Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim proto­kolom

NN 4/2007 (25.4.2007.), Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim proto­kolom

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

55

Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 8/02.), Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, objavljuje

USTAV

SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM

te Dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije, Drugi dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije, Treći dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije i Četvrti dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije.

Republika Hrvatska stranka je od 20. srpnja 1992. na temelju pristupa (akcesije):

– Ustava Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom, usvojenog 10. srpnja 1964. godine u Beču,

– Dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije usvojenog 14. studenoga 1969. u Tokiju,

– Drugog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije usvojenog 5. srpnja 1974. u Lausannei,

– Trećeg dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije usvojenog 27. srpnja 1984. u Hamburgu,

– Četvrtog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije usvojenog 14. prosinca 1989. u Washingtonu.

Ustav Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom, te Dodatni protokol, Drugi dodatni protokol, Treći dodatni protokol i Četvrti dodatni protokol uz Ustav Svjetske poštanske unije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glase:

Klasa: 303-03/06-01/657

Urbroj: 530-10-07-08

Zagreb, 12. ožujka 2007.

Ministar mora,turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

 

USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Preambula

U cilju razvoja veza između naroda učinkovitim pružanjem poštanskih usluga te u cilju doprinosa ostvarivanju najviših ciljeva međunarodne suradnje na kulturnom, društvenom i gospodarskom polju,

opunomoćenici Vlada država ugovornica usvojili su, uz uvjet ratifikacije, ovaj Ustav

Dio I.

ODREDBE O USTROJSTVU

Poglavlje I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Djelokrug i ciljevi Unije

1. Države prihvaćajući ovaj Ustav čine, pod nazivom Svjetska poštanska unija, jedinstveno poštansko područje za međusobnu razmjenu pismovnih pošiljaka. Sloboda tranzita je zajamčena na čitavom području Unije.

2. Cilj Unije je osiguravanje organizacije i poboljšanje poštanskih usluga kao i unapređenje razvitka međunarodne suradnje u ovoj domeni.

3. Unija sudjeluje, u okvirima svojih mogućnosti, u tehničkoj poštanskoj pomoći, kada to zatraže njene države članice.

Članak 2.

Članice Unije

Države članice Unije su:

a) države koje imaju status člana na dan stupanja na snagu ovog Ustava;

b) države koje su primljene u članstvo sukladno članku 11.

Članak 3.

Nadležnost Unije

U nadležnosti Unije su:

a) državna područja članica;

b) poštanski uredi koje su otvorile države članice na područjima koja nisu obuhvaćena Unijom;

c) područja koja su, bez obzira što nisu članovi Unije, uključeni u Uniju, jer s poštanske točke gledišta ovise o državama članicama.

Članak 4.

Posebni odnosi

Poštanske uprave koje obavljaju poštanske usluge s područjima koja nisu uključena u Uniju dužne su kao posrednici raditi za druge uprave. Odredbe Konvencije i njenih pravilnika primjenjuju se i na ove posebne odnose.

Članak 5.

Sjedište Unije

Sjedište Unije i njenih stalnih tijela je u Bernu.

Članak 6.

Službeni jezik Unije

Službeni jezik Unije je francuski jezik.

Članak 7.

Novčana jedinica

Franak prihvaćen kao novčana jedinica u aktima Unije je zlatni franak od 100 centi, težine 10/31 grama i finoće od 0,900.

Članak 8.

Uže unije. Posebni sporazumi

1. Države članice, ili njihove poštanske uprave ako to nije protivno zakonodavstvu tih država, mogu osnivati uže unije i sklapati posebne sporazume koji se odnose na međunarodnu poštansku uslugu, s time da ne sadrže uvjete koji su nepovoljniji korisnicima usluga od onih koji su osigurani aktima Unije a čije su zainteresirane stranke države članice.

2. Uže unije mogu slati promatrače na kongrese, konferencije i sastanke Unije, na Upravno vijeće i na Savjetodavno vijeće za poštanske studije.

3. Unija može slati promatrače na kongrese, konferencije i sastanke užih unija.

Članak 9.

Odnosi s Ujedinjenim narodima

Odnosi između Unije i Ujedinjenih naroda uređeni su sporazumima čiji su tekstovi priloženi ovom Ustavu.

Članak 10.

Odnosi s međunarodnim organizacijama

U cilju osiguranja bliske suradnje u domeni međunarodne poštanske službe, Unija može surađivati s međunarodnim organizacijama koje imaju zajedničke interese i djelatnosti.

Poglavlje II.

PRISTUPANJE ILI PRIMANJE U ČLANSTVO UNIJE ISTUPANJE IZ UNIJE

Članak 11.

Pridruživanje ili pristupanje Uniji. Postupak

1. Svaka članica Ujedinjenih naroda može pristupiti Uniji.

2. Svaka suverena država, koja nije članica Ujedinjenih naroda, može zatražiti primanje u članstvo Unije.

3. Pristupanje ili zahtjev za primanje u članstvo Unije sastoji se u formalnoj izjavi o pristupanju Ustavu i obvezujućim aktima Unije. Izjava se upućuje diplomatskim putem Vladi Švicarske Konfederacije koja ju prosljeđuje državama članicama.

4. Država koja nije članica Ujedinjenih naroda smatra se primljenom u članstvo Unije kada njen zahtjev odobri najmanje dvije trećine zemalja članica Unije. Članice Unije koje nisu odgovorile u roku od četiri mjeseca smatraju se suzdržanim.

5. Pristupanje ili primanje u članstvo Unije objavljuje Vlada Švicarske Konfederacije vladama država članica. Pristupanje će imati učinak od datuma donošenja takve obavijesti.

Članak 12.

Istupanje iz Unije. Postupak

1. Svaka država članica može istupiti iz Unije pisanom obaviješću o otkazivanju Ustava, diplomatskim putem Vladi Švicarske Konfederacije koja ju zatim prosljeđuje državama članicama.

2. Istupanje iz Unije stupa na snagu nakon isteka jedne godine, računajući od datuma kada je Vlada Švicarske Konfederacije primila obavijest iz stavka 1. o otkazivanju Ustava.

Poglavlje III.

ORGANIZACIJA UNIJE

Članak 13.

Tijela Unije

1. Tijela Unije su Kongres, administrativne konferencije, Izvršno vijeće, Savjetodavno vijeće za poštanske studije, posebni odbori i Međunarodni ured.

2. Stalna tijela Unije su Izvršno vijeće, Savjetodavno vijeće za poštanske studije i Međunarodni ured.

Članak 14.

Kongres

1. Kongres je vrhovno tijelo Unije.

2. Kongres se sastoji od predstavnika država članica.

Članak 15.

Izvanredni kongresi

Izvanredni kongres se može sazvati na zahtjev ili uz pristanak najmanje dvije trećine država članica Unije.

Članak 16.

Administrativne konferencije

Konferencije su zadužene za razmatranje pitanja administrativne naravi, a mogu biti sazvane na zahtjev ili uz suglasnost najmanje dvije trećine poštanskih uprava država članica.

Članak 17.

Izvršno vijeće

1. Između dva Kongresa, Izvršno vijeće (EC) osigurava kontinuitet rada Unije u skladu s odredbama akata Unije.

2. Članovi Izvršnog vijeća obavljaju svoje dužnosti u ime i u interesu Unije.

Članak 18.

Savjetodavno vijeće za poštanske studije

Savjetodavno vijeće za poštanske studije je zaduženo za realizaciju studija i davanje mišljenja za tehnička, operativna i ekonomska pitanja od interesa za poštansku službu.

Članak 19.

Posebni odbori

Posebni odbori mogu biti zaduženi od strane Kongresa ili od strane administrativne konferencije za proučavanje jednog ili više posebnih pitanja.

