Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine

NN 5/2007 (9.5.2007.), Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine

HRVATSKI SABOR

69

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU AUDIOVIZUALNE BAŠTINE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/42

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 25. travnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU AUDIOVIZUALNE BAŠTINE

Članak 1.

Potvrđuje se Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine, sastavljena u Strasbourgu 8. studenoga 2001. u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku, koju je Republika Hrvatska potpisala 28. ožujka 2007. u Strasbourgu.

Članak 2.

Tekst Konvencije iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU AUDIOVIZUALNE BAŠTINE

Uvod

Države članice Vijeća Europe, ostale države stranke Europske kulturne konvencije i članice Europske zajednice, potpisnice ove Konvencije

Uzimajući u obzir da je cilj Vijeća Europe postizanje više razine zajedništva između članica, osobito u cilju očuvanja i njegovanja ideala i načela koja su njihova zajednička ostavština,

Uzimajući u obzir da baština Europe odražava kulturni identitet i raznolikost njezinih naroda,

Uzimajući u obzir da su snimljeni filmski materijali sastavni dio europske kulturne baštine te da će države poduzeti mjere da osiguraju njihovo očuvanje i zaštitu za buduće naraštaje,

Uzimajući u obzir da su snimljeni filmski materijali oblik kulturnog izričaja koji odražava suvremeno društvo te da su iznimno sredstvo za bilježenje svakodnevnih događaja, temelja naše povijesti i odraza naše civilizacije,

Svjesne krhkosti snimljenih filmskih materijala i opasnosti koje prijete njihovom opstanku i prenošenju budućnim generacijama,

Naglašavajući važnost preuzetih obveza stranaka u pogledu očuvanja, restauriranja i stavljanja na raspolaganje ove baštine,

Odlučne da surađuju i poduzimanje zajedničke akcije u cilju očuvanja i osiguravanja kontinuiteta audiovizualne kulturne baštine,

Uzimajući u obzir važeće međunarodne sporazume za zaštitu autorskih prava i srodnih prava,

Uzimajući u obzir aktivnosti ostalih međunarodnih tijela na području zaštite audiovizualne baštine,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Poglavlje IUvod

Članak 1.

Cilj Konvencije

Cilj Konvencije je da osigura zaštitu europske audiovizualne baštine i njezinog uvažavanja kao oblika umjetnosti i zapisa o našoj povijesti putem njezinog prikupljanja, očuvanja i dostupnosti snimljenih materijala za kulturne, znanstvene i istraživačke svrhe, u javnom interesu.

Članak 2.

Definicije

Za svrhe ove Konvencije:

a) »pokretni slikovni materijal« označava bilo koju skupinu pokretnih slika zabilježenih bilo kojim sredstvom i na bilo kojem mediju, sa i bez zvuka, sa sposobnošću prenošenja dojma o kretanju,

b) »kinematografsko djelo« označava snimljeni materijal bilo koje duljine, osobito umjetnička kinematografska djela, animirane i dokumentarne filmove namjenjene prikazivanju u kinima,

c) »arhivsko tijelo« odnosi se na bilo koju instituciju koju stranka odredi da provodi funkciju pohranjivanja obveznog primjerka snimljenog materijala,

d) »tijelo za dobrovoljno pohranjivanje« odnosi se na bilo koju instituciju koju stranka odredi za tu svrhu.

Članak 3.

Područje primjene

1) Stranke Konvencije primjenjivat će odredbe ove Konvencije na sva kinematografska djela od dana njezinog stupanja na snagu.

2) Prema protokolima izrađenim sukladno članku 18. ove Konvencije, primjena Konvencije bit će proširena na pokretni slikovni materijal različit od kinematografskih djela, poput televizijskih produkcija.

Članak 4.

Autorska prava i srodna prava

Obveze iz ove Konvencije neće ni na koji način utjecati na odredbe iz međunarodnih ugovora vezanih uz zaštitu autorskih i srodnih prava. Nijedna odredba ove Konvencije ne može se tumačiti u smislu koji bi doveo u sumnju takvu zaštitu.

Poglavlje IIObvezna pohrana

Članak 5.

