Uredba o objavi Ugovora o darovnici Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnovljivih izvora energije

NN 4/2006 (19.5.2006.), Uredba o objavi Ugovora o darovnici Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnovljivih izvora energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

57

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA O DAROVNICI ZAKLADE GLOBALNOG FONDA ZAŠTITE OKOLIŠA, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnovljivih izvora energije, potpisan u Zagrebu 27. srpnja 2005. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

BROJ UGOVORA O DAROVNICI GEF-a TF054973

UGOVOR O DAROVNICI ZAKLADE GLOBALNOG FONDA ZAŠTITE OKOLIŠA

UGOVOR od 27. srpnja 2005. sklopljen je između REPUBLIKE HRVATSKE (Primatelj) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka) u svojstvu agencije za provedbu Globalnog fonda zaštite okoliša (Global Environment Facility - GEF) obzirom na sredstva darovnice Zaklade GEF-a od strane određenih članova Banke kao sudionika GEF-a.

OBZIROM DA (A) je Banka u skladu s Rezolucijom br. 91-5 od 14. ožujka 1991. koju su donijeli izvršni direktori Banke, osnovala GEF s ciljem pružanja pomoći u zaštiti globalnog okoliša i na taj način promocije okolišno zdravog i održivog gospodarskog razvoja;

(B) nakon restrukturiranja GEF-a takvi su aranžmani ostali u primjeni na osnovu odredbi Rezolucije br. 94-2 od 24. svibnja 1994. koju su donijeli izvršni direktori Banke koji su, između ostaloga, osnovali GEF Zakladu i imenovali Banku skrbnikom Zaklade GEF-a. (Rezolucija br. 94-2);

(C) Primatelj, nakon što se zadovoljio u pogledu provedivosti i prioriteta projekta opisanog u Dodatku 2 ovom Ugovoru (Projekt), zatražio je pomoć od djelatnika Zaklade GEF-a radi financiranja Projekta i izjavio da je zahtjev odobren prema odredbama Instrumenta za osnivanje Restrukturiranog Globalnog fonda zaštite okoliša odobrenog prema Rezoluciji 94-2,

(D) Projekt će provoditi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) uz suradnju Primatelja i, kao dio takve suradnje, Primatelj će sredstva Zaklade GEF-a staviti na raspolaganje HBOR-u, kao što je predviđeno Ugovorom i Ugovorom o projektu od današnjeg dana između Banke i HBOR-a (Ugovor o projektu) i takvi uvjeti uključuju sve priloge i sporazume koji su dodatni Ugovoru o projektu, i

OBZIROM DA je Banka pristala, na osnovu, između ostaloga, prethodnog, proširiti darovnicu Zaklade GEF-a za Primatelja prema uvjetima ovog Ugovora,

OVIME su potpisnice ovog Ugovora sporazumne kako slijedi:

Članak I.

Opći uvjeti; Definicije

Poglavlje 1.01. (a) Sljedeće odredbe »Općih uvjeta jednovalutnih Ugovora o zajmu i jamstvu« Banke od dana 30. svibnja 1995. (kako su izmijenjene 6. listopada 1999) s modifikacijama navedenim u stavku (b) ovog Poglavlja (Opći uvjeti) predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora:

(i)         Članak I;

(ii)        Poglavlja 2.01 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (14), (15), (16), (18) i (21), 2.02 i 2.03;

(iii)       Poglavlje 3.01;

(iv)       Poglavlja 4.01 i 4.06;

(v)        Članak V;

(vi)       Poglavlja 6.01, 6.02 (e), (f), (i), (l), (m), (n), (o) i (p), 6.03, 6.04 i 6.06;

(vii)      Poglavlje 8.01 (b);

(viii)     Poglavlja 9.01 (a) i (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 i 9.09;

(ix)       Poglavlja 10.01, 10.03 i 10.04;

(x)        Članak XI; i

(xi)       Poglavlja 12.01 (c), 12.03 i 12.04.

(b) Opći uvjeti mijenjaju se kako slijedi:

(i)         izraz »Banka«, korišten u Općim uvjetima, osim u Poglavljima 2.01 (6), 6.02 (f) i 5.01 (a) ovog Sporazuma, podrazumijeva Banku u ulozi agencije za provedbu GEF-a, osim što u Poglavlju 6.02 izraz »Banka« također podrazumijeva i Banku koja djeluje u vlastito ime;

(ii)        izraz »Zajmoprimac« u Općim uvjetima, podrazumijeva Primatelja;

(ii)        izraz »Ugovor o zajmu« u Općim uvjetima podrazumijeva ovaj Ugovor;

(iii)       izraz »Zajam« i »zajam« u Općim uvjetima podrazumijeva darovnicu Zaklade GEF-a;

(iv)       izraz »Račun Zajma« u Općim uvjetima podrazumijeva Račun za darovnicu Zaklade GEF-a;

(vi)       nakon podstavka (o) u Poglavlju 6.02 Općih uvjeta dodan je novi podstavak, kako slijedi: »u izuzetnoj situaciji daljnje povlačenje prema darovnici Zaklade GEF-a premašivat će resurse raspoložive za povlačenje iz GEF-a«.

(vii)      riječi »korumpiran ili prijevaran« u stavku (c) Poglavlja 6.03 zamjenjuju se riječima: »korumpiran, prijevaran, krivotvoren ili prisilan«.

Poglavlje 1.02. Gdje god se u ovom Ugovoru koriste, osim ukoliko kontekst drugačije ne zahtijeva, nekoliko izraza definiranih u Općim uvjetima i u Uvodima ovom Ugovoru ima odgovarajuće značenje utvrđeno u njima i sljedeći dodatni izrazi podrazumijevaju kako slijedi:

(a) »Korisnici« i »Korisnik« imaju kolektivno značenje individualnih krajnjih korisnika energije koji razvijaju ili su spremni razviti projekte obnovljive energije, koji su legalno osnovani na području Primatelja a individualno individualne krajnje korisnike koji razvijaju ili su spremni razviti projekte obnovljive energije, legalno osnovane na području Primatelja, koji zadovoljavaju Kriterije udovoljavanja uvjetima (prema definiciji u daljnjem tekstu) za pomoć navedenu u dijelu B ovog Projekta;

(b) »Kreditni program za financiranje projekata obnovljivih izvora energije« podrazumijeva revolving fond kojega je osnovao HBOR (prema definiciji u daljnjem tekstu) radi osiguranja zajmova (uz podjelu troškova) kvalificiranim Korisnicima u svrhu provedbe Potprojekata obnovljive energije (prema definiciji u daljnjem tekstu), prema uvjetima i utanačenjima zadovoljavajućim za Banku;

(c) »Račun Kreditnog programa za financiranje projekata obnovljivih izvora energije« podrazumijeva račun koji će otvoriti HBOR (prema definiciji u daljnjem tekstu) u svrhu Kreditnog programa za financiranje projekata obnovljivih izvora energije, prema uvjetima i utanačenjima zadovoljavajućim za Banku;

(d) »FZOEU« podrazumijeva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osnovan sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i fondu za energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03);

(e) »Ugovor o provedbi projekta FZOEU-HBOR« podrazumijeva ugovor koji će zaključiti FZOEU i HBOR sukladno odredbama stavka 2. Priloga 2. Ugovora o projektu;

(f) »Kriteriji udovoljavanja uvjetima« podrazumijevaju kriterije koje su prihvatili HBOR i EPEFF (prema definiciji u daljnjem tekstu) i uključeni u PIP (prema definiciji u daljnjem tekstu), radi odabira Korisnika i Potprojekata obnovljive energije (prema definiciji u daljnjem tekstu) u dijelu B Projekta;

(g) »Izvješće o financijskom praćenju« podrazumijeva svako izvješće izrađeno sukladno odredbama Poglavlja 4.02 ovog Ugovora.

