o pristupanju Nairobijskom ugovoru o zaštiti olimpijskog simbola

NN 7/2004 (4.8.2004.), Uredba o pristupanju Nairobijskom ugovoru o zaštiti olimpijskog simbola

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

76

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine donijela

UREDBU

o pristupanju Nairobijskom ugovoru o zaŠtiti olimpijskog simbola

Članak 1.

Republika Hrvatska pristupa Nairobijskom ugovoru o zaštiti olimpijskog simbola, usvojenom u Nairobiju, 26. rujna 1981. godine, u izvorniku na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi

NAIROBIJSKI UGOVOR O ZAŠTITI OLIM­PIJSKOG SIMBOLA
usvojen u Nairobiju, 26. rujna 1981.

Poglavlje I.

Temeljne odredbe

Članak 1.

Obveza drŽava

Svaka država stranka ovog Ugovora obvezna je, podložno člancima 2. i 3., odbiti ili poništiti registraciju kao žiga i odgovarajućim mjerama zabraniti uporabu kao žiga ili drugog znaka u komercijalne svrhe bilo kojeg znaka koji se sastoji od olimpijskog simbola ili koji sadržava taj simbol, kako je definiran u Povelji Međunarodnog olimpijskog odbora, osim uz odobrenje Međunarodnog olimpijskog odbora. Navedena definicija i grafički prikaz spomenutog simbola nalaze se u Aneksu.

Članak 2.

Iznimke u odnosu na obvezu

(1) Obveza predviđena u članku 1. ne obvezuje nijednu državu stranku ovog Ugovora u pogledu:

(i) bilo kojeg žiga koji se sastoji od olimpijskog simbola ili koji sadržava taj simbol kada je taj žig bio registriran u toj državi prije datuma stupanja na snagu ovog Ugovora za tu državu ili tijekom bilo kojeg razdoblja tijekom kojeg se u toj državi obveza predviđena u članku 1. smatra odgođenom prema članku 3.;

(ii) nastavka uporabe u toj državi bilo kojeg žiga ili drugog znaka koji se sastoji od olimpijskog simbola ili koji sadržava taj simbol u komercijalne svrhe od strane bilo koje osobe ili bilo kojeg poduzeća koji su zakonito započeli takvu uporabu u navedenoj državi prije datuma stupanja na snagu ovog Ugovora za tu državu ili tijekom bilo kojeg razdoblja tijekom kojeg se u toj državi obveza predviđena u članku 1. smatra odgođenom prema članku 3.

(2) Odredbe stavka (1) točke (i) primjenjuju se i na žigove čija registracija ima učinak u toj državi na temelju registracije izvršene prema ugovoru kojeg je ta država stranka.

(3) Uporaba uz odobrenje osobe ili poduzeća iz stavka (1) točke (ii) smatra se, za potrebe toga stavka, uporabom od strane navedene osobe ili navedenog poduzeća.

(4) Nijedna država stranka ovog Ugovora nije obvezna zabraniti uporabu olimpijskog simbola kada se taj simbol rabi u javnim medijima za potrebe informiranja o Olimpijskom pokretu ili o njegovoj djelatnosti.

Članak 3.

Odgoda obveze

 Obveza predviđena u članku 1. može se smatrati odgođenom od strane bilo koje države stranke ovog Ugovora tijekom svakog razdoblja tijekom kojeg nije na snazi nikakav sporazum između Međunarodnog olimpijskog odbora i Nacionalnog olimpijskog odbora te države o uvjetima pod kojima će Međunarodni olimpijski odbor izdavati odobrenja za uporabu olimpijskog simbola u toj državi ni o udjelu navedenog Nacionalnog olimpijskog odbora u prihodu što ga Međunarodni olimpijski odbor prima za izdavanje navedenih odobrenja.

Poglavlje II.

Grupacija drŽava

Članak 4.

Iznimke u odnosu na Poglavlje I.

Odredbe Poglavlja I. što se tiče država stranaka ovog Ugovora koje su članice carinske unije, područja slobodne trgovine, bilo koje druge ekonomske grupacije ili bilo koje druge regionalne ili subregionalne grupacije ne utječu na njihove obveze koje proizlaze iz isprave o osnivanju takve unije, takvog područja ili takve druge grupacije, a posebice na odredbe takve isprave koje uređuju slobodno kretanje roba ili usluga.