Članak 20.

Međunarodni ured

Središnji ured, koji djeluje u sjedištu Unije pod nazivom Međunarodni ured Svjetske poštanske unije, pod rukovodstvom generalnog direktora i pod kontrolom Vlade Švicarske Konfederacije, na raspolaganju je poštanskim upravama kao tijelo povezivanja, informiranja i za savjetodavne usluge.

Poglavlje IV.

FINANCIJE UNIJE

Članak 21.

Troškovi Unije. Doprinosi država članica

1. Svaki Kongres utvrđuje najviši iznos redovnih godišnjih troškova Unije.

2. Najviši iznos redovnih troškova predviđen u stavku 1. može biti prekoračen, ovisno o okolnostima, pod uvjetom da se poštuju odgovarajuće odredbe Općih pravila.

3. Izvanrednim troškovima Unije smatraju se troškovi u vezi sa sazivanjem Kongresa, administrativne konferencije ili Posebnog odbora kao i za posebne zadatke povjerene Međunarodnom uredu.

4. Redovne troškove Unije, uključujući prema potrebi troškove predviđene u stavku 2., zajedno s izvanrednim troškovima Unije, pokrivaju zajednički države članice Unije, koje za tu svrhu Kongres dijeli na posebne razrede doprinosa.

5. U slučaju pristupanja ili primanja u članstvo Unije prema članku 11., Vlada Švicarske Konfederacije utvrđuje, u dogovoru s vladom dotične države, razred doprinosa u koji se svrstava država članica radi raspodjele pokrivanja troškova Unije.

Dio II.

AKTI UNIJE

Poglavlje I.OPĆE ODREDBE

Članak 22.

Akti Unije

1. Ustav je temeljni Akt Unije. On sadrži izvorna pravila Unije.

2. Opća pravila sadrže odredbe koje osiguravaju primjenu Ustava i rad Unije. Ona su obvezujuća za sve države članice.

3. Svjetska poštanska konvencija i njezina detaljna pravila, objedinjuju pravila, koja se primjenjuju u međunarodnom poštanskom prometu, kao i odredbe koje se odnose na pismovne pošiljke. Ovi akti su obvezujući za sve države članice.

4. Sporazumi Unije i njihova detaljna pravila uređuju ostale usluge, koje nisu usluge pismovnih pošiljaka, između država članica koje su njihove stranke. Oni su obvezujući samo za te države.

5. Detaljna pravila koja sadrže odredbe neophodne za primjenu Konvencije i sporazuma, donose poštanske uprave država članica kojih se to tiče.

6. Završni protokoli priloženi aktima Unije, predviđenim u stavcima 3., 4. i 5., sadrže rezerve na ove akte.

Članak 23.

Primjena akata Unije na područjima za međunarodne odnose kojih je odgovorna država članica

1. Svaka država može u bilo kojem trenutku izjaviti da se njezin prihvat akata Unije odnosi na sva područja za čije međunarodne odnose je ona odgovorna, ili samo na neke od njih.

2. Izjava predviđena u stavku 1. mora biti upućena Vladi:

(a) države gdje se održava Kongres, ako je dana u vrijeme pot­pisivanja Akta ili akata koji su u pitanju;

(b) Švicarske Konfederacije u svim ostalim slučajevima.

3. Svaka država članica može u bilo kojem trenutku uputiti Vladi Švicarske

Konfederacije obavijest o svojoj namjeri otkazivanja primjene akata Unije u odnosu na koje je dala izjavu iz stavka 1. Ova obavijest stupa na snagu godinu dana od datuma kada ju je primila Vlada Švicarske Konfederacije.

4. O izjavama i obavijestima predviđenim u stavcima 1. i 3. biti će obaviještene države članice od Vlade države koja ih je primila.

5. Stavci 1. do 4. ne primjenjuju se na područja koji imaju status člana Unije i za čije međunarodne odnose je odgovorna država članica.

Članak 24.

Nacionalno zakonodavstvo

Odredbe akata Unije ne odstupaju od zakonodavstva bilo koje države članice u vezi s bilo kojim dijelom koji nije izričito predviđen ovim aktima.

Poglavlje II.

PRIHVAĆANJE I OTKAZIVANJE AKATA UNIJE

Članak 25.

Potpisivanje, ratifikacija i drugi načini odobrenja akata Unije

1. Opunomoćenici na kraju Kongresa potpisuju Akte Unije.

2. Ustav ratificiraju države potpisnice u što kraćem roku.

3. Odobrenje ostalih akata Unije, osim Ustava, podliježe ustavnim odredbama svake države potpisnice.

4. Ako neka od država ne ratificira Ustav ili ne odobri ostale akte koje je potpisala, Ustav i ostali akti i dalje će se primjenjivati na države koje su ih ratificirale ili odobrile.

Članak 26.

Obavijest o ratifikaciji i ostali načini odobrenja akata Unije

Isprave o ratifikaciji Ustava i gdje je to primjereno, odobrenju drugih akata Unije upućuju se u što kraćem roku Vladi Švicarske Konfederacije, koja o tome obavještava vlade država članica.

Članak 27.

Pristupanje Sporazumima

1. Države članice mogu, u bilo kojem trenutku, pristupiti jednom ili više sporazuma predviđenim u članku 22. stavak 4.

2. Pristupanje država članica sporazumima objavit će se sukladno članku 11. stavak 3.

Članak 28.

Otkazivanje sporazuma

Svaka država članica može prestati biti strankom jednog ili više sporazuma pod uvjetima predviđenim u članku 12.

Poglavlje III.

IZMJENA I DOPUNA AKATA UNIJE

Članak 29.

Podnošenje prijedloga

1. Poštanska uprava države članice ima pravo iznijeti bilo na Kongresu ili između dva Kongresa, prijedloge koji se odnose na akte Unije kojih je njezina država stranka.

2. Međutim, prijedlozi koji se odnose na Ustav i na Opća pravila, mogu se podnijeti samo na Kongresu.

Članak 30.

Izmjene i dopune Ustava

1. Prijedlozi koji se odnose na izmjene i dopune Ustava podnose se Kongresu smatraju se prihvaćenim kada ih odobri najmanje dvije trećine država članica Unije.

2. Izmjene i dopune koje Kongres usvoji, biti će predmet Dodatnog protokola, i osim ukoliko Kongres ne odluči drugačije, stupaju na snagu istovremeno kada i akti obnovljeni tijekom održavanja tog Kongresa. Njih države članice ratificiraju što je moguće prije, a s ispravama o ratifikaciji postupa se u skladu s odredbama članka 26.

Članak 31.

Izmjena i dopuna Konvencije, Općih pravila i Sporazuma

1. Konvencija, Opća pravila i Sporazumi utvrđuju uvjete kojima podliježe usvajanje prijedloga koji se na njih odnose.

2. Akti navedeni u stavku 1. stupaju na snagu istovremeno i imaju isto trajanje. Na dan koji Kongres utvrdi za stupanje na snagu ovih akata, odgovarajući akti prethodnog Kongresa prestaju.

Poglavlje IV.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 32.

Arbitraža

U slučaju spora između dvije ili više poštanskih uprava država članica u pogledu tumačenja akata Unije ili zbog odgovornosti koja proizlazi iz primjene ovih akata za neku poštansku upravu, sporno pitanje se rješava arbitražom.

Dio III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Stupanje na snagu i trajanje Ustava

Ovaj Ustav stupa na snagu 1. siječnja 1966. godine i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici Vlada država ugovornica potpisali su ovaj Ustav u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen u arhivi Vlade države u kojoj Unija ima sjedište. Vlada države u kojoj se održao Kongres dostavit će po jednu presliku svakoj državi ugovornici.