(h) »HBOR« podrazumijeva Hrvatsku banku za obnovu i razvitak osnovanu sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (»Narodne novine«, br. 33/92, 76/93, 108/95 i 8/96);

(i) »Ugovor o provedbi darovnice HBOR GEF« podrazumijeva ugovor kojega će zaključiti Primatelj i HBOR sukladno odredbama Odjeljka 3.01 (c) ovog Ugovora;

(j) »PIP« podrazumijeva Plan provedbe projekta kojega će prihvatiti HBOR i FZOEU u odnosu na provedbu Projekta, koji razlaže pravila i odredbe za provedbu Projekta, a koji se može s vremena na vrijeme mijenjati uz pristanak Banke;

(k) »PMU« podrazumijeva Jedinicu za upravljanje projektom u okviru HBOR-a sukladno odredbama stavka 2 Priloga 2 Ugovora o projektu;

(l) »Plan ugovaranja« podrazumijeva plan ugovaranja Primatelja od 10. svibnja 2005. koji pokriva početno 18 mjesečno razdoblje (ili duže) Provedbe projekta, koji će s vremena na vrijeme biti ažuriran sukladno odredbama Odjeljka 3.02 ovog Ugovora, radi pokrivanja sljedećeg 18 mjesečnog razdoblja (ili duže) Provedbe projekta;

(m) »Potprojekt obnovljive energije« podrazumijeva aktivnosti prije ulaganja u odnosu na projekt za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora energije, koji uključuju ali ne ograničavaju se na biomasu i vjetar i koji udovoljava uvjetima za financiranje iz Zajma za podfinanciranje odobren Korisniku i prikladan, sukladno Kriterijima udovoljavanja uvjetima, za financiranje iz sredstava GEF Zaklade;

(n) »Ugovor o potprojektu obnovljive energije« podrazumijeva ugovor kojega će zaključiti HBOR i Korisnik, njegov sadržaj, uvjeti i utanačenja navedeni su u PIP-u (prema definiciji u daljnjem tekstu), koji može s vremena na vrijeme biti mijenjan a takvi uvjeti uključuju sve priloge bilo kojemu Ugovoru o potprojektu obnovljive energije;

(o) »Zajam za podfinanciranje obnovljive energije« ili »Zajam« podrazumijeva (potencijalni) zajam kojega će osigurati HBOR iz Kreditnog programa za financiranje projekata obnovljivih izvora energije Korisnicima iz sredstava Darovnice Zaklade GEF-a radi izvedbe Potprojekta obnovljive energije iz Dijela B Projekta; i

(p) »Poseban račun« podrazumijeva račun naveden u Odjeljku 2.02 (b) ovog Ugovora.

Članak II.

Darovnica Zaklade GEF-a

Poglavlje 2.01. Banka pristaje staviti Primatelju na raspolaganje, prema uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom ili navedenim u njemu, darovnicu Zaklade GEF-a u iznosu u raznim valutama koji je ekvivalentan iznosu od pet milijuna i petsto tisuća dolara (USD 5.500.000).

Poglavlje 2.02. (a) Iznos darovnice Zaklade GEF-a može biti povučen s računa darovnice Zaklade GEF-a u skladu s odredbama Dodatka 1 ovom Ugovoru za: (i) napravljene izdatke (ili, prema suglasnosti Banke, za izdatke koji će se napraviti) obzirom na opravdane troškove konzultantskih usluga i obuke potrebnih za Projekt a koji će biti financirani iz sredstava GEF Darovnice; i (ii) iznose plaćene (ili, prema suglasnosti Banke, koji će biti plaćeni) od strane HBOR-a po osnovi povlačenja koje je izvršio Korisnik iz Zajma radi pokrivanja razumnih troškova konzultantskih usluga potrebnih za potprojekt obnovljive energije u odnosu na koje je zatraženo povlačenje sa Računa Zajma.

(b) Primatelj može, u svrhu izvršenja Projekta, (drugačije nego u Dijelu B.2 Projekta) otvoriti i održavati posebni depozitni račun (u dolarima) u komercijalnoj banci prema uvjetima koji zadovoljavaju Banku, uključujući odgovarajuću zaštitu od kompenzacije, pljenidbe ili zaloga. Deponiranje u i isplate sa Posebnog računa izvršavat će se sukladno odredbama Dodatka 3 ovom Ugovoru.

Poglavlje 2.03. Datum zatvaranja biti će 31. ožujak 2010. godine ili kasniji datum koji odredi Banka. Banka će promptno obavijestiti Primatelja o dotičnom kasnijem datumu.

Članak III.

Provedba Projekta

Poglavlje 3.01. (a) Primatelj izjavljuje da preuzima obveze koje proizlaze iz ciljeva Projekta navedenih u Dodatku 2 ovog Ugovora i da će, u tu svrhu, bez ikakvih ograničenja ili restrikcija u pogledu bilo kakvih ostalih svojih obveza koje proistječu iz ovog Ugovora ishoditi od HBOR-a, sukladno odredbama Ugovora o projektu, izvršenje njegovih obveza navedenih u Ugovoru, te će provesti ili ishoditi provođenje svih aktivnosti, uključujući nabavku sredstava, objekata, usluga i ostalih resursa potrebnih ili prikladnih da HBOR ispuni dotične obveze, i neće provesti niti dozvoliti provođenje bilo koje aktivnosti koja bi mogla spriječiti ili utjecati na ispunjenje dotičnih obveza.

(b) Primatelj će: (i) staviti sredstva iz darovnice Zaklade GEF-a na raspolaganje HBOR-u prema Ugovoru o provedbi darovnice HBOR GEF koji će se zaključiti između Primatelja i HBOR-a, prema uvjetima koje je odobrila Banka; (ii) ostvarivati svoja prava iz Ugovora o provedbi darovnice HBOR GEF na način koji će štiti interese Primatelja i Banke i ispunjavati ciljeve Darovnice Zaklade GEF-a, i, osim ako se Banka ne složi sa suprotnim, Primatelj neće ustupiti, promijeniti, opozvati ili se odreći Ugovora o provedbi darovnice HBOR GEF ili bilo koje njegove odredbe.

(c) Bez ograničavanja odredbi stavka (a) ovog Poglavlja i osim ako se Primatelj i Banka drugačije ne dogovore, Primatelj će ishoditi od HBOR-a izvršenje njegovih pripadajućih obveza iz Projekta u skladu sa Provedbenim programom iz Dodatka 2 Ugovora o projektu.

(d) Primatelj će osigurati da FZOEU zaključi ugovor sa HBOR-om – FZOEU – HBOR Ugovor o provedbi projekta, pod uvjetima koji su prihvatljivi za Banku.

(e) Nakon završetka Projekta, Primatelj i Banka će odlučiti o korištenju salda sredstava, ukoliko će postojati, u Kreditnom programu za financiranje projekata obnovljivih izvora energije koje će HBOR vratiti Primatelju. Banka i Korisnik će osigurati da će se sva takva preostala sredstva biti korištena sukladno ciljevima GEF-a i u cilju zaštite globalnog okoliša i promicanja okolišno zdravog i održivog gospodarskog razvoja.

