Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova

NN 6/2006 (30.6.2006.), Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova

HRVATSKI SABOR

85

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE ZA REGULACIJU KITOLOVA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. lipnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/20

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 7. lipnja 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE ZA REGULACIJU KITOLOVA

Članak 1.

Potvrđuje se Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova, koja je potpisana 2. prosinca 1946. u Washingtonu DC, Sjedinjene Američke Države, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Konvencije iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova

Washington, 2. prosinca 1946.

Vlade čiji su ovlašteni predstavnici potpisali ovu Konvenciju,

Prepoznajući interes nacija svijeta da za buduće generacije očuvaju velike prirodne resurse koje predstavljaju stokovi kitova,

Uzimajući u obzir da povijest kitolova svjedoči o prekomjernom izlovljavanju jednog područja za drugim, jedne vrste kitova za drugom i to u takvoj mjeri da je prijeko potrebno sve vrste kitova zaštititi od prekomjernoga izlovljavanja,

Prepoznajući da se stokovi kitova mogu prirodno povećati ako se kitolov regulira na odgovarajući način i da će povećanje veličine stokova omogućiti i povećanje broja kitova koji mogu biti ulovljeni bez ugrožavanja tog prirodnog resursa,

Prepoznajući da je u zajedničkom interesu što brže postizanje optimalne veličine stokova kitova bez izazivanja većih problema u gospodarstvu i prehrani,

Prepoznajući da u postizanju tih ciljeva kitolov treba ograničiti na one vrste koje najbolje mogu podnijeti iskorištavanje kako bi se osiguralo vrijeme potrebno za povećanje brojnosti pojedinih vrsta kitova čiji je broj sada smanjen,

Želeći uspostaviti sustav međunarodne regulacije kitolova kako bi se osiguralo primjereno i učinkovito očuvanje stokova kitova utemeljeno na načelima sadržanim u odredbama Međunarodnoga sporazuma o regulaciji kitolova koji je potpisan u Londonu 8. lipnja 1937. i Protokolima toga Sporazuma potpisanima u Londonu 24. lipnja 1938. i 26. studenoga 1945, i

Odlučivši zaključiti konvenciju kojom će se pružiti primjerena zaštita stokova kitova i tako omogućiti uredan razvoj kitolovne industrije,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I.

1. Ova Konvencija obuhvaća Dodatak koji joj je priložen i čini njezin sastavni dio. Svako pozivanje na »Konvenciju« podrazumijeva i uključuje navedeni Dodatak u sadašnjem obliku ili izmijenjen i dopunjen u skladu s odredbama članka 5.

2. Ova se Konvencija odnosi na brodove-tvornice, pogone na kopnu i kitolovce koji su pod nadležnošću vlada ugovornica i na sve vode u kojima kitolov provode takvi brodovi tvornice, pogoni na kopnu i kitolovci.

Članak II.

Kako se upotrebljava u ovoj Konvenciji:

1. »Brod-tvornica« označava brod u kojem ili na kojemu se kitovi obrađuju u cijelosti ili djelomično,

2. »Pogon na kopnu« označava tvornicu na kopnu u kojoj se kitovi obrađuju u cijelosti ili djelomično,

3. »Kitolovac« označava brod koji se koristi za gonjenje, lovljenje, tegljenje, držanje ili traženje kitova,

4. »Vlada ugovornica« označava svaku vladu koja je položila ispravu o ratifikaciju ili izdala priopćenje o pristajanju na ovu Konvenciju.

Članak III.

1. Vlade ugovornice su suglasne osnovati Međunarodnu komisiju za kitolov, u daljnjem tekstu: »Komisija«, koja će se sastojati od po jednoga člana iz svake vlade ugovornice. Svaki će član imati po jedan glas i moći će ga pratiti jedan ili više stručnjaka i savjetnika.

2. Komisija će među svojim članovima odabrati predsjednika i potpredsjednika i odrediti vlastita Pravila postupka. Odluke Komisije donosit će se natpolovičnom većinom članova koji sudjeluju u glasovanju, osim u slučaju akcija u skladu s člankom 5., kada će biti potrebna tročetvrtinska većina. Pravilima postupka može se odrediti donošenje odluka na drugi način, a ne samo na sastancima Komisije.