Opća obveza pohrane

1) Svaka će stranka uvesti, putem zakonodavnih ili drugih odgovarajućih sredstava, obvezu pohranjivanja pokretnog slikovnog materijala koji čini dio njezine audiovizualne baštine proizvedene ili stvorene u koprodukciji na državnom području te stranke.

2) Svaka stranka slobodna je osigurati izuzeće od obveznog pohranjivanja ako je snimljeni materijal zakonski pohranjen u jednoj od ostalih zainteresiranih stranaka.

Članak 6.

Imenovanje i zadaće arhivskih tijela

1) Svaka će stranka imenovati jedno ili više arhivskih tijela čija će zadaća biti osiguravanje zaštite, dokumentiranja, restauriranja i dostupnosti radi mogućnosti uvida u pokretni slikovni materijal.

2) Imenovana tijela mogu biti privatna ili javna, pri čemu nijedna fizička ili pravna osoba koja se prvenstveno bavi profitnim djelatnostima na području medija ne može ih ni izravno ni neizravno kontrolirati.

3) Stranke se obvezuju nadgledati izvršavanje zadaća koje su prenijete arhivskim tijelima.

Članak 7.

Tehnička i financijska sredstva

Svaka će stranka osigurati da arhivska tijela imaju potrebna sredstva za izvršavanje svojih zadaća u skladu s člankom 6. stavkom 1. ove Konvencije.

Članak 8.

Uvjeti obvezne pohrane

1) Svaka će stranka imenovati fizičke ili pravne osobe koje će imati obvezu pohranjivati pokretni slikovni materijal. Stranka će osigurati uvjete za ovu pohranu. Naročito će osigurati da arhivska tijela dobiju izvornike pokretnog slikovnog materijala ili materijala iz kojih se može rekonstruirati kvaliteta jednaka izvornicima.

2) Materijal će biti pohranjen najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od prvog javnog prikazivanja konačne verzije ili u bilo kojem drugom razumnom roku koji odredi stranka. Ako pokretni slikovni materijal nije javno prikazan, vremenski rok će početi nakon završetka produkcije.

Članak 9.

Restauracija pohranjenog gradiva

1) Svaka će stranka poticati i promovirati restauraciju obvezno pohranjenog pokretnog slikovnog materijala koji predstavlja dio njezine audiovizualne baštine a čija je fizička kvaliteta narušena.

2) Svaka stranka može odgovarajućim zakonskim odredbama dopustiti kopiranje obvezno pohranjenog pokretnog slikovnog materijala u svrhu restauracije.

Članak 10.

Izvanredne mjere

Svaka će stranka poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurala zaštitu pokretnog slikovnog materijala koji predstavlja dio njezine audiovizualne baštine a koji je izložen prijetećoj opasnosti koja bi mogla ugroziti njegovo materijalno postojanje, ako nije na drugi način zaštićen na temelju uvjeta koji se odnose na obveznu pohranu.

Poglavlje IIIDobrovoljna pohrana

Članak 11.

Promicanje dobrovoljne pohrane

Svaka će stranka poticati i promicati dobrovoljnu pohranu pokretnih slikovnih materijala koji predstavljaju dio njezine audiovizualne baštine, uključujući i prateće materijale koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Konvencije.

Članak 12.

Dostupnost javnosti

Svaka će stranka poticati tijela u kojima se dobrovoljno pohranjuje pokretni slikovni materijal da u ugovorima s nositeljima prava navedu uvjete pod kojima se pokretni slikovni materijal može staviti na uvid javnosti.

Poglavlje IVOpće odredbe koje se primjenjuju na arhivska tijela i na tijela za dobrovoljnu pohranu

Članak 13.

Zajedničke arhive

1) U cilju što učinkovitije realizacije ciljeva ove Konvencije, stranke mogu osnovati zajednička arhivska tijela kao i tijela za dobrovoljnu pohranu.

2) Arhivsko tijelo i tijelo za dobrovoljnu pohranu može biti jedna te ista ustanova, pod uvjetom da se primjenjuju odredbe specifične za svaku funkciju.

Članak 14.

