Objava o stupanju na snagu Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju

NN 11/2004 (10.12.2004.), Objava o stupanju na snagu Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

 

119

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozem­lju, usvojen u Barceloni 10. lip­nja 1995., objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 11/2001, stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svib­nja 2002.

Klasa: 018-05/01-01/100
Urbroj: 521-02-03/04-04
Zagreb, 19. studenoga 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul, v. r.