Zakon o potvrđivanju Protokola br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije

NN 1/2006 (30.1.2006.), Zakon o potvrđivanju Protokola br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

2

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BR. 14 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, O IZMJENI NADZORNOG SUSTAVA KONVENCIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. siječnja 2006. godine.

Broj: 01-081-06-270/2

Zagreb, 30. siječnja 2006.

            Predsjednik     

Republike Hrvatske    

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA BR. 14 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, O IZMJENI NADZORNOG SUSTAVA KONVENCIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, koji je usvojen u Strasbourgu, 13. svibnja 2004., u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku, a koji je Republika Hrvatska potpisala u Strasbourgu, 13. svibnja 2004.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

PROTOKOL BR. 14 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA, O IZMJENI NADZORNOG SUSTAVA KONVENCIJE

PREAMBULA

Države članice Vijeća Europe, potpisnice ovoga Protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda potpisanu u Rimu, 4. studenoga 1950. (dalje: »Konvencija«),

imajući u vidu Rezoluciju br. 1 i Deklaraciju usvojenu na Europskoj ministarskoj konferenciji o ljudskim pravima održanoj u Rimu 3. i 4. studenoga 2000.,

imajući u vidu Deklaracije Odbora ministara usvojene 8. studenoga 2001., 7. studenoga 2002. i 15. svibnja 2003. na 109., 111., i 112. zasjedanju,

imajući u vidu Mišljenje br. 251 (2004) koje je Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila 28. travnja 2004.,

uzimajući u obzir da je potrebno hitno izmijeniti pojedine odredbe Konvencije kako bi se dugoročno održala i poboljšala učinkovitost nadzornog sustava, napose u svjetlu stalnog povećanja broja pred­meta pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe,

uzimajući u obzir osobito da je Sudu potrebno omogućiti da nastavi obavljati svoju vodeću ulogu u zaštiti ljudskih prava u Europi,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Stavak 2. članka 22. Konvencije briše se.

Članak 2.

Članak 23. Konvencije mijenja se i glasi:

»Članak 23. – TRAJANJE MANDATA I RAZRJEŠENJE

1. Suci se biraju na razdoblje od devet godina. Oni se ne mogu ponovno birati.

2. Mandat sudaca istječe kad navrše 70 godina.

3. Suci ostaju na dužnosti dok ne budu zamijenjeni. Međutim, oni nastavljaju rješavanje slučajeva što su ih bili započeli.

4. Sudac ne može biti razriješen službe osim ako ostali suci dvotrećinskom većinom odluče da je taj sudac prestao ispunjavati tražene uvjete.«

Članak 3.

Članak 24. Konvencije briše se.

Članak 4.

Članak 25. Konvencije postaje članak 24. te se njegov tekst mijenja i glasi:

»Članak 24. – TAJNIŠTVO I IZVJESTITELJI

1. Sud ima Tajništvo čije se funkcije i organizacija propisuju poslovnikom Suda.

2. Kad sudi kao sudac pojedinac, Sudu pomažu izvjestitelji koji djeluju pod nadzorom predsjednika Suda. Oni su dio Tajništva Suda.«

Članak 5.

Članak 26. Konvencije postaje članak 25. (»Plenarna sjednica«) te se njegov tekst mijenja kako slijedi:

1. Na kraju stavka d), zarez se zamjenjuje točkom-zarezom te se briše riječ »i«.

2. Na kraju stavka e), točka se zamjenjuje točkom-zarezom.

3. Dodaje se novi stavak f) i glasi kako slijedi:

»f) može podnijeti bilo koji zahtjev na temelju članka 26. stavka 2.«

Članak 6.

Članak 27. Konvencije postaje članak 26. te se njegov tekst mijenja i glasi:

»Članak 26. – SUDAC POJEDINAC, ODBORI, VIJEĆA I VELIKO VIJEĆE

1. Sud razmatra slučajeve koji su mu podneseni kao sudac pojedinac, u odborima od tri suca, u vijećima od sedam sudaca i velikom vijeću od sedamnaest sudaca. Sudska vijeća osnivaju odbore za određeno razdoblje.

2. Na zahtjev plenarne sjednice Suda, Odbor ministara može jednoglasnom odlukom i za određeno razdoblje, smanjiti na pet broj sudaca u vijećima.

