Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

NN 4/2007 (25.4.2007.), Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

HRVATSKI SABOR

47

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU ROTERDAMSKE KONVENCIJE O POSTUPKU PRETHODNOG PRISTANKA ZA ODREĐENE OPASNE KEMIKALIJE I PESTICIDE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/30

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU ROTERDAMSKE KONVENCIJE O POSTUPKU PRETHODNOG PRISTANKA ZA ODREĐENE OPASNE KEMIKALIJE I PESTICIDE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Članak 1.

Potvrđuje se Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, sastavljena u Roterdamu, 10. rujna 1998. godine, u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Konvencije iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ROTERDAMSKA KONVENCIJA O POSTUPKU PRETHODNOG PRISTANKA ZA ODREĐENE OPASNE KEMIKALIJE I PESTICIDE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Stranke ove Konvencije,

Svjesne štetnog utjecaja određenih opasnih kemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini na ljudsko zdravlje i okoliš,

Podsjećajući na bitne odredbe Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rija i poglavlja 19. Agende 21 o „Ekološki zdravom gospodarenju toksičnim kemikalijama, uključujući sprečavanje nezakonitog međunarodnog prometa toksičnim i opasnim proizvodima“,

Imajući u vidu rad koji su poduzeli Program UN-a za okoliš (UNEP) i Organizacija UN-a za prehranu i poljoprivredu (FAO) u vođenju postupka dobrovoljnog prethodnog pristanka, utvrđenog u UNEP-ovim Izmijenjenim londonskim smjernicama za razmjenu podataka o kemikalijama u međunarodnoj trgovini (u daljnjem tekstu: „Izmijenjene londonske smjernice“) i FAO-vom Međunarodnom kodeksu ponašanja u distribuciji i uporabi pesticida (u daljnjem tekstu: „Međunarodni kodeks ponašanja“),

Uzimajući u obzir okolnosti i posebne zahtjeve država u razvoju i država s gospodarstvom u tranziciji, osobito potrebu jačanja nacionalnih sposobnosti i kapaciteta za upravljanje kemikalijama, uključujući prijenos tehnologije, pružanje financijske i tehničke pomoći i promidžbu suradnje između stranaka,

Primjećujući posebne potrebe nekih država za podacima o tranzitnim kretanjima,

Priznajući da dobru praksu upravljanja za kemikalije treba promicati u svim državama, uzimajući u obzir, među ostalim dobrovoljne standarde navedene u Međunarodnom kodeksu ponašanja i UNEP-ovom Etičkom kodeksu za međunarodnu trgovinu kemikalijama,

Želeći osigurati da opasne kemikalije koje se izvoze s njihova državnog područja budu zapakirane i označene na način kojim će se na odgovarajući način zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš, u skladu s načelima Izmijenjenih londonskih smjernica i Međunarodnog kodeksa ponašanja,

Priznajući da bi se trgovačka politika i politika zaštite okoliša trebale međusobno podupirati radi postizanja održivog razvoja,

Ističući da se nijedna odredba ove Konvencije neće tumačiti tako da na bilo koji način implicira promjenu prava i obveza stranke temeljem bilo kojeg postojećeg međunarodnog sporazuma koji se odnosi na kemikalije u međunarodnoj trgovini ili na zaštitu okoliša,

Razumijevajući da se gornjom uvodnom odredbom ne namjerava stvoriti hijerarhija između ove Konvencije i drugih međunarodnih sporazuma,

Odlučni u zaštiti ljudskog zdravlja, uključujući zdravlje potrošača i radnika te okoliš, od potencijalno štetnih utjecaja određenih opasnih kemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Cilj

Cilj ove Konvencije je promicati zajedničku odgovornost i suradnju među strankama u međunarodnoj trgovini određenim opasnim kemikalijama radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša od potencijalnih oštećenja i doprinijeti njihovoj ekološki zdravoj uporabi, olakšavanjem razmjene podataka o njihovim svojstvima, utvrđivanjem nacionalnog procesa odlučivanja o njihovu uvozu i izvozu i prenošenjem tih odluka strankama.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Konvencije:

(a) »Kemikalija« znači zasebnu tvar, u mješavini ili preparatu, proizvedenu ili dobivenu iz prirode, ali ne obuhvaća nijedan živi organizam. Sastoji se od sljedećih kategorija: pesticidi (uključujući vrlo opasne formulacije pesticida) i industrijske kemikalije;

(b) »Zabranjena kemikalija« znači kemikaliju čije je svako korištenje unutar jedne ili više kategorija zabranjeno konačnom regulatornom mjerom radi zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša. Obuhvaća kemikaliju kojoj je odbijeno odobrenje za prvo korištenje ili koju je industrija povukla ili s nacionalnog tržišta ili s daljnjeg razmatranja u nacionalnom postupku odobravanja i ako postoje jasni dokazi da je ta mjera poduzeta radi zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša;

(c) »Kemikalija čija je uporaba strogo ograničena« znači kemikaliju čije je gotovo svako korištenje unutar jedne ili više kategorija zabranjeno konačnom regulatornom mjerom radi zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša, ali za koju ostaju dopuštene određene posebne primjene. Obuhvaća kemikaliju kojoj je, za gotovo svaku namjenu, odbijeno odobrenje ili je industrija povukla ili s nacionalnog tržišta ili iz daljnjeg razmatranja u nacionalnom procesu odobravanja i ako postoje jasni dokazi da je takva mjera poduzeta radi zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša;

(d) »Vrlo opasna formulacija pesticida« znači kemikaliju formuliranu za pesticidnu primjenu koja ima ozbiljan utjecaj na zdravlje ili okoliš koji se može uočiti u kratkom vremenskom roku nakon jednokratne ili višekratne izloženosti, u uvjetima primjene;

(e) »Konačna regulatorna mjera« znači mjeru koju poduzme stranka, za koju nije potrebna kasnija regulatorna mjera te stranke, svrha koje je zabrana ili strogo ograničavanje uporabe kemikalije;

(f) »Izvoz« i »uvoz« znače, svaki u svom kontekstu, kretanje kemikalije od jedne stranke do druge, ali isključuju poslove običnog tranzita;

(g) »Stranka« znači državu ili organizaciju regionalnih ekonomskih integracija koja je pristala biti obvezana ovom Konvencijom i za koju je Konvencija na snazi;

(h) »Regionalna organizacija za gospodarsku integraciju« znači organizaciju koju čine suverene države određene regije i na koju su njezine države članice prenijele nadležnost u svezi s pitanjima reguliranima ovom Konvencijom i koja je propisno ovlaštena, u skladu sa svojim unutrašnjim postupcima, potpisivati, ratificirati, prihvaćati, odobravati ovu Konvenciju ili pristupati ovoj Konvenciji;

(i) »Odbor za provjeru kemikalija« znači pomoćno tijelo navedeno u stavku 6. članka 18.

Članak 3.

Područje primjene Konvencije

1. Ova Konvencija primjenjuje se na:

(a) Zabranjene kemikalije ili one čija je uporaba strogo ograničena, i

(b) Vrlo opasne formulacije pesticida.

2. Ova Konvencija ne primjenjuje se na:

(a) Narkotike i psihotropne tvari,

(b) Radioaktivne materijale,

(c) Otpad,

(d) Kemijsko oružje,

(e) Farmaceutske proizvode, uključujući lijekove i veterinarske lijekove,

(f) Kemikalije koje se koriste kao prehrambeni aditivi,

(g) Hranu,

(h) Kemikalije u količinama koje vjerojatno ne utječu na zdravlje ljudi ili okoliš, pod uvjetom da se uvoze:

(i) U svrhu istraživanja ili analize, ili

(ii) Od strane pojedinca za osobnu uporabu u količinama koje su razumne za tu uporabu.

Članak 4.

Određena nacionalna tijela

1. Svaka stranka određuje jedno ili više nacionalnih tijela koja će biti ovlaštena djelovati u njezino ime u provedbi administrativnih funkcija koje se traže ovom Konvencijom.

2. Svaka stranka će nastojati osigurati da to tijelo ili tijela imaju dovoljna sredstva za učinkovitu provedbu svojih zadataka.

3. Svaka stranka, najkasnije na datum na koji za nju ova Konvencija stupi na snagu, Tajništvu objavljuje naziv i adresu tog tijela ili više njih. Odmah obavještava Tajništvo o svakoj promjeni naziva i adrese tog tijela ili više njih.

4. Tajništvo odmah prosljeđuje strankama obavijesti koje primi u skladu sa stavkom 3.

Članak 5.

Postupci za zabranjene kemikalije ili one čija je uporaba strogo ograničena

1. Svaka stranka koja je usvojila konačnu regulatornu mjeru obavještava Tajništvo pisanim putem o toj mjeri. Ta obavijest se daje što je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije devedeset dana nakon datuma na koji je konačna regulatorna mjera stupila na snagu, te sadržava podatke koji su potrebni temeljem Priloga I, ako postoje.

2. Svaka stranka, na datum na koji za nju ova Konvencija stupi na snagu, obavijestit će Tajništvo pisanim putem o svojoj konačnoj regulatornoj mjeri koja je na snazi u tom trenutku, osim što nijedna stranka koja je predala obavijesti o konačnim mjerama nadležnih tijela temeljem Izmijenjenih londonskih smjernica ili Međunarodnog kodeksa ponašanja nije obvezna ponovno predavati te obavijesti.

3. Tajništvo, što je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije šest mjeseci po primitku obavijesti temeljem stavaka 1. i 2., provjerava sadrži li obavijest podatke koji se traže Prilogom I. Ako obavijest sadrži potrebne podatke, Tajništvo odmah prosljeđuje svim strankama sažetak primljenih podataka. Ako obavijest ne sadrži tražene podatke, o tome obavještava stranku koja je dostavila obavijest.

4. Tajništvo svakih šest mjeseci objavljuje strankama sinopsis podataka primljenih temeljem stavaka 1. i 2., uključujući i podatke o onim obavijestima koje ne sadrže sve podatke tražene Prilogom I.

5. Kad je Tajništvo primilo najmanje jednu obavijest od svake od dvije regije prethodnog pristanka glede pojedine kemikalije za koju je provjerilo da ispunjava zahtjeve iz Priloga I, prosljeđuje ih Odboru za provjeru kemikalija. Sastav regija Prethodnog pristanka definirat će se u odluci koja će se usvojiti konsenzusom na prvoj sjednici Konferencije stranaka.

6. Odbor za provjeru kemikalija razmatra podatke dostavljene u tim obavijestima i, u skladu s mjerilima navedenima u Prilogu II., preporučuje Konferenciji ugovornih stranaka treba li predmetnu kemikaliju podvrći postupku Prethodnog pristanka i, u skladu s tim, popisati u Prilogu III.

Članak 6.

Postupci za vrlo opasne formulacije pesticida

1. Bilo koja stranka, koja je zemlja u razvoju ili zemlja s gospodarstvom u tranziciji i koja doživljava probleme uzrokovane vrlo opasnom formulacijom pesticida pod uvjetima primjene na svom području, može predložiti Tajništvu uvrštavanje vrlo opasne formulacije pesticida u popis u Prilogu III. U izradi prijedloga, ugovorna stranka može zatražiti tehničko stručno mišljenje iz bilo kojeg relevantnog izvora. Prijedlog će sadržavati podatke potrebne temeljem dijela 1. Priloga IV.

2. Tajništvo će, što je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije šest mjeseci nakon primitka prijedloga iz stavka 1., provjeriti sadrži li prijedlog podatke tražene temeljem dijela 1. Priloga IV. Ako prijedlog sadrži tražene podatke, Tajništvo će odmah proslijediti svim strankama sažetak primljenih podataka. Ako prijedlog ne sadrži tražene podatke, ono će u skladu s tim obavijestiti stranku koja je iznijela prijedlog.

3. Tajništvo će prikupiti dodatne podatke navedene u dijelu 2. Priloga IV. u svezi s prijedlogom iznesenim temeljem stavka 2.

4. Kad se ispune zahtjevi gornjih stavaka 2. i 3. u svezi s pojedinom vrlo opasnom formulacijom pesticida, Tajništvo prosljeđuje prijedlog i s tim povezane podatke Odboru za provjeru kemikalija.