Suradnja između arhivskih tijela i tijela za dobrovoljnu pohranu

Svaka će stranka poticati svoja arhivska tijela i tijela za dobrovoljnu pohranu na uzajamnu suradnju kao i na suradnju s tijelima drugih stranaka radi olakšavanja:

a) razmjene informacija o snimljenim filmskim materijalima,

b) popisivanja europske audiovizualne filmografije,

c) izrade standardnog postupka za pohranu, prikupljanje i ažuriranje pokretno slikovnog materijala i srodnih informacija,

d) izrade zajedničkog standarda za elektroničku razmjenu informacija,

e) zaštite opreme za prikazivanje snimljenog pokretnog slikov­nog materijala.

Članak 15.

Ugovorni uvjeti pohrane

Svaka će stranka poticati arhivska tijela i tijela za dobrovoljnu pohranu na zaključivanje ugovora s pohraniteljima u kojima će se navesti prava i obveze u pogledu pohranjenog pokretnog slikovnog materijala. Osim ako nisu regulirani zakonom, takvi ugovori mogu sadržavati uvjete vezane uz odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu na pohranjenom materijalu, privremenom ili trajnom povlačenju iz pohrane od strane nositelja prava, kao i naknade koje nositelji prava trebaju platiti za restauriranje ili druge usluge arhivskih tijela ili tijela za dobrovoljnu pohranu.

Poglavlje VPraćenje primjene Konvencije

Članak 16.

Stalni odbor

1) Za svrhe primjene Konvencije osnovat će se Stalni odbor.

2) Svaka stranka može imati jednog ili više predstavnika u Stalnom odboru. Svaka stranka ima pravo glasa. Svaka država koja je stranka ove Konvencije ima jedan glas. U pogledu pitanja koja su pod njezinom nadležnosti, Europska zajednica koristit će pravo glasa i imati onoliki broj glasova koliki je broj njezinih država članica stranaka ove Konvencije. Europska zajednica neće koristiti svoje pravo glasa kada se radi o pitanjima koja ne spadaju pod njezinu nadležnost.

3) Europsku zajednicu ili bilo koju državu navedenu u članku 19. koja nije stranka ove Konvencije, u Stalnom odboru može predstavljati promatrač.

4) Stalni odbor saziva glavni tajnik Vijeća Europe. Prva sjednica Odbora održat će se u roku od šest mjeseci od stupanja ove Konvencije na snagu. Nakon toga Odbor će se sastajati kadgod jedna trećina stranaka ili Odbor ministara Vijeća Europe to zatraži ili na inicijativu glavnog tajnika Vijeća Europe u skladu s odredbama članka 18. stavka 2. ili na zahtjev jedne ili više stranaka u skladu s odredbama članka 17. stavka 1. c).

5) Za kvorum kod usvajanja odluka, potrebna je nazočnost većine stranaka. Sukladno odredbama članka 16. stavka 6. i članka 18. stavka 3., odluke Stalnog odbora donosit će se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih stranaka.

6) Stalni odbor može zatražiti savjet stručnjaka kako bi izvršio svoju funkciju sukladnu ovoj Konvenciji. Odbor može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev zainteresiranog tijela, pozvati bilo koje međunarodno ili nacionalno, vladino ili nevladino tijelo koje je tehnički kvalificirano na područjima koje pokriva ova Konvencija da uputi svog predstavnika u svojstvu promatrača na sve ili pojedine sjednice Odbora. Odluka o pozivanju takvih stručnjaka ili tijela donosit će se dvotrećinskom većinom glasova stranaka.

7) Stalni će odbor izraditi poslovnik u skladu s odredbama ove Konvencije.

Članak 17.

Funkcije i izvješća Stalnog odbora

1) Stalni odbor odgovoran je za ispitivanje djelovanja i provođenje ove Konvencije. Odbor može:

a) uputiti preporuke strankama u pogledu primjene ove Konvencije,

b) predložiti sve potrebne izmjene Konvencije i razmotriti pred­ložene izmjene u skladu s odredbama članka 18.,

c) istražiti, na zahtjev jedne ili više stranaka, bilo koje pitanje vezano uz tumačenje Konvencije,

d) dati preporuke Odboru ministara da pozove države, osim onih navedenih u članku 19., da pristupe ovoj Konvenciji.

2) Nakon svake sjednice Stalni će odbor proslijediti strankama i Odboru ministara Vijeća Europe izvješće o raspravama i svim odlukama koje su donijete.