3. Kad sudi kao sudac pojedinac, sudac neće ispitivati niti jedan zahtjev protiv visoke ugovorne stranke u čije je ime izabran.

4. U vijeće i veliko vijeće ulazi, po službenoj dužnosti, sudac koji je izabran u ime zainteresirane visoke ugovorne stranke. Ako takvoga nema, ili je taj sudac spriječen, u svojstvu suca ulazi osoba koju predsjednik Suda izabere s liste koju ta stranka prethodno podnese.

5. Veliko vijeće uključuje i predsjednika suda, potpredsjednike, predsjednike vijeća i ostale suce izabrane u skladu s poslovnikom Suda. Kad veliko vijeće razmatra neki slučaj na temelju članka 43., niti jedan sudac iz vijeća koje je donijelo presudu ne može sudjelovati u radu velikog vijeća, s izuzetkom predsjednika vijeća i suca izabranog u ime zainteresirane visoke ugovorne stranke.«

Članak 7.

Nakon novog članka 26., umeće se novi članak 27. koji glasi:

»Članak 27. – OVLASTI SUCA POJEDINCA

1. Sudac pojedinac može proglasiti nedopuštenim ili brisati sa sudske liste slučajeva zahtjev podnesen na temelju članka 34., kad takvu odluku može donijeti bez daljnjega razmatranja.

2. Odluka je konačna.

3. Ako sudac pojedinac ne proglasi zahtjev nedopuštenim niti ga izbriše s liste, proslijedit će ga odboru ili vijeću na daljnje razmatranje.«

Članak 8.

Članak 28. Konvencije mijenja se i glasi:

»Članak 28. – OVLASTI ODBORA

1. Vezano uz zahtjev podnesen na temelju članka 34. odbor može jednoglasno:

a. proglasiti zahtjev nedopuštenim ili ga brisati s liste slučajeva, kad takvu odluku može donijeti bez daljnjeg razmatranja, ili

b. proglasiti zahtjev dopuštenim te istodobno donijeti presudu o osnovanosti, ako o glavnom pitanju slučaja koje se odnosi na tumačenje ili primjenu Konvencije ili dodatnih protokola, postoji ustaljena sudska praksa ovoga Suda.

2. Odluke i presude iz stavka 1. su konačne.

3. Ako sudac izabran u ime zainteresirane visoke ugovorne stranke nije član odbora, odbor ga u bilo kojoj fazi postupka može pozvati da zauzme mjesto jednog od članova odbora, imajući u vidu sve bitne okolnosti, uključujući i pitanje je li se ta stranka usprotivila primjeni postupka iz stavka 1. (b).«

Članak 9.

Članak 29. Konvencije mijenja se kako slijedi:

1. Stavak 1. mijenja se i glasi: »Ako nije donesena odluka na temelju članka 27. ili 28., odnosno presude na temelju članka 28., o dopuštenosti i osnovanosti pojedinačnih zahtjeva podnesenih na temelju članka 34. odlučuje vijeće. Odluka o dopuštenosti može se donijeti odvojeno.«

2. Na kraju stavka 2. dodaje se nova rečenica koja glasi: »Odluka o dopuštenosti donosi se odvojeno, osim ako Sud, u iznimnim slučajevima, odluči drukčije.«

3. Stavak 3. briše se.

Članak 10.

Članak 31. Konvencije mijenja se kako slijedi:

1. Na kraju stavka a) riječ »i« briše se.

2. Stavak b) postaje stavak c) te se umeće novi stavak b) koji glasi:

»b) odlučuje o pitanjima podnesenim Sudu od strane Odbora ministara u skladu s člankom 46., stavkom 4., i«.

Članak 11.

Članak 32. Konvencije mijenja se kako slijedi:

Na kraju stavka 1. umeće se zarez i broj 46. iza broja 34.

Članak 12.

Stavak 3. članka 35. Konvencije mijenja se i glasi:

»3. Sud će proglasiti nedopuštenim svaki pojedinačni zahtjev podnesen na temelju članka 34. ako:

a) zahtjev smatra inkompatibilnim s odredbama Konvencije i dodatnih protokola, očito neosnovanim ili zloupotrebom prava na podnošenje zahtjeva, ili

b) smatra da podnositelj nije pretrpio značajnu štetu, osim ako interesi poštivanja ljudskih prava zajamčenih Konvencijom i dodatnim protokolima traže ispitivanje osnovanosti zahtjeva te pod uvjetom da se na toj osnovi ne odbaci ni jedan slučaj koji nije propisno razmotren pred domaćim sudom.«

Članak 13.