3. Komisija može imenovati vlastitoga Tajnika i osoblje.

4. Komisija od svojih članova i stručnjaka ili savjetnika može sastaviti odbore koje smatra potrebnim za obavljanje određenih funkcija koje odobri.

5. Troškove svakoga člana Komisije i njihovih stručnjaka i savjetnika utvrđivat će njegova vlada.

6. Prepoznajući da će se specijalizirane agencije pri Ujedinjenim narodima brinuti za očuvanje i razvoj kitolova i proizvoda koji iz njega proizlaze, a u želji da se izbjegne podvostručavanje funkcija, u roku od dvije godine nakon stupanja ove Konvencije na snagu vlade potpisnice će nakon međusobnog savjetovanja odlučiti hoće li se Komisija staviti u okvir neke specijalizirane agencije pri Ujedinjenim narodima.

7. U međuvremenu će vlada Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske organizirati, u dogovoru s ostalim vladama ugovornicama, sazivanje prvoga sastanka Komisije, i započeti sa savjetovanjem koje se spominje u stavku 6.

8. Kasnije će sastanke Komisija sazivati prema odlukama Komisije.

Članak IV.

1. Komisija može, ili u suradnji sa, ili preko nezavisnih agencija vlada ugovornica ili drugih javnih ili privatnih agencija, ustanova ili organizacija, ili samostalno:

(a) poticati, preporučivati ili, po potrebi, organizirati studije i istraživanja koja se odnose na kitove i kitolov,

(b) skupljati i analizirati statističke podatke o trenutačnom stanju i trendovima stokova kitova, te o djelovanju kitolova na njih,

(c) proučavati, ocjenjivati i širiti informacije o metodama održavanja i povećavanja populacije stokova kitova.

2. Komisija će organizirati objavljivanje izvještaja o svojim aktivnostima, a može objavljivati samostalno ili u suradnji s Međunarodnim uredom za statistiku kitolova u Sandefjordu u Norveškoj i drugim organizacijama i agencijama takve izvještaje kakve drži primjerenim, kao i statističke, znanstvene i ostale pripadajuće podatke vezane uz kitove i kitolov.

Članak V.

1. Komisija može od vremena do vremena izmjenjivati i dopunjavati odredbe Dodatka usvajajući odredbe koje se odnose na očuvanje i iskorištavanje kitova kao prirodnih dobara, utvrđujući (a) zaštićene i nezaštićene vrste; (b) sezone lova i lovostaja; (c) vode u kojima je lov dopušten ili nije dopušten; uključujući i određivanje zaštićenih područja (d) ograničenja s obzirom na veličinu primjeraka za svaku vrstu; (e) vrijeme, metode i intenzitet kitolova (uključujući najveći dopušteni broj kitova koji se smiju uloviti u jednoj sezoni); (f) vrste i specifikacije opreme, aparata i naprava koje se smiju koristiti; (g) metode mjerenja i (h) prihod od ulova i druge statističke i biološke podatke.

2. Te izmjene i dopune Dodatka (a) će biti takve da omogućavaju ispunjavanje ciljeva i svrhe ove Konvencije i da osiguraju očuvanje, razvoj i optimalno iskorištavanje kitova kao prirodnoga dobra; (b) će se temeljiti na znanstvenim nalazima; (c) neće uključivati ograničenja s obzirom na broj brodova tvornica ili pogona na kopnu ili s obzirom na državu kojoj pripadaju, niti predviđati određene kvote za bilo koju tvornicu ili brod ili pogon na kopnu ili za bilo koju grupu brodova tvornica ili pogona na kopnu; (d) će uzimati u obzir interese potrošača proizvoda od kitova i kitolovne industrije.