Poglavlje VIProtokoli i izmjene i dopune

Članak 18.

Protokoli i izmjene i dopune

1) Protokoli koji se odnose na pokretni slikovni materijal, osim kinematografskih djela, zaključivat će se u cilju izrade, u konkretnim područjima, načela sadržanih u ovoj Konvenciji.

2) Svaki prijedlog vezan uz protokol iz stavka 1. ili drugi prijedlog o izmjenama i dopunama takvog protokola, ili o izmjenama i dopunama ove Konvencije koji podnese stranka, Stalni odbor ili Odbor ministara proslijedit će glavnom tajniku Vijeća Europe koji će ih uputiti državama članicama Vijeća Europe, ostalim državama koje mogu pristupiti ovoj Konvenciji i Europskoj zajednici. Glavni tajnik Vijeća Europe sazvat će sjednicu Stalnog odbora najranije dva mjeseca nakon upućivanja prijedloga.

3) Stalni će odbor prijedlog razmatrati najranije dva mjeseca nakon njegovog upućivanja glavnom tajniku u skladu sa stavkom 2. Stalni će odbor podnijeti tekst odobren tročetvrtinskom većinom glasova stranaka Odboru ministara na usvajanje.

4) Svaka izmjena i dopuna ove Konvencije usvojena u skladu s prethodnim stavkom stupit će na snagu tridesetog dana nakon što sve sranke izvijeste glavnog tajnika o prihvaćanju istih. Ako je Odbor ministara usvojio izmjene i dopune ali još nisu stupile na snagu, države ili Europska zajednica ne mogu se obvezati na uvjete iz Konvencije bez istodobnog prihvaćanja izmjena i dopuna.

5) Odbor ministara će odlučiti o uvjetima stupanja na snagu protokola uz ovu Konvenciju te izmjenama i dopunama tih protokola na temelju teksta koji je predložio Stalni odbor u skladu sa stavkom 3.

Poglavlje VIIZavršne odredbe

Članak 19.

Potpisivanje, ratifikacija, prihvat, odobrenje

Ova Konvencija otvorena je za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe, drugim državama potpisnicama Europske kulturne konvencije i Europskoj zajednici. Podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 20.

Stupanje na snagu

1) Ova Konvencija stupit će na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka tromjesečnog razdoblja od dana kada pet država, uključujući najmanje četiri države članice Vijeća Europe iskažu svoj pristanak da budu vezane Konvencijom u skladu s odred­bama članka 19.

2) Za svaku potpisnicu koja naknadno iskaže svoj pristanak da bude vezana Konvencijom ona stupa na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka tromjesečnog razdoblja od dana polaganja njezine isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

Članak 21.

Odnosi između Konvencije i prava Zajednice

U svojim međusobnim odnosima, stranke Konvencije članice Europske zajednice pridržavat će se propisa Zajednice i iz tog razloga neće primijeniti pravila koja proistječu iz ove Konvenciji osim u slučajevima kada ne postoji pravilo Zajednice koje se odnosi na konkretno pitanje o kojemu je riječ.

Članak 22.

Pristupanje drugih država

1) Nakon što ova Konvencija stupi na snagu, Odbor ministara Vijeća Europe može, nakon konzultiranja stranaka, pozvati svaku državu na koju se ne odnosi članak 19. da pristupi Konvenciji na temelju odluke donošene većinom glasova u skladu s člankom 20.d Statuta Vijeća Europe, te jednoglasnom odlukom predstavnika država ugovornica koje imaju pravo biti u Odboru ministara.

2) Za svaku pristupajuću državu, Konvencija će stupiti na snagu prvoga dana u mjesecu nakon isteka tromjesečnog razdoblja od dana polaganja isprava o pristupu kod glavnog tajnika Vijeća Europe

Članak 23.

Teritorijalna primjena

1) Svaka država ili Europska zajednica može, u vrijeme potpisivanja ili polaganja isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, navesti područje ili područja na koje će se ova Konvencija primjenjivati.

2) Svaka stranka može, u bilo koje vrijeme, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ove Konvencije na bilo koje drugo područje navedeno u izjavi. U odnosu na to područje, Konvencija će stupiti na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka tromjesečnog razdoblja od dana kad glavni tajnik primi takvu izjavu.