Odjeljak 3.02. (a) Osim ako se Banka ne složi sa suprotnim, pribavljanje konzultantskih usluga i obuka predviđena u Dijelu A Projekta i koja se trebaju financirati iz sredstava darovnice Zaklade GEF-a, voditi će se prema odredbama Dodatka 1 Ugovora o projektu, na način kako takve odredbe mogu biti dalje obrazlagane u Planu provedbe. Pribavljanje konzultantskih usluga potrebnih za Potprojekt obnovljive energije iz Dijela B Projekta i koji će biti financirani iz sredstava darovnice Zaklade GEF-a, vodit će se prema odredbama PIP-a.

(b) Primatelj će učiniti da HBOR ažurira Plan provedbe sukladno smjernicama koje su prihvatljive za Banku i dostavljati Banci takve ažurirane Planove provedbe Banci ne kasnije od 12 mjeseci nakon datuma prethodnog Plana provedbe, radi odobrenja Banke.

Poglavlje 3.03. Banka i Primatelj su suglasni da HBOR provodi odredbe navedene u Poglavljima 9.05, 9.06, i 9.07 Općih uvjeta (u odnosu na osiguranje, korištenje roba i usluga, planova, podataka i izvješća, kako je primjenjivo) sukladno odredbama Poglavlja 2.03 Ugovora o projektu.

Članak IV.

Financijski uvjeti

Poglavlje 4.01. (a) Primatelj će ishoditi od HBOR-a vođenje sustava financijskog upravljanja, uključujući zapise i izvještaje te izradu financijskih izvješća, a sve u skladu s računovodstvenim standardima prihvatljivim za Banku, prikladnim za odražavanje njihovog poslovanja, sredstava i izdataka koji se odnose na Projekt.

(b) Za sve izdatke u vezi kojih su s računa darovnice Zaklade GEF-a izvršena povlačenja na osnovu izvješća o izdacima, Primatelj će ishoditi od HBOR-a:

(i)         pohranu tijekom najmanje jedne godine od dana kada je Banka primila revizorski izvještaj za fiskalnu godinu u kojoj je izvršeno zadnje povlačenje s računa darovnice Zaklade GEF-a, svih zapisa (ugovora, naloga, faktura, računa, potvrda primitka i ostalih dokumenata) koji dokazuju dotične izdatke;

(ii)        davanje zastupnicima Banke uvid u dotične zapise, i

(iii)       uključivanje svih takvih izvješća o izdacima u bilo koju reviziju koju bi Banka mogla zatražiti sukladno odredbama stavka (b) ovog Poglavlja.

Poglavlje 4.02. (a) Primatelj će ishoditi od HBOR-a da priprema i dostavlja Banci financijska izvješća o praćenju, u formi i suštini zadovoljavajućoj za Banku, koji:

(i)         razlažu izvore i korištenje sredstava za Projekt, kumulativno i za razdoblje koje pokriva takvo izvješće, koji prikazuje zasebno sredstva iz Darovnice Zaklade GEF-a i objašnjava razlike između stvarnog i planiranog korištenja takvih sredstava;

(ii)        razlažu Posebni račun projekta, prikazujući razdoblje početnog salda, promet tijekom razdoblja i završni saldo;

(iii)       razlažu sredstva Kreditnog programa za financiranje projekata obnovljivih izvora energije, iskazujući početni saldo, promet tijekom razdoblja i završni saldo;

(iv)       opisuju fizički napredak u Provedbi projekta, kako kumulativno tako i za razdoblje koje izvješće pokriva, te objašnjava razlike između stvarne i planirane Provedbe projekta; i

(v)        razlažu status ugovaranja iz Projekta na kraju razdoblja koje pokriva izvješće.

(b) Prvo financijsko izvješće o praćenju dostavit će se Banci ne kasnije nego 45 dana nakon kraja prvog kalendarskog tromjesečja nakon Efektivnog datuma i pokrivat će razdoblje od nastanka prvog izdatka s naslova Projekta do kraja dotičnog prvog kalendarskog tromjesečja, nakon čega će se svako financijsko izvješće o praćenju dostavljati banci najkasnije 45 dana po isteku svakog sljedećeg kalendarskog tromjesečja i pokrivat će dotično kalendarsko tromjesečje.

Članak V.

Pravni lijekovi Banke

Poglavlje 5.01. U skladu s odredbama Poglavlja 6.02 (p) Općih uvjeta, definiraju se sljedeći dodatni slučajevi:

(a) HBOR propusti izvršiti bilo koju od svojih obveza iz Ugovora o projektu na način da ima materijalan i štetan utjecaj na provedbu Projekta te ne može ispraviti takav propust u razumnom vremenskom roku; i

(b) Primatelj ili HBOR propuste izvršiti bilo koju svoju odgovarajuću obvezu koja proizlazi iz Ugovora o provedbi Darovnice HBOR GEF na način da ima materijalan i štetan utjecaj na provedbu Projekta te ne može ispraviti ovaj propust u razumnom vremenskom roku.

Članak VI.

Stupanje na snagu, Prestanak

Poglavlje 6.01. Sljedeći slučajevi definiraju se kao dodatni uvjeti koji utječu na stupanje na snagu valjanost Ugovora o zajmu, a u sklopu su značenja Poglavlja 12.01 Općih uvjeta:

(a) Ugovor o projektu je potpisan od svih ugovornih strana;

(b) Primatelj je dostavio dokaze zadovoljavajuće za Banku da je Ugovor o provedbi GEF Darovnice s HBOR-om potpisan pod uvjetima zadovoljavajućim za Banku; i

(c) Primatelj je dostavio dokaze zadovoljavajuće za Banku da su HBOR i FZOEU prihvatili Plan provedbe projekta koji je zadovoljavajući za Banku.

Poglavlje 6.02. Specificira se sljedeće kao dodatna činjenica, u okviru značenja iz Poglavlja 12.02 (c) Općih uvjeta, koje će biti uključeno u pravno mišljenje ili mišljenja što će biti dostavljeno Banci:

(a) da je Ugovor o projektu ispravno potpisan od svih strana i da je pravno obvezujući sukladno njegovim uvjetima; i

(b) da je Ugovor o provedbi GEF darovnice s HBOR-om isprav­no potpisan od Primatelja i da je pravno obvezujući za Primatelja i HBOR sukladno njegovim uvjetima.

Poglavlje 6.03. Datum koji pada devedeset dana (90) nakon dana ovog Ugovora ovime se određuje u smislu odredbe Poglavlja 12.04. Općih uvjeta.

Poglavlje 6.04. Ovaj Ugovor ostaje na snazi do potpunog povlačenja darovnice Zaklade GEF-a i nakon što su potpisnici ovog Ugovora ispunili sve svoje obveze koje iz njega proizlaze.

Članak VII.

Zastupnik Primatelja; Adrese

Poglavlje 7.01. Ministar financija Primatelja imenovan je zastupnikom Primatelja u smislu odredbi Poglavlja 11.03 Općih uvjeta.

