Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji

NN 3/2005 (20.4.2005.), Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji

HRVATSKI SABOR

28
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KAZNENOPRAVNU
KONVENCIJU O KORUPCIJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz kaznenopravnu konvenciju o korupciji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. travnja 2005. godine.
Broj: 01-081-05-1291/2
Zagreb, 6. travnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKONA

O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA UZ KAZNENOPRAVNU KONVENCIJU O KORUPCIJI

Članak 1.
Potvrđuje se Dodatni protokol uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji sastavljen u Strasbourgu 15. svibnja 2003., u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Dodatnog protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

Dodatni protokol uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji

Države članice Vijeća Europe i druge države potpisnice ovoga Protokola,
smatrajući da je poželjno dopuniti Kaznenopravnu konvenciju o korupciji (ETS br. 173, dalje u tekstu: »Konvencija«) u cilju sprječavanja korupcije i borbe protiv nje,
smatrajući da će ovaj Protokol omogućiti širu primjenu Programa za djelovanje protiv korupcije iz 1996. godine,
sporazumjele su se kako slijedi:
Poglavlje I.
Uporaba izraza
Članak 1.
Uporaba izraza
U svrhe ovoga Protokola:
1. Izraz »arbitar« mora se razumijevati sukladno odredbama domaćega prava država stranaka ovoga Protokola, ali u svakome slučaju mora uključivati osobu koja je, na temelju sporazuma o arbitraži, pozvana da donese pravno obvezujuću odluku u sporu koji joj podnesu stranke sporazuma.
2. Izraz »sporazum o arbitraži« označava sporazum priznat u domaćem pravu i kojim stranke pristaju da odluku u sporu donese arbitar.
3. Izraz »sudac porotnik« mora se razumijevati sukladno odredbama domaćega prava država stranaka ovoga Protokola, ali u svakome slučaju mora uključivati osobu koja djeluje kao neprofesionalni član kolegijalnoga tijela zaduženoga za donošenje odluke o krivnji optuženika u kaznenome postupku.
4. U slučajevima postupaka u kojima sudjeluje strani arbitar ili sudac porotnik, država koja vodi postupak može primijeniti definiciju arbitra ili suca porotnika samo u onoj mjeri u kojoj je ona u skladu s odredbama njezina domaćega prava.
Poglavlje II.
Mjere koje se poduzimaju na
državnoj razini
Članak 2.
Aktivno podmićivanje domaćih arbitara
Svaka stranka usvaja sve nužne zakonodavne i druge mjere kako bi se, u skladu s odredbama njezina domaćega prava, kaznenim djelom smatralo, ako je počinjeno s namjerom, izravno ili neizravno obećavanje, nuđenje ili davanje bilo kakve nepripadajuće koristi arbitru koji svoju dužnost obavlja u skladu s odredbama o arbitraži u domaćem pravu stranke, njemu osobno ili nekoj drugoj osobi, kako bi on odustao od neke činidbe pri obavljanju svoje dužnosti.
Članak 3.
Pasivno podmićivanje domaćih arbitara
Svaka stranka usvaja sve nužne zakonodavne i druge mjere kako bi se, u skladu s odredbama njezina domaćega prava, kaznenim djelom smatralo, ako je počinjeno s namjerom, izravno ili neizravno zahtijevanje ili primanje od strane arbitra koji svoju dužnost obavlja u skladu s odredbama domaćega prava stranke o arbitraži, bilo kakve nepripadajuće koristi za sebe osobno ili za neku drugu osobu, ili prihvaćanje takve ponude ili obećanja, kako bi on odustao od neke činidbe pri obavljanju svoje dužnosti.
Članak 4.
Podmićivanje stranih arbitara
Svaka stranka usvaja sve nužne zakonodavne i druge mjere kako bi se, u skladu s odredbama njezina domaćega prava, kaznenim djelom u skladu s odredbama njezina domaćega prava smatralo ponašanje iz članka 2. i 3 ovoga Protokola, ako u njemu sudjeluje arbitar koji svoju dužnost obavlja u skladu s odredbama domaćega prava bilo koje druge države.
Članak 5.
Podmićivanje domaćih sudaca porotnika
Svaka stranka usvaja sve nužne zakonodavne i druge mjere kako bi se, u skladu s odredbama njezina domaćega prava, kaznenim djelom smatralo ponašanje iz članaka 2. i 3. ovoga Protokola, ako u njemu sudjeluje bilo koja osoba koja djeluje kao sudac porotnik u njezinome pravosudnome sustavu.
Članak 6.
Podmićivanje stranih sudaca porotnika
Svaka stranka usvaja sve nužne zakonodavne i druge mjere kako bi se, u skladu s odredbama njezina domaćega prava, kaznenim djelom smatralo ponašanje iz članaka 2. i 3. ovoga Protokola, ako u njemu sudjeluje bilo koja osoba koja djeluje kao sudac porotnik u bilo kojoj drugoj državi.
Poglavlje III.
Nadzor nad primjenom i završne
odredbe
Članak 7.
Nadzor nad provedbom
Skupina država za borbu protiv korupcije (GRECO) nadzirat će primjenu ovoga Protokola kod stranaka.
Članak 8.
Odnos prema Konvenciji
1. Države stranke smatrat će odredbe članka 2.-6. ovoga Protokola dodatnim člancima Konvencije.
2. Odredbe konvencije primjenjive su u onoj mjeri u kojoj su sukladne odredbama ovoga Protokola.