3) Svaka izjava dana na temelju dvaju prethodnih stavaka glede bilo kojeg područja označenog u takvoj izjavi, može se povući upućivanjem obavijesti glavnom tajniku. Povlačenje će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka tromjesečnog razdoblja od dana kad glavni tajnik primi takvu obavijest.

Članak 24.

Rezerve

Nikakve se rezerve ne mogu stavljati na odredbe ove Konvencije.

Članak 25.

Otkaz

1) Svaka stranka može u bilo koje vrijeme otkazati ovu Konvenciju upućivanjem obavijesti glavnom tajniku Vijeća Europe.

2) Takvo otkazivanje stupit će na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka šestomjesečnog razdoblja od dana kada je glavni tajnik zaprimio obavijest.

Članak 26.

Notifikacije

Glavni tajnik Vijeća Europe izvijestit će države članice Vijeća Europe, ostale države koje mogu postati strankama ove Konvencije i Europsku zajednicu:

a) o svakom potpisivanju Konvencije,

b) o polaganju svake isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu,

c) o svim datumima stupanja na snagu ove Konvencije, u skladu s člancima 20., 22. i 23.,

d) o svim izmjenama i dopunama ili protokolima usvojenim u skladu s člankom 18., te datumu stupanja na snagu takvih izmjena i dopuna ili protokola,

e) o svakom drugom činu, notifikaciji ili priopćenju u vezi s ovom Konvencijom.

U potvrdu toga su potpisani, propisno za to ovlašteni, potpisali ovu Konvenciju

Sastavljeno u Strasbourgu, 8. studenoga 2001., na engleskom i francuskom jeziku pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji će biti pohranjem u arhivi Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjerene preslike svakoj državi članici Vijeća Europe, ostalim državama strankama Europske kulturne konvencije, Europskoj zajednici i svim ostalim državama pozvanim da pristupe ovoj Konvenciji.

 

EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE AUDIOVISUAL HERITAGE

Preamble

The member States of the Council of Europe, the other States Parties to the European Cultural Convention and the European Community, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose, in particular, of safeguarding and fostering the ideals and principles which are their common heritage;

Considering that Europe’s heritage reflects the cultural identity and diversity of its peoples;

Considering that moving image material is an integral part of European cultural heritage, and that States shall ensure that it is safeguarded and protected for posterity;

Considering that moving image material is a form of cultural expression reflecting contemporary society and that it is an excellent means of recording everyday events, the basis of our history and a reflection of our civilisation;

Aware of the fragility of moving image material and the dangers which threaten its existence and its handing down to future generations;

Emphasising the importance of the Parties’ responsibility to safeguard, restore and keep available this heritage;

Resolved to co-operate and undertake joint action in order to safeguard and ensure the continuation of audiovisual cultural heritage;

Taking account of the international treaties in force for the protection of copyright and neighbouring rights;

Taking account of the work carried out by other international fora in the field of the protection of the audiovisual heritage,

Have agreed as follows:

Chapter IIntroduction

Article 1

Aim of the Convention

The aim of this Convention is to ensure the protection of the European audiovisual heritage and its appreciation both as an art form and as a record of our past by means of its collection, its preservation and the availability of moving image material for cultural, scientific and research purposes, in the public interest.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Convention:

a. «moving image material» means any set of moving images recorded by whatever means and on whatever medium, whether or not accompanied by sound, capable of conveying an impression of movement;

b. «cinematographic work» means moving image material of any length, in particular cinematographic works of fiction, cartoons and documentaries, which is intended to be shown in cinemas;

c. «archive body» refers to any institution designated by a Party to carry out the functions of legal deposit;

d. «voluntary deposit body» refers to any institution designated by a Party for that purpose.

Article 3

Scope of application

1. The Parties to this Convention shall apply the provisions of the Convention to all cinematographic works as from its entry into force.

2. By protocols drawn up in accordance with Article 18 of this Convention, the application of this Convention shall be extended to moving image material other than cinematographic works, such as television productions.

Article 4

Copyright and neighbouring rights

The obligations of this Convention shall in no way affect the provisions in international treaties on the protection of copyright and neighbouring rights. No provision of this Convention may be interpreted as prejudicing such protection.