5. Odbor za provjeru kemikalija razmatra podatke iznesene u prijedlogu i dodatne prikupljene podatke i, u skladu s mjerilima iznesenima u dijelu 3. Priloga IV, preporučuje Konferenciji stranaka treba li predmetnu vrlo opasnu formulaciju pesticida podvrgnuti postupku Prethodnog pristanka i, u skladu s tim, navesti u popisu u Prilogu III.

Članak 7.

Popisivanje kemikalija u Prilogu III.

1. Za svaku kemikaliju koju je Odbor za provjeru kemikalija odlučio preporučiti za popisivanje u Prilog III., Odbor priprema nacrt orijentacijskog dokumenta za odlučivanje. Orijentacijski dokument za odlučivanje trebao bi se, najmanje, temeljiti na podacima navedenima u Prilogu I. ili, ovisno o slučaju, Prilogu IV., te obuhvaćati podatke o primjeni kemikalije u kategoriji različitoj od kategorije na koju se primjenjuje konačna regulatorna mjera.

2. Preporuka navedena u stavku 1. zajedno s nacrtom orijentacijskog dokumenta za odlučivanje prosljeđuje se Konferenciji stranaka. Konferencija stranaka odlučuje treba li kemikaliju podvrgnuti postupku Prethodnog pristanka i, u skladu s tim, uvrstiti kemikaliju u popis u Prilogu III. i odobriti nacrt orijentacijskog dokumenta za odlučivanje.

3. Ako je donesena odluka da se kemikalija uvrsti u popis u Prilogu III. i ako je Konferencija stranaka odobrila s tim povezani orijentacijski dokument za odlučivanje, Tajništvo će odmah objaviti taj podatak svim strankama.

Članak 8.

Kemikalije u dobrovoljnom postupku Prethodnog pristanka

Za svaku kemikaliju, osim kemikalije navedene u Prilogu III., koja je uključena u dobrovoljni postupak Prethodnog pristanka prije datuma prve sjednice Konferencije stranaka, Konferencija stranaka će odlučivati na toj sjednici o uvrštavanju kemikalije u popis u Prilogu III., pod uvjetom da se uvjerila da su za to ispunjeni svi zahtjevi.

Članak 9.

Brisanje kemikalija iz Priloga III.

1. Ako stranka dostavi Tajništvu podatak koji nije bio na raspolaganju u trenutku odluke o uvrštavanju kemikalije u popis u Prilogu III., a taj podatak ukazuje da njezino uvrštavanje više nije opravdano u skladu s odgovarajućim mjerilima u Prilogu III. odnosno Prilogu IV., Tajništvo će proslijediti podatak Odboru za provjeru kemikalija.

2. Odbor za provjeru kemikalije razmatra podatak koji dobije temeljem stavka 1. Za svaku kemikaliju za koju Odbor za provjeru kemikalija odluči, u skladu s odgovarajućim mjerilima u Prilogu II., odnosno Prilogu IV., da će je preporučiti za brisanje iz Priloga III., pripremit će izmijenjeni nacrt odluke sa smjernicama za odlučivanje.

3. Preporuka navedena u stavku 2. prosljeđuje se Konferenciji stranaka zajedno s izmijenjenim nacrtom odluke sa smjernicama za odlučivanje. Konferencija stranaka odlučit će treba li kemikaliju brisati iz Priloga III. i treba li odobriti izmijenjeni nacrt odluke sa smjernicama za odlučivanje.

4. Ako je donesena odluka o brisanju kemikalije iz Priloga III. i ako je Konferencija stranaka odobrila izmijenjenu odluku sa smjernicama za odlučivanje, Tajništvo će odmah objaviti taj podatak strankama.

Članak 10.

Obveze u vezi s uvozom kemikalija navedenih u Prilogu III.

1. Svaka stranka primjenjuje odgovarajuće zakonske ili upravne mjere kako bi osigurala pravodobne odluke o uvozu kemikalija navedenih u Prilogu III.

2. Svaka stranka prenosi Tajništvu, što je prije moguće, a najkasnije devet mjeseci nakon datuma slanja odluke sa smjernicama za odlučivanje navedenog u članka 7. stavku 3., odgovor o budućem uvozu predmetne kemikalije. Ako stranka promijeni taj odgovor, odmah će proslijediti izmijenjeni odgovor Tajništvu.

3. Tajništvo po isteku roka iz stavka 2. odmah upućuje stranci koja nije dostavila takav odgovor pisani zahtjev da to učini. Ukoliko stranka nije u mogućnosti dostaviti odgovor, Tajništvo će joj, prema potrebi, pomoći dostaviti odgovor u roku utvrđenom u zadnjoj rečenici članka 11. stavka 2.

4. Odgovor temeljem stavka 2. sastojat će se:

(a) Od konačne odluke, temeljem zakonskih ili upravnih mjera,

(i) Kojom se pristaje na uvoz,

(ii) Kojom se ne pristaje na uvoz,

(iii) Kojom se pristaje na uvoz ali samo pod određenim uvjetima, ili

(b) Od privremenog odgovora, koji može uključivati:

(i) Privremenu odluku kojom se pristaje na uvoz sa ili bez određenih uvjeta, ili se ne pristaje na uvoz tijekom privremenog razdoblja,

(ii) Izjavu da se konačna odluka aktivno razmatra,

(iii) Zahtjev Tajništvu, ili stranci koja je objavila konačnu regulatornu mjeru, za daljnjim podacima,

(iv) Zahtjev Tajništvu za pomoć u procjeni kemikalije.

5. Odgovor temeljem stavka 4. točaka (a) ili (b) odnosi se na kategoriju ili kategorije utvrđene za kemijsku tvar u Prilogu III.

6. Konačna odluka treba biti popraćena opisom svih zakonskih ili upravnih mjera na kojima se temelji.

7. Svaka stranka mora, najkasnije do dana na koji ova Konvencija za nju stupa na snagu, prenijeti Tajništvu odgovore vezane uz svaku kemikaliju navedenu u Prilogu III. Stranka koja je dostavila te odgovore temeljem Izmijenjenih londonskih smjernica ili Međunarodnog kodeksa ponašanja ne mora ih ponovno dostavljati.

8. Svaka stranka stavlja svoje odgovore temeljem ovog članka na raspolaganje onima na koje se oni odnose unutar njezine nadležnosti, u skladu sa svojim zakonskim ili upravnim mjerama.

9. Stranka koja, sukladno gornjim stavcima 2. i 4. i članku 11. stavku 2., donese odluku kojom ne pristaje na uvoz kemikalije ili pristaje na njezin uvoz samo pod određenim uvjetima mora, ako već to nije učinila, istodobno zabraniti ili podvrgnuti istim uvjetima:

(a) Uvoz te kemikalije iz bilo kojeg izvora; i

(b) Domaću proizvodnju te kemikalije za domaću uporabu.

10. Svakih šest mjeseci Tajništvo obavještava sve stranke o odgovorima koje je primilo. Ti podaci obuhvaćaju opis zakonskih ili upravnih mjera na kojima se odluke temelje, ako postoje. Tajništvo pored toga obavještava stranke o svim slučajevima propusta dostavljanja odgovora.

Članak 11.

Obveze u svezi s izvozom kemikalija navedenih u Prilogu III.

1. Svaka stranka izvoznica će:

(a) Primijeniti odgovarajuće zakonske ili upravne mjere kako bi proslijedila odgovore koje je uputilo Tajništvo u skladu sa članka 10. stavkom 10. onima na koje se oni odnose unutar njezine nadležnosti,

(b) Poduzeti odgovarajuće zakonske ili upravne mjere kako bi osigurala da se izvoznici unutar njezine nadležnosti pridržavaju odluka u svakom odgovoru najkasnije šest mjeseci nakon datuma na koji Tajništvo prvi put obavijesti stranke o tom odgovoru u skladu sa člankom 10. stavkom 10.,

(c) Savjetovati i pomagati strankama uvoznicama, na zahtjev i prema potrebi:

(i) U ishođenju dodatnih podataka koji im mogu pomoći poduzeti mjere u skladu sa članka 10. stavkom 4. i niže navedenim stavkom 2. točkom (c), i

(ii) U jačanju njihovih sposobnosti i kapaciteta sigurnog gospodarenja kemikalijama tijekom njihova životnog ciklusa.

2. Svaka stranka mora osigurati da se kemikalija navedena u Prilogu III. ne izvozi s njezinog državnog područja u bilo koju stranku uvoznicu koja je, u izuzetnim okolnostima, propustila poslati odgovor ili je poslala privremeni odgovor koji ne sadrži privremenu odluku, osim:

(a) Ako se radi o kemikaliji koja je u trenutku uvoza registrirana kao kemikalija u stranci uvoznici; ili

(b) Ako se radi o kemikaliji za koju postoje dokazi da je prethodno korištena u stranci uvoznici ili uvezena u nju, a u vezi s kojom nije donesena nijedna regulatorna mjera za zabranu njezina korištenja; ili

(c) Ako je izvoznik tražio i dobio izričit pristanak za uvoz preko imenovanog nacionalnog tijela stranke uvoznice. Stranka uvoznica će odgovoriti na takav zahtjev u roku od 60 dana i odmah obavijestiti Tajništvo o svojoj odluci.

Obveze stranaka izvoznica temeljem ovog stavka primjenjuju se s učinkom od isteka roka od šest mjeseci od datuma na koji Tajništvo prvi put obavijesti stranke, u skladu s člankom 10. stavkom 10., da stranka nije dostavila obavijest ili je dostavila privremeni odgovor koji ne sadrži privremenu odluku, te će važiti godinu dana.

Članak 12.

Obavijest o izvozu

1. Ako se kemikalija koju je stranka zabranila ili strogo ograničila njezinu uporabu izvozi s njezina područja, ta stranka mora dostaviti obavijest o izvozu stranci uvoznici. Obavijest o izvozu sadržava podatke navedene u Prilogu V.

2. Obavijest o izvozu dostavlja se za tu kemikaliju prije prvog izvoza nakon usvajanja odgovarajuće konačne regulatorne mjere. Nakon toga, obavijest o izvozu se dostavlja prije prvog izvoza u bilo kojoj kalendarskoj godini. Imenovano nacionalno tijelo stranke uvoznice može se odreći zahtjeva za obavještavanjem prije izvoza.

3. Stranka izvoznica dostavlja ažuriranu stručnu obavijest nakon što usvoji konačnu regulatornu mjeru koja dovodi do veće promjene glede zabrane ili strogog ograničenja uporabe te kemikalije.

4. Stranka uvoznica potvrđuje primitak prve obavijesti o izvozu primljene nakon usvajanja konačne regulatorne mjere. Ako stranka izvoznica ne primi potvrdu u roku od 30 dana od pošiljanja obavijesti o izvozu, dostavit će drugu obavijest. Stranka izvoznica će učiniti sve što je razumno u njezinoj moći kako bi osigurala da stranka uvoznica dobije drugu obavijest.

5. Obveze stranke navedene u stavku 1. prestaju:

(a) Kad se kemikalija uvrsti u popis u Prilogu III.,

(b) Kad stranka uvoznica dostavi odgovor za kemikaliju Tajništvu u skladu sa stavkom 2. članka 10., i

(c) Kad je Tajništvo prenijelo odgovor zemljama članicama u skladu sa stavkom 10. članka 10.

Članak 13.

Podaci koji prate izvezene kemikalije

1. Konferencija stranaka će potaknuti Svjetsku carinsku organizaciju da dodijeli posebne carinske brojeve iz usklađenog sustava pojedinim kemijskim tvarima odnosno skupinama kemikalijama navedenima u Prilogu III, prema potrebi. Svaka stranka će zahtijevati da, kad god se određenoj kemikaliji dodijeli pojedini broj, prijevoznička dokumentacija za tu kemikaliju sadrži taj broj dok se izvozi.

2. Ne dovodeći u pitanje bilo koje zahtjeve stranke uvoznice, svaka stranka će zahtijevati da kemikalije navedene u Prilogu III. kao i kemikalije koje su zabranjene ili čija je uporaba strogo ograničena na njezinom državnom području, kad se izvoze, podliježu zahtjevima označavanja koji osiguravaju odgovarajuću raspoloživost podataka o rizicima i/ili opasnostima za ljudsko zdravlje ili okoliš, uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne standarde.

3. Ne dovodeći u pitanje bilo koje zahtjeve stranke uvoznice, svaka stranka može tražiti da kemikalije koje podliježu ekološkim ili zdravstvenim zahtjevima za označavanje na njezinom državnom području, kad se izvoze, podliježu zahtjevima označavanja koji osiguravaju odgovarajuću raspoloživost podataka o rizicima i/ili opasnostima za zdravlje ljudi ili okoliš, uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne standarde.