Novi stavak 3. dodaje se na kraj članka 36. Konvencije i glasi:

»3. U svim slučajevima pred vijećem ili velikim vijećem, Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe može podnositi pisana očitovanja i sudjelovati u raspravi.«

Članak 14.

Članak 38. Konvencije mijenja se i glasi:

»Članak 38. – ISPITIVANJE SLUČAJA

Sud ispituje slučaj zajedno s predstavnicima stranaka i, ako je potrebno, provodi istragu za čije djelotvorno provođenje zainteresirane visoke ugovorne stranke pružaju svu potrebnu suradnju.«

Članak 15.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Članak 39. – PRIJATELJSKO RJEŠENJE

1. Sud se u bilo kojoj fazi postupka može staviti na raspolaganje zainteresiranim strankama u cilju postizanja prijateljskog rješenja na temelju poštivanja ljudskih prava zajamčenih Konvencijom i dodatnim protokolima.

2. Postupak prema stavku 1. je povjerljive prirode.

3. Ako je postignuto prijateljsko rješenje, Sud će izbrisati slučaj sa svoje liste odlukom koja će sadržavati kratku izjavu o činjenicama i postignutom rješenju.

4. Ta se odluka dostavlja Odboru ministara koji nadzire izvršenje uvjeta prijateljskoga rješenja, kako su navedeni u odluci.«

Članak 16.

Članak 46. Konvencije mijenja se i glasi:

»Članak 46. – OBVEZATNA SNAGA I IZVRŠENJE PRESUDA

1. Visoke se ugovorne stranke obvezuju da će se podvrgnuti konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su stranke.

2. Konačna presuda Suda dostavlja se Odboru ministara, koji nadzire njezino izvršenje.

3. Ako Odbor ministara smatra da je nadzor nad izvršenjem konačne presude otežan nekim pitanjem tumačenja vezanim uz tu presudu, Odbor može predmet uputiti Sudu da odluči o tom pitanju. Odluka Odbora o upućivanju se donosi dvotrećinskom većinom predstavnika ovlaštenih sudjelovati u radu Odbora.

4. Ako Odbor ministara smatra da se neka visoka ugovorna stranka odbija podvrgnuti konačnoj presudi u sporu u kojemu je stranka, Odbor može nakon službene obavijesti toj stranci odlukom usvojenom dvotrećinskom većinom predstavnika ovlaštenih sudjelovati u radu Odbora, uputiti Sudu pitanje je li ta stranka propustila ispuniti svoje obveze iz stavka 1.

5. Ako Sud ustanovi povredu stavka 1., vratit će slučaj Odboru ministara kako bi ovaj razmotrio mjere koje treba poduzeti. Ako Sud ne ustanovi povredu stavka 1., vratit će slučaj Odboru ministara koji će zaključiti ispitivanje slučaja.«

Članak 17.

Članak 59. Konvencije mijenja se i glasi:

1. Novi stavak 2. umeće se i glasi:

»2. Europska unija može pristupiti ovoj Konvenciji.«

2. Stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Završne i prijelazne odredbe

Članak 18.

1. Ovaj će Protokol biti otvoren za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe potpisnicama Konvencije, koje mogu izraziti svoj pristanak da budu vezane

a) potpisom bez rezerve ratifikacije, prihvata ili odobrenja, ili

b) potpisom uz rezervu ratifikacije, prihvata ili odobrenja, nakon kojeg slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje.

2. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 19.

Ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od dana kada su sve stranke Konvencije izrazile svoj pristanak da budu vezane ovim Protokolom, u skladu s odredbama članka 18.

Članak 20.

1. Od datuma stupanja na snagu ovoga Protokola njegove se odredbe primjenjuju na sve zahtjeve čije je ispitivanje pred Sudom u tijeku, kao i na sve presude čije izvršenje nadzire Odbor ministara.

2. Novi kriterij dopuštenosti uvršten člankom 12. ovoga Protokola u članak 35. stavak 3. (b) Konvencije, ne primjenjuje se na zahtjeve proglašene dopuštenim prije stupanja na snagu ovoga Protokola. Tijekom dvije godine od stupanja na snagu ovoga Protokola, novi kriterij dopuštenosti mogu primjenjivati samo vijeća i veliko vijeće Suda.

