Objava o stupanju na snagu Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

NN 9/2005 (3.10.2005.), Objava o stupanju na snagu Protokola br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

98

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Protokol br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvojen u Rimu 4. studenoga 2000., objavljen u »Narodnim novinama – Medunarodni ugovori« br. 14/2002, stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. travnja 2005.

Klasa: 018-05/99-01/52

Urbroj: 521-02-03/04-05-19

Zagreb, 15. rujna 2005.

Ministrica

vanjskih poslova i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.