4. Vezano uz kemikalije navedene u stavku 2. koje se koriste za poslovne svrhe, svaka stranka izvoznica će zahtijevati da se svakom uvozniku pošalje sigurnosno-tehnički list prema međunarodno prihvaćenom formatu, u kojem se navode najnoviji raspoloživi podaci.

5. Podaci na naljepnici i na sigurnosno-tehničkom listu će se, ukoliko je moguće, dostavljati na jednom ili više službenih jezika stranke uvoznice.

Članak 14.

Razmjena podataka

1. Svaka stranka će, prema potrebi i u skladu s ciljem ove Konvencije, omogućiti:

(a) Razmjenu znanstvenih, tehničkih, gospodarskih i pravnih podataka o kemikalijama u okviru ove Konvencije, uključujući toksikološke, ekotoksikološke i sigurnosne podatke,

(b) Pružanje javno raspoloživih podataka o domaćim mjerama nadležnih tijela koje se odnose na ciljeve ove Konvencije, i

(c) Pružanje podataka drugim strankama, izravno ili preko Tajništva, o domaćim mjerama nadležnih tijela kojima se bitno ograničava jedna odnosno više primjena kemikalije.

2. Stranke koje razmjenjuju podatke u skladu s ovom Konvencijom će štititi sve tajne podatke u skladu s međusobnim dogovorom.

3. Sljedeći podaci ne smatraju se tajnima u smislu ove Konvencije:

(a) Podaci navedeni u prilozima I. i IV., dostavljeni temeljem članka 5., odnosno 6.,

(b) Podaci sadržani u sigurnosno-tehničkom listu navedenom u članku 13. stavku 4.,

(c) Datum isteka roka valjanosti kemikalije,

(d) Podaci o mjerama opreza, uključujući klasifikaciju opasnosti, prirodu rizika i odgovarajući savjet u pogledu sigurnosti, te

(e) Sažetak rezultata toksikoloških i ekotoksikoloških ispitivanja.

4. Datum proizvodnje kemikalije općenito se ne smatra tajnim u smislu ove Konvencije.

5. Svaka stranka kojoj su potrebni podaci o tranzitnim kretanjima kemikalija popisanih u Prilogu III. preko njezinog državnog područja može prijaviti svoju potrebu Tajništvu, koje će o tome obavijestiti sve stranke.

Članak 15.

Provedba Konvencije

1. Svaka stranka će poduzeti one mjere koje su potrebne za utvrđivanje i jačanje njezinih nacionalnih infrastruktura i institucija za učinkovitu provedbu ove Konvencije. Te mjere mogu uključivati, prema potrebi, usvajanje ili izmjene nacionalnih zakonskih ili upravnih mjera i mogu uključivati:

(a) Uspostavljanje nacionalnih registara i baza podataka uključujući sigurnosne podatke za kemikalije;

(b) Poticanje inicijativa industrije za promicanje kemijske sigurnosti, i

(c) Promicanje dobrovoljnih sporazuma, uzimajući u obzir odredbe članka 16.

2. Svaka stranka će osigurati, u onoj mjeri u kojoj je to izvedivo, da javnost ima odgovarajući pristup podacima o kemijskoj obradi i upravljanju nezgodama, te o alternativama koje su sigurnije za zdravlje ljudi ili okoliš od kemikalija popisanih u Prilogu III.

3. Stranke su suglasne da će surađivati, izravno ili, ako je primjereno, preko nadležnih međunarodnih organizacija, u provedbi ove Konvencije na subregionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.

4. Ništa u ovoj Konvenciji neće se tumačiti tako da ograničava pravo stranaka da poduzmu mjeru kojom se strože štiti ljudsko zdravlje i okoliš od one koja se traži ovom Konvencijom, pod uvjetom da je ta mjera u skladu s odredbama ove Konvencije i u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 16.

Tehnička pomoć

Stranke će, uzimajući u obzir osobito potrebe zemalja u razvoju i zemalja s gospodarstvom u tranziciji, surađivati u promicanju tehničke pomoći za razvoj infrastrukture i kapaciteta potrebnih za gospodarenje kemikalijama kojima se omogućuje provedba ove Konvencije. Stranke s naprednijim programima za reguliranje kemikalija trebaju pružiti tehničku pomoć, uključujući obuku, drugim strankama u razvijanju njihove infrastrukture i kapaciteta za gospodarenje kemikalijama kroz njihov životni vijek.

Članak 17.

Nepoštivanje

Konferencija stranaka će, čim to bude moguće, izraditi i odobriti postupke i institucijske mehanizme za utvrđivanje nepridržavanja odredaba ove Konvencije i za postupanje sa strankama za koje se utvrdi da ih se ne poštivaju.

Članak 18.

Konferencija stranaka

1. Ovime se osniva Konferencija stranaka.

2. Prvu sjednicu Konferencije stranaka sazvat će izvršni direktor UNEP-a i glavni direktor FAO-a, djelujući skupno, najkasnije godinu dana nakon stupanja ove Konvencije na snagu. Nakon toga će se redovite sjednice Konferencije stranaka održavati u redovitim razmacima koje utvrdi Konferencija.

3. Izvanredne sjednice Konferencije stranaka održavat će se u drugo vrijeme kad to Konferencija smatra potrebnim, ili na pisani zahtjev bilo koje stranke pod uvjetom da ga podrži najmanje jedna trećina stranaka.

4. Konferencija stranaka će konsenzusom dogovoriti i usvojiti na svojoj prvoj sjednici poslovnik i financijska pravila za sebe i sva podređena tijela, kao i financijske odredbe o funkcioniranju Tajništva.

5. Konferencija stranaka će kontinuirano razmatrati i procjenjivati provedbu ove Konvencije. Ona će obavljati funkcije koje joj dodijeli Konvencija i u tom cilju će:

(a) Osnivati, u skladu sa zahtjevima niže navedenog stavka 6., ona pomoćna tijela koja smatra potrebnima za provedbu Konvencije,

(b) Surađivati, prema potrebi, s nadležnim međunarodnim organizacijama i međudržavnim i nedržavnim tijelima, i

(c) Razmotriti i poduzeti svaku dodatnu mjeru koja bude potrebna za postizanje ciljeva Konvencije.

6. Konferencija stranaka će na svojoj prvoj sjednici osnovati pomoćno tijelo, koje će se zvati Odbor za provjeru kemijskih tvari za provedbu funkcija koje su mu dodijeljene ovom Konvencijom. U tom pogledu:

(a) Članove Odbora za provjeru kemijskih tvari imenuje Konferencija stranaka. Članstvo u Odboru sastoji se od ograničenog broja stručnjaka za gospodarenje kemikalijama koje imenuje vlada. Članovi Odbora imenuju se na temelju jednake zemljopisne raspodjele, uključujući i osiguravanje ravnoteže između razvijenih i nerazvijenih ugovornih stranaka,

(b) Konferencija stranaka će odlučivati o pravilima postupka, organizaciji i radu Odbora,

(c) Odbor će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi svoje preporuke donosio konsenzusom. Ako se iscrpe sva nastojanja postizanja konsenzusa, a konsenzus se ne postigne, takva preporuka će se u krajnjoj liniji donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

7. Ujedinjeni narodi, njihove specijalizirane ustanove i Međunarodna agencija za atomsku energiju, kao i bilo koja država koja nije stranka ove Konvencije, mogu biti zastupljeni na sjednicama Konferencije stranaka kao promatrači. Svako tijelo ili agencija, nacionalno ili međunarodno, državno ili nedržavno, koje je stručno za pitanja obuhvaćena ovom Konvencijom, i koje je obavijestilo Tajništvo o svojoj želji da bude zastupljeno na sjednici Konferencije stranaka kao promatrač, može biti primljeno osim ako tome prigovori najmanje jedna trećina prisutnih stranaka. Prijem i sudjelovanje promatrača podliježu poslovniku koji usvoji Konferencija stranaka.

Članak 19.

Tajništvo

1. Ovime se osniva Tajništvo.

2. Funkcije Tajništva su:

(a) Dogovarati sjednice Konferencije stranaka i njezinih pomoćnih tijela i pružati im usluge prema potrebi,

(b) Omogućiti pomoć strankama, osobito zemljama u razvoju i zemljama s gospodarstvom u tranziciji, na zahtjev, u provedbi ove Konvencije,

(c) Osigurati potrebnu koordinaciju s tajništvima drugih odgovarajućih međunarodnih tijela,

(d) Sklopiti, pod općim usmjeravanjem Konferencije stranaka, one upravne i ugovorne aranžmane koji su potrebni za učinkovito obavljanje njezinih funkcija, i

(e) Obavljati druge funkcije Tajništva utvrđene u ovoj Konvenciji i druge funkcije koje utvrdi Konferencija stranaka.

3. Funkcije Tajništva za ovu Konvenciju obavljaju zajednički izvršni direktor UNEP-a i glavni direktor FAO-a, u skladu s međusobno utvrđenim aranžmanima koje odobri Konferencija stranaka.

4. Konferencija stranaka može odlučiti, tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih zemalja članica, povjeriti funkcije Tajništva jednoj ili više drugih nadležnih međunarodnih organizacija, ukoliko utvrdi da Tajništvo ne funkcionira onako kako bi trebalo.

Članak 20.

Rješavanje sporova

1. Stranke će svaki međusobni spor o tumačenju ili primjeni ove Konvencije rješavati pregovorima ili drugim mirnim sredstvima po svom izboru.

2. Prilikom ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa Konvenciji, ili u bilo kojem trenutku nakon toga, stranka koja nije regionalna organizacija za gospodarsku integraciju, može u pisanoj ispravi koju predaje depozitaru, u vezi s bilo kojim sporom vezanim uz tumačenje ili primjenu ove Konvencije, priznati jedno ili oba sljedeća sredstva rješavanja sporova kao obvezna u odnosu na bilo koju ugovornu stranku koja prihvati istu obvezu:

(a) Arbitraža u skladu s postupcima koje će usvojiti Konferencija stranaka u obliku Priloga čim to bude moguće, i

(b) Predaja spora Međunarodnom sudu.

3. Stranka koja je regionalna organizacija za gospodarsku integraciju može dati izjavu s jednakim učinkom u odnosu na arbitražu u skladu s postupkom iz stavka 2. točke (a).

4. Izjava dana u skladu sa stavkom 2. ostaje na snazi do njezina isteka u skladu s njezinim uvjetima ili do proteka tri mjeseca od dana kad se pisana obavijest o njezinu opozivu položi kod depozitara.

5. Istek izjave, obavijest o opozivu ili nova izjava ni na koji način neće utjecati na postupak koji je u tijeku pred arbitražnim sudom ili Međunarodnim sudom osim ako stranke u sporu međusobno dogovore drukčije.

6. Ako zemlje u sporu nisu prihvatile isti ili bilo koji postupak u skladu sa stavkom 2., i ako ne mogu riješiti spor u roku od 12 mjeseci nakon obavijesti jedne stranke drugoj da između njih postoji spor, spor će se predati povjerenstvu za mirenje na zahtjev bilo koje od stranaka u sporu. Povjerenstvo za mirenje će donijeti izvješće s preporukama. Dodatni postupci vezani uz povjerenstvo za mirenje uključit će se u Prilog koji će usvojiti Konferencija stranaka najkasnije na drugoj sjednici Konferencije.

Članak 21.

Izmjene Konvencije

1. Izmjene i dopune ove Konvencije može predložiti bilo koja stranka.

2. Izmjene i dopune ove Konvencije usvojit će se na sjednici Konferencije stranaka. Tajništvo će objaviti tekst svake predložene izmjene strankama najkasnije šest mjeseci prije sjednice na kojoj se predlaže za usvajanje. Tajništvo će također objaviti predloženu izmjenu potpisnicima ove Konvencije i, za informaciju, depozitaru.

3. Stranke će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi postigle dogovor o svakoj predloženoj izmjeni i dopuni ove Konvencije konsenzusom. Ako su iscrpljena sva nastojanja da se postigne konsenzus i nije postignut nikakav dogovor, izmjena i dopuna će se u krajnjoj liniji usvojiti tročetvrtinskom većinom glasova stranaka koje su prisutne i glasuju na sjednici.

