Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnim cestovnom prometu

NN 11/2005 (14.12.2005.), Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnim cestovnom prometu

VLADA  REPUBLIKE HRVATSKE

115

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. listopada 2005. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu, potpisan u Minsku, 10. ožujka 2005. godine u izvorniku na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bjelarus, u daljnjem tekstu ugovorne stranke,

S obzirom na povoljan razvitak bilateralnih trgovinskih i gospodarstvenih odnosa,

U želji daljnjeg razvitka cestovnog prijevoza između dviju država, te u tranzitu preko njihovih teritorija,

Dogovorile su sljedeće:

Članak 1.

U skladu s odredbama ovog Ugovora, prijevoznici imaju pravo obavljati prijevoz putnika ili prijevoz tereta između teritorija država ugovornih stranaka, u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i za i iz trećih država.

Članak 2.

Izrazi korišteni u ovom Ugovoru imaju sljedeće značenje:

1. Izraz »prijevoznik« označava svaku fizičku ili pravnu osobu u Republici Bjelorusiji ili u Republici Hrvatskoj koja sukladno njihovim nacionalnim zakonodavstvima ima pravo obavljati međunarodni cestovni prijevoz putnika ili tereta.

2. Izraz »vozilo« označava motorno vozilo registrirano u državi ugovorne stranke ili skup više vozila od kojih je barem motorno vozilo registrirano u državi ugovorne stranke, a koje je namijenjeno za prijevoz tereta ili za prijevoz više od devet putnika uključujući i vozača.

3. Izraz »nadležna tijela« označava:

– za Republiku Hrvatsku: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,

– za Republiku Bjelarus: Ministarstvo prometa i veza.

PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 3.

1. Linijski prijevoz putnika organizira se sukladno uzajamnog dogovoru nadležnih tijela država ugovornih stranaka, te država preko čijeg teritorija linija prolazi, na temelju dozvola.

2. Nadležna tijela ugovornih stranaka unaprijed jedno drugom dostavljaju prijedloge za organiziranje takvog prijevoza. Ovi prijedlozi moraju sadržavati ime prijevoznika, itinerer i vozni red, cjenik, stajališta na kojima će prijevoznik uzimati i ostavljati putnike, te namjeravano razdoblje i učestalost obavljanja prijevoza.

Članak 4.

1. Za sve povremene vožnje autobusima između ugovornih stranaka ili u tranzitu preko njihovih teritorija, osim onih navedenih u članku 4. ovog Ugovora, potrebna je dozvola izdana od nadležnih tijela ugovornih stranaka.

2. Nadležna tijela ugovornih stranaka izdaju dozvolu za dio trase koji prolazi teritorijem njihove države.

Članak 5.

1. Dozvole nisu potrebne za sljedeće vrste povremenog prijevoza putnika:

a) kada se ista skupina putnika prevozi istim autobusom tijekom kružne vožnje koja počinje i završava na teritoriju države u kojoj je autobus registriran,

b) kada se ista skupina putnika prevozi istim autobusom u jednom smjeru tijekom vožnje koja počinje na teritoriju države u kojoj je autobus registriran, a završava na teritoriju druge ugovorne stranke, s tim da se autobus vraća prazan u državu u kojoj je registriran,

c) kada autobus ulazi prazan na teritorij druge ugovorne stranke radi prijevoza prethodno dovezene skupine putnika.

2. Vozač autobusa kojim se vrši prijevoz putnika iz stavka 1. ovog članka mora imati ispunjen i od prijevoznika potpisan putni list (obrazac) s popisom putnika.

PRIJEVOZ TERETA

Članak 6.

1. Prijevoz tereta između teritorija ugovornih stranaka, u tranzitu preko njihovih teritorija, te za i iz trećih država, osim navedenoga u članku 7. ovog Ugovora, obavlja se kamionima s prikolicama ili poluprikolicama ili bez njih, a na temelju dozvola izdanih od nad­ležnog tijela ugovornih stranaka.

2. Za svaki prijevoz tereta kamionima s prikolicama ili poluprikolicama mora se izdati posebna dozvola. Ovom dozvolom daje se pravo na obavljanje jedne vožnje u polasku i jedne u dolasku, ako u samoj dozvoli nije drugačije naznačeno.