3. Svaka takva izmjena i dopuna stupa na snagu za vlade ugovornice devedeset dana od dana kad Komisija pošalje obavijesti o tim izmjenama i dopunama svakoj vladi ugovornici, osim (a) ako bilo koja vlada Komisiji uloži prigovor na neku od izmjena ili dopuna prije isteka toga razdoblja od devedeset dana, u kojem slučaju ta izmjena i dopuna sljedećih devedeset dana neće stupiti na snagu niti za jednu vladu; b) nakon toga, bilo koja druga vlada ugovornica može uložiti prigovor na izmjenu ili dopunu u bilo koje vrijeme prije isteka toga dodatnog razdoblja od devedeset dana, ili prije isteka razdoblja od trideset dana od datuma primitka zadnjeg prigovora tijekom toga dodatnoga devedesetodnevnog razdoblja, ovisno o tome koji od tih datuma bude kasniji; i (c) nakon toga, izmjena i dopuna stupa na snagu za sve vlade ugovornice koje nisu uložile prigovor, ali ne i za vladu koja je uložila prigovor, sve do datuma kad se prigovor povuče. Komisija će svaku vladu ugovornicu obavijestiti o primitku svakoga prigovora, odnosno o njegovom povlačenju, a svaka vlada ugovornica mora potvrditi primitak svih obavijesti o izmjenama i dopunama, prigovorima i povlačenjima prigovora.

4. Nikakve izmjene i dopune neće stupiti na snagu prije1. srpnja 1949.

Članak VI.

Komisija može povremeno bilo kojoj ili svim vladama ugovornicama davati preporuke o bilo čemu što se odnosi na kitove ili kitolov i na ciljeve i svrhu ove Konvencije.

Članak VII.

Vlada ugovornica će osigurati pravodobnu dostavu obavijesti i statističkih i drugih podataka koji se zahtijevaju ovom Konvencijom na način i u obliku koji odredi Komisija, Međunarodnom uredu za statistiku kitolova u Sandefjordu u Norveškoj, ili nekom drugom tijelu koje Komisija može odrediti, na način i u obliku koji odredi Komisija.

Članak VIII.

1. Bez obzira na bilo što sadržano u ovoj Konvenciji, bilo koja vlada ugovornica može bilo kojemu svojem državljaninu izdati posebnu dozvolu kojom ga ovlašćuje da ubije, lovi i obrađuje kitove u svrhu znanstvenih istraživanja u skladu s ograničenjima broja i ostalim uvjetima koje ta vlada ugovornica smatra primjerenima, i to se ubijanje, lov i obrada kitova u skladu s odredbama ovoga članka izuzimaju iz primjene ove Konvencije. O svakom takvom ovlaštenju koje vlada ugovornica izda, odmah će obavijestiti Komisiju. Svaka vlada ugovornica može u bilo koje vrijeme povući bilo koju takvu posebnu dozvolu koju je izdala.

2. Svi kitovi koji se ulove u skladu s tim posebnim dozvolama će se u najvećoj mogućoj mjeri preraditi, a s proizvodima će se postupati u skladu s uputama koje izda vlada koja je izdala i dozvolu.

3. Svaka će vlada ugovornica tijelu koje odredi Komisija, u mjeri u kojoj bude mogla i u razmacima od najviše godinu dana, dostavljati znanstvene podatke o kitovima i kitolovu kojima ta vlada bude raspolagala, uključujući i rezultate istraživanja izvedenih u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i s člankom 4.

4. Prepoznajući da su neprekidno prikupljanje i analiza bioloških podataka koji su vezani uz operacije brodova tvornica i pogona na kopnu neophodni za razumno i konstruktivno upravljanje kitolovom, vlade ugovornice će poduzeti sve moguće mjere da takve podatke prikupe.

Članak IX.

1. Svaka vlada ugovornica će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurala primjenu odredaba ove Konvencije i kažnjavanje kršenja spomenutih odredaba u operacijama koje obavljaju osobe ili plovila pod njezinom jurisdikcijom.

2. Lovcima i posadama s kitolovaca neće se isplaćivati nikakva premija ili bilo kakva druga naknada koja bi se izračunala na temelju ulova kitova čije se hvatanje ovom Konvencijom zabranjuje.