4. Depozitar objavljuje izmjenu i dopunu svim strankama za ratifikaciju, prihvat ili odobrenje.

5. Ratifikacija, prihvat ili odobrenje izmjene i dopune objavit će se depozitaru pisanim putem. Izmjena i dopuna usvojena u skladu sa stavkom 3. stupit će na snagu za stranke koje su je prihvatile devedesetog dana nakon datuma polaganja instrumenata ratifikacije, prihvata ili odobrenja od strane barem tri četvrtine stranaka. Nakon toga, izmjena i dopuna stupa na snagu za svaku drugu stranku devedesetog dana nakon datuma na koji stranka položi svoj instrument o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju izmjene i dopune.

Članak 22.

Usvajanje i izmjene i dopune Priloga

1. Prilozi ovoj Konvenciji čine njezin sastavni dio i, osim ako je izričito utvrđeno drukčije, navođenje ove Konvencije istodobno predstavlja i navođenje njezinih Priloga.

2. Prilozi će se ograničiti na postupovna, znanstvena, tehnička ili upravna pitanja.

3. Sljedeći postupak se primjenjuje na predlaganje, usvajanje i stupanje na snagu dodatnih Priloga ovoj Konvenciji:

(a) Dodatni Prilozi će se predlagati i usvajati u skladu s postupkom navedenim u članku 21. stavcima 1., 2. i 3.,

(b) Svaka stranka koja nije u mogućnosti prihvatiti dodatni Prilog, obavještava o tome depozitara i to pisanim putem u roku od godine dana od datuma obavijesti o usvajanju dodatnog Priloga od strane depozitara. Depozitar bez odgađanja obavještava sve stranke o svakoj takvoj primljenoj obavijesti. Stranka može u bilo kojem trenutku povući prethodnu obavijest o neprihvaćanju vezano uz dodatni Prilog, a Prilog će nakon toga stupiti na snagu za tu stranku sukladno dolje navedenoj točki (c), i

(c) Po isteku godine dana od datuma kad depozitar objavi usvajanje dodatnog Priloga, Prilog će stupiti na snagu za sve stranke koje nisu predale obavijest u skladu s odredbama gore navedene točke (b).

4. Osim u slučaju Priloga III., predlaganje, usvajanje i stupanje na snagu izmjena i dopuna i dodataka ove Konvencije podliježe istim postupcima kao i predlaganje, usvajanje i stupanje na snagu dodatnih Priloga Konvenciji.

5. Sljedeći postupak važi za predlaganje, usvajanje i stupanje na snagu izmjena i dopuna Priloga III:

(a) Izmjene i dopune Priloga III. predlažu se i usvajaju u skladu s postupkom navedenim u člancima 5. do 9. i članku 21. stavku 2.,

(b) Konferencija stranaka donosi odluke o usvajanju konsenzusom,

(c) Depozitar će odmah objaviti odluku o izmjenama i dopunama Priloga III strankama. Izmjena i dopuna stupa na snagu za sve stranke na datum koji se odredi u odluci.

6. Ako je dodatni Prilog ili izmjena i dopuna Priloga vezana uz izmjenu ove Konvencije, dodatni Prilog ili izmjena i dopuna neće stupiti na snagu do trenutka stupanja na snagu izmjene Konvencije.

Članak 23.

Glasovanje

1. Svaka stranka potpisnica ove Konvencije ima jedan glas, osim u slučaju utvrđenom u stavku 2. dolje.

2. Regionalna organizacija za gospodarsku integraciju, u svezi s pitanjima unutar svojih nadležnosti, provodi svoje pravo glasovanja s brojem glasova jednakim broju svojih država članica koje su potpisnice Konvencije. Ta organizacija ne smije provoditi svoje pravo glasovanja ako bilo koja od njezinih država članica provede svoje pravo glasovanja, i obratno.

3. U smislu ove Konvencije, izraz »stranke koju su nazočne i koje glasuju« znači stranke koje su prisutne i daju potvrdan ili negativan glas.

Članak 24.

Potpisivanje

Ova Konvencija bit će otvorena za potpisivanje u Roterdamu u svim državama i regionalnim organizacijama za gospodarsku integraciju dana 11. rujna 1998. i u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku od 12. rujna 1998. do 10. rujna 1999.

Članak 25.

Ratifikacija, prihvat, odobrenje ili pristup

1. Ova Konvencija podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju od strane država i regionalnih organizacija za gospodarsku integraciju. Bit će otvorena za pristupanje državama i regionalnim organizacijama za gospodarske integracije od datuma koji slijedi datum na koji je Konvencija zatvorena za potpisivanje. Isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu polažu se kod depozitara.

2. Svaka regionalna organizacija za gospodarsku integraciju koja postane stranka ove Konvencije, iako nijedna od njezinih članica nije stranka, vezana je svim obvezama temeljem Konvencije. U slučaju takvih organizacija čije su jedna ili više država članica stranke ove Konvencije, organizacija i njezine države članice će odlučivati o svojim odgovornostima za provedbu svojih obveza temeljem Konvencije. U takvim slučajevima, organizacija i države članice nemaju pravo provoditi prava temeljem Konvencije istodobno.

3. U svom instrumentu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, regionalna organizacija za gospodarsku integraciju objavljuje opseg svoje nadležnosti u svezi s pitanjima koja su regulirana ovom Konvencijom. Svaka takva organizacija također obavještava depozitara, koji će opet obavijestiti države stranke o svakoj bitnoj preinaci u okvirima njezine nadležnosti.

Članak 26.

Stupanje na snagu

1. Ova Konvencija stupa na snagu devedesetog dana nakon datuma polaganja pedesetog instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa.

2. Za svaku državu ili regionalnu organizaciju za gospodarsku integraciju koja potvrdi, prihvati ili odobri ovu Konvenciju ili joj pristupi nakon polaganja pedesetog instrumenta o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, Konvencija će stupiti na snagu devedesetog dana nakon datuma polaganja od strane te države ili regionalne organizacije za gospodarsku integraciju njezine isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

3. U smislu stavaka 1. i 2., nijedna isprava koju položi regionalna organizacija za gospodarsku integraciju neće se računati kao dodatna uz one koje polože države članice te organizacije.

Članak 27.

Rezerve

Na ovu Konvenciju ne mogu se izjavljivati rezerve.

Članak 28.

Povlačenje

1. U bilo kojem trenutku tri godine nakon stupanja na snagu ove Konvencije za pojedinu stranku, ta stranka može se povući iz Konvencije pisanom obaviješću depozitaru.

2. Svako takvo povlačenje proizvodi učinak po isteku godine dana od datuma kad depozitar primi obavijest o povlačenju ili na kasniji datum koji se navede u obavijesti o povlačenju.

Članak 29.

Depozitar

Depozitar ove Konvencije je glavni tajnik Ujedinjenih naroda.

Članak 30.

Vjerodostojni tekstovi

Izvornik ove Konvencije, u kojem su arapski, kineski, engleski, francuski, ruski i španjolski tekstovi jednako vjerodostojni, položit će se kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

U POTVRDU NAVEDNOGA, dolje potpisani, propisano ovlašteni za to, potpisali su ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Roterdamu, dana desetog rujna tisuću devet stotina devedeset i osme godine.

PRILOG I.

PODACI POTREBNI ZA OBAVIJESTI DANE TEMELJEM ČLANKA 5.

Obavijesti će uključivati:

1. Svojstva, oznake i primjene

(a) Opći naziv,

(b) Kemijski naziv prema međunarodno priznatoj nomenklaturi (na primjer, Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju – IUPAC) ako takva nomenklatura postoji,

(c) Zaštićeni nazivi i nazivi preparata,

(d) Šifre: CAS broj (Chemical Abstract Service – služba za podatke o kemikalijama), carinski broj prema usklađenom sustavu i drugi brojevi,

(e) Podaci o klasifikaciji opasnosti, ako kemikalija podliježe zahtjevima klasifikacije,

(f) Jedna ili više primjena kemikalije,

(g) Psiho-kemijska, toksikološka i ekotoksikološka svojstva.

2. Konačna regulatorna mjera

(a) Podaci specifični za konačnu regulatornu mjeru:

(i) Sažetak konačne regulatorne mjere,

(ii) Pozivanje na regulatorni dokument,

(iii) Datum stupanja na snagu konačne regulatorne mjere,

(iv) Naznaka je li konačna regulatorna mjera donesena na temelju procjene rizika ili opasnosti i, ako jest, podatak o toj procjeni, koji obuhvaća pozivanje na odgovarajuću dokumentaciju;

(v) Razlozi za konačnu regulatornu mjeru koja je bitna za ljudsko zdravlje, uključujući i zdravlje potrošača i radnika, ili okoliš,

(vi) Sažetak opasnosti i rizika koje kemijska tvar predstavlja za ljudsko zdravlje, uključujući i zdravlje potrošača i radnika, ili okoliš, te očekivani učinak konačne regulatorne mjere.

(b) Jedna ili više kategorija u kojima je donesena konačna regulatorna mjera, i za svaku kategoriju:

(i) Jedna ili više primjena zabranjenih konačnom regulatornom mjerom,

(ii) Jedna ili više primjena koje ostaju dopuštene,

(iii) Procjena, ako je moguće, proizvedenih, uvezenih, izvezenih i uporabljenih količina kemikalije.

(c) Naznaka, u mogućim granicama, vjerojatne važnosti konačne regulatorne mjere za druge države i regije;

(d) Ostali bitni podaci koji mogu obuhvatiti:

(i) Procjenu socioekonomskih učinaka konačne regulatorne mjere,

(ii) Podatke o alternativama i njihovim relativnim rizicima, ako su na raspolaganju, kao što su:

– Integrirane strategije kontrole nametnika,

– Industrijska praksa i procesi, uključujući čišću tehnologiju.

PRILOG II.

MJERILA ZA POPISIVANJE U PRILOGU III. ZABRANJENIH KEMIJSKIH TVARI ILI ONIH ČIJA JE UPORABA STROGO OGRANIČENA

U razmatranju obavijesti koje Tajništvo proslijedi u skladu sa stavkom 5. člankom 5., Odbor za provjeru kemikalija će:

(a) Potvrditi da je donesena konačna regulatorna mjera u cilju zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša,

(b) Utvrditi da je konačna regulatorna mjera donesena kao posljedica procjene rizika. Ta procjena će se temeljiti na razmatranju znanstvenih podataka u kontekstu uvjeta koji vrijede u predmetnoj ugovornoj stranci. U tom smislu, dostavljenom dokumentacijom će se pokazati:

(i) Da su podaci izrađeni u skladu sa znanstveno priznatim metodama,

(ii) Da su preispitivanja podataka provedena i dokumentirana u skladu s općenito priznatim znanstvenim načelima i postupcima,

(iii) Da se konačna regulatorna mjera temelji na procjeni rizika koja obuhvaća važeće uvjete unutar stranke koja je poduzela mjeru,

(c) Razmotriti da li konačna regulatorna mjera pruža dovoljno široku osnovu za uvrštavanje u popis kemikalije u Prilogu III., uzimajući u obzir:

(i) Da li je konačna regulatorna mjera dovela ili bi se moglo očekivati da će dovesti do značajnog smanjenja uporabljene količine kemikalije ili broja njezinih primjena,

(ii) Da li je konačna regulatorna mjera dovela do stvarnog smanjenja rizika ili bi se moglo očekivati da će dovesti do značajnog smanjenja rizika za ljudsko zdravlje ili okoliš stranke koja je predala obavijest,

(iii) Da li se razlozi koji su doveli do konačne regulatorne mjere primjenjuju samo na ograničenom zemljopisnom području ili u drugim ograničenim okolnostima,

(iv) Postoje li dokazi o trenutačnoj međunarodnoj trgovini tom kemikalijom,

(d) Uzeti u obzir da namjerna zloporaba nije sama po sebi odgovarajući razlog za uvrštenje kemikalije u popis u Prilogu III.