Članak 7.

1. Dozvole iz članka 6. ovog Ugovora nisu potrebne za prijevoz:

a) izložaka, opreme i materijala za sajmove i izložbe;

b) vozila, životinja i različitih potrepština za sportske priredbe;

c) kazališne scenografije i opreme, muzičkih instrumenata i opreme za snimanje radio i TV programa;

d) tijela i pepela preminulih;

e) pošte;

f) motornih vozila koja su oštećena ili su pretrpjela prometnu nesreću;

g) selidbe koje vrše poduzeća koja posjeduju posebno osoblje i opremu;

h) tereta vozilima čija ukupna dopuštena masa zajedno s prikolicom ne prelazi 6 tona ili čija dopuštena korisna masa zajedno s prikolicom ne prelazi 3,5 tona;

i) medicinske opreme i potrepština kao pomoći u izvanrednim okolnostima i elementarnim nepogodama.

2. Mješovita komisija iz članka 20. ovog Ugovora može utvrditi dodatne vrste prijevoza koji se mogu obavljati bez dozvole.

Članak 8.

Ako masa i dimenzije punog ili praznog vozila kojime se obavlja prijevoz sukladno odredbama ovog Ugovora prelazi najveće vrijednosti dopuštene na teritoriju druge ugovorne stranke, potrebna je posebna dozvola. Tu dozvolu izdaje ovlašteno tijelo ugovorne stranke, uz odgovarajuće prethodno odobrenje pravca prometovanja.

Članak 9.

Prijevoz tereta na temelju ovog Ugovora obavlja se uz teretni list, čiji oblik mora odgovarati općeprihvaćenim međunarodnim standardnim obrascima.

Članak 10.

1. Nadležna tijela ugovornih stranaka svake godine razmjenjuju međusobno dogovoren broj dozvola za prijevoz putnika ili tereta.

2. Mješovita komisija iz članka 20. ovog Ugovora utvrđuje vrste dozvola i uvjete njihova korištenja.

3. Nadležna tijela ugovornih stranaka međusobno se dogovaraju o načinu razmjene dozvola.

Članak 11.

Prijevoz iz ovog Ugovora mogu obavljati samo prijevoznici kojima je obavljanje međunarodnog prijevoza odobreno sukladno nacionalnim zakonodavstvima država ugovornih stranaka.

OPĆE ODREDBE

Članak 12.

Prijevoz putnika i/ili tereta koji obavljaju prijevoznici jedne ugovorne stranke između dviju točaka na teritoriju druge ugovorne stranke zabranjen je, osim ako ga ne odobri nadležno tijelo te ugovorne stranke.

Članak 13.

1. Ugovorne stranke uzajamno priznaju nacionalne dokumente o registraciji motornih vozila i vozačke dozvole.

2. Dozvole i ostali dokumenti propisani ovim Ugovorom moraju se nalaziti u vozilu i predočiti na zahtjev nadzornih tijela.

Članak 14.

Odredbe nacionalnih zakonodavstava, te multilateralnih i bilateralnih međunarodnih Ugovora u kojima su obje ugovorne stranke strane primjenjuju se na obavljanje carinske, sanitarne i veterinarske kontrole.

Članak 15.

U slučaju prijevoza teško bolesnih osoba, linijskog prijevoza putnika autobusima, te prijevoza životinja i pokvarljivih roba, pogranična, carinska, sanitarna i veterinarska kontrola obavljaju se prema načelu prioriteta, sukladno nacionalnom zakonodavstvu dotične ugovorne stranke.

Članak 16.

1. Tijekom obavljanja prijevoza na temelju ovog Ugovora, sljedeći artikli privremeno uvezeni na teritorij druge ugovorne stranke oslobođeni su carine sukladno pravilima utvrđenim nacionalnim zakonodavstvima:

a) gorivo sadržano u spremnicima za gorivo proizvedenim za sve tipove vozila, a koji su tehnološki i prema projektu povezani sa sustavom opskrbe motora gorivom;

b) tehnološki propisana maziva koja se u vozilu nalaze pri njegovu ulasku, u količini potrebnoj za korištenje tijekom obavljanja prijevoza;

c) rezervni dijelovi i alat potreban za popravak pokvarenog vozila kojim se obavlja međunarodni prijevoz.