Chapter IILegal deposit

Article 5

General obligation of legal deposit

1. Each Party shall introduce, by legislative or other appropriate means, the obligation to deposit moving image material forming part of its audiovisual heritage and having been produced or co-produced in the territory of the Party concerned.

2. Each Party shall be free to provide for an exemption from legal deposit if the moving image material is legally deposited in one of the other Parties concerned.

Article 6

Designation and tasks of archive bodies

1. Each Party shall designate one or more archive bodies, whose tasks shall be to ensure the preservation, documentation, restoration and availability for consultation of deposited moving image material.

2. The designated bodies shall be either public or private, but shall not be controlled directly or indirectly by any natural or legal person principally engaged in profit-making activities in the media sector.

3. The Parties undertake to oversee the execution of the tasks assigned to the archive bodies.

Article 7

Technical and financial means

Each Party shall ensure that archive bodies have the necessary means for carrying out their tasks as defined in Article 6, paragraph 1, of this Convention.

Article 8

Conditions of legal deposit

1. Each Party shall designate the natural or legal persons submitted to the obligation of deposit. It shall provide for the conditions of this deposit. It shall particularly ensure that the archive bodies receive the original or a material from which the original quality can be reconstituted.

2. The material shall be deposited within a maximum of twelve months after the final version has been shown for the first time to the public or any other reasonable period specified by a Party. If it has not been shown to the public, the time-limit shall begin at the end of the production.

Article 9

Restoration of deposited material

1. Each Party shall encourage and promote the restoration of legally deposited moving image material forming part of its audiovisual heritage whose physical quality has deteriorated.

2. Each Party may permit in its legislation the reproduction of legally deposited moving image material for the purpose of restoration.

Article 10

Emergency measures

Each Party shall make appropriate arrangements to ensure the protection of moving image material forming part of its audiovisual heritage which is exposed to an imminent danger which threatens its material existence, if it is not otherwise protected under the terms of legal deposit.

Chapter IIIVoluntary deposit

Article 11

Promotion of voluntary deposit

Each Party shall encourage and promote the voluntary deposit of moving image material forming part of its audiovisual heritage, including ancillary material, which does not qualify under Article 5 of this Convention.

Article 12

Availability to the public

Each Party shall encourage voluntary deposit bodies to specify by contract with the rights holders the conditions under which the deposited moving image material may be made available to the public.

Chapter IVGeneral provisions common to archive and voluntary deposit bodies

Article 13

Joint archives

1. In order to fulfil the aims of the present Convention more effectively, the Parties may decide to establish joint archive bodies and voluntary deposit bodies.

2. The archive body and the voluntary deposit body may be one and the same institution, on condition that the provisions specific to each function are applied.

Article 14

Co-operation between archive and voluntary deposit bodies

Each Party shall encourage its archive or voluntary deposit bodies to co-operate with one another and with the bodies of other Parties with a view to facilitating:

a. exchange of information on moving image material;

b. the compilation of a European audiovisual filmography;

c. the development of a standard procedure for storing, pooling and updating moving image material and related information;

d. the development of a common standard for electronic information exchange;

e. the preservation of equipment for showing moving image material.

Article 15

Contractual terms of deposit

Each Party shall encourage archive and voluntary deposit bodies to conclude contracts with the depositors specifying the rights and obligations as to the deposited moving image material. Unless regulated by law, such contracts may specify the conditions on the liability for any damage of the deposited material, its temporary or permanent withdrawal from the deposit by the rights holders, and the compensation to be paid by the rights holders for its restoration or other services of the archive or voluntary deposit bodies.

Chapter VFollow-up of the Convention

Article 16

Standing Committee

1. For the purposes of this Convention, a standing committee shall be set up.

2. Each Party may be represented on the standing committee by one or more delegates. Each Party has a right to vote. Each State which is a Party to this Convention shall have one vote. Concerning questions within its competence, the European Community shall exercise its right to vote and cast a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. The European Community shall not exercise its right to vote when a question does not fall within its competence.

3. The European Community or any State referred to in Article 19, which is not a Party to this Convention, may be represented on the standing committee by an observer.