Poglavlje III.

ZavrŠne odredbe

Članak 5.

NaČin na koji se postaje strankom Ugovora

(1) Svaka država članica Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: »Organizacija«) ili Međuna­rodne (Pariške) unije za zaštitu industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: »Pariška unija«) može postati strankom ovog Ugovora:

(i) potpisivanjem, nakon čega slijedi polaganje isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju ili

(ii) polaganjem isprave o pristupu.

(2) Svaka država koja nije navedena u stavku (1), a koja je članica Ujedinjenih naroda ili bilo koje specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda može postati strankom ovog Ugovora polaganjem isprave o pristupu.

(3) Isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju i pristupu polažu se kod glavnog direktora Organizacije (u daljnjem tekstu: glavni direktor).

Članak 6.

Stupanje Ugovora na snagu

(1) Za tri države koje prve polože svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ovaj Ugovor stupa na snagu istekom jednog mjeseca od dana na koji je položena treća isprava o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

(2) Za bilo koju drugu državu koja položi svoju ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ovaj Ugovor stupa na snagu istekom jednog mjeseca od dana na koji je ta isprava položena.

Članak 7.

Otkaz Ugovora

(1) Svaka država može otkazati ovaj Ugovor obaviješću upućenom glavnom direktoru.

(2) Otkaz proizvodi učinak istekom godine dana od dana na koji je glavni direktor primio tu obavijest.

Članak 8.

Potpis i jezici Ugovora

(1) Ovaj se Ugovor potpisuje u jednom izvorniku na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

(2) Nakon savjetovanja sa zainteresiranim Vladama, glavni direktor utvrđuje službene tekstove na arapskom, njemačkom, talijanskom i portugalskom jeziku te na drugim jezicima koje može odrediti Konferencija Organizacije ili Skupština Pariške unije.

(3) Ovaj Ugovor ostaje otvoren za potpisivanje do 31. prosinca 1982. u Nairobiju i nakon toga do 30. lipnja 1983. u Ženevi.

Članak 9.

Polaganje Ugovora, prosljeĐivanje primjeraka, registracija Ugovora

(1) Izvornik ovog Ugovora, nakon što prestane biti otvoren za potpisivanje, polaže se kod glavnog direktora.

(2) Glavni direktor potvrđuje dva primjerka ovog Ugovora i prosljeđuje ih svim državama navedenim u članku 5. stavcima (1) i (2) i, na zahtjev, bilo kojoj drugoj državi.

(3) Glavni direktor registrira ovaj Ugovor u Tajništvu Ujedinjenih naroda.

Članak 10.

Obavijesti

  Glavni direktor izvješćuje države navedene u članku 5. stavcima (1) i (2) o:

(i) potpisima prema članku 8.,

(ii) polaganju isprava o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu prema članku 5. stavku (3),

(iii) datumu stupanja na snagu ovog Ugovora prema članku 6. stavku (1),

(iv) bilo kojem otkazu o kojem je dana obavijest prema članku 7.

ANEKS

  Olimpijski simbol sastoji se od pet isprepletenih krugova: plavog, žutog, crnog, zelenog i crvenog, koji su tim redom poredani od lijeve strane prema desnoj strani. Sastoji se samo od olimpijskih krugova, bilo u jednoj boji, bilo u različitim bojama.

 

NAIROBI TREATY ON THE PROTECTION OF THE OLYMPIC SYMBOL

adopted at Nairobi on September 26, 1981

Chapter I

Substantive Provisions

Article l

Obligation of States

Any State party to this Treaty shall be obliged, subject to Articles 2 and 3, to refuse or to invalidate the registration as a mark and to prohibit by appropriate measures the use, as a mark or other sign, for commercial purposes, of any sign consisting of or containing the Olympic symbol, as defined in the Charter of the International Olympic Committee, except with the authorization of the International Olympic Committee. The said definition and the graphic representation of the said symbol are reproduced in the Annex.