Sastavljeno u Beču, 10. srpnja 1964. godine.

ZAVRŠNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

U trenutku podnošenja na potpisivanje Ustava Svjetske poštanske unije koje je završilo istog dana, dolje potpisani opunomoćenici sporazumjeli su se o sljedećem:

JEDINI ČLANAK

Pristupanje Ustavu

Države članice Unije koje nisu potpisale Ustav mogu mu pristupiti bilo kada. Isprave o pristupu dostavit će se diplomatskim putem Vladi države u kojoj je sjedište Unije koja o tome izvješćuje države članice Unije.

U potvrdu navedenog, dolje navedeni opunomoćenici sastavili su ovaj Protokol, koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unijete u tekst Ustava, i potpisali ga u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen u arhivi Vlade države u kojoj Unija ima sjedište. Vlada države u kojoj se održao Kongres dostavit će po jednu njegovu presliku svakoj državi ugovornici.

Sastavljeno u Beču, 10. srpnja 1964. godine.

DODATNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici Vlada država članica Svjetske poštanske Unije na Kongresu u Tokiju, u skladu s člankom 30. stavak 2. Ustava Svjetske poštanske Unije sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964. godine, usvojili su, uz uvjet ratifikacije, sljedeće izmjene i dopune tog Ustava.

Članak I.

(Izmjene i dopune članka 8.)

Uže unije. Posebni sporazumi

1. Države članice, ili njihove poštanske uprave ako to nije protivno zakonodavstvu tih država, mogu osnivati uže unije i sklapati posebne sporazume koji se odnose na međunarodnu poštansku uslugu, s time da ne sadrže uvjete koji su nepovoljniji korisnicima usluga od onih koji su predviđeni aktima Unije, a čije su zainteresirane strane države članice, stranke.

2. Uže unije mogu slati promatrače na kongrese, konferencije i sastanke Unije, na Izvršno vijeće i na Savjetodavno vijeće za poštanske studije.

3. Unija može slati promatrače na kongrese, konferencije i sastanke užih unija.

Članak II.

(Izmjene i dopune članka 11.)

Pristup ili primanje u članstvo Unije. Postupak

1. Svaka članica Ujedinjenih naroda može pristupiti Uniji.

2. Svaka suverena država, koja nije članica Ujedinjenih naroda, može tražiti pristupanje u članstvo u svojstvu države članice Unije.

3. Pristup ili primanje u članstvo Unije sastoji se u formalnoj izjavi o prihvaćanju Ustava i obvezujućih akata Unije. Ono se upućuje diplomatskim putem Vladi Švicarske Konfederacije koja ovisno od slučaja, objavljuje pristupanje ili se savjetuje s državama članicama o zahtjevu za prijam.

4. Država koja nije članica Ujedinjenih naroda smatra se primljenom u članstvo Unije, ako njen zahtjev odobri najmanje dvije trećine zemalja članica Unije. Članice Unije koje nisu odgovorile u roku od četiri mjeseca smatraju se suzdržanim.

5. Pristupanje ili primanje u članstvo Unije priopćava Vlada Švicarske Konfederacije vladama država članica. Pristupanje će imati učinak od datuma donošenja takve obavijesti.

Članak III.

(Izmjene i dopune članka 13.)

Tijela Unije

1. Tijela Unije su Kongres, administrativne konferencije, Izvršno vijeće, Savjetodavno vijeće za poštanske studije, posebni odbori i Međunarodni ured.

2. Stalna tijela Unije su Izvršno vijeće, Savjetodavno vijeće za poštanske studije i Međunarodni ured.

Članak IV.

(Izmjene i dopune članka 18.)

Savjetodavno vijeće za poštanske studije

Savjetodavno vijeće za poštanske studije izrađivat će studije i davati mišljenja za tehnička, operativna i ekonomska pitanja od interesa za poštansku službu.

Članak V.

(Izmjene i dopune članka 21.)

Troškovi Unije. Doprinosi zemalja članica

1. Svaki Kongres utvrđuje najviši iznos za:

a) godišnje troškove Unije;

b) troškove za održavanje sljedećeg Kongresa.

2. Najviši iznos troškova predviđen u stavku 1. može biti prekoračen, ako to okolnosti zahtijevaju, pod uvjetom da se poštuju odgovarajuće odredbe Općih pravila.

3. Troškove Unije, uključujući prema potrebi troškove predviđene u stavku 2., snose zajednički države članice Unije. U tu svrhu, svaku državu članicu, Kongres će svrstati u jedan od razreda doprinosa, čiji će broj biti određen Općim pravilima.

4. U slučaju pristupa ili primanja u članstvo Unije prema članku 11. Vlada Švicarske Konfederacije će utvrditi, u dogovoru s Vladom dotične države, razred doprinosa u koji se svrstava država članica radi raspodjele pokrivanja troškova Unije.

Članak VI.

(Izmjene i dopune članka 26.)

Obavijest o ratifikaciji i ostali načini odobrenja akata Unije

Isprave o ratifikaciji Ustava i gdje je primjereno, odobrenju drugih akata Unije polažu se u što kraćem roku Vladi Švicarske Konfederacije, koja o tim polaganjima obavještava vlade država članica.

Članak VII.

Pristupanje Dodatnom protokolu i ostalim aktima Unije

1. Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku.

2. Države članice koje su stranke akata koje je Kongres obnovio, a te akte nisu potpisale, pristupit će im što je prije moguće.

3. Isprave o pristupu koje se odnose na slučajeve navedene u stavcima 1. i 2. šalju se diplomatskim putem Vladi države u kojoj je sjedište Unije, a ona će o tom polaganju obavijestiti države članice.

Članak VIII.

Stupanje na snagu Dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu 1. srpnja 1971. godine uz iznimku članka V. koji stupa na snagu 1. siječnja 1971. godine, i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici Vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unijete u tekst Ustava i potpisali ga u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen u arhivi Vlade države u kojoj Unija ima sjedište. Vlada države u kojoj se održao Kongres dostavit će po jednu njegovu presliku svakoj potpisnici ugovora.

Sastavljeno u Tokiju, 14. studenog 1969. godine.

DRUGI DODATNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici Vlada država članica Svjetske poštanske unije, na Kongresu u Lausannei, u skladu s člankom 30. stavak 2. Ustava Svjetske poštanske unije sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964. godine, usvojili su, uz uvjet ratifikacije, sljedeće izmjene i dopune Ustava.

Članak I.

(Izmjene i dopune članka 21.)

Troškovi Unije. Doprinosi zemalja članica

1. Svaki Kongres utvrđuje najviši iznos za:

(a) godišnje troškove Unije;

(b) troškove za održavanje sljedećeg Kongresa.

2. Najviši iznos troškova predviđen u stavku 1. može biti prekoračen, ako to okolnosti zahtijevaju, pod uvjetom da se poštuju odgovarajuće odredbe Općih pravila.

3. Troškove Unije, uključujući prema potrebi troškove predviđene u stavku 2. snose zajednički države članice Unije. U tu svrhu, svaka država članica bira razred doprinosa u koji želi biti svrstana. Razredi doprinosa se utvrđuju Općim pravilima.

4.  U slučaju pristupanja ili primanja u članstvo Unije sukladno članku 11. Vlada

Švicarske Konfederacije će utvrditi, u dogovoru s Vladom dotične države, razred doprinosa u koji se ta država svrstava, radi raspodjele pokrivanja troškova Unije.

Članak II.

Izbor razreda doprinosa

Članak I. stavak 3. primjenjuje se prije stupanja na snagu ovog Dodatnog protokola.

Članak III.

Pristupanje Dodatnom protokolu i ostalim aktima Unije

1.  Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku.

