Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja

NN 5/2005 (15.6.2005.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

54
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2005. godine donijela

UREDBU

o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja
Članak 1.
Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Beču, 5. listopada 2004. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.
Članak 2.
Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE I OBRAZOVANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Austrije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke)
u nastojanju da utvrde svoje odnose i prodube uzajamno razumijevanje,
u nastojanju daljnjeg razvoja suradnje na području kulture i obrazovanja,
svjesne da će njihova suradnja na temelju ovog Ugovora djelovati isto tako povoljno na multilateralnu suradnju u području kulture, posebice u organizacijama za odgoj, znanost i kulturu Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe, u programima Europske unije, kao i u okviru Srednjoeuropske inicijative te Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju,
suglasile su se kako slijedi:
Članak 1.
Ugovorne stranke podupiru neposrednu suradnju institucija u području kulture, osobito umjetnosti, školstva i visokog školstva, istraživanja, mladeži i sporta, sukladno odredbama ovog Ugovora, a pozdravljaju i podupiru suradnju na spomenutim područjima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
Članak 2.
(1) Ugovorne stranke podupiru suradnju u području obrazovanja i istraživanja između visokih učilišta, znanstvenih knjižnica i drugih znanstvenih ustanova.
(2) Ugovorne će stranke podupirati izravne pozive visokoškolskim nastavnicima i istraživačima s ciljem izvođenja nastave i provođenja istraživanja, kao i daljnjeg razvijanja djelatnosti u području umjetnosti, te će, sukladno članku 10. ovog Ugovora, i na temelju nacionalnog zakonodavstva poduzeti sve potrebne mjere kako bi pravno i stvarno omogućile gostovanje na svom teritoriju.
(3) Ugovorne stranke potiču unaprjeđivanje nastave jezika, književnosti, povijesti i etnologije druge ugovorne stranke razmjenom lektora na visokoškolskim ustanovama. Ugovorne će stranke, u skladu s člankom 10. ovog Ugovora i na temelju nacionalnog zakonodavstva, poduzeti sve kako bi tu razmjenu olakšale u pravnom i stvarnom pogledu.
(4) Ugovorne stranke potiču studij na području druge ugovorne stranke. U studijskim pristojbama vrijede zakonske odredbe dotične ugovorne stranke.
(5) Ugovorne stranke pozivaju studente dodiplomskih i poslijediplomskih studija, visokoškolske nastavnike i istraživače druge ugovorne stranke da se natječu u okviru programa stipendija druge ugovorne stranke.
(6) Ugovorne stranke pozdravljaju sudjelovanje studenata dodiplomskih i poslijediplomskih studija druge ugovorne stranke u dodatnim obrazovnim aktivnostima, kao što su ljetni tečajevi i seminari za usavršavanje znanja jezika te usavršavanje u posebnim stručnim područjima.
(7) Ugovorne stranke potiču daljnju suradnju između visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj i Austriji, osobito u pogledu stvaranja europskog visokoškolskog prostora u smislu Bolonjskog procesa. S tim u vezi, obje ugovorne stranke pozdravljaju pojačanu suradnju u okviru europskih i regionalnih programa.
Članak 3.
(1) Ugovorne stranke, sukladno financijskim mogućnostima, podupiru suradnju u školstvu, osobito u području općeg i strukovnog obrazovanja, sljedećim mjerama:
a) razmjenom eksperata, asistenata u nastavi stranog jezika, kao i informativnog i dokumentacijskog materijala, osobito u području dvojezične nastave, te novim trendovima u području obrazovanja, primjerice u autonomiji škole, razvoju škole, u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, u obrazovanju za demokratsko građanstvo te osiguranju kvalitete itd.;
b) upućivanjem povjerenika za suradnju u obrazovanju iz javne službe države pošiljateljice, u njezinu službeno priznatu obrazovnu ustanovu u državi primateljici;
c) aktivnošću u području stručnog usavršavanja nastavnika radi poticanja produbljivanja znanja i širenja vlastitog jezika na teritoriju druge ugovorne stranke;
d) poticanjem jezične kompetencije na materinskom jeziku učenika kojima je hrvatski, odnosno njemački drugi jezik.
(2) Provođenje tih mjera slijedi u dogovoru između ugovornih stranaka. Pritom će se pojedinosti utvrditi u programima Mješovitog povjerenstva.
Članak 4.
U svrhu diferenciranog prikazivanja povijesti, zemljopisa i kulture druge ugovorne stranke u nastavnim sredstvima, razmjenjuju se nastavna sredstva, nastavni planovi i programi, te se pripremaju i donose za to zajedničke preporuke u posebno osnovanom odboru stručnjaka.
Članak 5.
Ugovorne stranke potiču suradnju u području obrazovanja odraslih, osobito u razmjeni eksperata, te u razmjeni informativnog i dokumentacijskog materijala.