Poglavlje 7.02 U smislu odredbi Poglavlja 11.01 Općih uvjeta navode se sljedeće adrese:

Za Primatelja:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

10000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Faks:

(385) 1 492-2583

Za Banku:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Telegraf:           Teleks: Faks:   

INTBAFRAD  248423 (MCI) ili         (202) 477-6391

Washington, D.C.        64145 (MCI)

U DOKAZ ISTOGA, potpisnice ovog Ugovora, preko svojih propisno ovlaštenih zastupnika potpisuju ovaj Ugovor svojim imenom u Zagrebu na prvi gore navedeni dan i godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ime i prezime

Ovlašteni zastupnik

Ivan Šuker, ministar financija Republike Hrvatske

MEĐUNARODNA BANKA ZA

OBNOVU I RAZVOJ

U svojstvu Agencije za provedbu Globalnog fonda zaštite okoliša

Ime i prezime

Ovlašteni zastupnik

Annan Seth, direktor Svjetske banke za Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku

Regija Europa i srednja Azija

DODATAK 1

POVLAČENJE SREDSTAVA DAROVNICE ZAKLADE GEF-a

1. Na donjoj tablici navedene su Kategorije stavaka koje treba financirati iz sredstava darovnice Zaklade GEF-a, raspoređenost iznosa darovnice Zaklade GEF-a na svaku Kategoriju i postotak izdataka na stavke koje će se tako financirati u svakoj Kategoriji:

           

 

Kategorija

Iznos darovnice Zaklade GEF-a koja se doznačuje (u dolarima)

% od izdataka za financiranje

(1)

Konzultantske usluge

3.000.000

100% stranih izdataka i 75% lokalnih izdataka

(2)

Obuka

200.000

100%

(3)

Troškovi poslovanja

300.000

100%

(4)

Zajmovi iz dijela B Projekta

2.000.000

 50%

 

UKUPNO

5,500,000

 

 

2. U smislu izvršenja obveza s naslova ovog Dodatka:

(a) izraz »strani izdaci« podrazumijeva izdatke u valuti bilo koje zemlje koja nije zemlja Primatelja, namijenjene nabavi roba i usluga s teritorija bilo koje zemlje koja nije zemlja Primatelja;

(b) izraz »lokalni izdaci« podrazumijeva izdatke u valuti Primatelja ili za robe i usluge s teritorija Primatelja;

(c) izraz »troškovi poslovanja« podrazumijeva naknadu koja treba biti plaćena HBOR-u na mjesečnoj osnovi sukladno godišnjem proračunu upravljanja Projektom, kako je dogovoreno s Bankom; i

(d) izraz »obuka« podrazumijeva izdatke nastale radi financiranja razumnih troškova prijevoza, smještaja, dnevnica i prevoditeljskih usluga i troškove tečajeva obuke i studijskih putovanja za djelatnike HBOR-a i FZOEU-a, izabranih vladinih tijela i financijskih institucija i poslova obnovljive energije, javnih tijela i nevladinih organizacija, na način kako su ti troškovi dogovoreni s Bankom.

3. Unatoč odredbama gornjeg stavka 1, ne dozvoljavaju se povlačenja: (a) radi plaćanja izdataka učinjenih prije datuma ovog Ugovora; i (b) plaćanja za troškove pod Kategorijom (4) sve dok Banci nije dostavljen njoj zadovoljavajući dokaz da su FZOEU i HBOR prihvatili Ugovor o provedbi projekta FZOEU-HBOR.

4. Banka može tražiti povlačenja sa Računa darovnice Zaklade GEF-a na osnovu izjava o izdacima za izdatke po ugovorima za: (a) usluge individualnih konzultanata koje koštaju manje od ekvivalenta 50.000 USD po ugovoru; i (b) usluge konzultantskih tvrtki koje koštaju manje od 200.000 USD po ugovoru; i (c) obuka i troškovi poslovanja, sve prema uvjetima koje Banka precizira u svojoj obavijesti Primatelju.

5. Primatelj će, po obavijesti Banke, promptno nadoknaditi Banci radi deponiranja na račun darovnice Zaklade GEF-a svaki iznos darovnice Zaklade GEF-a za kojega Banka u bilo kojem trenutku ustanovi da nije korišten sukladno odredbama ovog Ugovora, u iznosu koji je tako korišten, ako:

(a) je Banka ustanovila u bilo kojem trenutku da je bilo koje plaćanje učinjeno sa računa darovnice Zaklade GEF-a iskorišteno za bilo koji trošak koji nije sukladan odredbama ovog Ugovora;

(b) je Banka ustanovila u bilo kojem trenutku da su Primatelj ili FZOEU ili HBOR propustili izvršiti bilo koju od svojih odgovarajućih obveza iz Ugovora o provedbi darovnice Zaklade GEF-a ili ugovora o provedbi HBOR-a i Zaklade GEF-a;

(c) su izdaci sa računa GEF zaklade napravljeni temeljem bilo kojeg plaćanja osobama ili subjektima, ili je izvršeno uvoz robe, ukoliko su takvo plaćanje ili uvoz zabranjeni odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda temeljem Odjeljka VII Povelje o Ujedinjenim narodima;

(d) izdaci sa računa GEF zaklade izvršeni temeljem ugovora u odnosu na koje je Banka utvrdila da je bilo došlo do slučajeva korupcije ili prijevare od strane predstavnika Primatelja, FZOEU ili HBOR-a tijekom nabave ili izvršenja takvog ugovora, a da Primatelj ili FZOEU ili HBOR nisu poduzeli pravovremene i odgovarajuće mjere zadovoljavajuće za Banku radi otklanjanja štetnih posljedica takve situacije; ili

(e) je PPP izmijenjen, ukinut, stavljen izvan snage, opozvan ili se od istoga odustalo na način koji bi, prema mišljenju Banke, materijalno i nepovoljno utjecao na provedbu Projekta ili postizanje njegovih ciljeva.

6. Povrati iznosa GEF darovnice Banci, izvršeni sukladno odredbama stavka 5 ovog Dodatka, odobrit će se Računu za darovnicu zaklade GEF-a radi sljedećih povlačenja ili storniranja, sukladno odredbama ovog Ugovora.

DODATAK 2

OPIS PROJEKTA

Cilj Projekta je pomaganje u razvoju ekonomičnog i okolišno održivog tržišta za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj.

Projekt se sastoji od sljedećih dijelova koji su predmet izmjena koje Primatelj i Banka mogu dogovarati s vremena na vrijeme u cilju postizanja Projektnih ciljeva:

Dio A: TRŽIŠNI OKVIR

1. Osiguranje tehničke pomoći radi planiranja i provedbe politike i sekundarnog zakonodavstva o uključivanju obnovljive energije u električni sektor; radi razvoja usavršenih dozvoljivih postupaka za uspostavljanje ili jedinice za proizvodnju obnovljive energije; potporu tržištu energije i sustavu operatora u razvijanju postupaka, smjernica i pravila koji će olakšati integraciju obnovljive energije u sustav opskrbe električnom energijom.

2. Potpora praćenju i ocjeni aktivnosti Projekta i širenje informacija.

3. Financiranje troškova upravljanja Projektom.

Dio B: PRIPREMA I FINANCIRANJE POTPROJEKATA

1. Podrška razvoju održivog kanala za informacije o potencijalnim potprojektima koji bi se financirali iz Kreditnog programa za financiranje projekata obnovljivih izvora energije.

2. Uspostavljanje Kreditnog programa za financiranje projekata obnovljivih izvora energije radi omogućavanja podfinanciranja za kvalificirane Korisnike financiranja potprojekata.

3. Podrška izradi nacionalnog i eventualno regionalnog savjetodavnog tijela za obnovljivu energiju, između ostaloga, osiguranje informacija i know-howa privatnim poduzetnicima u sektoru obnovljive energije.

* * *

Očekuje se da će Projekt biti dovršen do 30. rujna 2009.