3. Postupak zbog kršenja ili nepoštivanja ove Konvencije vodit će država koja ima jurisdikciju nad kršenjem.

4. Svaka će vlada ugovornica Komisiji dostaviti sve pojedinosti o svakom kršenju odredaba ove Konvencije od strane osoba ili plovila pod jurisdikcijom te vlade, koje prijave njezini inspektori. Te će informacije uključivati izjavu o mjerama koje su poduzete u cilju rješavanja slučaja kršenja i o nametnutim kaznama.

Članak X.

1. Ova Konvencija podliježe ratifikaciji, a isprave o ratifikaciji se polažu kod Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

2. Svaka vlada koja nije potpisala ovu Konvenciju može joj pristupiti nakon što ona stupi na snagu, pisanom notifikacijom upućenoj Vladi Sjedinjenih Američkih Država.

3. Vlada Sjedinjenih Američkih Država će izvijestiti sve ostale vlade potpisnice i sve vlade koje pristupaju o svim položenim ratifikacijama i primljenim obavijestima o pristupanju, o svim položenim ispravama o ratifikaciji i primljenim ratifikacijama o pristupu.

4. Kad najmanje šest vlada potpisnica položi isprave o ratifikaciji, uključujući vlade Nizozemske, Norveške, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i Sjedinjene Američke Države, ova će Konvencija stupiti na snagu za svaku od tih vlada, kao i za svaku vladu koja je naknadno ratificira ili joj pristupi, na dan polaganja njezine isprave o ratifikaciji ili na dan primitka njezine notifikacije o pristupu.

5. Odredbe Dodatka neće se primjenjivati prije 1. srpnja 1948. Izmjene i dopune Dodatka koje su usvoje u skladu s člankom 5. neće se primjenjivati prije 1. srpnja 1949.

Članak XI.

Svaka se vlada ugovornica može povući iz ove Konvencije 30. lipnja bilo koje godine, slanjem obavijesti o tome na dan ili prije 1. siječnja iste godine vladi depozitaru, koja će tu obavijest odmah po primitku proslijediti ostalim vladama ugovornicama. Svaka druga vlada ugovornica može na isti način, u roku od jednoga mjeseca po primitku preslike takve obavijesti od vlade depozitara, dostaviti obavijest o povlačenju, tako da će za vladu koja je takvu obavijest poslala Konvencija prestati vrijediti 30. lipnja iste godine.

Na Konvenciji je naznačen datum kada je otvorena za potpisivanje i ona ostaje otvorenom za potpisivanje tijekom razdoblja od 14 dana nakon toga datuma.

U potvrdu toga, dolje potpisani, propisno ovlašteni, potpisali su ovu Konvenciju.

Sastavljena u Washingtonu, 2. prosinca 1946., na engleskom jeziku, izvornik koje se pohranjuje u arhivu Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Sjedinjenih Američkih Država će ovjerene preslike ove Konvencije dostaviti svim drugim potpisnicama i vladama koje su pristupile.

Protokol

uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova, potpisanu u Washingtonu2. prosinca 1946.

Vlade ugovornice Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova, potpisane u Washingtonu 2. prosinca 1946., koja se u daljnjem tekstu spominje kao Konvencija o kitolovu iz 1946., želeći proširiti primjenu te Konvencije na helikoptere i ostale letjelice i uključiti odredbe o metodama kontrole među one odredbe iz Dodatka koje Komisija može izmjenjivati i dopunjavati, dogovorile su sljedeće:

Članak I.

Točka 3. članka 2. Konvencije o kitolovu iz 1946. mijenja se i dopunjuje, tako da glasi:

»3. »kitolovac« označava helikopter ili neku drugu letjelicu, ili brod koji se upotrebljava za gonjenje, lovljenje, ubijanje, vuču, pridržavanje ili traženje kitova.«

Članak II.

Stavak 1. članka 5. Konvencije o kitolovu iz 1946. mijenja se i dopunjuje brisanjem riječi »i« ispred stavka (h), umetanjem točke zareza umjesto točke na kraju stavka i dodavanjem sljedećega teksta: »i (i) metode inspekcije«.

