Objava o stupanju na snagu Nairobijskog ugovora o zaštiti olimpijskog simbola

NN 11/2004 (10.12.2004.), Objava o stupanju na snagu Nairobijskog ugovora o zaštiti olimpijskog simbola

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

114

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Nairobijski ugovor o zaštiti olimpijskog simbola, usvojen u Nairobiju 26. rujna 1981., objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/2004, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 20. studenoga 2004.

Klasa: 018-05/04-01/70
Urbroj: 521-02-03/04-04
Zagreb, 22. listopada 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul, v. r.