Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice

NN 6/2005 (15.7.2005.), Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice

HRVATSKI SABOR

64

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O OPĆIM NAČELIMA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. lipnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2121/2

Zagreb, 10. lipnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O OPĆIM NAČELIMA SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

 

Članak 1.

Potvrđuje se Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, potpisan u Bruxellesu 22. studenoga 2004., u izvorniku na češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

 

Članak 2.

Tekst Okvirnog sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKE ZAJEDNICE O OPĆIM NAČELIMA SUDJELOVANJA
REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA ZAJEDNICE

 

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«, s jedne strane, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Zajednica«, s druge strane,

u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«,

BUDUĆI DA JE:

(1) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Hrvatske, s druge strane, (u daljnjem tekstu: »SSP«) potpisan 29. listopada 2001.,

(2) Europsko vijeće u Kopenhagenu u prosincu 2002. godine potvrdilo europsku perspektivu zemalja zapadnog Balkana kao potencijalnih kandidata i naglasilo svoju odlučnost u pružanju potpore njihovim nastojanjima u približavanju Europskoj uniji,

(3) Europsko vijeće u Solunu u lipnju 2003. godine potvrdilo da će proces stabilizacije i pridruživanja ostati okvir za europski smjer zemalja zapadnog Balkana sve do njihovog budućeg pristupanja te poduprlo »Solunsku agendu za zapadni Balkan: kretanje prema europskim integracijama«, čiji je cilj daljnje jačanje povlaštenih odnosa između EU-a i zapadnog Balkana na temelju iskustava proširenja,

(4) Solunska agenda pozvala zemlje zapadnog Balkana da sudjeluju u programima i agencijama Zajednice u skladu s načelima utvrđenima za sudjelovanje zemalja kandidata radi upoznavanja navedenih zemalja i njihovih stanovnika s politikama i radnim metodama EU-a, a što će ih čvršće povezati s EU-om i ohrabriti na putu prema europskim integracijama,

(5) Europsko vijeće 17. i 18. lipnja odlučilo da je Hrvatska zemlja kandidat za članstvo i da je potrebno pokrenuti proces pristupanja. S tim u vezi, odlučilo je sazvati bilateralnu međuvladinu konferenciju s Hrvatskom početkom 2005. godine radi započinjanja pregovora,

(6) Hrvatska izrazila želju za sudjelovanjem u nizu programa Zajednice,

(7) sporazumom između Komisije Europskih zajednica, koja nastupa u ime Zajednice, i Hrvatske potrebno utvrditi posebne uvjete, uključujući financijski doprinos, u vezi sa sudjelovanjem Hrvatske u svakom pojedinom programu.

 

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

 

Članak 1.

Hrvatskoj se omogućava sudjelovanje u sljedećim programima Zajednice:

1. tekućim programima Zajednice koji su navedeni u Dodatku, a bit će otvoreni za sudjelovanje Hrvatske nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma (u daljnjem tekstu: »Sporazum«).

2. programima Zajednice koji su pokrenuti ili obnovljeni nakon stupanja na snagu Sporazuma, a sadrže uvodnu klauzulu koja pred­viđa sudjelovanje Hrvatske.

 

Članak 2.

Hrvatska financijski pridonosi općem proračunu Europske unije u skladu s posebnim programima u kojima sudjeluje.

 

Članak 3.

Predstavnicima Hrvatske dopušteno je sudjelovanje u svojstvu promatrača, u svezi s točkama koje se odnose na Hrvatsku, u uprav­nim odborima nadležnima za praćenje programa koje Hrvatska financijski podupire.

 

Članak 4.

Projekti i inicijative koje podnesu sudionici iz Hrvatske podliježu, u najvećoj mogućoj mjeri, istim uvjetima, pravilima i postup­cima koji se primjenjuju na dotične programe prema državama članicama.

 

Članak 5.

Posebni uvjeti za sudjelovanje Hrvatske u svakom pojedinom programu, a posebno financijski doprinos koji je potrebno izdvojiti, utvrđuje se sporazumom u obliku Memoranduma o razumijevanju između Komisije, koja nastupa u ime Zajednice, i Hrvatske.

Ukoliko se Hrvatska kandidira za vanjsku pomoć Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2666/2000. od 5. prosinca 2000. te izmjena i dopuna sadržanih u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2415/2001. od 10. prosinca 2001. o pomoći Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Saveznoj Republici Jugoslaviji i Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji, ili na temelju neke slične uredbe koja određuje vanjsku pomoć Zajednice Hrvatskoj, a koja bi se mogla donijeti u budućnosti, uvjeti koji određuju korištenje pomoći Zajednice od strane Hrvatske utvrđuju se financijskim sporazumom.

 

Članak 6.

Memorandumom o razumijevanju utvrđuje se, u skladu s financijskom uredbom Zajednice, da financijski nadzor ili reviziju provode ili nadziru Europska komisija, OLAF i Revizorski sud Europskih zajednica.