PRILOG III.1

KEMIKALIJE KOJE PODLIJEŽU POSTUPKU PRETHODNOG PRISTANKA

Kemikalija

Odgovarajući CAS broj(evi)

Kategorija

2,4,5-T i njegove soli i esteri

93-76-5*

Pesticid

Aldrin

309-00-2

Pesticid

Binapakril

485-31-4

Pesticid

Kaptafol

2425-06-1

Pesticid

Klordan

57-74-9

Pesticid

Klordimeform

6164-98-3

Pesticid

Klorobenzilat

510-15-6

Pesticid

DDT

50-29-3

Pesticid

Dieldrin

60-57-1

Pesticid

Dinitro-orto-krezol (DNOC) i njegove soli (kao što su amonijeva, kalijeva i natrijeva sol)

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

Pesticid

Dinozeb i njegove soli

88-85-7*

Pesticid

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

Pesticid

Etilendiklorid

107-06-2

Pesticid

Etilenoksid

75-21-8

Pesticid

Fluoroacetamid

640-19-7

Pesticid

HCH (miješani izomeri)

608-73-1

Pesticid

Heptaklor

76-44-8

Pesticid

Heksaklorobenzen

118-74-1

Pesticid

Lindan

58-89-9

Pesticid

Živini spojevi, uključujući anorganske živine spojeve, alkilne živine spojeve, te alkiloksialkil i aril živine spojeve

 

Pesticid

Monokrotofos

6923-22-4

Pesticid

Paration

56-38-2

Pesticid

Pentaklorofenol i njegove soli i esteri

87-86-5*

Pesticid

Toksafen

8001-35-2

Pesticid

Praškasta formulacija koja sadrži kombinaciju od:

-Benomil jednako ili više od 7%

-Karbofuran jednako ili više od 10%

-Tiram jednako ili više od 15%

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

Vrlo opasna

formulacija pesticida

Monokrotofos (Topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l)

6923-22-4

Vrlo opasna formulacija pesticida

Metamidofos (Topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l)

10265-92-6

Vrlo opasna formulacija pesticida

Fosfamidon (Topive tekuće formulacije tvari s više od 1000 g aktivnog sastojka/l)

13171-21-6 (mješavina, (E) i (Z) izomeri)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

Vrlo opasna formulacija pesticida

Metil-paration (emulgativni koncentrati (EC) s 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % aktivnog sastojka i prašine koje sadrže 1,5 %, 2 % i 3 % aktivnog sastojka)

298-00-0

Vrlo opasna formulacija pesticida

Paration (uključene su sve formulacije ove tvari – aerosoli, suhi prašak (DP), emulgativni koncentrat (EC), granule (GR) i mokri prašak (WP) osim suspenzija u kapsulama (CS))

56-38-2

Vrlo opasna formulacija pesticida

Azbest:

- Aktinolit

 

- Antrofilit

- Amozit

- Krocidolit

- Tremolit

 

77536-66-4

 

77536-67-5

12172-73-5

12001-28-4

77536-68-6

 

Industrijska kemikalija

Industrijska kemikalija

Industrijska kemikalija

Industrijska kemikalija

Industrijska kemikalija

Polibrominirani bifenili (PBB)

36355-01-8 (heksa-)

27858-07-7 (okta-)

13654-09-6(deka-)

Industrijska kemikalija

Poliklorni bifenili (PCB)

1336-36-3

Industrijska kemikalija

Poliklorni terfenili (PCT)

61788-33-8

Industrijska kemikalija

Tetraetil olovo

78-00-2

Industrijska kemikalija

Tetrametil olovo

75-74-1

Industrijska kemikalija

Tris (2,3-dibromopropil) fosfat

126-72-7

Industrijska kemikalija

 

PRILOG IV.

PODACI I MJERILA ZA POPISIVANJE VRLO OPASNIH FORMULACIJA PESTICIDA U PRILOGU III.

Dio 1. Dokumentacija koja se traži od države koja daje prijedlog

Prijedlozi predani sukladno stavku 1. članka 6. će uključivati odgovarajuću dokumentaciju koja sadrži sljedeće podatke:

(a) Naziv opasne formulacije pesticida,

(b) Naziv jednog ili više aktivnih sastojaka u formulaciji,

(c) Relativna količina svakog aktivnog sastojka u formulaciji,

(d) Vrsta formulacije,

(e) Zaštićeni nazivi i nazivi proizvođača, ako postoje,

(f) Opći i potvrđeni obrasci primjene formulacije unutar države koja daje prijedlog,

(g) Jasan opis incidenata vezanih uz problem, uključujući štetne učinke i način na koji se formulacija koristila,

(h) Svaka regulativna, upravna ili druga mjera koju je država koja iznosi prijedlog poduzela ili namjerava poduzeti kao odgovor na te incidente.

Dio 2. Podaci koje prikuplja Tajništvo

Sukladno članku 6. stavku 3., Tajništvo će prikupiti odgovarajuće podatke vezane uz formulaciju, uključujući:

(a) Fizičko-kemijska, toksikološka i eko-toksikološka svojstva formulacije,

(b) Postojanje ograničenja rukovanja ili primjene u drugim državama,

(c) Podatke o incidentima vezanima uz formulaciju u drugim državama,

(d) Podatke koje dostave druge stranke, međunarodne organizacije, nevladine organizacije ili drugi odgovarajući izvori, bilo nacionalni ili međunarodni,

(e) Procjene rizika i/ili opasnosti, ako postoje,

(f) Pokazatelje, ako postoje, opsega primjene formulacije, kao što je broj registracija ili količina proizvodnje ili prodaje,

(g) Druge formulacije pojedinog pesticida te eventualne incidente vezane uz te formulacije,

(h) Alternativnu praksu kontrole nametnika,

(i) Ostale podatke koje Odbor za provjeru kemikalija utvrdi bitnima.

Dio 3. Mjerila za popisivanje vrlo opasnih formulacija pesticida u Prilogu III.

U razmatranju prijedloga koje je proslijedilo Tajništvo u skladu sa člankom 6. stavkom 5., Odbor za provjeru kemikalija uzet će u obzir:

(a) Pouzdanost dokaza koji pokazuju da je primjena formulacije, u skladu s uobičajenom ili potvrđenom praksom unutar države koja daje prijedlog, dovela do prijavljenih incidenata,

(b) Važnost tih incidenata za druge države sa sličnom klimom, uvjetima i obrascima primjene formulacije,

(c) Postojanje ograničenja rukovanja ili primjene uključujući tehnologiju ili tehnike koje se ne mogu razumno ili široko primjenjivati u državama koje nemaju potrebnu infrastrukturu,

(d) Značaj prijavljenih učinaka u odnosu na količinu primijenjene formulacije,

(e) Da namjerna zloporaba nije sama po sebi primjeren razlog za uvrštenje formulacije u popis u Prilogu III.

PRILOG V.

PODACI POTREBNI ZA OBAVIJEST O IZVOZU

1. Obavijesti o izvozu će sadržavati sljedeće podatke:

(a) Naziv i adresu odgovarajućih imenovanih nacionalnih tijela stranke izvoznice i stranke uvoznice,

(b) Očekivani datum izvoza u stranku uvoznicu,

(c) Naziv zabranjene ili strogo ograničene kemikalije i sažetak podataka navedenih u Prilogu I. koji se trebaju dostaviti Tajništvu u skladu s člankom 5. Ako je više od jedne takve kemikalije uključeno u mješavinu ili preparat, ti podaci će se dostaviti za svaku kemikaliju,

(d) Izjavu kojom se navodi, ako je poznata, predviđena kategorija kemikalije i njezina predviđena primjena unutar te kategorije u državi uvoznici,

(e) Podaci o mjerama opreza za smanjenje izloženosti kemikaliji i emisija kemikalije,

(f) U slučaju mješavine ili preparata, koncentracija zabranjene ili strogo ograničene jedne ili više kemikalije,

(g) Naziv i adresa uvoznika,

(h) Svi dodatni podaci koji su na raspolaganju odgovarajućem imenovanom nacionalnom tijelu stranke izvoznice koji bi mogli pomoći imenovanom nacionalnom tijelu stranke uvoznice.

2. Pored podataka iz stavka 1., država izvoznica će osigurati dodatne podatke navedene u Prilogu I. koje zatraži stranka uvoznica.

PRILOG VI. (2)

RJEŠAVANJE SPOROVA

A. Pravila o arbitraži

Arbitražni postupak za potrebe članka 20. stavka 2. (a) Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini je sljedeći:

Članak 1.

1. Stranka može započeti arbitražu u skladu s člankom 20. Konvencije pisanom obavijesti koju upućuje drugoj stranci u sporu. Uz obavijest se dostavlja tužbeni zahtjev sa svim dokaznim ispravama, u kojem je naveden predmet arbitraže, uključujući, posebice, članke Konvencije čije je tumačenje ili primjena u pitanju.

2. Tužitelj izvješćuje tajništvo da stranke upućuju spor na rješavanje arbitraži prema članku 20. Uz pisanu obavijest tužitelj dostavlja tužbeni zahtjev i dokazne isprave navedene u stavku 1. Tako primljene informacije tajništvo dostavlja svim strankama.

Članak 2.

1. U sporovima između dvije stranke osniva se arbitražni sud. On se sastoji od tri člana.

2. Svaka stranka u sporu imenuje arbitra, a tako imenovana dva arbitra sporazumno imenuju trećeg arbitra koji je Predsjednik suda. Predsjednik suda ne smije biti državljanin jedne od stranaka u sporu, niti smije imati svoje redovito boravište na državnom području stranaka, niti smije biti u zaposlen u bilo kojoj od njih, a niti se takvim slučajem smije baviti u bilo kojem drugom svojstvu.

3. U sporovima između više od dviju stranaka, stranke s jednakim interesima zajedničkim sporazumom imenuju jednog arbitra.

4. Bilo koje slobodno mjesto će se popuniti na način propisan za prvo imenovanje.

5. Ako se stranke ne suglase o predmetu spora prije nego što Predsjednik suda bude imenovan, Arbitražni sud će utvrditi pred­met spora.

(2) Usvojen na prvom sastanku Konferencije stranaka odlukom RC I/11 od 24. rujna 2004.

Članak 3.

1. Ako jedna od stranaka u sporu ne imenuje arbitra u roku od dva mjeseca od dana kad je tužena stranka primila obavijest o arbitraži, druga stranka može izvijestiti glavnog tajnika Ujedinih naroda koji će imenovati arbitra u roku od daljnja dva mjeseca.

2. Ako Predsjednik suda nije imenovan u roku od dva mjeseca od dana imenovanja drugog arbitra, glavni tajnik Ujedinjenih naroda će na zahtjev stranke imenovati Predsjednika suda u roku od daljnja dva mjeseca.

Članak 4.

Arbitražni sud donosi svoje odluke u skladu s odredbama Konvencije i međunarodnim pravom.

Članak 5.

Osim ako se stranke u sporu nisu drugačije dogovorile, arbitražni sud će utvrditi vlastita pravila postupka.

Članak 6.

Arbitražni sud može, na zahtjev jedne od stranaka, preporučiti neophodne privremene mjere zaštite.

Članak 7.

Stranke u sporu će olakšati rad arbitražnom sudu koristeći sva sredstava kojima raspolažu, te će posebice:

(a) Opskrbiti sud svim relevantnim dokumentima, informacijama i olakšicama,

(b) Omogućiti kad to bude potrebno da pozove svjedoke ili vještake i da dobije njihove iskaze.

Članak 8.

Stranke i arbitri imaju obvezu čuvati povjerljivima sve informacije koje su primili tijekom postupka arbitražnog suda.

Članak 9.

Osim ako arbitražni sud zbog posebnih okolnosti slučaja drugačije odluči, troškove suda snose stranke u sporu u jednakim dijelovima. Sud vodi evidenciju o svim svojim troškovima i dostavlja strankama konačni obračun.

Članak 10.

Stranka koja ima interes pravne prirode u predmetu spora na koji može utjecati odluka u sporu, može se umiješati u postupak uz pristanak arbitražnog suda.

Članak 11.

Arbitražni sud može održati ročište i utvrditi protuzahtjeve koji izravno proizlaze iz predmeta spora.

Članak 12.

Odluke arbitražnog suda o postupovnim i materijalnim pitanjima donose se većinom glasova njegovih članova.

Članak 13.

1. Ako jedna od stranaka spora ne pristupi arbitražnom sudu, ili propusti braniti svoju stvar, druga stranka može tražiti od suda da nastavi postupak i donese svoju odluku. Izostanak stranke ili propust stranke da brani svoju stvar ne stvara prepreku tijekom postupka.

2. Prije donošenja konačne odluke, arbitražni sud se mora uvjeriti da je zahtjev stvarno i pravno osnovan.

Članak 14.