Članak III.

1. Ovaj je Protokol otvoren za potpisivanje i ratifikaciju ili za pristupanje svim vladama ugovornicama Konvencije o kitolovu iz 1946.

2. Ovaj Protokol stupa na snagu za sve vlade ugovornice Konvencije o kitolovu iz 1946. na dan polaganja isprave o ratifikaciji kod Vlade Sjedinjenih Američkih Država ili na dan primitka pisane notifikacije o pristupu.

3. Vlada Sjedinjenih Američkih Država će obavijestiti sve vlade potpisnice ili vlade koje su pristupile Konvenciji o kitolovu iz 1946. o svim položenim ispravama o ratifikaciji i primljenim notifikacijama o pristupu.

4. Ovaj Protokol ima naznačen datum otvaranja za potpisivanje, nakon kojega ostaje otvoren za potpisivanje tijekom razdoblja od 14 dana, a nakon toga razdoblja će biti otvoren za pristupanje.

U potvrdu toga, dolje potpisani, propisno ovlašteni, pot­pisali su ovaj Protokol.

SASTAVLJENO u Washingtonu, devetnaestoga dana prosinca, 1956., na engleskom jeziku, izvornik kojeg se polaže u arhivu Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Sjedinjenih Američkih Država će ovjerene preslike ovoga Protokola dostaviti svim drugim vladama potpisnicama koje su pristupile Konvenciji o kitolovu iz 1946.

 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING

Washington, 2 December 1946

The Governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto,

Recognizing the interest of the nations of the world in safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks;

Considering that the history of whaling has seen over-fishing of one area after another and of one species of whale after another to such a degree that it is essential to protect all species of whales from further over-fishing;

Recognizing that the whale stocks are susceptible of natural increases if whaling is properly regulated, and that increases in the size of whale stocks will permit increases in the number of whales which may be captured without endangering these natural resources;

Recognizing that it is in the common interest to achieve the optimum level of whale stocks as rapidly as possible without causing widespread economic and nutritional distress;

Recognizing that in the course of achieving these objectives, whaling operations should be confined to those species best able to sustain exploitation in order to give an interval for recovery to certain species of whales now depleted in numbers;

Desiring to establish a system of international regulation for the whale fisheries to ensure proper and effective conservation and development of whale stocks on the basis of the principles embodied in the provisions of the International Agreement for the Regulation of Whaling, signed in London on 8th June, 1937, and the protocols to that Agreement signed in London on 24th June, 1938, and 26th November, 1945; and

Having decided to conclude a convention to provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry;

Have agreed as follows:

Article I

1. This Convention includes the Schedule attached thereto which forms an integral part thereof. All references to »Convention« shall be understood as including the said Schedule either in its present terms or as amended in accordance with the provisions of Article V.

2. This Convention applies to factory ships, land stations, and whale catchers under the jurisdiction of the Contracting Governments and to all waters in which whaling is prosecuted by such factory ships, land stations, and whale catchers.

Article II

As used in this Convention:

1. «Factory ship» means a ship in which or on which whales are treated either wholly or in part;

2. «Land station» means a factory on the land at which whales are treated either wholly or in part;

3. «Whale catcher» means a ship used for the purpose of hunting, taking, towing, holding on to, or scouting for whales;

4. «Contracting Government» means any Government which has deposited an instrument of ratification or has given notice of adherence to this Convention.

Article III

1. The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the Commission, to be composed of one member from each Contracting Government. Each member shall have one vote and may be accompanied by one or more experts and advisers.

2. The Commission shall elect from its own members a Chairman and Vice-Chairman and shall determine its own Rules of Procedure. Decisions of the Commission shall be taken by a simple majority of those members voting except that a three-fourths majority of those members voting shall be required for action in pursuance of Article V. The Rules of Procedure may provide for decisions otherwise than at meetings of the Commission.