Članak 21.

Trajanje mandata sudaca kojima na dan stupanja na snagu ovoga Protokola teče prvi mandat, produžuje se ipso jure do ukupnog trajanja od devet godina. Ostali će suci završiti svoj mandat koji se ipso jure produžuje za dvije godine.

Članak 22.

1. Glavni tajnik Vijeća Europe notificirat će svim državama članicama Vijeća Europe:

a) svaki potpis;

b) polaganje svake isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju;

c) dan stupanja na snagu ovoga Protokola u skladu s člankom 19.; i

d) svaki drugi čin, notifikaciju ili priopćenje koji se odnose na ovaj Protokol.

U potvrdu toga su potpisani, propisno ovlašteni, potpisali ovaj Protokol.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. svibnja 2004. na engleskom i francuskom, s tim da su oba teksta jednakovjerodostojna, u jednom primjerku koji će se položiti u arhiv Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjerovljene prijepise svakoj državi članici Vijeća Europe.

 

PROTOCOL NO. 14 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS, AMENDING THE CONTROL SYSTEM OF THE CONVENTION

PREAMBLE

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as «the Convention»),

Having regard to Resolution No. 1 and the Declaration adopted at the European Ministerial Conference on Human Rights, held in Rome on 3 and 4 November 2000,

Having regard to the Declarations adopted by the Committee of Ministers on 8 November 2001, 7 November 2002 and 15 May 2003, at their 109th, 111th and 112th Sessions, respectively,

Having regard to Opinion No. 251 (2004) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 28 April 2004,

Considering the urgent need to amend certain provisions of the Convention in order to maintain and improve the efficiency of the control system for the long term, mainly in the light of the continuing increase in the workload of the European Court of Human Rights and the Committee of Ministers of the Council of Europe,

Considering, in particular, the need to ensure that the Court can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe, Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 2 of Article 22 of the Convention shall be deleted.

Article 2

Article 23 of the Convention shall be amended to read as follows:

«Article 23 – TERMS OF OFFICE AND DISMISSAL

1. The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected.

2. The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70.

3. The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as they already have under consideration.

4. No judge may be dismissed from office unless the other judges decide by a majority of two-thirds that judge has ceased to fulfil the required conditions.»

Article 3

Article 24 of the Convention shall be deleted.

Article 4

Article 25 of the Convention shall become Article 24 and its text shall be amended to read as follows:

«Article 24 – REGISTRY AND RAPPORTEURS

1. The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid down in the rules of the Court.

2. When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who shall function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court’s registry.»

Article 5

Article 26 of the Convention shall become Article 25 («Plenary Court») and its text shall be amended as follows:

1. At the end of paragraph d, the comma shall be replaced by a semi-colon and the word «and» shall be deleted.

2. At the end of paragraph e, the full stop shall be replaced by a semi-colon.

3. A new paragraph f shall be added which shall read as follows:

«f. make any request under Article 26, paragraph 2.»

Article 6

Article 27 of the Convention shall become Article 26 and its text shall be amended to read as follows:

«Article 26 – SINGLE-JUDGE FORMATION, COMMITTEES, CHAMBERS AND GRAND CHAMBER

1. To consider cases brought before it, the Court shall sit in a single-judge formation, in committees of three judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court’s Chambers shall set up committees for a fixed period of time.

2. At the request of the plenary Court, the Committee of Ministers may, by a unanimous decision and for a fixed period, reduce to five the number of judges of the Chambers.

3. When sitting as a single judge, a judge shall not examine any application against the High Contracting Party in respect of which that judge has been elected.

4. There shall sit as an ex officio member of the Chamber and the Grand Chamber the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned. If there is none or if that judge is unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in advance by that Party shall sit in the capacity of judge.

5. The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the Chambers and other judges chosen in accordance with the rules of the Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the High Contracting Party concerned.»

Article 7

After the new Article 26, a new Article 27 shall be inserted into the Convention, which shall read as follows:

«Article 27 – COMPETENCE OF SINGLE JUDGES

1. A single judge may declare inadmissible or strike out of the Court’s list of cases an application submitted under Article 34, where such a decision can be taken without further examination.

2. The decision shall be final.

3. If the single judge does not declare an application inadmissible or strike it out, that judge shall forward it to a committee or to a Chamber for further examination.»