Arbitražni sud će donijeti svoju konačnu odluku u roku od pet mjeseci od dana svog potpunog osnivanja, osim ukoliko smatra nužnim produljiti rok za razdoblje ne dulje od pet mjeseci.

Članak 15.

Konačna odluka arbitražnog suda ograničena je na predmet spora i u njoj se navode razlozi na kojima se ona temelji. Ona sadržava imena članova koji su sudjelovali u njezinom donošenju kao i datum konačne odluke. Svaki član suda može priložiti izdvojeno ili mišljenje koje se razlikuje od konačne odluke.

Članak 16.

Pravorijek je obvezujući za stranke u sporu. Tumačenje Konvencije dano u pravorijeku također je obvezujuće za stranku koja se umiješala u sporu slijedom članka 10. u mjeri u kojoj se ono odnosi na pitanja u pogledu kojih se ta stranka umiješala. Protiv pravorijeka ne postoji mogućnost žalbe osim ukoliko se stranke u sporu unaprijed nisu suglasile sa žalbenim postupkom.

Članak 17.

Bilo kakvo nesuglasje koje može nastati između onih koji su vezani konačnom odlukom u skladu s člankom 16. gore, u pogledu tumačenja ili načina provedbe te odluke, može biti od bilo koga od njih podnesen na odlučivanje arbitražnom sudu koji je tu odluku donio.

B. Pravila mirenja

Postupak mirenja u svrhe stavka 6. članka 20. Konvencije je sljedeći.

Članak 1.

1. Zahtjev stranke u sporu za osnivanjem povjerenstva za mirenje na temelju članka 20. stavka 6. upućuje se u pisanom obliku Tajništvu. Tajništvo će, sukladno tome, odmah izvijestiti sve stranke.

2. Povjerenstvo za mirenje se, osim ukoliko se stranke drugačije ne dogovore, sastoji od pet članova, dva koja je imenovala svaka stranka u pitanju, i predsjednika, zajednički izabranog od strane članova.

Članak 2.

U sporovima između više od dvije stranke, stranke s istim interesom zajedničkim sporazumom imenuju svoje članove povjerenstva.

Članak 3.

Ako bilo koje imenovanje od strane stranaka u postupku ne bude izvršeno u roku od dva mjeseca od dana kad je Tajništvo zaprimilo pisani zahtjev kako je navedeno u članku 1. glavni tajnik Ujedinjenih naroda će, na zahtjev stranke, izvršiti takva imenovanja u roku od daljnja dva mjeseca.

Članak 4.

Ako Predsjednik povjerenstva za mirenje nije izabran u roku od dva mjeseca nakon što je imenovan četvrti član povjerenstva, glavni tajnik Ujedinjenih naroda će, na zahtjev stranke, odrediti Predsjednika u roku od daljnja dva mjeseca.

Članak 5.

1. Povjerenstvo za mirenje će, osim ukoliko se stranke u sporu ne dogovore drugačije, odrediti svoja vlastita pravila postupanja.

2. Stranke i članovi povjerenstva imaju obvezu tijekom postupanja povjerenstva čuvati povjerljivim sve informacije koje prime u povjerenju.

Članak 6.

Povjerenstvo za mirenje donosi svoje odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 7.

Povjerenstvo za mirenje će donijeti izviješće s preporukama za rješavanje spora u roku od dvanaest mjeseci od dana svog osnivanja, a koje izviješće će stranke razmotriti u dobroj vjeri.

Članak 8.

Povjerenstvo će odlučiti o svakom nesuglasju u pogledu pitanja je li povjerenstvo za mirenje nadležno za razmatranje predmeta koji mu je upućen.

Članak 9.

Troškove Povjerenstva snose stranke u sporu u međusobno dogovorenim udjelima. Povjerenstvo vodi evidenciju o svim troškovima i strankama dostavlja konačno izviješće o troškovima.

 

ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE

The Parties to this Convention,

Aware of the harmful impact on human health and the environment from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

Recalling the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and chapter 19 of Agenda 21 on ´Environmentally sound management of toxic chemicals, including prevention of illegal international traffic in toxic and dangerous products´,

Mindful of the work undertaken by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in the operation of the voluntary Prior Informed Consent procedure, as set out in the UNEP Amended London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade (hereinafter referred to as the ´Amended London Guidelines´) and the FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides (hereinafter referred to as the ´International Code of Conduct´),

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries and countries with economies in transition, in particular the need to strengthen national capabilities and capacities for the management of chemicals, including transfer of technology, providing financial and technical assistance and promoting cooperation among the Parties,

Noting the specific needs of some countries for information on transit movements,

Recognizing that good management practices for chemicals should be promoted in all countries, taking into account, inter alia, the voluntary standards laid down in the International Code of Conduct and the UNEP Code of Ethics on the International Trade in Chemicals,

Desiring to ensure that hazardous chemicals that are exported from their territory are packaged and labelled in a manner that is adequately protective of human health and the environment, consistent with the principles of the Amended London Guidelines and the International Code of Conduct,

Recognizing that trade and environmental policies should be mutually supportive with a view to achieving sustainable development,

Emphasizing that nothing in this Convention shall be interpreted as implying in any way a change in the rights and obligations of a Party under any existing international agreement applying to chemicals in international trade or to environmental protection,

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Convention and other international agreements,

Determined to protect human health, including the health of consumers and workers, and the environment against potentially harmful impacts from certain hazardous chemicals and pesticides in international trade,

Have agreed as follows:

Article 1

Objective

The objective of this Convention is to promote shared responsibility and cooperative efforts among Parties in the international trade of certain hazardous chemicals in order to protect human health and the environment from potential harm and to contribute to their environmentally sound use, by facilitating information exchange about their characteristics, by providing for a national decision-making process on their import and export and by disseminating these decisions to Parties.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) «Chemical» means a substance whether by itself or in a mixture or preparation and whether manufactured or obtained from nature, but does not include any living organism. It consists of the following categories: pesticide (including severely hazardous pesticide formulations) and industrial;

(b) «Banned chemical» means a chemical all uses of which within one or more categories have been prohibited by final regulatory action, in order to protect human health or the environment. It includes a chemical that has been refused approval for first-time use or has been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;

(c) «Severely restricted chemical» means a chemical virtually all use of which within one or more categories has been prohibited by final regulatory action in order to protect human health or the environment, but for which certain specific uses remain allowed. It includes a chemical that has, for virtually all use, been refused for approval or been withdrawn by industry either from the domestic market or from further consideration in the domestic approval process, and where there is clear evidence that such action has been taken in order to protect human health or the environment;

(d) «Severely hazardous pesticide formulation» means a chemical formulated for pesticidal use that produces severe health or environmental effects observable within a short period of time after single or multiple exposure, under conditions of use;

(e) «Final regulatory action» means an action taken by a Party, that does not require subsequent regulatory action by that Party, the purpose of which is to ban or severely restrict a chemical;

(f) «Export» and «import» mean, in their respective connotations, the movement of a chemical from one Party to another Party, but exclude mere transit operations;

(g) «Party» means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;

(h) «Regional economic integration organization» means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;

(i) «Chemical Review Committee» means the subsidiary body referred to in paragraph 6 of Article 18.

Article 3

Scope of the Convention

1. This Convention applies to:

(a) Banned or severely restricted chemicals; and

(b) Severely hazardous pesticide formulations.

2. This Convention does not apply to:

(a) Narcotic drugs and psychotropic substances;

(b) Radioactive materials;

(c) Wastes;

(d) Chemical weapons;

(e) Pharmaceuticals, including human and veterinary drugs;

(f) Chemicals used as food additives;

(g) Food;

(h) Chemicals in quantities not likely to affect human health or the environment provided they are imported:

(i) For the purpose of research or analysis; or

(ii) By an individual for his or her own personal use in quantities reasonable for such use.

Article 4

Designated national authorities

1. Each Party shall designate one or more national authorities that shall be authorized to act on its behalf in the performance of the administrative functions required by this Convention.

2. Each Party shall seek to ensure that such authority or authorities have sufficient resources to perform their tasks effectively.

3. Each Party shall, no later than the date of the entry into force of this Convention for it, notify the name and address of such authority or authorities to the Secretariat. It shall forthwith notify the Secretariat of any changes in the name and address of such authority or authorities.

4. The Secretariat shall forthwith inform the Parties of the notifications it receives under paragraph 3.

Article 5

Procedures for banned or severely restricted chemicals

1. Each Party that has adopted a final regulatory action shall notify the Secretariat in writing of such action. Such notification shall be made as soon as possible, and in any event no later than ninety days after the date on which the final regulatory action has taken effect, and shall contain the information required by Annex I, where available.

2. Each Party shall, at the date of entry into force of this Convention for it, notify the Secretariat in writing of its final regulatory actions in effect at that time, except that each Party that has submitted notifications of final regulatory actions under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those notifications.

3. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a notification under paragraphs 1 and 2, verify whether the notification contains the information required by Annex I. If the notification contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the notification does not contain the information required, it shall inform the notifying Party accordingly.

4. The Secretariat shall every six months communicate to the Parties a synopsis of the information received pursuant to paragraphs 1 and 2, including information regarding those notifications which do not contain all the information required by Annex I.

5. When the Secretariat has received at least one notification from each of two Prior Informed Consent regions regarding a particular chemical that it has verified meet the requirements of Annex I, it shall forward them to the Chemical Review Committee. The composition of the Prior Informed Consent regions shall be defined in a decision to be adopted by consensus at the first meeting of the Conferenceof the Parties.

6. The Chemical Review Committee shall review the information provided in such notifications and, in accordance with the criteria set out in Annex II, recommend to the Conference of the Parties whether the chemical in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

Article 6

Procedures for severely hazardous pesticide formulations

1. Any Party that is a developing country or a country with an economy in transition and that is experiencing problems caused by a severely hazardous pesticide formulation under conditions of use in its territory, may propose to the Secretariat the listing of the severely hazardous pesticide formulation in Annex III. In developing a proposal, the Party may draw upon technical expertise from any relevant source. The proposal shall contain the information required by part 1 of Annex IV.

2. The Secretariat shall, as soon as possible, and in any event no later than six months after receipt of a proposal under paragraph 1, verify whether the proposal contains the information required by part 1 of Annex IV. If the proposal contains the information required, the Secretariat shall forthwith forward to all Parties a summary of the information received. If the proposal does not contain the information required, it shall inform the proposing Party accordingly.

3. The Secretariat shall collect the additional information set out in part 2 of Annex IV regarding the proposal forwarded under paragraph 2.

4. When the requirements of paragraphs 2 and 3 above have been fulfilled with regard to a particular severely hazardous pesticide formulation, the Secretariat shall forward the proposal and the related information to the Chemical Review Committee.

5. The Chemical Review Committee shall review the information provided in the proposal and the additional information collected and, in accordance with the criteria set out in part 3 of Annex IV, recommend to the Conference of the Parties whether the severely hazardous pesticide formulation in question should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, be listed in Annex III.

Article 7

Listing of chemicals in Annex III

1. For each chemical that the Chemical Review Committee has decided to recommend for listing in Annex III, it shall prepare a draft decision guidance document. The decision guidance document should, at a minimum, be based on the information specified in Annex I, or, as the case may be, Annex IV, and include information on uses of the chemical in a category other than the category for which the final regulatory action applies.

2. The recommendation referred to in paragraph 1 together with the draft decision guidance document shall be forwarded to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be made subject to the Prior Informed Consent procedure and, accordingly, list the chemical in Annex III and approve the draft decision guidance document.

3. When a decision to list a chemical in Annex III has been taken and the related decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

Article 8

Chemicals in the voluntary Prior Informed Consent procedure

For any chemical, other than a chemical listed in Annex III, that has been included in the voluntary Prior Informed Consent procedure before the date of the first meeting of the Conference of the Parties, the Conference of the Parties shall decide at that meeting to list the chemical in Annex III, provided that it is satisfied that all the requirements for listing in that Annex have been fulfilled.

Article 9

Removal of chemicals from Annex III

1. If a Party submits to the Secretariat information that was not available at the time of the decision to list a chemical in Annex III and that information indicates that its listing may no longer be justified in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, the Secretariat shall forward the information to the Chemical Review Committee.

2. The Chemical Review Committee shall review the information it receives under paragraph 1. For each chemical that the Chemical Review Committee decides, in accordance with the relevant criteria in Annex II or, as the case may be, Annex IV, to recommend for removal from Annex III, it shall prepare a revised draft decision guidance document.