Donose se detaljne odredbe o financijskom nadzoru i reviziji, upravnim mjerama, kaznama, novčanim i drugim načinima naknade štete koji će Europskoj komisiji, OLAF-u i Revizorskom sudu omogućiti dobivanje ovlasti jednakih onima koje imaju prema korisnicima ili izvođačima unutar Zajednice.

 

Članak 7.

Sporazum se primjenjuje na neodređeno razdoblje.

Sporazum može otkazati bilo koja ugovorna stranka uz prethodnu pisanu obavijest upućenu drugoj ugovornoj stranci. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci nakon dana obavijesti.

 

Članak 8.

Najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma, a nakon toga svake tri godine, obje ugovorne stranke mogu izmijeniti primjenu ovoga Sporazuma na temelju stvarnog sudjelovanja Hrvatske u jednom ili nekoliko programa Zajednice.

 

Članak 9.

Ovaj se Sporazum, s jedne strane, primjenjuje na područja na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima iz toga Ugovora te, s druge strane, na područje Hrvatske.

 

Članak 10.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti putem diplomatskih kanala kojima svaka ugovorna stranka izvješćuje drugu da je završen postupak za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.

 

Članak 11.

(1) Sporazum je sastavljen u po dva primjerka na češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

(2) Nakon što institucije Europske unije postanu obvezne objavljivati sve službene akte na malteškom jeziku u Službenom listu Europske unije, Sporazum će biti sastavljen u po dva primjerka i na malteškom jeziku.

(3) Svi su tekstovi jednako vjerodostojni.

 

Članak 12.

Sporazum i njegov dodatak dodaju se kao protokol SSP-u i čine njegov sastavni dio.

 

Za Vladu Republike                       Za Europsku zajednicu

Hrvatske

Miomir Žužul, v. r.                                                           Olli Rehn, v. r.

ministar vanjskih poslova                                             povjerenik Europske

                                                                                 komisije za proširenje

                                                                                     Bernard Bot, v. r.

                                                                            ministar vanjskih poslova

                                                                               Kraljevine Nizozemske

 

DODATAK

 

POPIS TEKUĆIH PROGRAMA ZAJEDNICE NAVEDENIH U ČLANKU 1.

 

– Borba protiv diskriminacije (2001. – 2006.)1

– Borba protiv socijalne isključenosti (2002. – 2006.)2

– Akcije Zajednice za podršku potrošačke politike (2004. – 2007.)3

– Akcijski program Zajednice za promicanje tijela aktivnih na europskoj razini i podupiranje određenih aktivnosti na području obrazovanja i obuke (2004. – 2006.)4

– Akcijski program Zajednice za promicanje aktivnog europskog građanstva (2004. – 2006.)5

– Akcije Zajednice na području javnog zdravstva (2003. – 2008.)6

– Program Kultura 2000. (2000. – 2006.)7

– Program Carine (2003. – 2007.)8

– Program Daphne II (2004. – 2008.)9

eContent Plus (2004. – 2008.)10

eLearning (2004. – 2006.)11

Erasmus Mundus (2004. – 2008.)12

– Program Fiscalis (2003. – 2007.)13

– Jednakost spolova (2001. – 200{6.})14

– Program Hercule (2004. – 2006.)15

– Inteligentna energija u Europi (2003. – 2006.)16

– Program LIFE (2000. – 200{6.})17

Leonardo da Vinci II (2000. – 2006.)18

– Program Marco Polo (2003. – 2010.)19

Media Plus20/Media Training21 (2001. – 200{6.})

– Sigurniji Internet Plus (2005. – 2008.)22

– 6. okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2002. – 2006.)23

Socrates II (2000. – 2006.)24

– Program Mladi (2000. – 2006.)25

______
1 Vidi Odluku Vijeća br. 2000/750/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavljanju akcijskog programa Zajednice za borbu protiv diskriminacije (2001.-2006.) – OJ L 303/2000.

2 Vidi Odluku br. 50/2002/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 7. prosinca 2001. o uspostavljanju akcijskog programa Zajednice za poticanje suradnje među državama članicama u borbi protiv socijalne isključenosti – OJ L 10/2002.

3 Vidi Odluku br. 20/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. prosinca 2003. o uspostavljanju općeg okvira za financiranje akcija Zajednice koje podupiru potrošačku politiku za razdoblje 2004.-2007. (tekst s relevantnošću za Europski ekonomski prostor) – OJ L 05/2004.

4 Vidi Odluku br. 791/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uspostavljanju akcijskog programa Zajednice za promicanje tijela aktivnih na europskoj razini i podupiranje određenih aktivnosti na području obrazovanja i obuke – OJ L 138/2004.

5 Vidi Odluku Vijeća br. 2004/100/EZ od 26. siječnja 2004. o uspostavljanju akcijskog programa Zajednice za promicanje aktivnog europskog građanstva (građanskog sudjelovanja) – OJ L 030/2004.

6 Vidi Odluku br. 1786/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002. o usvajanju akcijskog programa Zajednice na području javnog zdravstva (2003.-2008.) – OJ L 271/2002.