2. Alat i neiskorišteni dijelovi ponovno se izvoze, a zamijenjeni dijelovi se ili ponovno izvoze ili uništavaju pod nadzorom carinskih tijela, ili se istim tijelima predaju sukladno postupcima utvrđenim nacionalnim zakonodavstvom dotične ugovorne stranke.

Članak 17.

1. Vlasnici i korisnici čija su vozila registrirana na teritoriju jedne ugovorne stranke plaćaju tijekom obavljanja prijevoza na teritoriju druge ugovorne stranke pristojbe za prolaz sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

2. Oslobođenja od plaćanja pristojbi za korištenje cesta utvrđuju se sukladno nacionalnim zakonodavstvima svake ugovorne stranke.

Članak 18.

Prijevoznici ugovornih stranaka moraju poštivati prometne propise i nacionalno zakonodavstvo ugovorne stranke na čijem se teritoriju prijevoz obavlja.

Članak 19.

1. Ako prijevoznik iz jedne ugovorne stranke tijekom svog boravka na teritoriju druge ugovorne stranke prekrši odredbe ovog Ugovora, nadležno tijelo ugovorne stranke na čijem je teritoriju prekršaj počinjen može, bez obzira na zakonske sankcije važeće na teritoriju dotične države, izvijestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke o okolnostima prekršaja.

2. U slučaju bilo kakvog prekršaja iz stavka 1. ovog članka, nad­ležno tijelo ugovorne stranke na čijem je teritoriju prekršaj počinjen mogu zatražiti od nadležnog tijela druge ugovorne stranke:

a) da izda upozorenje prijevozniku koji je počinio prekršaj da svaki sljedeći prekršaj može dovesti to zabrane pristupa njegovog vozila na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prekršaj počinjen, u razdoblju koje utvrdi nadležno tijelo te ugovorne stranke,

b) da izvijesti prijevoznika o privremenoj ili trajnoj zabrani pristupa njegovim vozilima na teritorij druge ugovorne stranke.

3. Nadležno tijelo ugovorne stranke koja dobije takav zahtjev od nadležnog tijela druge ugovorne stranke dužno je po njemu postupiti i u najkraćem mogućem vremenu o poduzetim aktivnostima izvijestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke.

Članak 20.

Radi osiguranja pravilne provedbe ovog Ugovora, nadležna tijela ugovornih stranaka osnivaju Mješovitu komisiju. Zasjedanja Mješovite komisije održavaju se naizmjenično na teritorijima ugovornih stranaka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Sva pitanja koja nisu regulirana odredbama ovog Ugovora niti međunarodnih bilateralnih ili multilateralnih ugovora čije su strane obje ugovorne stranke rješavaju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvima svake od ugovornih stranaka.

Članak 22.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koji proistječu iz drugih međunarodnih ugovora kojih su ugovorne stranke strane.

Članak 23.

1. Ugovor stupa na snagu tridesetog dana nakon što ugovorne stranke pismeno izvijeste jedna drugu diplomatskim putem o ispunjenju nacionalnih zakonskih zahtjeva za stupanje na snagu ovog Ugovora u svakoj od država.

2. Ovaj se Ugovor zaključuje za razdoblje od tri godine, a njegovo će se važenje nakon toga prešutno produljivati na daljnja razdoblja od tri godine, ukoliko jedna ugovorna stranka pismeno ne izvijesti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem, najkasnije tri mjeseca prije datuma isteka odgovarajućeg razdoblja o svojoj namjeri da raskine ugovor.

Sastavljeno u Minsku, 10. ožujka 2005. godine, u dva izvornika na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednakovrijedni. U slučaju razlike u tumačenjima odredaba ovog Ugovora prevladat će engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE                                ZA VLADU REPUBLIKE BJELARUS Božo Kovačević                                                                       Borovoj Mihail Ivanović

veleposlanik Republike Hrvatske                                            ministar prometa i komunikacija

u Ruskoj Federaciji

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 340-01/94-01/09

Urbroj: 5030115-05-4

Zagreb, 13. listopada 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.