3. A recommendation referred to in paragraph 2 shall be forwarded to the Conference of the Parties and be accompanied by a revised draft decision guidance document. The Conference of the Parties shall decide whether the chemical should be removed from Annex III and whether to approve the revised draft decision guidance document.

4. When a decision to remove a chemical from Annex III has been taken and the revised decision guidance document has been approved by the Conference of the Parties, the Secretariat shall forthwith communicate this information to all Parties.

Article 10

Obligations in relation to imports of chemicals listed in Annex III

1. Each Party shall implement appropriate legislative or administrative measures to ensure timely decisions with respect to the import of chemicals listed in Annex III.

2. Each Party shall transmit to the Secretariat, as soon as possible, and in any event no later than nine months after the date of dispatch of the decision guidance document referred to in paragraph 3 of Article 7, a response concerning the future import of the chemical concerned. If a Party modifies this response, it shall forthwith submit the revised response to the Secretariat.

3. The Secretariat shall, at the expiration of the time period in paragraph 2, forthwith address to a Party that has not provided such a response, a written request to do so. Should the Party be unable to provide a response, the Secretariat shall, where appropriate, help it to provide a response within the time period specified in the last sentence of paragraph 2 of Article 11.

4. A response under paragraph 2 shall consist of either:

(a) A final decision, pursuant to legislative or administrative measures:

(i) To consent to import;

(ii) Not to consent to import; or

(iii) To consent to import only subject to specified conditions; or

(b) An interim response, which may include:

(i) An interim decision consenting to import with or without specified conditions, or not consenting to import during the interim period;

(ii) A statement that a final decision is under active consideration;

(iii) A request to the Secretariat, or to the Party that notified the final regulatory action, for further information;

(iv) A request to the Secretariat for assistance in evaluating the chemical.

5. A response under subparagraphs (a) or (b) of paragraph 4 shall relate to the category or categories specified for the chemical in Annex III.

6. A final decision should be accompanied by a description of any legislative or administrative measures upon which it is based.

7. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this Convention for it, transmit to the Secretariat responses with respect to each chemical listed in Annex III. A Party that has provided such responses under the Amended London Guidelines or the International Code of Conduct need not resubmit those responses.

8. Each Party shall make its responses under this Article available to those concerned within its jurisdiction, in accordance with its legislative or administrative measures.

9. A Party that, pursuant to paragraphs 2 and 4 above and paragraph 2 of Article 11, takes a decision not to consent to import of a chemical or to consent to its import only under specified conditions shall, if it has not already done so, simultaneously prohibit or make subject to the same conditions:

(a) Import of the chemical from any source; and

(b) Domestic production of the chemical for domestic use.

10. Every six months the Secretariat shall inform all Parties of the responses it has received. Such information shall include a description of the legislative or administrative measures on which the decisions have been based, where available. The Secretariat shall, in addition, inform the Parties of any cases of failure to transmit a response.

Article 11

Obligations in relation to exports of chemicals listed in Annex III

1. Each exporting Party shall:

(a) Implement appropriate legislative or administrative measures to communicate the responses forwarded by the Secretariat in accordance with paragraph 10 of Article 10 to those concerned within its jurisdiction;

(b) Take appropriate legislative or administrative measures to ensure that exporters within its jurisdiction comply with decisions in each response no later than six months after the date on which the Secretariat first informs the Parties of such response in accordance with paragraph 10 of Article 10;

(c) Advise and assist importing Parties, upon request and as appropriate:

(i) To obtain further information to help them to take action in accordance with paragraph 4 of Article 10 and paragraph 2 (c) below; and

(ii) To strengthen their capacities and capabilities to manage chemicals safely during their life-cycle.

2. Each Party shall ensure that a chemical listed in Annex III is not exported from its territory to any importing Party that, in exceptional circumstances, has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, unless:

(a) It is a chemical that, at the time of import, is registered as a chemical in the importing Party; or

(b) It is a chemical for which evidence exists that it has previously been used in, or imported into, the importing Party and in relation to which no regulatory action to prohibit its use has been taken; or

(c) Explicit consent to the import has been sought and received by the exporter through a designated national authority of the importing Party. The importing Party shall respond to such a request within sixty days and shall promptly notify the Secretariat of its decision.

The obligations of exporting Parties under this paragraph shall apply with effect from the expiration of a period of six months from the date on which the Secretariat first informs the Parties, in accordance with paragraph 10 of Article 10, that a Party has failed to transmit a response or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision, and shall apply for one year.

Article 12

Export notification

1. Where a chemical that is banned or severely restricted by a Party is exported from its territory, that Party shall provide an export notification to the importing Party. The export notification shall include the information set out in Annex V.

2. The export notification shall be provided for that chemical prior to the first export following adoption of the corresponding final regulatory action. Thereafter, the export notification shall be provided before the first export in any calendar year. The requirement to notify before export may be waived by the designated national authority of the importing Party.

3. An exporting Party shall provide an updated export notification after it has adopted a final regulatory action that results in a major change concerning the ban or severe restriction of that chemical.

4. The importing Party shall acknowledge receipt of the first export notification received after the adoption of the final regulatory action. If the exporting Party does not receive the acknowledgement within thirty days of the dispatch of the export notification, it shall submit a second notification. The exporting Party shall make reasonable efforts to ensure that the importing Party receives the second notification.

5. The obligations of a Party set out in paragraph 1 shall cease when:

(a) The chemical has been listed in Annex III;

(b) The importing Party has provided a response for the chemical to the Secretariat in accordance with paragraph 2 of Article 10; and

(c) The Secretariat has distributed the response to the Parties in accordance with paragraph 10 of Article 10.

Article 13

Information to accompany exported chemicals

1. The Conference of the Parties shall encourage the World Customs Organization to assign specific Harmonized System customs codes to the individual chemicals or groups of chemicals listed in Annex III, as appropriate. Each Party shall require that, whenever a code has been assigned to such a chemical, the shipping document for that chemical bears the code when exported.

2. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party shall require that both chemicals listed in Annex III and chemicals banned or severely restricted in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.

3. Without prejudice to any requirements of the importing Party, each Party may require that chemicals subject to environmental or health labelling requirements in its territory are, when exported, subject to labelling requirements that ensure adequate availability of information with regard to risks and/or hazards to human health or the environment, taking into account relevant international standards.

4. With respect to the chemicals referred to in paragraph 2 that are to be used for occupational purposes, each exporting Party shall require that a safety data sheet that follows an internationally recognized format, setting out the most up-to-date information available, is sent to each importer.

5. The information on the label and on the safety data sheet should, as far as practicable, be given in one or more of the official languages of the importing Party.

Article 14

Information exchange

1. Each Party shall, as appropriate and in accordance with the objective of this Convention, facilitate:

(a) The exchange of scientific, technical, economic and legal information concerning the chemicals within the scope of this Convention, including toxicological, ecotoxicological and safety information;

(b) The provision of publicly available information on domestic regulatory actions relevant to the objectives of this Convention; and

(c) The provision of information to other Parties, directly or through the Secretariat, on domestic regulatory actions that substantially restrict one or more uses of the chemical, as appropriate.

2. Parties that exchange information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

3. The following information shall not be regarded as confidential for the purposes of this Convention:

(a) The information referred to in Annexes I and IV, submitted pursuant to Articles 5 and 6 respectively;

(b) The information contained in the safety data sheet referred to in paragraph 4 of Article 13;

(c) The expiry date of the chemical;

(d) Information on precautionary measures, including hazard classification, the nature of the risk and the relevant safety advice; and

(e) The summary results of the toxicological and ecotoxicological tests.

4. The production date of the chemical shall generally not be considered confidential for the purposes of this Convention.

5. Any Party requiring information on transit movements through its territory of chemicals listed in Annex III may report its need to the Secretariat, which shall inform all Parties accordingly.

Article 15

Implementation of the Convention

1. Each Party shall take such measures as may be necessary to establish and strengthen its national infrastructures and institutions for the effective implementation of this Convention. These measures may include, as required, the adoption or amendment of national legislative or administrative measures and may also include:

(a) The establishment of national registers and databases including safety information for chemicals;

(b) The encouragement of initiatives by industry to promote chemical safety; and

(c) The promotion of voluntary agreements, taking into consideration the provisions of Article 16.

2. Each Party shall ensure, to the extent practicable, that the public has appropriate access to information on chemical handling and accident management and on alternatives that are safer for human health or the environment than the chemicals listed in Annex III.

3. The Parties agree to cooperate, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in the implementation of this Convention at the subregional, regional and global levels.

4. Nothing in this Convention shall be interpreted as restricting the right of the Parties to take action that is more stringently protective of human health and the environment than that called for in this Convention, provided that such action is consistent with the provisions of this Convention and is in accordance with international law.

Article 16

Technical assistance

The Parties shall, taking into account in particular the needs of developing countries and countries with economies in transition, cooperate in promoting technical assistance for the development of the infrastructure and the capacity necessary to manage chemicals to enable implementation of this Convention. Parties with more advanced programmes for regulating chemicals should provide technical assistance, including training, to other Parties in developing their infrastructure and capacity to manage chemicals throughout their life-cycle.

Article 17

Non-Compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for treatment of Parties found to be in non-compliance.

Article 18

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, acting jointly, no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:

(a) Establish, further to the requirements of paragraph 6 below, such subsidiary bodies, as it considers necessary for the implementation of the Convention;

(b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and

(c) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body, to be called the Chemical Review Committee, for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:

(a) The members of the Chemical Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of a limited number of government-designated experts in chemicals management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution, including ensuring a balance between developed and developing Parties;

(b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee;

(c) The Committee shall make every effort to make its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 19

Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.

2. The functions of the Secretariat shall be:

(a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;

(b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;

(c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;

(d) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(e) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be performed jointly by the Executive Director of UNEP and the Director-General of FAO, subject to such arrangements as shall be agreed between them and approved by the Conference of the Parties.

4. The Conference of the Parties may decide, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other competent international organizations, should it find that the Secretariat is not functioning as intended.

Article 20

Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable; and

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than the second meeting of the Conference.

Article 21

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate the proposed amendment to the signatories to this Convention and, for information, to, to the Depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.

4. The amendment shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the Depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 22

Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

2. Annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:

(a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;

(b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of communication of the adoption of the additional annex by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of an additional annex and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below; and

(c) On the expiry of one year from the date of the communication by the Depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above.

4. Except in the case of Annex III, the proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention.

5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex III:

(a) Amendments to Annex III shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in in Articles 5 to 9 and paragraph 2 of Article 21;

(b) The Conference of the Parties shall take its decisions on adoption by consensus;

(c) A decision to amend Annex III shall forthwith be communicated to the Parties by the Depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 23

Voting

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 below.

2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

3. For the purposes of this Convention, «Parties present and voting»means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 24

Signature

This Convention shall be open for signature at Rotterdam by all States and regional economic integration organizations on 11 September 1998, and at United Nations Headquarters in New York from 12 September 1998 to 10 September 1999.

Article 25

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 26

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

Article 27

Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 28

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

Article 29

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Convention.

Article 30

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rotterdam on this tenth day of September, one thousand nine hundred and ninety-eight.

ANNEX I

INFORMATION REQUIREMENTS FOR NOTIFICATIONS MADE PURSUANT TO

ARTICLE 5

Notifications shall include:

1. Properties, identification and uses

(a) Common name;

(b) Chemical name according to an internationally recognized nomenclature (for example, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)), where such nomenclature exists;

(c) Trade names and names of preparations;

(d) Code numbers: Chemicals Abstract Service (CAS) number, Harmonized System customs code and other numbers;

(e) Information on hazard classification, where the chemical is subject to classification requirements;

(f) Use or uses of the chemical;

(g) Physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties.

