Objava o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane

NN 1/2005 (14.1.2005.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

5

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživa­nju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i ­njihovih država članica, s druge strane, sastav­ljen u Luksemburgu 29. listopada 2001., objav­ljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 14/2001, stupiti na snagu 1. ve­ljače 2005.

Klasa: 018-05-/00-01/131
Urbroj: 521-02-03/04-04
Zagreb, 21. prosinca 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul, v. r.