DODATAK 3

POSEBNI RAČUN

1. U svrhu ispunjenja odredbi ovog Dodatka:

(a) izraz »Kategorije koje udovoljavaju uvjetima« podrazumijeva Kategorije (1), (2) i (3) iz tablice u stavku 1 Dodatka 1 ovom Ugovoru;

(b) izraz »izdaci koji udovoljavaju uvjetima« podrazumijeva izdatke za objektivne troškove roba i usluga potrebnih za Projekt a koji će se financirati iz sredstava darovnice Zaklade GEF-a, što će se s vremena na vrijeme doznačivati Kategorijama koje udovoljavaju uvjetima u skladu s odredbama Dodatka 1 ovom Ugovoru; i

(c) izraz »Odobrena dodjela« podrazumijeva iznos od 550.000 USD koji će biti povučen sa računa darovnice Zaklade GEF-a i deponiran na Posebni račun sukladno odredbama stavka 3 (a) ovog Dodatka.

2. Plaćanja sa Posebnog računa izvršavaju se isključivo za izdatke koji udovoljavaju uvjetima sukladno odredbama ovog Dodatka.

3. Nakon što Banka dobije njoj zadovoljavajuće dokaze o urednom otvaranju Posebnog računa, povlačenja Odobrene dodjele i naknadna povlačenja radi dopune Posebnog računa izvršavat će se kako slijedi:

(a) Za povlačenja Odobrene dodjele, Primatelj će dostaviti Banci zahtjev za deponiranje na Poseban račun jednog ili više iznosa koji ne premašuju ukupni iznos Odobrene dodjele. Na osnovu takvog zahtjeva ili takvih zahtjeva, Banka će, za račun Primatelja, povući sa Računa darovnice Zaklade GEF-a i deponirati na Posebni račun onaj iznos ili iznose koje je Primatelj zatražio.

(b)

(i)         Za dopunu Posebnog računa, Primatelj će Banci dostavljati zahtjeve za deponiranje na Poseban račun u intervalima koje Banka odredi.

(ii)        Prije ili u vrijeme svakog takvog zahtjeva, Primatelj će Banci dostaviti dokumente i ostale potrebne dokaze sukladno odredbama stavka 4 ovog Dodatka za isplatu ili isplate s obzirom na tražene dopune. Na osnovi svakog takvog zahtjeva, Banka će za račun Primatelja, povući s Računa darovnice Zaklade GEF-a i deponirati na Posebni račun onaj iznos koji je Primatelj tražio i koji je prikazan u navedenim dokumentima i ostale dokaze plaćanja s Posebnog računa izdataka koji udovoljavaju uvjetima. Banka će povući sve takve depozite sa Računa darovnice Zaklade GEF-a s naslova pripadajućih Kategorija koje udovoljavaju uvjetima i u odgovarajućim ekvivalentnim iznosima, kako je prikazano u navedenim dokumentima i ostalim dokazima.

4. Za svako plaćanje koje izvrši Primatelj sa Posebnog računa, Primatelj će, u roku koji Banka objektivno zatraži, dostaviti Banci dokumente i ostale dokaze koji potvrđuju da je dotično plaćanje izvršeno isključivo za izdatke koje udovoljavaju uvjetima.

5. Bez obzira na odredbe stavka 3 ovog Dodatka, Banka neće trebati izvršiti daljnja deponiranja na Posebni račun:

(a) ako u bilo kojem trenutku Banka utvrdi da sva daljnja povlačenja treba izvršiti Primatelj direktno sa Računa darovnice Zaklade GEF-a u skladu s odredbama Članka V Općih uvjeta i stavka (a) Poglavlja 2.02. ovog Ugovora;

(b) ako Primatelj propusti dostaviti Banci, unutar roka navedenoga u Poglavlju 4.01 (b) (ii) ovog Ugovora bilo koji od revizorskih izvješća potrebnih za dostavu Banci prema odredbama spomenutog Poglavlja, s obzirom na reviziju zapisa i izvješća o Posebnom računu;

(c) ako u bilo kojem trenutku Banka obavijesti Primatelja o svojoj namjeri da suspendira sva ili dio prava Primatelja na povlačenje s Računa darovnice Zaklade GEF-a, sukladno odredbama Poglavlja 6.02 Općih uvjeta; ili

(d) kada ukupni nepovučeni iznos darovnice Zaklade GEF-a doznačen Kategorijama koje udovoljavaju uvjetima, minus ukupni iznos svih neisplaćenih posebnih obveza Banke prema odredbama Poglavlja 5.02 Općih uvjeta u vezi Projekta, postane identičan dvostrukom iznosu Odobrene dodjele.

Nakon toga, povlačenje s Računa darovnice Zaklade GEF-a preostalog nepovučenog iznosa darovnice Zaklade GEF-a doznačenog Kategorijama koje udovoljavaju uvjetima, vršit će se prema postupcima koje će Banka precizirati u svojoj obavijesti Primatelju. Takva daljnja povlačenja izvršit će se samo nakon što je i ako je Banka zadovoljna da će svi takvi iznosi preostali na depozitu Posebnog računa na dan dotične obavijesti biti iskorišteni za plaćanja izdataka koji udovoljavaju uvjetima.

6. (a) Ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da je bilo koje plaćanje s Posebnog računa: (i) napravljeno radi izdatka ili u iznosu koji nije prikladan prema stavku 2 ovog Dodatka; ili da (ii) isto nije potkrijepljeno dokazima dostavljenim Banci, Primatelj će promptno nakon obavijesti Banke: (A) dostaviti dotične dodatne dokaze koje Banka zatraži; ili (B) deponirati na Posebni račun (ili, prema zahtjevu Banke, refundirati Banci) iznos koji odgovara iznosu dotičnog plaćanja ili njegovom dijelu koji nije tako prikladan ili opravdan. Osim ako Banka ne pristane na suprotno, na Posebni račun neće se deponirati nikakav daljnji iznos od strane Banke sve dok Primatelj ne dostavi takve dokaze ili ga deponira ili refundira, ovisno o slučaju.

(b) Ako Banka u bilo kojem trenutku ustanovi da na Posebnom računu neće biti potreban nikakav nepodmireni iznos za pokriće daljnjih plaćanja izdataka koji udovoljavaju uvjetima, Primatelj će, promptno po primitku obavijesti od Banke, refundirati Banci dotični nepodmiren iznos.

(c) Primatelj može, po obavijesti Banke, refundirati Banci kompletna sredstva ili bilo koji dio sredstava na depozit Posebnog računa.

(d) Refundiranja Banci izvršena prema odredbama stavaka 6 (a), (b) i (c) ovog Dodatka, odobrit će se na Račun darovnice Zaklade GEF-a za naknadna povlačenja ili za opoziv u skladu s pripadajućim odredbama ovog Ugovora, uključujući Opće uvjete.

 

GEF TRUST FUND GRANT NUMBER TF054973

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY TRUST FUND GRANT AGREEMENT

AGREEMENT, dated 27 July 2005, between REPUBLIC OF CROATIA (the Recipient) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank) acting as an implementing agency of the Global Environment Facility (GEF) in respect of grant funds provided to the GEF Trust Fund by certain members of the Bank as participants of the GEF (the GEF Trust Fund Grant).

