Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji

NN 4/2007 (25.4.2007.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

54

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CIPRA O KULTURNOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 7. studenoga 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o kulturnoj suradnji

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Cipra (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke):

– u želji za jačanjem i razvijanjem prijateljskih odnosa dviju zemalja i njihovih naroda;

– u uvjerenju da će kulturna razmjena i suradnja doprinijeti boljem uzajamnom upoznavanju i razumijevanju građana obiju zemalja;

– odlučne da u praksi primijene načela Helsinškog završnog akta (1975.) i Pariške povelje o Novoj Europi (1990.); ugovorile su sljedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke će podupirati suradnju na svim područjima kulture i umjetnosti, upoznajući javnost svojih zemalja s kulturnom baštinom i suvremenim dostignućima u kulturi druge stranke.

S tim ciljem stranke će poticati različite oblike suradnje u području književnosti, glazbe, likovnih i kazališno-scenskih umjetnosti, u području izdavačke djelatnosti, te u području filma i drugih audiovizualnih medija.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na području zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Članak 2.

Ugovorne stranke poticat će izravne kontakte i razmjenu između kulturnih ustanova, udruga i pojedinaca.

Ugovorne stranke poticat će suradnju između knjižnica, arhiva, muzeja, umjetničkih galerija i koncertnih organizacija, te drugih kulturnih ustanova i stručnih udruga.

Članak 3.

Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije o kulturnom ži­votu u svojim zemljama, kao i o međunarodnim događajima organiziranim u objema zemljama, te će poticati sudjelovanje druge ugovorne stranke na tim događajima.

Članak 4.

Ugovorne stranke će štititi autorska i srodna prava u području kulture i umjetnosti sukladno njihovim nacionalnim zakonima i drugim propisima, kao i međunarodnim obvezama koje su ugovorne stranke preuzele.

Članak 5.

Ovaj Ugovor neće utjecati na bilo koja prava i obveze koje su ugovorne stranke preuzele sklapanjem međunarodnih ugovora s drugim zemljama.

Članak 6.

Ugovorne stranke poticat će i ostvarivati suradnju u okviru međunarodnih međuvladinih organizacija, osobito u okviru europskih integracija.

Članak 7.

Ugovorne stranke suglasne su da ovaj Ugovor ne isključuje mogućnosti i drugih oblika suradnje koji nisu posebno navedeni u ugovoru, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu po primitku zadnje pisane obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka predviđeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu. Ovaj Ugovor privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.

Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredna petogodišnja razdoblja, te ostaje na snazi sve dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano diplomatskim putem. U tom slučaju Ugovor prestaje važiti šest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.

U slučaju otkaza ovog Ugovora, njegove odredbe i dalje će se primjenjivati na svaki program razmjene, dogovor ili projekt, započet prema ovom Ugovoru, a koji je još uvijek u tijeku, do njihova dovršenja.

Sastavljeno u Zagrebu, 7. studenog 2006. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju spora oko tumačenja, mjerodavan će biti engleski tekst.

Za Vladu Republike Hrvatske              Za Vladu Republike Cipra

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.               Photis Photiou v. r.

ministar kulture                                     ministar poljoprivrede

 

Članak 3.

Za provedbu Ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležno je Ministarstvo kulture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, ali se privremeno primjenjuje od datuma njegova potpisivanja. Podaci o njegovu stupanju na snagu objavit će se sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/06-01/05

Urbroj: 5030108-07-1

Zagreb, 16. ožujka 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.