7 Vidi Odluku br. 508/2000/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. veljače 2000. o uspostavljanju programa Kultura 2000. – OJ L 63/2000. i Odluku br. 626/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. kojom se mijenja i dopunjuje Odluka br. 508/2000/EZ o uspostavljanju programa Kultura 2000. (tekst s relevantnošću za Europski ekonomski prostor) – OJ L 99/2004.

8 Vidi Odluku br. 253/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2003. o usvajanju akcijskog programa Zajednice za carine (Carine 2007.) OJ L 36/2003.

9 Vidi Odluku br. 803/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o usvajanju akcijskog programa Zajednice (2004.-2008.) radi sprječavanja i suzbijanja nasilja prema djeci, mladima i ženama, te radi zaštite žrtava i ugroženih skupina (program Daphne II) – OJ L 143/2004.

10 Očekuje se usvajanje – Vidi COM {2004.} 91

11 Vidi Odluku br. 2318/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o usvajanju višegodišnjeg programa (2004-2006.) za učinkovitu integraciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u obrazovno-obukovne sustave u Europi (program eLearning) – OJ L 345/2003

12 Vidi Odluku br. 2317/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o uspostavljanju programa za jačanje kakvoće višeg obrazovanja i promicanje međukulturnog razumijevanja kroz suradnju s trećim zemljama (Erasmus Mundus) – OJ L 345/2003.

13 Vidi Odluku br. 2235/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2002. o usvajanju programa Zajednice za poboljšanje djelovanja poreznih sustava na internom tržištu (program Fiscalis 2003.-2007.) – OJ L 341/2002.

14 Vidi Odluku Vijeća br. 2001/51/EZ od 20. prosinca 2000. o uspostavljanju programa koji se odnosi na okvirnu strategiju Zajednice o jednakosti spolova (2001.-2005.) – OJ L 017/2001. te izmjene i dopune sadržane u Odluci Vijeća od {...} – OJ L {...} {proširenje do kraja 2006. u pripremi}

15 Vidi Odluku br. 804/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uspostavljanju akcijskog programa Zajednice radi promicanja aktivnosti na području zaštite financijskih interesa Zajednice (program Hercule) – OJ L 143/2004.

16 Vidi Odluku br. 1230/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o usvajanju višegodišnjeg programa za akciju na području energije: »Inteligentna energija – Europa« (2003.-2006.) (tekst s relevantnošću za Europski ekonomski prostor) – OJ L 176/2003

17 Vidi Uredbu (EZ) br. 1655/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. u vezi s financijskim instrumentom za okoliš (LIFE) – OJ L 192/2000 uz izmjene i dopune sadržane u Uredbi (EZ) br. {...} od {...} – OJ L {...} {proširenje do kraja 2006. u pripremi}

18 Vidi Odluku Vijeća br. 1999/382/EZ od 26. travnja 1999. o uspostavljanju druge faze akcijskog programa Zajednice na području profesionalnog obrazovanja »Leonardo da Vinci« – OJ L 146/1999.

19 Vidi Uredbu (EZ) br. 1382/2003. Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o dodjeli financijske pomoći Zajednice radi poboljšanja ekološke djelotvornosti sustava prijevoza tereta (program Marco Polo) – OJ L 196/2003.

20 Vidi Dodatak Odluke Vijeća 2000/821/EZ od 20. prosinca 2000. o primjeni programa za poticanje razvoja, distribucije i promocije europskih audiovizualnih djela (MEDIA Plus razvoj, distribucija i promocija) (2001.-2005.) (OJ L 336 od 30.12.2000.) – OJ L 013/2001. uz izmjene i dopune sadržane u Odluci Europskog parlamenta i Vijeća od {...} – OJ L {...} {proširenje do kraja 2006. u pripremi}

21 Vidi Odluku br. 163/2001/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o primjeni programa obuke za stručnjake u europskoj industriji audiovizualnih programa (MEDIA-Training) (2001.-2005.) – OJ L 026/2001. uz izmjene i dopune sadržane u Odluci Europskog parlamenta i Vijeća od {...} – OJ L {...} {proširenje do kraja 2006. u pripremi}

22 Očekuje se usvajanje – Vidi COM {2004.} 91

23 Vidi Odluku br. 1513/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. u vezi sa 6. okvirnim programom Zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, kao doprinos stvaranju europskog istraživačkog prostora i inovacijama (2002.-2006.) – OJ L 232/2002.

24 Vidi Odluku br. 253/2000/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. siječnja 2000. o uspostavljanju druge faze akcijskog programa Zajednice na području obrazovanja »Socrates« – OJ L 28/2000.

25 Vidi Odluku br. 1031/2000/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2000. o uspostavljanju akcijskog programa Zajednice »Mladi« – OJ L 117/2000.

 

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Vlade Republike Hrvatske i drugih državnih tijela u čiji djelokrug ulaze pitanja obuhvaćena Okvirnim sporazumom iz članka 1. ovoga Zakona.

 

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Okvirni sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

 

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 910-04/05-01/05

Zagreb, 3. lipnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.