WHEREAS (A) the Bank, pursuant to Resolution No. 91-5 of March 14, 1991 of the Executive Directors of the Bank, established the GEF to assist in the protection of the global environment and promote thereby environmentally sound and sustainable economic development;

(B) following the restructuring of the GEF, such arrangements continued in place on the basis set forth in Resolution No. 94-2 of May 24, 1994, of the Executive Directors of the Bank which, inter alia, established the GEF Trust Fund and appointed the Bank as trustee of the GEF Trust Fund (Resolution 94-2);

(C) the Recipient, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the project described in Schedule 2 to this Agreement (the Project), has requested assistance from the resources of the GEF Trust Fund for funding the Project, and said request having been approved in accordance with the provisions of the Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility approved under Resolution 94-2;

(D) the Project will be carried out by Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) with the Recipient’s assistance and, as part of such assistance, the Recipient will make the proceeds of the GEF Trust Fund Grant available to HBOR, as provided in this Agreement and in the Project Agreement of even date herewith between the Bank and HBOR (Project Agreement) and such term includes all schedules and agreements supplemental to the Project Agreement; and

WHEREAS the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the GEF Trust Fund Grant to the Recipient upon the terms and conditions set forth in this Agreement;

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows:

Article IGeneral Conditions; Definitions

Section 1.01 (a) The following provisions of the «General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single Currency Loans» of the Bank, dated May 30, 1995 (as amended through May 1, 2004), with the modifications set forth in paragraph (b) of this Section (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement:

(i)         Article I;

(ii)        Sections 2.01 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (14), (15), (16), (18) and (21), 2.02 and 2.03;

(iii)       Section 3.01;

(iv)       Sections 4.01 and 4.06;

(v)        Article V;

(vi)       Sections 6.01, 6.02 (e), (f), (i), (l), (m), (n), (o) and (p), 6.03, 6.04 and 6.06;

(vii)      Section 8.01 (b);

(viii)     Sections 9.01 (a) and (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 and 9.09;

(ix)       Sections 10.01, 10.03 and 10.04;

(x)        Article XI; and

(xi)       Sections 12.01 (c), 12.03 and 12.04.

(b) The General Conditions shall be modified as follows:

(i)         the term «Bank», wherever used in the General Conditions, other than in Sections 2.01 (6), 6.02 (f) and 5.01 (a) thereof, means the Bank acting as an implementing agency of the GEF, except that in Section 6.02, the term «Bank» shall also include the Bank acting in its own capacity;

(ii)        the term «Borrower», wherever used in the General Conditions, means the Recipient;

(ii)        the term «Loan Agreement», wherever used in the General Conditions, means this Agreement;

(iii)       the term «Loan» and «loan», wherever used in the General Conditions, means the GEF Trust Fund Grant;

(iv)       the term «Loan Account», wherever used in the General Conditions, means the GEF Trust Fund Grant Account;

(vi)       a new subparagraph is added after subparagraph (o) in Section 6.02 of the General Conditions, as follows: «an extraordinary situation shall have arisen in which any further disbursement under the GEF Trust Fund Grant would exceed the resources available for disbursement from the GEF.»

(vii)      the words «corrupt or fraudulent» in paragraph (c) of Section 6.03 are replaced with the words «corrupt, fraudulent, collusive or coercive»

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Recitals to this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings:

(a) «Beneficiaries» and «Beneficiary» mean collectively the individual energy end users developing or ready to develop renewable energy projects, legally established in the Recipient’s territory and individually the individual energy end user developing or ready to develop renewable energy projects, legally established in the Recipient’s territory, meeting the Eligibility Criteria (hereinafter defined) for assistance under Part B of the Project;

(b) «Contingent Loan Facility» means the revolving fund set forth by HBOR (as defined hereinafter) to provide contingent loans to eligible Beneficiaries for the purposes of carrying out Renewable Energy Sub-projects (as defined hereinafter), under terms and conditions satisfactory to the Bank;

(c) «Contingent Loan Facility Account» means the account to be opened by HBOR (as defined hereinafter) for the purposes of the Contingent Loan Facility, under terms and conditions satisfactory to the Bank;

(d) «EPEEF» means the Environmental Protection and Energy Efficiency Fund established pursuant to the Law on Environmental Protection and Energy Efficiency Fund («Narodne Novine», No. 107/03);

(e) «EPEEF-HBOR Project Implementation Agreement» means the agreement to be entered into between the EPEEF and HBOR pursuant to paragraph 2 of Schedule 2 of the Project Agreement;

(f) «Eligibility Criteria» means the criteria adopted by HBOR and EPEEF (hereinafter defined) and included in the PIP (hereinafter defined), for selection of Beneficiaries and Renewable Energy Sub-Project (hereinafter defined) under Part B of the Project;

(g) «Financial Monitoring Report» or FMR means each report prepared in accordance with Section 4.02 of this Agreement.

(h) «HBOR» means Hrvatska banka za obnovu i razvitak (the Croatian Bank for Reconstruction and Development) established pursuant to the Law on the Croatian Bank for Reconstruction and Development («Narodne Novine», No. 33/92, 76/93, 108/95 and 8/96);

(i) «HBOR GEF Grant Implementation Agreement» means the agreement to be entered into between the Recipient and HBOR pursuant to Section 3.01 (c) of this Agreement;

(j) «PIP» means the Project Implementation Plan to be adopted by HBOR and EPEEF with respect to implementation of the Project, setting forth rules and regulations for implementation of the Project, as the same may be amended from time to time with the agreement of the Bank;

(k) «PMU» means the Project’s management unit within HBOR referred to in paragraph 1 of Schedule 2 to the Project Agreement;

(l) «Procurement Plan» means the Recipient’s procurement plan, dated May 10, 2005 covering the initial 18 month period (or longer) of Project implementation, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of Section 3.02 of this Agreement, to cover succeeding 18 month periods (or longer) of Project implementation;

(m) «Renewable Energy Sub-project» means pre-investment activities in relation to a project for production or electrical and/or thermal energy from renewable energy resources, including, but not limited, to biomass and wind, and which is eligible for financing through a Sub-financing Loan made to the Beneficiary and eligible, in accordance with the Eligibility Criteria, for financing with proceeds of the GEF Trust Fund Grant;

(n) «Renewable Energy Sub-project Contract» means a contract to be entered into between HBOR, EPEEF and a Beneficiary, the content and terms and conditions of which are set forth in the PIP (hereinafter defined), as the same may be amended from time to time, and such term includes all schedules to any Energy Renewable Sub-project Contract;

(o) «Renewable Energy Sub-financing Loan» or «Loan» means a contingent loan to be provided by HBOR out of the Contingent Loan Facility to Beneficiaries from the proceeds of the GEF Trust Fund Grant for the purposes of carrying out a Renewable Energy Sub-Project under Part B of the Project; and

(p) «Special Account» means the account referred to in Section 2.02 (b) of this Agreement.

Article IIThe GEF Trust Fund Grant

Section 2.01. The Bank agrees to make available to the Recipient, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the GEF Trust Fund Grant in an amount equal to five million five hundred thousand Dollars ($ 5,500,000).

Section 2.02. (a) The amount of the GEF Trust Fund Grant may be withdrawn from the GEF Trust Fund Grant Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for: (i) expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of consulting services training and operating costs required for the Project and to be financed out of the proceeds of the GEF Trust Fund Grant; and (ii) amounts paid (or, if the Bank shall so agree, to be paid) by HBOR on account of withdrawals made by a Beneficiary under a Loan to meet the reasonable cost of consulting services required for the Renewable Energy Sub-project in respect of which the withdrawal from the Loan Account is requested.

(b) The Recipient may, for the purposes of the Project, (other than Part B.2 of the Project) open and maintain, in Dollars a special deposit account in HBOR on terms and conditions satisfactory to the Bank including appropriate protection against set off, seizure or attachment. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 3 to this Agreement.