Article 8

Article 28 of the Convention shall be amended to read as follows:

«Article 28 – COMPETENCE OF COMMITTEES

1. In respect of an application submitted under Article 34, a committee may, by a unanimous vote,

a. declare it inadmissible or strike it out of its list of cases, where such decision can be taken without further examination, or

b. declare it admissible and render at the same time a judgment on the merits, if the underlying question in the case, concerning the interpretation or the application of the Convention or the Protocols thereto, is already the subject of well-established case-law of the Court.

2. Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final.

3. If the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned is not a member of the committee, the committee may at any stage of the proceedings invite that judge to take the place of one of the members of the committee, having regard to all relevant factors, including whether that Party has contested the application of the procedure under paragraph 1.b.»

Article 9

Article 29 of the Convention shall be amended as follows:

1. Paragraph 1 shall be amended to read as follows: «If no decision is taken under Article 27 or 28, or no judgment rendered under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under Article 34. The decision on admissibility may be taken separately.»

2. At the end of paragraph 2 a new sentence shall be added which shall read as follows: «The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, decides otherwise.»

3. Paragraph 3 shall be deleted.

Article 10

Article 31 of the Convention shall be amended as follows:

1. At the end of paragraph a, the word «and» shall be deleted.

2. Paragraph b shall become paragraph c and a new paragraph b shall be inserted and shall read as follows:

«b. decide on issues referred to the Court by the Committee of Ministers in accordance with Article 46, paragraph 4, and».

Article 11

Article 32 of the Convention shall be amended as follows:

At the end of paragraph 1, a comma and the number 46 shall be inserted after the number 34.

Article 12

Paragraph 3 of Article 35 of the Convention shall be amended to read as follows:

«3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it considers that:

a. the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of individual application, or

b. the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal.»

Article 13

A new paragraph 3 shall be added at the end of Article 36 of the Convention, which shall read as follows:

«3. In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe Commissioner for Human Rights may submit written comments and take part in hearings.»

Article 14

Article 38 of the Convention shall be amended to read as follows:

«Article 38 – EXAMINATION OF THE CASE

The Court shall examine the case together with the representatives of the parties and, if need be, undertake an investigation, for the effective conduct of which the High Contracting Parties concerned shall furnish all necessary facilities.»

Article 15

Article 39 of the Convention shall be amended to read as follows:

«Article 39 – FRIENDLY SETTLEMENTS

1. At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto.

2. Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential.

3. If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.

4. This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision.»

Article 16

Article 46 of the Convention shall be amended to read as follows:

«Article 46 – BINDING FORCE AND EXECUTION OF JUDGMENTS

1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

3. If the Committee of Ministers considers that the supervision of the execution of a final judgment is hindered by a problem of interpretation of the judgment, it may refer the matter to the Court for a ruling on the question of interpretation. A referral decision shall require a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee.

4. If the Committee of Ministers considers that a High Contracting Party refuses to abide by a final judgment in a case to which it is a party, it may, after serving formal notice on that Party and by decision adopted by a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee, refer to the Court the question whether that Party has failed to fulfil its obligation under paragraph 1.

5. If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers for consideration of the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its examination of the case.»

Article 17

Article 59 of the Convention shall be amended as follows:

1. A new paragraph 2 shall be inserted which shall read as follows:

«2. The European Union may accede to this Convention.»

2. Paragraphs 2, 3 and 4 shall become paragraphs 3, 4 and 5 respectively.

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 18

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by

a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval, or

b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 19

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 18.

Article 20

1. From the date of the entry into force of this Protocol, its provisions shall apply to all applications pending before the Court as well as to all judgments whose execution is under supervision by the Committee of Ministers.

2. The new admissibility criterion inserted by Article 12 of this Protocol in Article 35, paragraph 3.b of the Convention, shall not apply to applications declared admissible before the entry into force of the Protocol. In the two years following the entry into force of this Protocol, the new admissibility criterion may only be applied by Chambers and the Grand Chamber of the Court.

Article 21

The term of office of judges serving their first term of office on the date of entry into force of this Protocol shall be extended ipso jure so as to amount to a total period of nine years. The other judges shall complete their term of office, which shall be extended ipso jure by two years.

Article 22

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

a. any signature,

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval,

c. the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 19, and

d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 13th day of May 2004, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave za poslove pravosuđa.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Protokol br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s člankom 30. stavkom 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/06-01/01

Zagreb, 27. siječnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.