Članak 6.
(1) Ugovorne stranke nastoje unaprijediti poznavanje kulture druge ugovorne stranke, razvijati kulturnu suradnju na svim područjima i razinama, te time pridonijeti europskom kulturnom identitetu.
(2) U tom će smislu, u okviru svojih mogućnosti, osobito surađivati:
a) pri razmjeni informacija o međunarodnim konferencijama i seminarima koji su posvećeni temama iz područja kulture, a odvijaju se na teritoriju druge ugovorne stranke;
b) pri gostovanju umjetnika i ansambala, organiziranju koncerata, festivala, kazališnih predstava i drugih umjetničkih događanja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
c) u realizaciji izložbi;
d) u poticanju kontakata i razmjeni informacija u području filma, fotografije, novih tehnologija u području umjetnosti i audiovizualnih medija;
e) u poticanju kontakata u području književnosti i izdavaštva, kao i u prevođenju književnih i stručnih djela;
f) u poticanju izravne suradnje knjižnica i arhiva; ugovorne stranke podržavaju intenziviranje suradnje Hrvatskog državnog arhiva s Austrijskim državnim arhivom s obzirom na zajedničku povijesnu arhivsku građu;
g) u poticanju izravne suradnje u području zaštite spomenika kulture, te suradnje hrvatskih državnih muzeja s austrijskim saveznim muzejima;
h) u poticanju razvoja kulture nacionalnih manjina i djelatnosti udruga etničkih skupina na teritoriju druge ugovorne stranke, kao i drugih ustanova u kulturi ovih manjina;
i) u razvoju međusobne suradnje u okviru europskih projekata i institucija, uključujući Eurimages i multilateralnu Radnu zajednicu podunavskih zemalja, posebice u njezinim programima radne skupine za kulturu i znanost.
(3) U svrhu suradnje i razmjene iskustava ugovorne stranke, u okviru svojih mogućnosti, podupiru kratkoročne posjete umjetnika i eksperata.
Članak 7.
Ugovorne stranke podupiru izravnu suradnju mladih obiju država. Mogućnosti suradnje u okviru programa Europske unije treba koristiti u što većoj mjeri.
Članak 8.
Ugovorne stranke pozdravljaju suradnju na području sporta, osobito neposredne kontakte između sportskih organizacija dviju država, te preporučuju izravnu razmjenu iskustava između ovih organizacija.
Članak 9.
(1) Ugovorne će stranke sukladno svom nacionalnom zakonodavstvu olakšati osnivanje i djelatnost kulturnih ustanova druge ugovorne stranke koje djeluju izvan njihovih diplomatskih pred­stavništava.
(2) Kulturne ustanove, u skladu sa stavkom 1., ustanove su umjetničkih, znanstvenih i obrazovnih institucija, kao i knjižnice, čitaonice i istraživačke ustanove s pravom javnosti, koje se u potpunosti ili pretežito financiraju iz javnih sredstava.
(3) Ugovorne stranke potiču djelatnost Odjela za kulturu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beču i Austrijskog kulturnog foruma Zagreb u okviru Austrijskog veleposlanstva, koji obavljaju zadaće kulturne prisutnosti i suradnje u područjima ovog Ugovora.
Članak 10.
(1) Ulazak i boravak osoba jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke u okviru aktivnosti, sukladno ovom Ugovoru ili radnom programu koji je utvrdilo Mješovito povjerenstvo, podliježu važećim propisima o ulasku, boravku i zapošljavanju države primateljice. Pri odobrenju viza osobe su oslobođene plaćanja pristojbi i troškova obrazaca.
(2) Osobe koje su na temelju ovog Ugovora upućene na duži rok, s obzirom na takvu njihovu djelatnost, ne podliježu ograničenjima zaposlenja države primateljice. Isto su tako oslobođene ograničenja boravka države primateljice budući da ne podliježu brojčanom ograničenju useljenja i ne moraju pokazati nikakvu potvrdu stanodavca, kao ni medicinske nalaze, uz zahtjev za dodjelu dozvole boravka. Pri dodjeli dozvole boravka, oslobođeni su plaćanja pristojbi i troškova obrazaca.
(3) Povjereniku za suradnju u području obrazovanja, upućenom na temelju ovog Ugovora, za njegovu od nadležne strane točno definiranu djelatnost, ne treba dozvola za zapošljavanje u državi primateljici.
Članak 11.
(1) Ugovorne će stranke sukladno svom nacionalnom zakonodavstvu na temelju uzajamnosti stvarati povoljne uvjete za djelovanje stručnjaka koje su uputile u svrhu provedbe ovog Ugovora, pomažući osobito:
a) u uspostavljanju kontakata s ustanovama, organizacijama i privatnim osobama države primateljice u vezi s pitanjima kulturne suradnje;
b) u dobivanju viza za stručnjake i, ako je potrebno, za članove njihovih obitelji, pri čemu se za boravak duži od mjesec dana izdaje višekratna ulazna i izlazna viza bez za to predviđenih troškova; ta odredba vrijedi i za članove obitelji koji su u pratnji ili dolaze u posjet osobama koje na teritoriju druge ugovorne stranke rade duže od šest mjeseci;
c) u prijavi vozila koje stručnjaci za vrijeme svog boravka uvoze u državu primateljicu;