Section 2.03. The Closing Date shall be March 31, 2010 or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Recipient of such later date.

Article IIIExecution of the Project

Section 3.01. (a) The Recipient declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end, without any limitation or restriction upon any of its other obligations under this Agreement, shall cause HBOR to perform in accordance with the provisions of the Project Agreement all the obligations of HBOR therein set forth, shall take all action, including the provision of funds, facilities, services and other resources, and cause to be taken all action, necessary or appropriate to enable HBOR to perform such obligations, and shall not take or permit to be taken any action which would prevent or interfere with such performance.

(b) The Recipient shall: (i) make the proceeds of the GEF Trust Fund Grant available to HBOR under a HBOR GEF Grant Implementation Agreement to be entered into between the Recipient and HBOR, under terms and conditions which shall have been approved by the Bank; (ii) exercise its rights under the HBOR GEF Grant Implementation Agreement in such manner as to protect the interests of the Recipient and the Bank and to accomplish the purposes of the GEF Trust Fund Grant, and, except as the Bank shall otherwise agree, the Recipient shall not assign, amend, abrogate or waive the HBOR GEF Grant Implementation Agreement or any provision thereof.

(c) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Recipient and the Bank shall otherwise agree, the Recipient shall cause HBOR to carry out the Project in accordance with the Implementation Program set forth in Schedule 2 to the Project Agreement.

(d) The Recipient shall ensure that EPEEF enters into an agreement with HBOR, the EPEEF-HBOR Project Implementation Agreement, under terms acceptable to the Bank.

(e) Upon completion of the Project, the Recipient and the Bank shall decide on the use of the outstanding balance of funds, if any, in the Contingent Loan Facility to be refunded by HBOR to the Recipient. The Bank and the Recipient shall ensure that any such outstanding fund will be used in accordance with the objectives of GEF and for the purposes of protecting the global environment and promoting environmentally sound and sustainable economic development.

Section 3.02. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of consulting services and training required for Part A of the Project and to be financed out of the proceeds of the GEF Trust Fund Grant shall be governed by the provisions of Schedule 1 to the Project Agreement, as said provisions may be further elaborated in the Procurement Plan. Procurement of consulting services required for the Renewable Energy Sub-project under Part B of the Project and to be financed out of the proceeds of the GEF Trust Fund Grant shall be governed by the provisions of the PIP.

(b) The Recipient shall together with HBOR update the Procurement Plan in accordance with guidelines acceptable to the Bank, and furnish such update to the Bank not later than 12 months after the date of the preceding Procurement Plan, for the Bank’s approval.

Section 3.03. The Bank and the Recipient hereby agree that the obligations set forth in Sections 9.05, 9.06, and 9.07 of the General Conditions (use of services, plans and schedules, records and reports, respectively) shall be carried out by HBOR pursuant to Section 2.03 of the Project Agreement.

Article IVFinancial Covenants

Section 4.01. (a) The Recipient shall cause HBOR to maintain a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements, all in accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Bank, adequate to reflect its operations, resources and expenditures related to the Project.

(b) For all expenditures with respect to which withdrawals from the GEF Trust Fund Grant Account were made on the basis of statements of expenditure, the Recipient shall cause HBOR to:

(i)         ensure that all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures are retained until at least one year after the Bank has received the audit report for, or covering, the fiscal year in which the last withdrawal from the GEF Trust Fund Grant Account was made;

(ii)        enable the Bank’s representatives to examine such records; and

(iii)       ensure that such statements of expenditure are included in any audit that the Bank may have requested pursuant to paragraph (b) of this Section.

Section 4.02. (a) The Recipient shall cause HBOR to prepare and furnish to the Bank a financial monitoring report, in form and substance satisfactory to the Bank, which:

(i)         sets forth sources and uses of funds for the Project, both cumulatively and for the period covered by said report, showing separately funds provided under the GEF Trust Fund Grant, and explains variances between the actual and planned uses of such funds;

(ii)        sets forth the Special Account for the Project, showing the period opening balance, movements during the period and the period closing balance;

(iii)       Sets forth the Contingent Loan Fund, showing the period opening balance, movements during the period and the period closing balance;

(iv)       describes physical progress in Project implementation, both cumulatively and for the period covered by said report, and explains variances between the actual and planned Project implementation; and

(v)        sets forth the status of procurement under the Project, as at the end of the period covered by said report.

(b) The first FMR shall be furnished to the Bank not later than 45 days after the end of the first calendar quarter after the Effective Date, and shall cover the period from the incurrence of the first expenditure under the Project through the end of such first calendar quarter; thereafter, each FMR shall be furnished to the Bank not later than 45 days after each subsequent calendar quarter, and shall cover such calendar quarter.

Article VRemedies of the Bank

Section 5.01. Pursuant to Section 6.02 (p) of the General Conditions, the following additional events are specified:

(a) HBOR shall have failed to perform its obligations under the Project Agreement in a manner that has materially and adversely affected the implementation of the Project and has not remedied such failure for a reasonable period of time; and

(b) The Recipient or HBOR shall have failed to perform any of their respective obligations under the HBOR GEF Grant Implementation Agreement. in a manner that has materially and adversely affected the implementation of the Project and have not remedied this failure for a reasonable period of time.

Article VIEffectiveness, Termination

Section 6.01. The following events are specified as additional conditions to the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01 of the General Conditions:

(a) The Project Agreement has been executed by the parties thereto;

(b) The Recipient has provided evidence satisfactory to the Bank that the HBOR GEF Grant Implementation Agreement has been executed under terms satisfactory to the Bank; and

(c) The Recipient has provided evidence satisfactory to the Bank that the Project Implementation Plan has been adopted by HBOR and EPEEF under terms satisfactory to the Bank.

Section 6.02. The following are specified as additional matter, within the meaning of Section 12.02 (c) of the General Conditions, to be included in the legal opinion or opinions to be furnished to the Bank:

(a) that the Project Agreement has been duly executed by all parties and is legally binding in accordance with its terms; and

(b) that the HBOR GEF Grant Implementation Agreement has been duly executed by the Recipient and is legally binding for the Recipient and HBOR in accordance with their terms.

Section 6.03. The date of ninety days (90) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

Section 6.04. This Agreement shall continue in effect until the GEF Trust Fund Grant has been fully disbursed and the parties to this Agreement have fulfilled all their obligations hereunder.

