Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja

NN 11/2004 (10.12.2004.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

118

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da su izmjene Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečiš­ća­va­nja, usvojene u Barceloni 9. i 10. lip­nja 1995., objav­ljene u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 17/1998, stupile na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 9. srp­nja 2004.

Klasa: 018-05/98-03/31
Urbroj: 521-02-03/04-04
Zagreb, 19. studenoga 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul, v. r.