2. Države članice koje su stranke akata koje je Kongres odobrio, a te akte nisu potpisale, pristupit će im što je prije moguće.

3. Isprave o pristupu koje se odnose na slučajeve navedene u stavcima 1. i 2. šalju se diplomatskim putem Vladi države u kojoj je sjedište Unije a ona će o tome obavijestiti države članice.

Članak IV.

Stupanje na snagu i trajanje Dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije

Dodatni protokol stupa na snagu 1. siječnja 1976. godine i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici Vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unijete u tekst Ustava i potpisali ga u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen u arhivi Vlade države u kojoj Unija ima sjedište. Vlada države u kojoj se održao Kongres dostaviti će po jednu njegovu presliku svakoj potpisnici ugovora.

Sastavljeno u Lausannei, 5. srpnja 1974. godine.

TREĆI DODATNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici Vlada država članica Svjetske poštanske unije na Kongresu u Hamburgu, u skladu s člankom 30. stavak 2. Ustava Svjetske poštanske unije sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964. godine, usvojili su, uz uvjet ratifikacije, sljedeće izmjene i dopune Ustava

Članak I.

(Izmjene i dopune članka 13.)

Tijela Unije

1. Tijela Unije su Kongres, Izvršno vijeće, Savjetodavno vijeće za poštanske studije i Međunarodni ured.

2. Stalna tijela Unije su Izvršno vijeće, Savjetodavno vijeće za poštanske studije i Međunarodni ured.

Članak II.

Članak 16.

Administrativne konferencije

(Članak 16. se briše)

Članak III.

Članak 19.

Posebni odbori

(Članak 19. se briše)

Članak IV.

(Izmjene i dopune članka 20.)

Međunarodni ured

Središnji ured, koji djeluje u sjedištu Unije pod nazivom Međunarodni ured Svjetske poštanske unije, pod rukovodstvom generalnog direktora i pod kontrolom Izvršnog vijeća, na raspolaganju je poštanskim upravama kao tijelo povezivanja, informiranja i za savjetodavne usluge.

Članak V.

(Izmjene i dopune članka 31.)

Izmjena i dopuna Općih pravila, Konvencije i sporazuma

1. Opća pravila, Konvencija i sporazumi utvrđuju uvjete kojima podliježe usvajanje prijedloga koji se na njih odnose.

2. Akti navedeni u stavku 1. stupaju na snagu istovremeno i imaju isto trajanje. Na dan koji Kongres utvrdi za stupanje na snagu ovih akata, odgovarajući akti prethodnog Kongresa prestaju.

Članak VI.

Pristupanje Dodatnom protokolu i ostalim aktima Unije

1. Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku.

2. Države članice koje su stranke akata koje je Kongres obnovio, a te akte nisu potpisale, pristupit će im što je prije moguće.

3.  Isprave o pristupu koje se odnose na slučajeve navedene u stavcima 1. i 2. šalju se diplomatskim putem Vladi Švicarske Konfederacije koja će o tom polaganju obavijestiti države članice.

Članak VII.

Stupanje na snagu i trajanje Dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu 1. siječnja 1986. godine i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici Vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unijete u tekst Ustava i potpisali ga u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen u arhivi Vlade Švicarske Konfederacije. Vlada države u kojoj se održao Kongres dostavit će po jednu njegovu presliku svakoj potpisnici ugovora.

Sastavljeno u Hamburgu, 27. srpnja 1984. godine.

ČETVRTI DODATNI PROTOKOL UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Opunomoćenici Vlada država članica Svjetske poštanske unije na Kongresu u Washingtonu, u skladu s člankom 30. stavak 2. Ustava Svjetske poštanske unije sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964. godine, usvojili su, uz uvjet ratifikacije, sljedeće izmjene i dopune Ustava

Članak I.

(Izmjene i dopune članka 7.)

Novčana jedinica

Novčana jedinica korištena u aktima Unije bit će obračunska jedinica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Članak II.

(Izmjene i dopune članka 11.)

Pridruživanje ili pristupanje Uniji. Postupak

1. Svaka članica Ujedinjenih naroda može pristupiti Uniji.

2. Svaka suverena država, koja nije članica Ujedinjenih naroda, može zatražiti primitak u članstvo Unije.

3. Pristupanje ili zahtjev za primitak u članstvo Unije sastoji se u formalnoj izjavi o pristupanju Ustavu i obvezujućim aktima Unije. Nju upućuje Vlada zainteresirane države generalnom direktoru Međunarodnog ureda, koji ovisno od slučaja, objavljuje pristup ili se savjetuje sa državama članicama o zahtjevu za primitak.

4. Država koja nije članica Ujedinjenih naroda smatra se primljenom u članstvo Unije, ako njen zahtjev odobri najmanje dvije trećine država članica Unije. Članice Unije koje nisu odgovorile u roku od četiri mjeseca smatraju se suzdržanim.

5. Pristupanje ili primanje u članstvo Unije objavljuje generalni direktor Međunarodnog ureda vladama država članica, a imat će učinak od datuma donošenja takve obavijesti.

Članak III.

(Izmjene i dopune članka 12.)

Istupanje iz Unije. Postupak

1. Svaka država članica može istupiti iz Unije obaviješću o otkazu Ustava, koju Vlada zainteresirane države upućuje generalnom direktoru Međunarodnog ureda, a putem njega vladama država članica.

2. Istupanje iz Unije stupa na snagu istekom godine dana od datuma kada je generalni direktor Međunarodnog ureda primio obavijest o otkazu iz stavka 1.

Članak IV.

(Izmjene i dopune članka 21.)

Troškovi Unije. Doprinosi država članica

1. Svaki Kongres utvrđuje najviši iznos za:

a godišnje troškove Unije;

b troškove za održavanje slijedećeg Kongresa.

2. Najviši iznos troškova predviđen u stavku 1. može biti prekoračen, ako to okolnosti zahtijevaju, pod uvjetom da se poštuju odgovarajuće odredbe Općih pravila.

3. Troškove Unije, uključujući prema potrebi troškove predviđene u stavku 2. snose zajednički države članice Unije. U tu svrhu, svaka država članica bira razred doprinosa u koji želi biti svrstana. Razredi doprinosa se utvrđuju Općim pravilima.

4. U slučaju pristupanja ili primanja u članstvo Unije prema članku 11., zainteresirana država slobodno bira razred doprinosa u koji želi biti svrstana radi raspodjele pokrivanja troškova Unije.

Članak V.

(Izmjene i dopune članka 22.)

Akti Unije

1. Ustav je temeljni akt Unije. On sadrži izvorna pravila Unije.

2. Opća pravila sadrže odredbe koje osiguravaju primjenu Ustava i rad Unije. Ona su obvezujuća za sve države članice.

3. Svjetska poštanska konvencija, i njezina detaljna pravila sadrže zajednička pravila koja se primjenjuju u međunarodnom poštanskom prometu, kao i odredbe koje se odnose na usluge pismovnih pošiljaka. Ovi akti su obvezujući za sve države članice.

4. Sporazumi Unije i njihova detaljna pravila uređuju ostale usluge, koje nisu usluge pismovnih pošiljaka, između država članica koje su njihove stranke. Ona su obvezujuća samo za te države.

5.  Detaljna pravila, koja sadrže odredbe potrebne za primjenu Konvencije i sporazuma donosi Izvršno vijeće, imajući u vidu odluke koje je donio Kongres.

6. Završni protokoli priloženi aktima Unije, predviđenim u točkama 3., 4. i 5., sadrže rezerve na ove akte.

Članak VI.

(Izmjene i dopune članka 23.)

Primjena akata Unije na područjima za međunarodne odnose kojih je odgovorna država članica

1.  Svaka država može u svakom trenutku izjaviti da se njeno usvajanje akata Unije odnosi na sva područja za čije međunarodne odnose je ona odgovorna, ili samo na neke od njih.