Article VIIRepresentative of the Recipient; Addresses

Section 7.01. The Minister of Finance of the Recipient is designated as representative of the Recipient for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 7.02 The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Recipient:

Ministry of Finance

Katanciceva 5

10000 Zagreb

REPUBLIC OF CROATIA

Facsimile:

(385) 1 492-2598

For the Bank:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex:   Facsimile:

INTBAFRAD  248423 (MCI) (202) 477-6391

Washington, D.C.        64145 (MCI)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By: Authorized Representative

Ivan Šuker, Minister of Finance

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

as an Implementing Agency of the Global Environment Facility

By: Authorized Representative

Annan Seth, Director South Central Europe Country Unit

Europe and Central Asia Region

SCHEDULE 1

WITHDRAWAL OF THE PROCEEDS OF THE GEF TRUST FUND GRANT

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the GEF Trust Fund Grant, the allocation of the amounts of the GEF Trust Fund Grant to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

           

 

Category

Amount of the GEF Trust Fund Grant Allocated (Expressed in Dollars)

% of Expenditures to be Financed

(1)

Consultants’ services

3,000,000

100% of foreign expenditures and 75% of local expenditures

(2)

Training

200,000

100%

(3)

Operating Costs

300,000

100%

(4)

Loans under Part B of the Project

2,000,000

50%

 

TOTAL

5,500,000

 

 

2. For the purposes of this Schedule:

(a) the term «foreign expenditures» means expenditures in the currency of any country other than that of the Recipient for services supplied from the territory of any country other than that of the Recipient;

(b) the term «local expenditures» means expenditures in the currency of the Recipient or for services supplied from the territory of the Recipient;

(c) the term «operating costs» means the fee to be paid to HBOR on a quarterly basis pursuant to the annual Project management budget as agreed upon by the Bank and HBOR; and

(d) the term «training» means expenditures incurred to finance the reasonable cost of transportation, accommodation, per diem and interpretation services and cost of training courses and study tours for HBOR and EPEEF staff, selected governmental and financial institutions and renewable energy businesses, public entities and non-governmental organizations, as such costs are agreed upon with the Bank.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be made in respect of: (a) payments made for expenditures prior to the date of this Agreement; and (b) payments made for expenditures under Category (4) until the Bank has received satisfactory evidence that EPEEF and HBOR have adopted the EPEEF-HBOR Project Implementation Agreement.

4. The Bank may require withdrawals from the GEF Trust Fund Grant Account to be made on the basis of statements of expenditure for expenditures under contracts for: (a) services of individual consultants costing less than $50,000 equivalent per contract; and (b) services of consulting firms costing less than $200,000 equivalent per contract; and (c) training and operating costs, all under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Recipient.

5. The Recipient shall promptly refund, and/or cause HBOR to refund, when applicable, to the Bank, the GEF Trust Fund Grant proceeds disbursed by the Bank, and, in case HBOR shall have failed to perform its obligations under the Project Agreement, the income generated by the Contingent Loan Facility, in whole or in part, at the Bank’s option, if:

(a) the Bank shall have determined at any time that any payment made from the GEF Trust fund Grant account was used for any expenditure not consistent with the provisions of this Agreement;

(b) the Bank shall have determined, at any time that the Recipient or EPEEF or HBOR shall have failed to perform any of their respective obligations under the GEF Grant Implementation Agreement or the HBOR GEF Grant Implementation Agreement respectively;

(c) expenditures from the GEF Trust Fund Grant Account were made on account of any payment to persons or entities, or any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

(d) expenditures from the GEF Trust fund Grant Account were made under a contract in respect of which the Bank determines that corrupt or fraudulent practices were engaged in by representatives of the Recipient or EPEEF or HBOR during the procurement or execution of such contract, without the Recipient or EPEEF or HBOR having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to remedy the situation; or

(e) PIP has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived in a manner which in the opinion of the Bank, would materially and adversely affect the implementation of the Project or the attainment of its objectives.

6. Refunds to the Bank of the GEF Trust Fund Grant proceeds, made pursuant to paragraph 5 of this Schedule shall be credited to the GEF Trust Fund Grant Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the provisions of this Agreement.

SCHEDULE 2

DESCRIPTION OF THE PROJECT

The objectives of the Project are to assist in developing an economically and environmentally sustainable market for renewable energy resources in Croatia.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Recipient and the Bank may agree upon from time to time to achieve such objectives.

Part A: MARKET FRAMEWORK

1. Provision of technical assistance for designing and implementing policy and secondary legislation on the inclusion of renewable energy in the electricity sector; for development of streamlined permitting procedures for establishment or renewable energy production units; and support to the power market and system operators in developing procedures, guidelines and rules to facilitate the integration of renewable energy into the electricity supply system.

2. Support for monitoring and evaluation of Project activities and information dissemination.

3. Financing of Project management costs.

Part B: SUB-PROJECT PREPARATION AND FINANCING

1. Support for development of a sustainable pipeline of potential Sub-projects to be financed through the Contingent Loan Facility.

2. Establishment of the Contingent Loan Facility for provision of Sub-financing to eligible Beneficiaries for financing of Sub-projects.

3. Support for the creation of a national and possibly regional renewable energy advisory facility(ies), inter alia, providing information and know-how to private developers in the renewable energy sector

* * *

The Project is expected to be completed by September 30, 2009

SCHEDULE 3

SPECIAL ACCOUNT

1. For the purposes of this Schedule:

(a) the term «eligible Categories» means Categories (1), (2) and (3) set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement.

(b) the term «eligible expenditures» means expenditures in respect of the reasonable cost of services, training and operating costs required for the Project and to be financed out of the proceeds of the GEF Trust Fund Grant allocated from time to time to the eligible Categories in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement; and

(c) the term «Authorized Allocation» means the amount of$550,000 to be withdrawn from the GEF Trust Fund Grant Account and deposited into the Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule.

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Recipient shall furnish to the Bank a request or requests for deposit into the Special Account of an amount or amounts which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the basis of such request or requests, the Bank shall, on behalf of the Recipient, withdraw from the GEF Trust Fund Grant Account and deposit into the Special Account such amount or amounts as the Recipient shall have requested.

(b)

(i)         For replenishment of the Special Account, the Recipient shall furnish to the Bank requests for deposits into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify.

(ii)        Prior to or at the time of each such request, the Recipient shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to paragraph 4 of this Schedule for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Recipient, withdraw from the GEF Trust Fund Grant Account and deposit into the Special Account such amount as the Recipient shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for eligible expenditures. All such deposits shall be withdrawn by the Bank from the GEF Trust Fund Grant Account under the respective eligible Categories, and in the respective equivalent amounts, as shall have been justified by said documents and other evidence.

4. For each payment made by the Recipient out of the Special Account, the Recipient shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for eligible expenditures.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further withdrawals should be made by the Recipient directly from the GEF Trust Fund Grant Account in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and paragraph (a) of Section 2.02 of this Agreement;

(b) if the Recipient shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in Section 4.01 (b) (ii) of this Agreement, any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect of the audit of the records and accounts for the Special Account;

(c) if, at any time, the Bank shall have notified the Recipient of its intention to suspend in whole or in part the right of the Recipient to make withdrawals from the GEF Trust Fund Grant Account pursuant to the provisions of Section 6.02 of the General Conditions; or

(d) once the total unwithdrawn amount of the GEF Grant allocated to the eligible Categories, minus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions, shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation.

Thereafter, withdrawal from the GEF Trust Fund Grant Account of the remaining unwithdrawn amount of the GEF Grant allocated to the eligible Categories shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Recipient. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for eligible expenditures.

6. (a) If the Bank shall have determined at any time that any payment out of the Special Account: (i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule; or (ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Recipient shall, promptly upon notice from the Bank: (A) provide such additional evidence as the Bank may request; or (B) deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Recipient has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, the Recipient shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

(c) The Recipient may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the Special Account.

(d) Refunds to the Bank made pursuant to paragraphs 6 (a), (b) and (c) of this Schedule shall be credited to the GEF Trust Fund Grant Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the relevant provisions of this Agreement, including the General Conditions.

 

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležno je Ministarstvo, gospodarstva, rada i poduzetništva, a za provedbu darovnice nadležna je Hrvatska banka za obnovu i razvoj.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1. ove Uredbe stupio je na snagu 27. srpnja 2005. godine.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/02-01/13

Urbroj: 5030122-06-1

Zagreb, 5. travnja 2006.

Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji,

branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.