4. The standing committee shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within six months of the date of entry into force of the Convention. It shall subsequently meet whenever one-third of the Parties or the Committee of Ministers of the Council of Europe so requests, or on the initiative of the Secretary General of the Council of Europe in accordance with the provisions of Article 18, paragraph 2, or at the request of one or more Parties in accordance with the provisions of Articles 17, paragraph 1.c.

5. A majority of Parties shall constitute the quorum required for the adoption of decisions. Subject to the provisions of Article 16, paragraph 6, and Article 18, paragraph 3, the decisions of the Standing Committee shall be taken by a majority of two-thirds of the Parties present.

6. The Standing Committee may seek the advice of experts in order to discharge its function under this Convention. It may, on its own initiative or at the request of the body concerned, invite any international or national, governmental or non-governmental body technically qualified in the fields covered by this Convention to be represented by an observer at all or part of its meetings. The decision to invite such experts or bodies shall be taken by a majority of two-thirds of the Parties.

7. Subject to the provisions of this Convention, the Standing Committee shall draw up its own rules of procedure.

Article 17

Functions and reports of the Standing Committee

1. The Standing Committee shall be responsible for examining the operation and implementation of this Convention. It may:

a. make recommendations to the Parties concerning the application of the Convention;

b. suggest any necessary modifications to the Convention and examine those proposed in accordance with the provisions of Article 18;

c. examine, at the request of one or more Parties, any question concerning the interpretation of the Convention;

d. make recommendations to the Committee of Ministers concerning States, other than those referred to in Article 19, to be invited to accede to this Convention.

2. After each meeting, the Standing Committee shall forward to the Parties and the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on its discussions and any decisions taken.

Chapter VIProtocols and amendments

Article 18

Protocols and amendments

1. Protocols dealing with moving image material other than cinematographic works shall be concluded with a view to developing, in specific fields, the principles contained in this Convention.

2. Any proposal for a protocol referred to in paragraph 1 or any proposal for an amendment to such a protocol, or for any amendment to this Convention, presented by a Party, the Standing Committee or the Committee of Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him to the member States of the Council of Europe, to the other States which may become Parties to this Convention and to the European Community. The Secretary General of the Council of Europe shall convene a meeting of the Standing Committee at the earliest two months following the communication of the proposal.

3. The Standing Committee shall examine the proposal not earlier than two months after it has been forwarded by the Secretary General in accordance with paragraph 2. The Standing Committee shall submit the text approved by a majority of three-quarters of the Parties to the Committee of Ministers for adoption.

4. Any amendment to the Convention adopted in accordance with the preceding paragraph shall come into force on the thirtieth day after all the Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof. If an amendment has been adopted by the Committee of Ministers, but has not yet entered into force, a State or the European Community may not express their consent to be bound by the Convention without accepting this amendment at the same time.

5. The Committee of Ministers shall determine the conditions for the entry into force of protocols to this Convention and amendments to such protocols based on the text submitted by the Standing Committee in accordance with paragraph 3.

Chapter VIIFinal provisions

Article 19

Signature, ratification, acceptance, approval

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, by the other States Parties to the European Cultural Convention and by the European Community. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 20

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States, including at least four member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention, in accordance with the provisions of Article 19.

2. In respect of any signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 21

Relations between the Convention and Community law

In their mutual relations, Parties which are members of the European Community shall apply Community rules and shall not therefore apply the rules arising from this Convention except in so far as there is no Community rule governing the particular subject concerned.

Article 22

Accession by other States

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after having consulted the Parties, may invite any State which is not referred to in Article 19 to accede to the Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.

2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 23

Territorial application

1. Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 24

Reservations

No reservation may be made in respect of the provisions of this Convention.

Article 25

Denunciation

1. Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 26

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States which may become Parties to this Convention and the European Community:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c. any date of entry into force of this Convention, in accordance with Articles 20, 22 and 23;

d. any amendment or protocol adopted in accordance with Article 18, and the date on which such an amendment or protocol enters into force;

e any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 8th day of November 2001, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States Parties to the European Cultural Convention, to the European Community and to any other State invited to accede to this Convention.

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove kulture.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Konvencija iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njezinom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/07-01/02

Zagreb, 20. travnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.