2. Izjava predviđena u stavku 1. mora biti upućena generalnom direktoru Međunarodnog ureda.

3. Svaka država članica može u svakom trenutku uputiti generalnom direktoru Međunarodnog ureda obavijest o svojoj namjeri otkaza primjene akata Unije za koje je dala izjavu predviđenu u stavku 1. Ova obavijest stupa na snagu po isteku godine dana od datuma kada ju je primio generalni direktor Međunarodnog ureda.

4. O izjavama i obavijestima predviđenim u stavcima 1. i 3. generalni direktor Međunarodnog ureda obavještava države članice.

5.  Stavci 1. do 4. ne primjenjuju se na područja koji imaju status člana Unije a za čije međunarodne odnose je odgovorna država članica.

Članak VII.

(Izmjene i dopune članka 25.)

Potpisivanje, ratifikacija i drugi načini odobrenja akata Unije

1. Akte Unije koje donese Kongres potpisuju opunomoćenici država članica.

2. Detaljna pravila ovjeravaju predsjedavajući i glavni tajnik Izvršnog vijeća.

3. Ustav ratificiraju države potpisnice u što kraćem roku.

4. Usvajanje ostalih akata Unije, osim Ustava, podliježe ustavnim odredbama svake države potpisnice.

5. Ako neka država ne ratificira Ustav ili ne usvoji ostale akte koje je potpisala, Ustav i ostali akti će se primjenjivati na države koje su ih ratificirale ili usvojile.

Članak VIII.

(Izmjene i dopune članka 26.)

Obavijest o ratifikaciji i ostali načini odobrenja akata Unije

Isprave o ratifikaciji Ustava, njegovih dodatnih protokola i gdje je prikladno odobrenje drugih akata Unije, polažu se u što kraćem roku kod generalnog direktora Međunarodnog ureda, koji o tome obavještava vlade država članica.

Članak IX.

Obavijest o pristupu dodatnim protokolima uz Ustav Svjetske poštanske unije

Od stupanja na snagu akata Kongresa u Washingtonu 1989., isprave o pristupu Dodatnom protokolu iz Tokija 1969. godine, Drugom dodatnom protokolu iz Lausanne 1974. godine te Trećem dodatnom protokolu iz Hamburga 1984. godine šalju se generalnom direktoru Međunarodnog ureda koji će o njihovom polaganju izvijestiti vlade država članica.

Članak X.

Pristupanje Dodatnom protokolu i ostalim aktima Unije

1. Države članice koje nisu potpisale ovaj Protokol mogu mu pristupiti u bilo kojem trenutku.

2. Države članice koje su stranke akata koje je Kongres obnovio, a te akte nisu potpisale, pristupit će im što je prije moguće.

3.  Isprave o pristupu koje se odnose na slučajeve navedene u stavcima 1. i 2. šalju se generalnom direktoru Međunarodnog ureda koji će o njihovom polaganju obavijestiti vlade država članice.

Članak XI.

Stupanje na snagu i trajanje Dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu 1. siječnja 1991. godine i ostaje na snazi neodređeno vrijeme.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici Vlada država članica sastavili su ovaj Dodatni protokol koji ima istu snagu i istu valjanost kao da su njegove odredbe unijete u tekst Ustava i potpisali ga u jednom izvorniku koji će ostati pohranjen kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Vlada države u kojoj se održao Kongres dostaviti izvorniku će po jednu njegovu presliku svakoj potpisnici ugovora.

Sastavljeno u Washingtonu, 14. prosinca 1989. godine.

 

CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION

Preamble

With a view to developing communications between peoples by the efficient operation of the postal services, and to contributing to the attainment of the noble aims of international collaboration in the cultural, social and economic fields,

the plenipotentiaries of the Governments of the Contracting Countries have, subject to ratification, adopted this Constitution.

Section 1

ORGANIC PROVISIONS

Chapter IGENERAL

Article 1

Scope and objectives of the Union

1. The Countries adopting this Constitution comprise, under the title of the Universal Postal Union, a single postal territory for the reciprocal exchange of letter post items. Freedom of transit is guaranteed throughout the entire territory of the Union.

2. The aim of the Union is to secure the organization and improvement of the postal services and to promote in this sphere the development of international collaboration.

3. The Union takes part, as far as possible, in postal technical assistance sought by its Member Countries.

Article 2

Members of the Union

Member Countries of the Union are:

(a) Countries which have membership status at the date on which this Constitution comes into force.

(b) Countries admitted to membership in accordance with Article 11.

Article 3

Jurisdiction of the Union

The Union has within its jurisdiction:

(a) the territories of Member Countries;

(b) post offices set up by Member Countries in territories not included in the Union;

(c) territories which, without being members of the Union, are included in it because from the postal point of view they are dependent on Member Countries.

Article 4

Exceptional relations

Postal Administrations which provide a service with territories not included in the Union are bound to act as intermediaries for other Administrations. The provisions of the Convention and its Detailed Regulations are applicable to such exceptional relations.

Article 5

Seat of the Union

The seat of the Union and of its permanent organs shall be at Berne.

Article 6

Official language of the Union

The official language of the Union is French.

Article 7

Monetary standard

The franc adopted as the monetary unit in the Acts of the Union is the gold franc of 100 centimes weighing 10/31 of a gramme and of a fineness of 0.900.

Article 8

Restricted Unions. Special Agreements

1. Member countries, or their Postal Administrations if the legislation of those countries so permits, may establish Restricted Unions and make Special Agreements concerning the international postal service, provided always that they do not introduce provisions less favourable to the public than those provided for by the Acts to which the member countries concerned are parties.

2. Restricted Unions may send observers to Congresses, Conferences and meetings of the Union, to the Executive Council and to the Consultative Committee for Postal Studies.

3. The Union may send observers to Congresses, Conferences and meetings of Restricted Unions.

Article 9

Relations with the United Nations

The relations between the Union and the United Nations are governed by the Agreements whose texts are annexed to this Constitution.

Article 10

Relations with international organizations

In order to secure close co-operation-in the international postal sphere, the Union may collaborate with international organizations having related interests and activities.

Chapter II

ACCESSION OR ADMISSION TO THE UNION WITHDRAWAL FROM THE UNION

Article 11

Accession or admission to the Union. Procedure

1. Any member of the United Nations may accede to the Union.

2. Any sovereign Country which is not a member of the United Nations may apply for admission as a member country of the Union.

3. Accession or application for admission to the Union entails a formal declaration of accession to the Constitution and to the obligatory Acts of the Union. If shall be addressed through diplomatic channels to the Government of the Swiss Confederation and by that Government to member countries.

4. A country which is not a member of the United Nations will be deemed to be admitted as a member country if its application is approved by at least two thirds of the member countries of the Union. Member countries which have not replied within a period of four months are considered as having abstained.

5. Accession or admission to membership shall be notified by the Government of the Swiss Confederation to the Governments of member countries. It shall take effect from the date of such notification.

Article 12

Withdrawal from the Union. Procedure

1. Each member country may withdraw from the Union by notice of denunciation of the Constitution given through diplomatic channels to the Government of the Swiss Confederation and by that Government to the Governments of member countries.

2. Withdrawal from the Union becomes effective one year after the day on which the notice of denunciation provided for in paragraph 1 is received by the Government of the Swiss Confederation.

Chapter III

ORGANISATION OF THE UNION

Article 13

Organs of the Union

1. The organs of the Union are Congress, Administrative Conferences, the Executive Council, the Consultative Committee for Postal Studies, Special Committees and the International Bureau.