3. The Commission may appoint its own Secretary and staff.

4. The Commission may set up, from among its own members and experts or advisers, such committees as it considers desirable to perform such functions as it may authorize.

5. The expenses of each member of the Commission and of his experts and advisers shall be determined by his own Government.

6. Recognizing that specialized agencies related to the United Nations will be concerned with the conservation and development of whale fisheries and the products arising there from and desiring to avoid duplication of functions, the Contracting Governments will consult among themselves within two years after the coming into force of this Convention to decide whether the Commission shall be brought within the framework of a specialized agency related to the United Nations.

7. In the meantime the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall arrange, in consultation with the other Contracting Governments, to convene the first meeting of the Commission, and shall initiate the consultation referred to in paragraph 6 above.

8. Subsequent meetings of the Commission shall be convened as the Commission may determine.

Article IV

1. The Commission may either in collaboration with or through independent agencies of the Contracting Governments or other public or private agencies, establishments, or organizations, or independently

(a) encourage, recommend, or if necessary, organize studies and investigations relating to whales and whaling;

(b) collect and analyze statistical information concerning the current condition and trend of the whale stocks and the effects of whaling activities thereon;

(c) study, appraise, and disseminate information concerning methods of maintaining and increasing the populations of whale stocks.

2. The Commission shall arrange for the publication of reports of its activities, and it may publish independently or in collaboration with the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway and other organizations and agencies such reports as it deems appropriate, as well as statistical, scientific, and other pertinent information relating to whales and whaling.

Article V

1. The Commission may amend from time to time the provisions of the Schedule by adopting regulations with respect to the conservation and utilization of whale resources, fixing (a) protected and unprotected species (b) open and closed seasons; (c) open and closed waters, including the designation of sanctuary areas; (d) size limits for each species; (e) time, methods, and intensity of whaling (including the maximum catch of whales to be taken in any one season); (f) types and specifications of gear and apparatus and appliances which may be used; (g) methods of measurement; and (h) catch returns and other statistical and biological records.

2. These amendments of the Schedule (a) shall be such as are necessary to carry out the objectives and purposes of this Convention and to provide for the conservation, development, and optimum utilization of the whale resources; (b) shall be based on scientific findings; (c) shall not involve restrictions on the number or nationality of factory ships or land stations, nor allocate specific quotas to any factory or ship or land station or to any group of factory ships or land stations; and (d) shall take into consideration the interests of the consumers of whale products and the whaling industry.

3. Each of such amendments shall become effective with respect to the Contracting Governments ninety days following notification of the amendment by the Commission to each of the Contracting Governments, except that (a) if any Government presents to the Commission objection to any amendment prior to the expiration of this ninety-day period, the amendment shall not become effective with respect to any of the Governments for an additional ninety days; (b)thereupon, any other Contracting Government may present objection to the amendment at any time prior to the expiration of the additional ninety-day period, or before the expiration of thirty days from the date of receipt of the last objection received during such additional ninety-day period, whichever date shall be the later; and (c) thereafter, the amendment shall become effective with respect to all Contracting Governments which have not presented objection but shall not become effective with respect to any Government which has so objected until such date as the objection is with drawn. The Commission shall notify each Contracting Government immediately upon receipt of each objection and withdrawal and each Contracting Government shall acknowledge receipt of all notifications of amendments, objections, and withdrawals.

4. No amendments shall become effective before 1st July, 1949.

Article VI

The Commission may from time to time make recommendations to any or all Contracting Governments on any matters which relate to whales or whaling and to the objectives and purposes of this Convention.

Article VII

The Contracting Government shall ensure prompt transmission to the International Bureau for Whaling Statistics at Sandefjord in Norway, or to such other body as the Commission may designate, of notifications and statistical and other information required by this Convention in such form and manner as may be prescribed by the Commission.

Article VIII

1. Notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted.

2. Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted.

3. Each Contracting Government shall transmit to such body as may be designated by the Commission, in so far as practicable, and at intervals of not more than one year, scientific information available to that Government with respect to whales and whaling, including the results of research conducted pursuant to paragraph 1 of this Article and to Article IV.

