Objava o stupanju na snagu Konvencije o europskim krajobrazima

NN 11/2004 (10.12.2004.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o europskim krajobrazima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

112

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o europskim krajobrazima, sastav­ljena u Firenci 20. listopada 2000, objav­ljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 12/2002, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. ožujka 2004.

Klasa: 018-05/00-01/101
Urbroj: 521-02-03/04-04
Zagreb, 28. listopada 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul, v. r.