Article 2

Exceptions to the Obligation

(1) The obligation provided for in Article 1 shall not bind any State party to this Treaty in respect of:

(i) any mark consisting of or containing the Olympic symbol where that mark was registered in that State prior to the date on which this Treaty enters into force in respect of that State or during any period during which, in that State, the obligation provided for in Article 1 is considered as suspended under Article 3;

(ii) the continued use for commercial purposes of any mark or other sign, consisting of or containing the Olympic symbol, in that State by any person or enterprise who or which has lawfully started such use in the said State prior to the date on which this Treaty enters into force in respect of that State or during any period during which, in that State, the obligation provided for in Article 1 is considered as suspended under Article 3.

(2) The provisions of paragraph (1) (i) shall apply also in respect of marks whose registration has effect in the State by virtue of a registration under a treaty which the said State is a party to.

(3) Use with the authorization of the person or enterprise referred to in paragraph (1) (ii) shall be considered, for the purposes of the said paragraph, as use by the said person or enterprise.

(4) No State party to this Treaty shall be obliged to prohibit the use of the Olympic symbol where that symbol is used in the mass media for the pur­poses of information on the Olympic movement or its activities.

Article 3

Suspension of the Obligation

The obligation provided for in Article 1 may be considered as suspended by any State party to this Treaty during any period during which there is no agreement in force between the International Olympic Committee and the National Olympic Committee of the said State concerning the conditions under which the International Olympic Com­mittee will grant authorizations for the use of the Olympic symbol in that State and concerning the part of the said National Olympic Committee in any revenue that the International Olympic Committee obtains for granting the said authorizations.

Chapter II

Groupings of States

Article 4

Exceptions to Chapter I

The provisions of Chapter I shall, as regards States party to this Treaty which are members of a customs union, a free trade area, any other economic grouping or any other regional or subregional grouping, be without prejudice to their commitments under the instrument establishing such union, area or other grouping, in particular as regards the provisions of such instrument governing the free movement of goods or services.

Chapter III

Final Clauses

Article 5

Becoming Party to the Treaty

(1) Any State member of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as »the Organization«) or of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property (hereinafter referred to as »the Paris Union«) may become party to this Treaty by:

(i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval, or

(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Any State not referred to in paragraph (1) which is a member of the United Nations or any of the Specialized Agencies brought into relationship with the United Nations may become party to this Treaty by deposit of an instrument of accession.

(3) Instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with the Director General of the Organization (hereinafter: referred to as »the Director General«).

Article 6

Entry Into Force of the Treaty

(1) With respect to the three States which are the first to deposit their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force one month after the day on which the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.

(2) With respect to any other State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force one month after the day on which that instrument has been deposited.

Article 7

Denunciation of the Treaty

(1) Any State may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

Article 8

Signature and Languages of the Treaty

(1) This Treaty shall be signed in a single ori­ginal in the English, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.

(2) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the Arabic, German, Italian and Portuguese languages, and such other lan­guages as the Conference of the Organization or the Assembly of the Paris Union may designate.

(3) This Treaty shall remain open for signature at Nairobi until December 31, 1982, and thereafter at Geneva until June 30, 1983.

Article 9

Deposit of the Treaty; Transmittal of Copies; Registration of the Treaty

(1) The original of this Treaty, when no longer open for signature at Nairobi, shall be deposited with the Director General.

(2) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of this Treaty to all the States referred to in Article 5 (1) and (2) and, on request, to any other State.

(3) The Director General shall register this Treaty with the Secretariat of the United Nations.

Article 10

Notifications

The Director General shall notify the States referred to in Article 5 (1) and (2) of:

(i) signatures under Article 8;

(ii) deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession under Article 5 (3);

(iii)  the date of the entry into force of this Treaty under Article 6 (1);

(iv)  any denunciation notified under Article 7.

Annex

The Olympic symbol consists of five interlaced rings: blue, yellow, black, green and red, arranged in that order from left to right. It consists of the Olympic rings alone, whether delineated in a single color or in different colors.

 

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležno je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi za Republiku Hrvatsku, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 017-01/04-01/01
Urbroj:  5030104-04-1
Zagreb, 15. srpnja 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.