4. Recognizing that continuous collection and analysis of biological data in connection with the operations of factory ships and land stations are indispensable to sound and constructive management of the whale fisheries, the Contracting Governments will take all practicable measures to obtain such data.

Article IX

1. Each Contracting Government shall take appropriate measures to ensure the application of the provisions of this Convention and the punishment of infractions against the said provisions in operations carried out by persons or by vessels under its jurisdiction.

2. No bonus or other remuneration calculated with relation to the results of their work shall be paid to the gunners and crews of whale catchers in respect of any whales the taking of which is forbidden by this Convention.

3. Prosecution for infractions against or contraventions of this Convention shall be instituted by the Government having jurisdiction over the offence.

4. Each Contracting Government shall transmit to the Commission full details of each infraction of the provisions of this Convention by persons or vessels under the jurisdiction of that Government as reported by its inspectors. This information shall include a statement of measures taken for dealing with the infraction and of penalties imposed.

Article X

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America.

2. Any Government which has not signed this Convention may adhere thereto after it enters into force by a notification in writing to the Government of the United States of America.

3. The Government of the United States of America shall inform all other signatory Governments and all adhering Governments of all ratifications deposited and adherences received.

4. This Convention shall, when instruments of ratification have been deposited by at least six signatory Governments, which shall include the Governments of the Netherlands, Norway, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, enter into force with respect to those Governments and shall enter into force with respect to each Government which subsequently ratifies or adheres on the date of the deposit of its instrument of ratification or the receipt of its notification of adherence.

5. The provisions of the Schedule shall not apply prior to 1st July, 1948. Amendments to the Schedule adopted pursuant to Article V shall not apply prior to 1st July, 1949.

Article XI

Any Contracting Government may withdraw from this Convention on 30th June, of any year by giving notice on or before 1st January, of the same year to the depository Government, which upon receipt of such a notice shall at once communicate it to the other Contracting Governments. Any other Contracting Government may, in like manner, within one month of the receipt of a copy of such a notice from the depository Government give notice of withdrawal, so that the Convention shall cease to be in force on 30th June, of the same year with respect to the Government giving such notice of withdrawal.

The Convention shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized, have signed this Convention.

Done in Washington this second day of December, 1946, in the English language, the original of which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the other signatory and adhering Governments.

Protocol

to the International Convention for the Regulation of Whaling, Signed at Washington Under Date of December 2, 1946

The Contracting Governments to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Washington under date of 2nd December, 1946 which Convention is hereinafter referred to as the 1946 Whaling Convention, desiring to extend the application of that Convention to helicopters and other aircraft and to include provisions on methods of inspection among those Schedule provisions which may be amended by the Commission, agree as follows:

Article I

Subparagraph 3 of the Article II of the 1946 Whaling Convention shall be amended to read as follows:

«3. ‘whale catcher’ means a helicopter, or other aircraft, or a ship, used for the purpose of hunting, taking, killing, towing, holding on to, or scouting for whales.»

Article II

Paragraph 1 of Article V of the 1946 Whaling Convention shall be amended by deleting the word «and» preceding clause (h), substituting a semicolon for the period at the end of the paragraph, and adding the following language: «and (i)methods of inspection».

Article III

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or for adherence on behalf of any Contracting Government to the 1946 Whaling Convention.

2. This Protocol shall enter into force on the date upon which instruments of ratification have been deposited with, or written notifications of adherence have been received by, the Government of the United States of America on behalf of all the Contracting Governments to the 1946 Whaling Convention.

3. The Government of the United States of America shall inform all Governments signatory or adhering to the 1946 Whaling Convention of all ratifications deposited and adherences received.

4. This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter, following which period it shall be open for adherence.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized, have signed this Protocol.

DONE in Washington this nineteenth day of November, 1956, in the English Language, the original of which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all Governments signatory or adhering to the 1946 Whaling Convention.

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Konvencija iz članka 1. ovoga Zakona za Republiku Hrvatsku nije na snazi te će se podaci o njezinom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-03/06-01/01

Zagreb, 2. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.