Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje

NN 12/2005 (29.12.2005.), Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje

HRVATSKI SABOR

129

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA KONVENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBA GLEDE AUTOMATIZIRANE OBRADE OSOBNIH PODATAKA (ETS BR. 108) KOJE EUROPSKIM ZAJEDNICAMA OMOGUĆAVAJU PRISTUPANJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3668/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA KONVENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBA GLEDE AUTOMATIZIRANE OBRADE OSOBNIH PODATAKA (ETS br. 108) KOJE EUROPSKIM ZAJEDNICAMA OMOGUĆAVAJU PRISTUPANJE

Članak 1.

Potvrđuju se Izmjene i dopune Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje, usvojene u Strasbourgu, 15. lipnja 1999., u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjena i dopuna Konvencije iz članka 1. ovoga Zakona, u prijevodu na hrvatski jezik te u izvorniku na engleskom jeziku glasi:

IZMJENE I DOPUNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBA GLEDE AUTOMATIZIRANE OBRADE OSOBNIH PODATAKA (ETS br. 108) KOJE EUROPSKIM ZAJEDNICAMA OMOGUĆAVAJU PRISTUPANJE(usvojene od strane Odbora ministara, u Strasbourgu, 15. lipnja 1999.)

Članak 1.

Stavci 2., 3. i 6. članka 3. Konvencije glase kako slijedi:

»2. Svaka država ili Europske zajednice mogu, pri potpisivanju ili pri polaganju svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, ili kasnije u svako doba, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe priopćiti:

a. da ovu Konvenciju neće primjenjivati na određene kategorije automatiziranih zbirki osobnih podataka, popis kojih će položiti. U taj popis ne smiju, međutim, uključiti kategorije automatiziranih zbirki podataka koje su prema njihovom unutarnjem pravu predmet odredaba o zaštiti podataka. Slijedom toga, taj će popis izmijeniti i dopuniti novom izjavom kad god dodatne kategorije automatiziranih zbirki osobnih podataka postanu predmetom odredaba o zaštiti podataka prema njihovom unutarnjem pravu,

b. da će ovu Konvenciju također primjenjivati na obavijesti koje se odnose na skupine osoba, udruge, zaklade, društva, korporacije i sva ostala tijela koja izravno ili neizravno čine fizičke osobe, bez obzira na to imaju li ili nemaju takva tijela pravnu osobnost,

c. da će ovu Konvenciju također primjenjivati na zbirke osobnih podataka koje nisu predmet automatizirane obrade.

3. Svaka država ili Europske zajednice koje su nekom od izjava predviđenih točkama b. ili c. gornjega stavka 2. proširile područje primjene ove Konvencije mogu, spomenutom izjavom, naznačiti da će se takva proširenja primjenjivati samo na određene kategorije zbirki osobnih podataka, popis kojih će se priložiti.

6. Izjave predviđene u gornjem stavku 2. proizvest će učinak, u odnosu na državu ili Europske zajednice koje su ih dale, u trenutku stupanja Konvencije na snagu ako su je ta država ili Europske zajednice dale pri potpisivanju ili polaganju svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, ili tri mjeseca nakon što ih primi glavni tajnik Vijeća Europe ako su dane kasnije u bilo koje vrijeme. Te se izjave mogu u cijelosti ili djelomično povući notifikacijom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe. To povlačenje proizvodi učinak tri mjeseca nakon datuma primitka takve notifikacije.«

Članak 2.

1. Novi stavak 3., koji glasi kako slijedi, dodaje se u članak 20. Konvencije:

»Svaka stranka ima pravo glasa. Svaka država koja je stranka Konvencije ima jedan glas. U pogledu pitanja unutar njihove nadležnosti, Europske zajednice koriste svoje pravo glasa i glasuju s onolikim brojem glasova koliki je broj država članica koje su stranke Konvencije i koje su prenijele svoje nadležnosti na Europske zajednice u predmetnom području. U tom slučaju, te države članice Zajednice ne glasuju, dok druge države članice mogu glasovati. Europske zajednice ne glasuju kada se radi o pitanju koje ne potpada pod njihovu nadležnost.«

2. Stavak 3. i 4. članka 20. Konvencije trebaju biti označeni brojkama kao stavak 4. i 5. istoga članka.

Članak 3.

Članak 21. stavak 2. Konvencije glasi kako slijedi:

»Svaki prijedlog za izmjenu i dopunu glavni tajnik Vijeća Europe priopćuje državama članicama Vijeća Europe, Europskim zajednicama i svakoj državi nečlanici koja je pristupila ili je pozvana da pristupi ovoj Konvenciji u skladu s odredbama članka 23.«

Članak 4.

