Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine

NN 9/2004 (1.10.2004.), Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

91

Na teme­lju članka 40. stavka 2. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine, sastav­ljena u Londonu 6. svib­nja 1969., objav­ljena u »Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori« br. 9/1990, prestati u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. ve­ljače 2005.

Klasa: 018-05/00-01/109
Urbroj: 521-02-03/04-04-11
Zagreb, 9. rujna 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul,
v. r.