Objava o stupanju na snagu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 2/2007 (28.2.2007.), Objava o stupanju na snagu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

36

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, sastavljena u Stockholmu 22. svibnja 2001, objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 11/2006, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007.

Klasa: 018-05/01-01/81

Urbroj: 521-S-03/06-07-13

Zagreb, 14. veljače 2007.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.