Članak 23. Konvencije glasi kako slijedi:

»Članak 23. – Pristupanje država nečlanica ili Europskih zajednica

1. Nakon stupanja ove Konvencije na snagu, Odbor ministara Vijeća Europe može, odlukom koju donese većinom predviđenom u članku 20.d Statuta Vijeća Europe i uz jednoglasnost predstavnika država stranaka koje imaju pravo zasjedati u Odboru, pozvati svaku državu nečlanicu Vijeća Europe da pristupi ovoj Konvenciji.

2. Europske zajednice mogu pristupiti ovoj Konvenciji.

3. U odnosu na svaku državu ili Europske zajednice koje pristupaju, Konvencija stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od dana polaganja isprave o pristupu kod glavnog tajnika Vijeća Europe.«

Članak 5.

Članak 24. Konvencije glasi kako slijedi:

»Članak 24. – Teritorijalna klauzula

1. Svaka država ili Europske zajednice mogu u trenutku potpisivanja ili pri polaganju svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, odrediti područje ili područja na koja će se ova Konvencija primjenjivati.

2. Svaka država ili Europske zajednice mogu kasnije u svako doba, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ove Konvencije na svako drugo u izjavi određeno područje. Glede takvoga područja, Konvencija stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od dana kad glavni tajnik primi takvu izjavu.

Članak 6.

Članak 27. Konvencije glasi kako slijedi:

»Članak 27. – Notifikacije

Glavni tajnik Vijeća Europe izvijestit će države članice Vijeća Europe, Europske zajednice i svaku državu koja je pristupila ovoj Konvenciji o:

a. svakom potpisu,

b. polaganju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu,

c. svakom datumu stupanja ove Konvencije na snagu, u skladu sa člankom 22., 23. i 24.,

d. svakom drugom činu, notifikaciji ili priopćenju koji se odnose na ovu Konvenciju.«

 

AMENDMENTS TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO AUTOMATIC PROCESSING OF PERSONAL DATA (ETS No. 108) ALLOWING THE EUROPEAN COMMUNITIES TO ACCEDE(adopted by the Committee of Ministers, in Strasbourg, on 15 June 1999)

Article 1

Paragraphs 2, 3 and 6 of Article 3 of the Convention shall read as follows:

»2 Any State or the European Communities may, at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any later time, give notice by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe:

a. that they will not apply this Convention to certain categories of automated personal data files, a list of which will be deposited. In this list they shall not include, however, categories of automated data files subject under their domestic law to data protection provisions. Consequently, they shall amend this list by a new declaration whenever additional categories of automated personal data files are subjected to data protection provisions under their domestic law;

b.that they will also apply this Convention to information relating to groups of persons, associations, foundations, companies, corporations and any other bodies consisting directly or indirectly of individuals, whether or not such bodies possess legal personality;

c. that they will also apply this Convention to personal data files which are not processed automatically.

3 Any State or the European Communities which have extended the scope of this Convention by any of the declarations provided for in sub-paragraph 2.b or c above may give notice in the said declaration that such extension shall apply only to certain categories of personal data files, a list of which will be deposited.

6 The declarations provided for in paragraph 2 above shall take effect from the moment of the entry into force of the Convention with regard to the State or the European Communities which have made them if they have bean made at the time of signature or deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or three months after their receipt by the Secretary General of the Council of Europe if they have been made at any later time. These declarations may be withdrawn, in whole or in part, by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawals shall take effect three months after the date of receipt of such notification.«

Article 2

1 A new paragraph 3, reading as follows, shall be inserted in Article 20 of the Convention:

»Every Party has a right to vote. Each State which is a Party to the Convention shall have one vote. Concerning questions within their competence, the European Communities exercise their right to vote end cast a number of votes equal to the number of Member States that are Parties to the Convention and have transferred their competencies to the European Communities in the field concerned. In this case, these member States of the Communities do not vote, and the other member States may vote. The European Communities do not vote when a question which does not fall within their competence is concerned.«

2 Paragraphs 3 and 4 of Article 20 of the Convention shall be renumbered as paragraphs 4 and 5, respectively, of the same article.

Article 3

Article 21, paragraph 2 of the Convention shall read as follows:

»Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the European Communities, and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 23.«

Article 4

Article 23 of the Convention shall read as follows:

»Article 23 – Accession by non-member States or the European Communities

1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non member State of the Council of Europe to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the committee.

2 The European Communities may accede to the Convention.

3 In respect of any acceding State, or of the European Communities on accession, the Convention shall enter info force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe,«

Article 5

Article 24 of the Convention shall read as follows:

»Article 24 – Territorial Clause

1 Any State of the European Communities may at the time of signature of when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2  Any State or the European Communities may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.«

Article 6

Article 27 of the Convention shall read as follows:

»Article 27 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the European Communities, and any State which has acceded to this Convention of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c  any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 22, 23 and 24;

d  any other act, notification or communication relating to this Convention.«

 

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Izmjene i dopune Konvencije iz članka 1. ovoga Zakona nisu na snazi te će se podaci o njihovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/05-01/25

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.