Članak 9.
Izjave i rezerve
1. Ako je neka stranka dala izjavu u skladu s odredbama članka 36. Konvencije, ona može dati sličnu izjavu s obzirom na odredbe članka 4.-6. ovoga Protokola u trenutku potpisivanja ili pri polaganju svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.
2. Ako neka stranka stavi rezervu, u skladu s odredbama članka 37. stavka 1. Konvencije, kojom se sužava primjena odredaba o kaznenome djelu pasivne korupcije iz članka 5. Konvencije, ona može staviti sličnu rezervu s obzirom na odredbe članka 4.-6. ovoga Protokola u trenutku potpisivanja ili pri polaganju svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu. Bilo kakva druga rezerva koju je neka stranka stavila u skladu s odredbama članka 37. Konvencije primjenjiva je i na ovaj Protokol, pod uvjetom da ta stranka ne izjavi suprotno u trenutku potpisivanja ili pri polaganju svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.
3. Nikakva druga rezerva nije dopuštena.
Članak 10.
Potpisivanje i stupanje na snagu
1. Ovaj Protokol otvoren je za potpisivanje državama potpisnicama Konvencije. Te države mogu izraziti pristanak da budu njime vezane:
a) potpisivanjem bez rezerve s obzirom na ratifikaciju, prihvat ili odobrenje, ili
b) potpisivanjem uz uvjet ratifikacije, prihvata ili odobrenja nakon kojega slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje.
2. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju polažu se kod Glavnoga tajnika Vijeća Europe.
3. Ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi po isteku razdoblja od tri mjeseca od dana u kojemu je pet država izrazilo pristanak da budu vezane Protokolom, u skladu s odredbama stavka 1. i 2, ali tek nakon stupanja na snagu Konvencije.
4. S obzirom na svaku državu potpisnicu koja nakon toga izrazi pristanak da bude vezana njime, ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi po isteku razdoblja od tri mjeseca od dana kad je ona izrazila pristanak da bude vezana Protokolom u skladu s odredbama stavka 1. i 2.
5. Država potpisnica ne može ratificirati, prihvatiti ili odobriti ovaj Protokol ako istodobno ili prethodno nije izrazila pristanak da bude vezana Konvencijom.
Članak 11.
Pristup Protokolu
1. Svaka država ili Europska zajednica koja je pristupila Konvenciji može pristupiti ovome Protokolu nakon njegova stupanja na snagu.
2. S obzirom na svaku državu ili Europsku zajednicu koja pristupi ovome Protokolu, on stupa na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi po isteku razdoblja od tri mjeseca od dana u kojemu je isprava o pristupu položena kod Glavnoga tajnika Vijeća Europe.
Članak 12.
Teritorijalna primjena
1. Svaka država ili Europska zajednica može, u vrijeme potpisivanja ili polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, navesti državno područje ili područja na kojima će se primjenjivati ova Konvencija.
2. Svaka stranka može naknadno, izjavom upućenom Glavnome tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ovoga Protokola na bilo koje državno područje ili područja navedena u izjavi za čije je međunarodne odnose nadležna ili u čije je ime ovlaštena djelovati. S obzirom na takvo državno područje, Protokol stupa na snagu prvoga dana u mjesecu po isteku razdoblja od tri mjeseca od dana u kojemu je Glavni tajnik primio takvu izjavu.
3. Svaka izjava dana u skladu s odredbama dvaju prethodnih stavaka može biti povučena, s obzirom na državno područje spomenuto u izjavi, notifikacijom upućenom Glavnome tajniku Vijeća Europe. Takvo povlačenje proizvodi učinak prvoga dana mjeseca koji slijedi po isteku razdoblja od tri mjeseca od dana u kojemu je Glavni tajnik primio takvu notifikaciju.
Članak 13.
Otkaz
1. Svaka stranka može u svako doba otkazati ovaj Protokol notifikacijom upućenom Glavnome tajniku Vijeća Europe.
2. Takav otkaz proizvodi učinak prvoga dana u mjesecu po isteku razdoblja od tri mjeseca od dana u kojemu je Glavni tajnik primio takvu notifikaciju.
3. Otkaz Konvencije automatski podrazumijeva i otkaz ovoga Protokola.
Članak 14.
Notifikacija
1. Glavni tajnik Vijeća Europe obavijestit će države članice Vijeća Europe, Europske zajednice i svaku drugu državu koja je pristupila ovome Protokolu o:
a) svakome potpisu,
b) polaganju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu,
c) svakome datumu stupanja na snagu ovoga Protokola, u skladu s odredbama članka 10., 11. i 12.,
d) svakoj izjavi ili rezervi danoj u skladu s odredbama članka 9. i 12.,
e) svakoj drugoj činidbi, notifikaciji ili priopćenju u vezi s ovim Protokolom.
U potvrdu toga, nižepotpisani su, za to propisno ovlašteni, pot­pisali ovaj Protokol.
Sastavljeno u [Strasbourgu], [15. svibnja 2003.] na engleskom i francuskom, s time da su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom jedinom primjerku koji se pohranjuje u arhivu Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjereni prijepis svakoj stranci koja potpisuje ili pristupa.

Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,
Considering that it is desirable to supplement the Criminal Law Convention on Corruption (ETS No. 173, hereafter «the Convention») in order to prevent and fight against corruption;
Considering also that the present Protocol will allow the broader implementation of the 1996 Programme of Action against Corruption,
Have agreed as follows:
Chapter I
Use of terms
Article 1
Use of terms
For the purpose of this Protocol:
1 The term «arbitrator» shall be understood by reference to the national law of the States Parties to this Protocol, but shall in any case include a person who by virtue of an arbitration agreement is called upon to render a legally binding decision in a dispute submitted to him/her by the parties to the agreement.
2 The term «arbitration agreement» means an agreement recognised by the national law whereby the parties agree to submit a dispute for a decision by an arbitrator.
3 The term «juror» shall be understood by reference to the national law of the States Parties to this Protocol but shall in any case include a lay person acting as a member of a collegial body which has the responsibility of deciding on the guilt of an accused person in the framework of a trial.
4 In the case of proceedings involving a foreign arbitrator or juror, the prosecuting State may apply the definition of arbitrator or juror only in so far as that definition is compatible with its national law.
Chapter II
Measures to be taken at
national level
Article 2
Active bribery of domestic arbitrators
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to an arbitrator exercising his/her functions under the national law on arbitration of the Party, for himself or herself or for anyone else, for him or for her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.
Article 3
Passive bribery of domestic arbitrators
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by an arbitrator exercising his/her functions under the national law on arbitration of the Party, directly or indirectly, of any undue advantage for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.
Article 4
Bribery of foreign arbitrators
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving an arbitrator exercising his/her functions under the national law on arbitration of any other State.
Article 5
Bribery of domestic jurors
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person acting as a juror within its judicial system.
Article 6
Bribery of foreign jurors
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person acting as a juror within the judicial system of any other State.
Chapter III
Monitoring of implementation and final provisions
Article 7
Monitoring of implementation
The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Protocol by the Parties.
Article 8
Relationship to the Convention
1 As between the States Parties the provisions of Articles 2 to 6 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention.
2 The provisions of the Convention shall apply to the extent that they are compatible with the provisions of this Protocol.
Article 9
Declarations and reservations
1 If a Party has made a declaration in accordance with Article 36 of the Convention, it may make a similar declaration relating to Articles 4 and 6 of this Protocol at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2 If a Party has made a reservation in accordance with Article 37, paragraph 1, of the Convention restricting the application of the passive bribery offences defined in Article 5 of the Convention, it may make a similar reservation concerning Articles 4 and 6 of this Protocol at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. Any other reservation made by a Party, in accordance with Article 37 of the Convention shall be applicable also to this Protocol, unless that Party otherwise declares at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3 No other reservation may be made.
Article 10
Signature and entry into force
1 This Protocol shall be open for signature by States which have signed the Convention. These States may express their consent to be bound by:
a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
3 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which five States have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2, and only after the Convention itself has entered into force.
4 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.
5 A signatory State may not ratify, accept or approve this Protocol without having, simultaneously or previously, expressed its consent to be bound by the Convention.
Article 11
Accession to the Protocol
1 Any State or the European Community having acceded to the Convention may accede to this Protocol after it has entered into force.
2 In respect of any State or the European Community acceding to the Protocol, it shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of the deposit of an instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
Article 12
Territorial application
1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, accep­tance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
2 Any Party may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3 Any declaration made in pursuance of the two preceding paragraphs may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
Article 13
Denunciation
1 Any Party may, at any time, denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
3 Denunciation of the Convention automatically entails denunciation of this Protocol.
Article 14
Notification
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State, or the European Community, having acceded to this Protocol of:
a any signature of this Protocol;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 10, 11 and 12;
d any declaration or reservation made under Articles 9 and 12;
e any other act, notification or communication relating to this Protocol.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 15th day of May 2003, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding Parties.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove pravosuđa, financija i unutarnjih poslova.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Dodatni protokol iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podatak o stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s člankom 30. stavkom 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 018-05/05-01/11
Zagreb, 1. travnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.