2. The permanent organs of the Union are the Executive Council, the Consultative Committee for Postal Studies and the International Bureau.

Article 14

Congress

1. Congress is the supreme organ of the Union.

2. Congress consists of the representatives of member countries.

Article 15

Extraordinary Congresses

An Extraordinary Congress may be convened at the request or with the consent of at least two thirds of the Member Countries of the Union.

Article 16

Administrative Conferences

Conferences entrusted with the examination of questions of an administrative nature may be convened at the request or with the consent of at least two thirds of the Postal Administrations of Member Countries.

Article 17

Executive Council

1. Between Congresses the Executive Council (EC) ensures the continuity of the work of the Union in accordance with the provisions of the Acts of the Union.

2. Members of the Executive Council carry out their functions in the name and in the interests of the Union.

Article 18

Consultative Committee for Postal Studies

The. Consultative Committee for Postal Studies (CCPS) is entrusted with carrying out studies and giving opinions on technical, operational and economic questions concerning the postal service.

Article 19

Special Committees

Special Committees may be entrusted by a Congress or by an Administrative Conference with the study of one or more specific questions.

Article 20

International Bureau

A central office operating at the seat of the Union under the title of the International Bureau of the Universal Postal Union, directed by a Director General and placed under the general supervision of the Government of the Swiss Confederation, serves as an organ of liaison, information and consultation for Postal Administrations.

Chapter IV

FINANCES OF THE UNION

Article 21

Expenditure of the Union. Contributions of Member Countries

1. Each Congress shall fix the maximum amount which the ordinary expenditure of the Union may reach annually.

2. The maximum amount for ordinary expenditure referred to in paragraph 1 may be exceeded if circumstances so require, provided that the relevant provisions of the General Regulations are observed.

3. The extraordinary expenses of the Union are those occasioned by the convening of a Congress, an Administrative Conference or a Special Committee as well as special tasks entrusted to the International Bureau.

4. The ordinary expenses of the Union, including where applicable the expenditure envisaged in paragraph 2, together with the extraordinary expenses of the Union, shall be borne in common by Member Countries, which shall be divided by Congress for this purpose into a specific number of contribution classes.

5. In the case of accession or admission to the Union under Article 11, the Government of the Swiss Confederation shall fix, by agreement with the Government of the Country concerned, the contribution class into which the latter Country is to be placed for the purpose of apportioning the expenses of the Union.

Section II

ACTS OF THE UNION

Chapter IGENERAL

Article 22

Acts of the Union

1. The Constitution is the basic Act of the Union. It contains the organic rules of the Union.

2. The General Regulations embody those provisions which ensure the application of the Constitution and the working of the Union. They shall be binding on all Member Countries.

3. The Universal Postal Convention and its Detailed Regulations embody the rules applicable throughout the international postal service and the provisions concerning the letter post services. These Acts shall be binding on all Member Countries.

4. The Agreements of the Union, and their Detailed Regulations, regulate the services other than those of the letter post between those Member Countries which are parties to them. They shall be binding on those Countries only.

5. The Detailed Regulations, which contain the rules of application necessary for the implementation of the Convention and of the Agreements, shall be drawn up by the Postal Administrations of the Member Countries concerned.

6. The Final Protocols annexed to the Acts of the Union referred to in paragraphs 3, 4 and 5 contain the reservations to those Acts.

Article 23

Application of the Acts of the Union to Territories for whose International relations a Member Country is responsible.

1. Any Country may declare at any time that its acceptance of the Acts of the Union includes all the Territories for whose international relations it is responsible, or certain of them only.

2. The declaration provided for in paragraph 1 must be addressed to the Government:

(a) of the Country where Congress is held, if made’ at the time of signature of the Act or Acts in question:

(b) of the Swiss Confederation in all other cases.

3. Any Member Country may at any time address to the Government of the Swiss Confederation a notification of its intention to denounce the application of these Acts of the Union in respect of which it has made the declaration provided for in paragraph 1. Such notification shall take effect one year after the date of its receipt by the Government of the Swiss Confederation.

4. The declarations and notifications provided for in paragraphs 1 and 3 shall be communicated to Member Countries by the Government of the Country which has received them.

5. Paragraphs 1 to 4 shall not apply to Territories having the status of a member of the Union and for whose international relations a Member Country is responsible.

Article 24

National legislation

The provisions of the Acts of the Union do not derogate from the legislation of any Member Country in respect of anything which is not expressly provided for by those Acts.

Chapter II

ACCEPTANCE AND DENUNCIATION OF THE ACTS OF THE UNION

Article 25

Signature, ratification and other forms of approval of the Acts of the Union

1. Signature of the Acts of the Union by Plenipotentiaries shall take place at the end of Congress.

2. The Constitution shall be ratified as soon as possible by the signatory Countries.

3. Approval of the Acts of the Union other than the Constitution is governed by the constitutional regulations of each signatory Country.

4. When a Country does not ratify the Constitution or does not approve the other Acts which it has signed, the Constitution and other Acts shall be no less valid for the other Countries that have ratified or approved them.

Article 26

Notification of ratifications and other forms of approval of the Acts of the Union

The instruments of ratification of the Constitution and, where appropriate, of approval of the other Acts of the Union shall be addressed as soon as possible to the Government of the Swiss Confederation and by that Government to the Governments of Member Countries.

Article 27

Accession to the Agreements

1. Member Countries may, at any time, accede to one or more of the Agreements provided for in Article 22, paragraph 4.

2. Accession of Member Countries to the Agreements is notified in accordance with Article 11, paragraph 3.

Article 28

Denunciation of an Agreement

Each Member Country may cease being a party to one or more of the Agreements, under the conditions laid down in Article 12.

Chapter III

AMENDMENT OF THE ACTS OF THE UNION

Article 29

Presentation of proposals

1. The Postal Administration of a Member Country has the right to present, either to Congress or between Congresses, proposals concerning the Acts of the Union to which its Country is a party.

2. However, proposals concerning the Constitution and the General Regulations may be submitted only to Congress.

Article 30

Amendment of the Constitution

1. To be adopted, proposals submitted to congress and relating to this Constitution must be approved by at least two thirds of the Member Countries of the Union.

2. Amendments adopted by a Congress shall form the subject of an additional protocol and, unless that Congress decides otherwise, shall enter into force at the same time as the Acts renewed in the course of the same Congress. They shall be ratified as soon as possible by Member Countries and the instruments of such ratification shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in Article 26.

Article 31

Amendment of the Convention, the General Regulations and the Agreements

1. The Convention, the General Regulations and the Agreements define the conditions to be fulfilled for the approval of proposals which concern them.

2. The Acts referred to in paragraph 1 shall enter into force simultaneously and shall have the same duration. As from the day fixed by Congress for the entry into force of these Acts the corresponding Acts of the preceding Congress shall be abrogated.

Chapter IV

SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 32

Arbitration

In the event of a dispute between two or more Postal Administrations of Member Countries concerning the interpretation of the Acts of the Union or the responsibility imposed on a Postal Administration by the application of those Acts, the question at issue shall be settled by arbitration.

Section III

FINAL PROVISIONS

Article 33

Coming into operation and Duration of the Constitution

This Constitution shall come into operation on 1st January, 1966 and shall remain in force for an indefinite period.

In witness whereof, the Plenipotentiaries of the Governments of the Contracting Countries have signed this Constitution in a single original which shall be deposited in the Archives of the Government of the Country in which the seat of the Union is situated. A copy thereof shall be delivered to each Party by the Government of the Country in which Congress is held.

Done at Vienna, the 10th of July, 1964.

FINAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION

At the moment of proceeding to signature of the Constitution of the Universal Postal Union concluded this day, the undersigned Plenipotentiaries have agreed the following:

SOLE ARTICLE

Accession to the Constitution

Member Countries of the Union which have not signed the Constitution may accede to it at any time. Instruments of accession shall be addressed through diplomatic channels to the Government of the Country in which the seat of the Union is situated and by that Government to the Governments of the Member Countries of the Union.

In witness whereof, the undermentioned Plenipotentiaries have drawn up this Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Constitution itself, and they have signed it in a single original which shall be deposited in the Archives of the Government of the Country in which the seat of the Union is situated. A copy thereof shall be delivered to each Party by the Government of the Country in which Congress is held.

Done at Vienna, the 10th of July, 1964.

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION !

The Plenipotentiaries of the Governments of the Member Countries of the Universal Postal Union, met in Congress at Tokyo, in view of Article 30, § 2, of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964 have adopted, subject to ratification, the following amendments to that Constitution.

Article I

(Article 8 amended)

Restricted Unions. Special Agreements

1. Member Countries or their postal administrations, if the legislation of those countries so permits, may establish Restricted Unions and make Special Agreements concerning the international postal service, provided always that they do not introduce provisions less favourable to the public than those provided for by the Acts to which the Member Countries concerned are parties

2. Restricted Unions may send observers to Congresses, Conferences and meetings of the Union, to the Executive Council and to the Consultative Council for Postal Studies.

3. The Union may send observers to Congresses, Conferences and meetings of Restricted Unions.

Article II

(Article 11 amended)

Accession or admission to the Union. Procedure

1. Any member of the United Nations may accede to the Union.

2. Any sovereign country which is not a member of the United Nations may apply for admission as a member country of the Union.

3. Accession or application for admission to the Union shall entail a formal declaration of accession to the Constitution and to the compulsory Acts of the Union. It shall be addressed through diplomatic channels to the Government of the Swiss Confederation, which shall notify the accession or consult the member countries on the application for admission, as the case may be.

4. A country which is not a member of the United Nations shall be deemed to be admitted as a Member Country if its application is approved by at least two-thirds of the Member Countries of the Union. Member Countries which have not replied within a period of four months shall be considered to have abstained.

5. Accession or admission to membership shall be notified by the Government of the Swiss Confederation to the Governments of Member Countries. It shall take effect from the date of such notification.

Article III

(Article 13 amended)

The Union’s bodies

1. The Union’s bodies shall be Congress, Administrative Conferences, the Executive Council, the Consultative Council for Postal Studies, Special Committees and the International Bureau.

2. The Union’s permanent bodies shall be the Executive Council, the Consultative Council for Postal Studies and the International Bureau.

Article IV

(Article 18 amended)

Consultative Council for Postal Studies

The Consultative Council for Postal Studies (CCPS) shall carry out studies and give opinions on technical, operational and economic questions concerning the postal service.

Article V

(Article 21 amended)

Expenditure of the Union. Contributions of Member Countries.

1. Each Congress shall fix the maximum amount which:

(a) the expenditure of the Union may reach annually;

(b) the expenditure relating to the organization of the next Congress may reach.

2. The maximum amount for expenditure referred to in § 1 may be exceeded if circumstances so require, provided that the relevant provisions of the General Regulations are observed.

3. The expenses of the Union, including where applicable the expenditure envisaged in § 2, shall be jointly borne by the Member Countries of the Union. For this purpose, each Member Country shall be classed by Congress in one of the contribution classes, the number of which shall be determined by the General Regulations.

4. In the case of accession or admission to the Union under Article 11, the Government of the Swiss Confederation shall fix, by agreement with the Government of the country concerned, the contribution class into which the latter country is be placed for the purpose of apportioning the expenses of the Union.

Article VI

(Article 26 amended)

Notification of ratifications and other forms of approval of the Acts of the Union

The instruments of ratification of the Constitution and, where appropriate, of approval of the other Acts of the Union shall be deposited as soon as possible with the Government of the Swiss Confederation which shall notify the Member Countries of these deposits.

Article VII

Accession to the Additional Protocol and to the other Acts of the Union

1. Member Countries which have not signed the present Protocol may accede to it at any time.

2. Member Countries which are party to the Acts renewed by Congress but which have not signed them, shall accede thereto as soon as possible.

3. Instruments of accession relative to the cases set forth in § § 1 and 2 shall be sent through diplomatic channels to the Government of the country in which the seat of the Union is situated, which shall notify the Member Countries of these deposits.

Article VIII

Entry into force of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

This Additional Protocol shall come into force on 1 July 1971, with the exception of Article V which shall come into force on 1 January 1971, and shall remain in force for an indefinite period.

In witness whereof the Plenipotentiaries of the Governments of the Member Countries have drawn up this Additional Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Constitution itself and they have signed it in a single original which shall be deposited in the Archives of the Government of the country in which the seat of the Union is situated. A copy thereof shall be delivered to each party by the Government of the country in which Congress is held.

Done at Tokyo, 14 November 1969.

SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION1

The plenipotentiaries of the Governments of the member countries of the Universal Postal Union, met in Congress at Lausanne, in view of article 30, § 2, of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964 have adopted, subject to ratification, the following amendments to that Constitution.

Article I

(Article 21 amended)

Expenditure of the Union. Contributions of member countries

1. Each Congress shall fix the maximum amount which:

(a) the expenditure of the Union may reach annually;

(b) the expenditure relating to the organization of the next Congress may reach.

2. The maximum amount for expenditure referred to in § 1 may be exceeded if circumstances so require, provided that the relevant provisions of the General Regulations are observed.

3. The expenses of the Union, including where applicable the expenditure envisaged in § 2, shall be jointly borne by the member countries of the Union. For this purpose, each member country shall choose the contribution class in which it intends to be included. The contribution classes shall be laid down in the General Regulations.

4. In the case of accession or admission to the Union under article 11, the Government of the Swiss Confederation shall fix, by agreement with the Government of the country concerned, the contribution class into which the latter country is to be placed for the purpose of apportioning the expenses of the Union.

Article II

Choice of contribution class

Article I, § 3, shall be applicable before the entry into force of this Additional Protocol.

Article III

Accession to the Additional Protocol and to the other Acts of the Union

1. Member countries which have not signed the present Protocol may accede to it at any time.

2. Member countries which are party to the Acts renewed by Congress but which have not signed them shall accede thereto as soon as possible.

3. Instruments of accession relative to the cases set forth in §§ 1 and 2 shall be sent through diplomatic channels to the Government of the country in which the seat of the Union is situated, which shall notify the member countries of these deposits.

Article IV

Entry into force and duration of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

This Additional Protocol shall come into force on 1 January 1976 and shall remain in force for an indefinite period.

In witness whereof the plenipotentiaries of the Governments of the member countries have drawn up this Additional Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Constitution itself and they have signed it in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the country in which the seat of the Union is situated. A copy thereof shall be delivered to each party by the Government of the country in which Congress is held.

Done at Lausanne, 5 July 1974.

THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION1

The plenipotentiaries of the Governments of the member countries of the Universal Postal Union, met in Congress at Hamburg, in view of article 30, paragraph 2, of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964, have adopted, subject to ratification, the following amendments to that Constitution.

Article I

(Article 13 amended)

Bodies of the Union

1. The Union’s bodies shall be Congress, the Executive Council, the Consultative Council for Postal Studies and the International Bureau.

2. The Union’s permanent bodies shall be the Executive Council, the Consultative Council for Postal Studies and the International Bureau.

Article II

Article 16

Administrative Conferences

(Article 16 deleted)

Article III

Article 19

Special Committees

(Article 19 deleted)

Article IV

(Article 20 amended)

International Bureau

A central office operating at the seat of the Union under the title of the International Bureau of the Universal Postal Union, directed by a Director-General and placed under the control of the Executive Council, shall serve as an organ of liaison, information and consultation for postal administrations.