2. Final regulatory action

(a) Information specific to the final regulatory action:

(i) Summary of the final regulatory action;

(ii) Reference to the regulatory document;

(iii) Date of entry into force of the final regulatory action;

(iv) Indication of whether the final regulatory action was taken on the basis of a risk or hazard evaluation and, if so, information on such evaluation, covering a reference to the relevant documentation;

(v) Reasons for the final regulatory action relevant to human health, including the health of consumers and workers, or the environment;

(vi) Summary of the hazards and risks presented by the chemical to human health, including the health of consumers and workers, or the environment and the expected effect of the final regulatory action;

(b) Category or categories where the final regulatory action has been taken, and for each category:

(i) Use or uses prohibited by the final regulatory action;

(ii) Use or uses that remain allowed;

(iii) Estimation, where available, of quantities of the chemical produced, imported, exported and used;

(c) An indication, to the extent possible, of the likely relevance of the final regulatory action to other States and regions;

(d) Other relevant information that may cover:

(i) Assessment of socio-economic effects of the final regulatory action;

(ii) Information on alternatives and their relative risks, where available, such as:

– Integrated pest management strategies;

– Industrial practices and processes, including cleaner technology.

ANNEX II

CRITERIA FOR LISTING BANNED OR SEVERELY RESTRICTED CHEMICALS IN

ANNEX III

In reviewing the notifications forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 5, the Chemical Review Committee shall:

(a) Confirm that the final regulatory action has been taken in order to protect human health or the environment;

(b) Establish that the final regulatory action has been taken as a consequence of a risk evaluation. This evaluation shall be based on a review of scientific data in the context of the conditions prevailing in the Party in question. For this purpose, the documentation provided shall demonstrate that:

(i) Data have been generated according to scientifically recognized methods;

(ii) Data reviews have been performed and documented according to generally recognized scientific principles and procedures;

(iii) The final regulatory action was based on a risk evaluation involving prevailing conditions within the Party taking the action;

(c) Consider whether the final regulatory action provides a sufficiently broad basis to merit listing of the chemical in Annex III, by taking into account:

(i) Whether the final regulatory action led, or would be expected to lead, to a significant decrease in the quantity of the chemical used or the number of its uses;

(ii) Whether the final regulatory action led to an actual reduction of risk or would be expected to result in a significant reduction of risk for human health or the environment of the Party that submitted the notification;

(iii) Whether the considerations that led to the final regulatory action being taken are applicable only in a limited geographical area or in other limited circumstances;

(iv) Whether there is evidence of ongoing international trade in the chemical;

(d) Take into account that intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a chemical in Annex III.

ANNEX III1

CHEMICALS SUBJECT TO THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE

Chemical

Relevant CAS number(s)

Category

2,4,5-T and its salts and esters

93-76-5*

Pesticide

Aldrin

309-00-2

Pesticide

Binapacryl

485–31-4

Pesticide

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Chlordimeform

6164-98-3

Pesticide

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

DDT

50-29-3

Pesticide

Dieldrin

60-57-1

Pesticide

Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts (such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

Pesticide

Dinoseb and its salts and esters

88-85-7*

Pesticide

1,2-dibromoethane

(EDB)

106-93-4

Pesticide

Ethylene dichloride

107-06-2

Pesticide

Ethylene oxide

75-21-8

Pesticide

Fluoroacetamide

640-19-7

Pesticide

HCH (mixed isomers)

608-73-1

Pesticide

Heptachlor

76-44-8

Pesticide

Hexachlorobenzene

118-74-1

Pesticide

Lindane

58-89-9

Pesticide

Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds

 

Pesticide

Monocrotophos

6923-22-4

Pesticide

Parathion

56-38-2

Pesticide

Pentachlorophenol and its salts and esters

87-86-5*

Pesticide

Toxaphene

8001-35-2

Pesticide

Dustable powder formulations containing a combination of:

 

Severely hazardous pesticide formulation

– Benomyl at or above 7 per cent,

17804-35-2

– Carbofuran at or above 10 per cent,

1563-66-2

– Thiram at or above 15 per cent

137-26-8

(1) Monocrotophos

(Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)

6923-22-4

Severely hazardous pesticide formulation

Methamidophos

(Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)

10265-92-6

Severely hazardous pesticide formulation

Phosphamidon

13171-21-6 (mixture, (E)&(Z) isomers)

23783-98-4 ((Z)-isomer)

297-99-4 ((E)-isomer)

Severely hazardous pesticide formulation

(Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)

Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient)

298-00-0

Severely hazardous pesticide formulation

(1) Parathion (all formulations – aero-sols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable powders (WP) - of this subs-tance are included, except capsule suspensions (CS))

56-38-2

Severely hazardous pesticide formulation

Asbestos:

 

 

– Actinolite

77536-66-4

Industrial

– Anthophyllite

77536-67-5

Industrial

– Amosite

12172-73-5

Industrial

– Crocidolite

12001-28-4

Industrial

– Tremolite

77536-68-6

Industrial

Polybrominated biphenyls (PBB)

36355-01-8(hexa-)

27858-07-7 (octa-)

13654-09-6 (deca-)

Industrial

Polychlorinated biphenyls (PCB)

 1336-36-3

Industrial

Polychlorinated terphenyls (PCT)

61788-33-8

Industrial

Tetraethyl lead

78-00-2

Industrial

Tetramethyl lead

75-74-1

Industrial

Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate

126-72-7

Industrial

 

ANNEX IV

INFORMATION AND CRITERIA FOR LISTING SEVERELY HAZARDOUS PESTICIDE FORMULATIONS IN ANNEX III

Part 1. Documentation required from a proposing Party

Proposals submitted pursuant to paragraph 1 of Article 6 shall include adequate documentation containing the following information:

(a) Name of the hazardous pesticide formulation;

(b) Name of the active ingredient or ingredients in the formulation;

(c) Relative amount of each active ingredient in the formulation;

(d) Type of formulation;

(e) Trade names and names of the producers, if available;

(f) Common and recognized patterns of use of the formulation within the proposing Party;

(g) A clear description of incidents related to the problem, including the adverse effects and the way in which the formulation was used;

(h) Any regulatory, administrative or other measure taken, or intended to be taken, by the proposing Party in response to such incidents.

Part 2. Information to be collected by the Secretariat

Pursuant to paragraph 3 of Article 6, the Secretariat shall collect relevant information relating to the formulation, including:

(a) The physico-chemical, toxicological and ecotoxicological properties of the formulation;

(b) The existence of handling or applicator restrictions in other States;

(c) Information on incidents related to the formulation in other States;

(d) Information submitted by other Parties, international organizations, non-governmental organizations or other relevant sources, whether national or international;

(e) Risk and/or hazard evaluations, where available;

(f) Indications, if available, of the extent of use of the formulation, such as the number of registrations or production or sales quantity;

(g) Other formulations of the pesticide in question, and incidents, if any, relating to these formulations;

(h) Alternative pest-control practices;

(i) Other information which the Chemical Review Committee may identify as relevant.

Part 3. Criteria for listing severely hazardous pesticide formulations in Annex III

In reviewing the proposals forwarded by the Secretariat pursuant to paragraph 5 of Article 6, the Chemical Review Committee shall take into account:

(a) The reliability of the evidence indicating that use of the formulation, in accordance with common or recognized practices within the proposing Party, resulted in the reported incidents;

(b) The relevance of such incidents to other States with similar climate, conditions and patterns of use of the formulation;

(c) The existence of handling or applicator restrictions involving technology or techniques that may not be reasonably or widely applied in States lacking the necessary infrastructure;

(d) The significance of reported effects in relation to the quantity of the formulation used;

(e) That intentional misuse is not in itself an adequate reason to list a formulation in Annex III.

ANNEX V

INFORMATION REQUIREMENTS FOR EXPORT NOTIFICATION

1. Export notifications shall contain the following information:

(a) Name and address of the relevant designated national authorities of the exporting Party and the importing Party;

(b) Expected date of export to the importing Party;

(c) Name of the banned or severely restricted chemical and a summary of the information specified in Annex I that is to be provided to the Secretariat in accordance with Article 5. Where more than one such chemical is included in a mixture or preparation, such information shall be provided for each chemical;

(d) A statement indicating, if known, the foreseen category of the chemical and its foreseen use within that category in the importing Party;

(e) Information on precautionary measures to reduce exposure to, and emission of, the chemical;

(f) In the case of a mixture or a preparation, the concentration of the banned or severely restricted chemical or chemicals in question;

(g) Name and address of the importer;

(h) Any additional information that is readily available to the relevant designated national authority of the exporting Party that would be of assistance to the designated national authority of the importing Party.

2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the exporting Party shall provide such further information specified in Annex I as may be requested by the importing Party.

ANNEX VI (2)

SETTLEMENTS OF DISPUTES

A. Rules on arbitration

The arbitration procedure for purposes of paragraph 2 (a) of article 20 of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade shall be as follows:

Article 1

1. A Party may initiate recourse to arbitration in accordance with article 20 of the Convention by written notification addressed to the other Party to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim, together with any supporting documents, and shall state the subject matter for arbitration including, in particular, the articles of the Convention the interpretation or application of which are at issue.

2. The claimant Party shall notify the secretariat that the Parties are referring a dispute to arbitration pursuant to article 20. The written notification of the claimant Party shall be accompanied by the statement of claim and the supporting documents referred to in paragraph 1 above. The secretariat shall forward the information thus received to all Parties.

Article  2

1. In disputes between two Parties, an Arbitral Tribunal shall be established. It shall consist of three members.

2. Each of the Parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the President of the Tribunal. The President of the Tribunal shall not be a national of one of the Parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these Parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

3. In disputes between more than two Parties, Parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

4. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

5. If the Parties do not agree on the subject matter of the dispute before the President of the Arbitral Tribunal is designated, the Arbitral Tribunal shall determine the subject matter.

Article 3

1. If one of the Parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the date on which the respondent Party receives the notification of the arbitration, the other Party may inform the Secretary-General of the United Nations who shall make the designation within a further two-month period.

2. If the President of the Arbitral Tribunal has not been designated within two months of the date of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a Party, designate the President within a further two month period.

(2) Adopted by the First Meeting of the Conference of the Parties by its decision RC 1/11 of 24 September 2004.

Article 4

The Arbitral Tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of the Convention and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute agree otherwise, the Arbitral Tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The Arbitral Tribunal may, at the request of one of the Parties, recommend essential interim measures of protection.

Article 7

The Parties to the dispute shall facilitate the work of the Arbitral Tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

(a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and

(b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

The Parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the Arbitral Tribunal.

Article 9

Unless the Arbitral Tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the Tribunal shall be borne by the Parties to the dispute in equal shares. The Tribunal shall keep a record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the Parties.

Article 10

A Party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the Arbitral Tribunal.

Article 11

The Arbitral Tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

Article 12

Decisions of the Arbitral Tribunal on both procedure and substance shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

1. If one of the Parties to the dispute does not appear before the Arbitral Tribunal or fails to defend its case, the other Party may request the Tribunal to continue the proceedings and to render its decision. Absence of a Party or failure of a Party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.

2. Before rendering its final decision, the Arbitral Tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

The Arbitral Tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the Arbitral Tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the Tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The award shall be binding on the parties to the dispute. The interpretation of the Convention given by the award shall also be binding upon a Party intervening under article 10 above insofar as it relates to matters in respect of which that Party intervened. The award shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any controversy which may arise between those bound by the final decision in accordance with article 16 above, as regards the interpretation or manner of implementation of that decision, may be submitted by any of them for decision to the Arbitral Tribunal which rendered it.

B. Rules on conciliation

The conciliation procedure for purposes of paragraph 6 of article 20 of the Convention shall be as follows.

Article 1

1. A request by a party to a dispute to establish a conciliation commission in consequence of paragraph 6 of article 20 shall be addressed in writing to the Secretariat. The Secretariat shall forthwith inform all Parties accordingly.

2. The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each Party concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2

In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement.

Article 3

If any appointments by the parties are not made within two months of the date of receipt by the Secretariat of the written request referred to in article 1, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, make those appointments within a further two-month period.

Article 4

If the President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the fourth member of the commission being appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, designate the President within a further two-month period.

Article 5

1. The conciliation commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own rules of procedure.

2. The parties and members of the commission are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the commission.

Article 6

The conciliation commission shall take its decisions by a majority vote of its members.

Article 7

The conciliation commission shall render a report with recommendations for resolution of the dispute within twelve months of being established, which the parties shall consider in good faith.

Article  8

Any disagreement as to whether the conciliation commission has competence to consider a matter referred to it shall be decided by the commission.

Article 9

The costs of the Commission shall be borne by the parties to the dispute in shares agreed by them. The Commission shall keep the record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.

 

Članak 3.

Provedba Konvencije iz članka 1. ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zdravstva, poljoprivrede, okoliša i gospodarstva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Konvencija iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci o njenom stupanju na snagu objaviti, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 541-01/07-01/01

Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.