Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara

NN 9/2006 (18.10.2006.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

114

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O ZAŠTITI I OČUVANJU ODREĐENIH KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara, potpisan u Washingtonu, 9. veljače 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O ZAŠTITI I OČUVANJU ODREĐENIH KULTURNIH DOBARA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu stranke),

u želji za uspješnom uzajamnom suradnjom u području kulturne baštine,

uvjerene da će ovakav sporazum pridonijeti jačanju brojnih kontakata između dviju država,

imajući na umu dužno uvažavanje temeljnih ljudskih prava i nastojeći unaprijediti razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo između svih naroda, rasnih i vjerskih skupina,

uvjerene da svaka kultura ima dostojanstvo i vrijednost koje treba poštovati i očuvati i da sve kulture tvore dio zajedničke baštine koja pripada cijelom čovječanstvu,

u želji da unaprijede, bez diskriminacije, zaštitu kulturne baštine i osiguraju pristup vrijednostima nacionalnih kultura te svjetske kulture,

uvjerene da propadanje ili nestanak dijelova kulturne baštine predstavlja osiromašenje naslijeđa svih naroda svijeta,

uzimajući u obzir da zaštita kulturne baštine može biti učinkovita jedino ako se organizira i na državnoj i na međunarodnoj razini u tijesnoj suradnji između država,

uzimajući u obzir načela Završnog akta Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi iz Helsinkija, i

u želji da utvrde konkretne korake koji bi unaprijedili načela i ciljeve Konvencije za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine u odnosu na određena dobra kulturne baštine žrtava genocida,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Stranke će surađivati na zaštiti i očuvanju kulturne baštine svih nacionalnih, vjerskih ili etničkih skupina (u daljnjem tekstu: skupine) koje borave ili su boravile na njezinom državnom području, uključujući i žrtve genocida za vrijeme Drugog svjetskog rata.

U smislu ovoga Sporazuma pojam »kulturna baština« označava vjerske objekte, mjesta od povijesnog značenja, spomenike, groblja i spomenike mrtvima kao i arhivsko i drugo, autentično i dokumentacijsko gradivo koje se na njih odnosi.

Članak 2.

Stranke će surađivati u identificiranju predmeta koji su obuhvaćeni člankom 1., a naročito onih koji su u opasnosti od propadanja ili uništenja.

Članak 3.

Stranke će osigurati da se ne diskriminira, ni formalno ni stvarno, kulturna baština bilo koje od skupina iz članka 1. kao ni državljani druge stranke glede djelokruga i primjene njezinih zakona ili propisa koji se odnose na:

(a) zaštitu i očuvanje njihove kulturne baštine;

(b) pravo sudjelovanja u zaštiti i očuvanju njihove kulturne baštine; i

(c) javni pristup toj baštini.

Članak 4.

U slučaju u kojem zainteresirana skupina nije u stanju zaštititi i očuvati svoju kulturnu baštinu, stranka u kojoj je dobro smješteno će nastojati zaštititi i očuvati dobro, a može pozvati na suradnju i drugu stranku.

Članak 5.

Predmeti kulturne baštine od posebne važnosti bit će imenovani na popisu dobara kulturne baštine.

Sva dobra za koja se utvrdi da pripadaju kulturnoj baštini bit će zaštićena, očuvana i označena na način propisan nacionalnim zakonima na snazi u dvjema strankama. Dobrima će se osigurati javni pristup.

Članak 6.

Ovim se Sporazumom uspostavlja Zajedničko povjerenstvo za kulturnu baštinu čija je zadaća koordiniranje aktivnosti na suradnji sukladno ovom Sporazumu.

Svaka će stranka u Povjerenstvo imenovati po jednog ili više članova koji mogu imati zamjenike i savjetnike. Povjerenstvo donosi odluke uz suglasnost svih članova. Stranke će surađivati u pružanju Povjerenstvu pristupa dobrima kulturne baštine i podacima potrebnim za obavljanje njegovih dužnosti.

Povjerenstvo Sjedinjenih Država za očuvanje američke baštine u inozemstvu je provedbeno tijelo ovoga Sporazuma s američke strane, dok je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske provedbeno tijelo ovoga Sporazuma s hrvatske strane. Bilo koja od stranaka može diplomatskim putem promijeniti svoje provedbeno tijelo.

Članak 7.

Ništa iz ovoga Sporazuma neće se protumačiti tako da oslobađa bilo koju od ovih stranaka od obveza iz Konvencije za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. ili bilo kojeg drugog međunarodnog ugovora o zaštiti kulturne baštine.

Članak 8.

Ovaj će se Sporazum provesti u skladu sa zakonima i propisima dviju zemalja i prema raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 9.

Sve sporove vezane uz tumačenje ili primjenu ovoga Sporazuma rješavat će Zajedničko povjerenstvo za kulturnu baštinu iz članka 6. ovoga Sporazuma.

Članak 10.

Ovaj Sporazum stupa na snagu razmjenom diplomatskih nota kojima se stranke međusobno izvješćuju o ispunjenju pravnih uvjeta za njegovo stupanje na snagu. Sporazum se može mijenjati i dopunjavati uzajamnim pisanim dogovorom stranaka.

Ovaj Sporazum ostaje na snazi dok bilo koja od stranaka ne izvijesti drugu stranku o svojoj namjeri da ga otkaže, pisanom obaviješću diplomatskim putem, šest mjeseci unaprijed.

SASTAVLJENO u Washingtonu dana 9. veljače 2005. godine u dva izvornika na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Božo Biškupić, v. r.

ministar kulture 

ZA VLADU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Warren L. Miller, v. r.

predsjednik Povjerenstva

Sjedinjenih Američkih Država

za očuvanje američke baštine u

inozemstvu

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 612-08/05-03/01

Urbroj: 5030108-06-1

Zagreb, 14. rujna 2006.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.