d) u izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prihoda;
e) u odobravanju uvoza i izvoza pokretnih dobara bez naplate poreza, uključujući i vozilo i predmete u opremi za službenu uporabu.
(2) Osobe koje na temelju ovog Ugovora ili provedbenog programa rade na teritoriju druge ugovorne stranke ne podliježu ograničenjima putovanja.
(3) Predmeti uvezeni bez porezne i carinske naplate mogu se koristiti samo namjenski i u skladu s carinskim propisima sukladno nacionalnom zakonodavstvu, te im se ne smije mijenjati vlasnik niti se smiju ustupati drugim osobama na uporabu.
Članak 12.
(1) Ako nije drukčije dogovoreno, ugovorne stranke snose troškove za osobe upućene na temelju programa Mješovitog povjerenstva sukladno članku 13. stavku 2. ovog Ugovora, kao i programa prema članku 13. stavku 3. ovog Ugovora, sukladno sljedećim načelima:
a) svaka ugovorna stranka snosi troškove putovanja svojih državljana do prvog i od zadnjeg odredišta u državi primateljici;
b) troškove programa posjeta i studija, uključujući potrebna putovanja na svom teritoriju, snosi, sukladno svojim unutarnjim propisima i na prikladan način, država primateljica;
c) za vrijeme provedbe djelatnosti koje proizlaze iz ovog Ugovora sudionici u provedbi dobivaju osnovnu zdravstvenu zaštitu iz zdravstvenog osiguranja u državi primateljici, sukladno Ugovoru o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije, koji je stupio na snagu 1998. godine, tj. prema važećem nacionalnom zakonodavstvu.
(2) Plaće lektora koji su upućeni na temelju članka 2. stavka 3. ovog Ugovora, uređuju se prema propisima države primateljice.
(3) Povjerenik za suradnju u obrazovanju upućen na temelju ovog Ugovora (članak 3. stavak 1. točka b) dobiva plaću od države pošiljateljice, dok država primateljica snosi troškove za potrebe obavljanja njegove djelatnosti na svom teritoriju (ured, telekomunikacijske usluge).
(4) Za održavanje izložbi organiziranih prema programu Mješovitog povjerenstva, ili u okviru radnih programa na temelju članka 13. stavka 3. ovog Ugovora, sklapaju se ugovori između nadležnih institucija.
Članak 13.
(1) Za provedbu ovog Ugovora osniva se Mješovito povjerenstvo koje čine predstavnici nadležnih ministarstava ugovornih stranaka. Sastanak Mješovitog povjerenstva može sazvati svaka ugovorna stranka, a pritom se sastanak mora održati najmanje svake četiri godine. Mješovito povjerenstvo u pravilu zasjeda naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Austriji. Sastankom predsjeda voditelj izaslanstva ugovorne stranke domaćina.
(2) Mješovito povjerenstvo izrađuje i sklapa programe za provedbu ovog Ugovora i s tim povezana organizacijska i financijska pitanja.
(3) Za područja u provedbi ovog Ugovora, koja su u ugovornim strankama pretežito u nadležnosti određenog ministarstva, nadležna ministarstva mogu utvrditi zajedničke programe i izravno surađivati u njihovoj provedbi. Na svakom sastanku Mješovitog povjerenstva obje strane moraju izvijestiti o provedbi aktualnih radnih programa ove vrste i stupnju njihove realizacije.
(4) Ugovorne će se stranke diplomatskim putem u pisanom obliku međusobno izvješćivati o sastavu izaslanstva svojih predstavnika u Mješovitom povjerenstvu, kao i o naknadnim promjenama.
(5) Oba izaslanstva Mješovitog povjerenstva sporazumno će utvrđivati zaključke.
Članak 14.
(1) Ovaj Ugovor mora biti odobren prema unutarnjem zakonodavstvu obiju ugovornih stranaka i stupa na snagu prvog dana drugoga mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su se ugovorne stranke međusobno izvijestile u pisanom obliku diplomatskim putem da su ispunjeni uvjeti propisani njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, prestaje važiti Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o suradnji na kulturnom, znanstvenom i prosvjetnom polju, od 14. travnja 1972. godine, u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Austrije.
(2) Ovaj se Ugovor sklapa za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredna petogodišnja razdoblja, osim ako jedna od ugovornih stranaka drugu ne izvijesti u pisanom obliku diplomatskim putem o svojoj namjeri da ga otkaže, najkasnije tri mjeseca prije isteka početnoga petogodišnjeg razdoblja. Tijekom daljnjih petogodišnjih razdoblja, svaka ugovorna stranka može u svako doba otkazati ovaj Ugovor u pisanom obliku diplomatskim putem, uz otkazni rok od šest mjeseci.
Potpisano u Beču, 5. listopada 2004. godine, u dva izvornika, na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.
Za Vladu Republike Za Vladu RepublikeHrvatske Austrijemr. sc. Božo Biškupić, v. r. Franz Morak, v. r.ministar kulture državni tajnik za umjetnost i medije
Članak 3.
Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.
Klasa: 605-01/04-01/07Urbroj: 5030108-05-1Zagreb, 5. svibnja 2005.

Predsjednikdr. sc.

Ivo Sanader, v. r.