Article V

(Article 31 amended)

Amendment of the General Regulations, the Convention and-the Agreements

1 The General Regulations, the Convention and the Agreements shall define the conditions to be fulfilled for the approval of proposals which concern them.

2. The Acts referred to in paragraph 1 shall enter into force simultaneously and shall have the same duration. As from the day fixed by Congress for the entry into force of these Acts, the corresponding Acts of the preceding Congress shall be abrogated.

Article VI

Accession to the Additional Protocol and to the other Acts of the Union

1. Member countries which have not signed the present Protocol may accede to it at any time.

2. Member countries which are party to the Acts renewed by Congress but which have not signed them, shall accede thereto as soon as possible.

3. Instruments of accession relating to the cases set forth in paragraphs 1 and 2 shall be sent through diplomatic channels to the Government of the Swiss Confederation, which shall notify the member countries of their deposit.

Article VII

Entry into force and duration of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

This Additional Protocol shall come into force on 1 January 1986 and shall remain in force for an indefinite period.

In witness whereof the plenipotentiaries of the Governments of the member countries have drawn up this Additional Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Constitution itself, and they have signed it in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the Swiss Confederation. A copy thereof shall be delivered to each party by the Government of the country in which Congress is held.

Done at Hamburg, 27 July 1984.

FOURTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION

The plenipotentiaries of the Governments of the member countries of the Universal Postal Union, met in Congress at Washington, in view of article 30, paragraph 2, of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964, have adopted, subject to ratification, the following amendments to that Constitution.

Article I

(Article 7 amended)

Monetary unit

The monetary unit used in the Acts of the Union shall be the accounting unit of the International Monetary Fund (IMF).

Article II

(Article 11 amended)

Accession or admission to the Union. Procedure

1. Any member of the United Nations may accede to the Union.

2. Any sovereign country which is not a member of the United Nations may apply for admission as a member country of the Union.

3. Accession or application for admission to the Union must entail a formal declaration of accession to the Constitution and to the obligatory Acts of the Union. It shall be addressed by the Government of the country concerned to the Director-General of the International Bureau, who shall notify the accession or consult the member countries on the application for admission, as the case may be.

4. A country which is not a member of the United Nations shall be deemed to be admitted as a member country if its application is approved by at least two thirds of the member countries of the Union. Member countries which have not replied within a period of four months shall be considered as having abstained.

5. Accession or admission to membership shall be notified by the Director-General of the International Bureau to the Governments of member countries. It shall take effect from the date of such notification.

Article III

(Article 12 amended)

Withdrawal from the Union. Procedure

1. Each member country may withdraw from the Union by notice of denunciation of the Constitution given by the Government of the country concerned to the Director-General of the International Bureau and by him to the Governments of member countries.

2. Withdrawal from the Union shall become effective one year after the day on which the notice of denunciation provided for in paragraph 1 is received by the Director-General of the International Bureau.

Article IV

(Article 21 amended)

Expenditure of the Union. Contributions of member countries

1. Each Congress shall fix the maximum amount which:

a the expenditure of the Union may reach annually;

b the expenditure relating to the organization of the next Congress may reach.

2. The maximum amount for expenditure referred to in paragraph 1 may be exceeded if circumstances so require, provided that the relevant provisions of the General Regulations are observed.

3. The expenses of the Union, including where applicable the expenditure envisaged in paragraph 2, shall be jointly borne by the member countries of the Union. For this purpose, each member country shall choose the contribution class in which it intends to be included. The contribution classes shall be laid down in the General Regulations.

4. In the case of accession or admission to the Union under article 11, the country concerned shall freely choose the contribution class into which it wishes to be placed for the purpose of apportioning the expenses of the Union.

Article V

(Article 22 amended)

Acts of the Union

1. The Constitution shall be the basic Act of the Union. It shall contain the organic rules of the Union.

2. The General Regulations shall embody those provisions which ensure the application of the Constitution and the working of the Union. They shall be binding on all member countries.

3. The Universal Postal Convention and its Detailed Regulations shall embody the rules applicable throughout the international postal service and the provisions concerning the letter-post services. These Acts shall be binding on all member countries.

4. The Agreements of the Union, and their Detailed Regulations, shall regulate the services other than those of the letter post between those member countries which are parties to them. They shall be binding on those countries only.

5. The Detailed Regulations, which contain the rules of application necessary for the implementation of the Convention and of the Agreements, shall be drawn up by the Executive Council, bearing in mind the decisions taken by Congress.

6. The Final Protocols annexed to the Acts of the Union referred to in paragraphs 3, 4 and 5 shall contain the reservations to those Acts.

Article VI

(Article 23 amended)

Application of the Acts of the Union to territories for whose international relations a member country is responsible

1. Any country may declare at any time that its acceptance of the Acts of the Union includes all the territories for whose international relations it is responsible, or certain of them only.

2. The declaration provided for in paragraph 1 must be addressed to the Director-General of the International Bureau.

3. Any member country may at any time address to the Director-General of the International Bureau a notification of its intention to denounce the application of those Acts of the Union in respect of which it has made the declaration provided for in paragraph 1. Such notification shall take effect one year after the date of its receipt by the Director-General of the International Bureau.

4. The declarations and notifications provided for in paragraphs 1 and 3 shall be communicated to member countries by the Director-General of the International Bureau.

5. Paragraphs 1 to 4 shall not apply to territories having the status of a member of the Union and for whose international relations a member country is responsible.

Article VII

(Article 25 amended)

Signature, authentication, ratification and other forms of approval of the Acts of the Union

1. The Acts of the Union arising from the Congress shall be signed by the plenipotentiaries of the member countries.

2. The Detailed Regulations shall be authenticated by the Chairman and the Secretary-General of the Executive Council.

3. The Constitution shall be ratified as soon as possible by the signatory countries.

4. Approval of the Acts of the Union other than the Constitution shall be governed by the constitutional regulations of each signatory country.

5. When a country does not ratify the Constitution or does not approve the other Acts which it has signed, the Constitution and other Acts shall be no less valid for the other countries that have ratified or approved them.

Article VIII

(Article 26 amended)

Notification of ratifications and other forms of approval of the Acts of the Union

The instruments of ratification of the Constitution and the Additional Protocols thereto and, where appropriate, of approval of the other Acts of the Union shall be deposited as soon as possible with the Director-General of the International Bureau who shall notify the Governments of the member countries of their deposit.

Article IX

Notification of accession to the Additional Protocols to the

Constitution of the Universal Postal Union

From the entry into force of the Acts of the 1989 Washington Congress, instruments of accession to the 1969 Tokyo Additional Protocol, to the 1974 Lausanne second Additional Protocol and to the 1984 Hamburg third Additional Protocol shall be sent to the Director-General of the International Bureau who shall notify the Governments of the member countries of their deposit.

Article X

Accession to the Additional Protocol and to the other Acts of the Union

1. Member countries which have not signed the present Protocol may accede to it at any time.

2. Member countries which are party to the Acts renewed by Congress but which have not signed them shall accede thereto as soon as possible.

3. Instruments of accession relating to the cases set forth in paragraphs 1 and 2 shall be sent to the Director-General of the International Bureau, who shall notify the Governments of the member countries of their deposit.

Article XI

Entry into force and duration of the Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

This Additional Protocol shall come into force on 1 January 1991 and shall remain in force for an indefinite period.

In witness whereof the plenipotentiaries of the Governments of the member countries have drawn up this Additional Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Constitution itself, and they have signed it in a single original which shall be deposited with the Director-General of the International Bureau. A copy thereof shall be delivered to each party by the Government of the country in which Congress is held.

Done at Washington, 14 December 1989