Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobod­noj trgovini

NN 6/2007 (27.6.2007.), Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobod­noj trgovini

HRVATSKI SABOR

79

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMJENI I DOPUNI I PRISTUPANJU SREDNJOEUROPSKOM UGOVORU O SLOBODNOJ TRGOVINI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/48

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 25. svibnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMJENI I DOPUNI I PRISTUPANJU SREDNJOEUROPSKOM UGOVORU O SLOBODNOJ TRGOVINI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, sklopljen u Bukureštu 19. prosinca 2006. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

UGOVOR O IZMJENI I DOPUNI I PRISTUPANJU SREDNJOEUROPSKOM UGOVORU O SLOBODNOJ TRGOVINI

PREAMBULA

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldova, Republika Crna Gora, Rumunjska, Republika Srbija te Privremena uprava Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu »stranke«),

Imajući u vidu cilj stranaka koje udovoljavaju uvjetima da pristupe Europskoj uniji;

Prepoznajući doprinos Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (u daljnjem tekstu »CEFTA«) za poboljšanje spremnosti stranaka za članstvo u Europskoj uniji, kao što se to pokazalo na primjeru ulaska Češke Republike, Republike Mađarske, Republike Poljske, Slovačke Republike i Republike Slovenije u istu 1. svibnja 2004. godine, te skorašnjeg pristupanja Republike Bugarske i Rumunjske;

Uvjerene u potrebu izmjene i dopune CEFTA-e kako bi doprinijele procesu integracije u Europi kroz otvaranje CEFTA-e svim strankama spremnima poštovati odredbe ovog Ugovora;

Imajući u vidu Deklaraciju predsjednika vlada zemalja članica CEFTA-e potpisanu u Zagrebu, 29. studenog 2005. godine;

Imajući u vidu Deklaraciju predsjednika vlada stranaka potpisanu u Bukureštu, 6. travnja 2006. godine,

Sporazumjele su se kako slijedi

Članak 1.

PRISTUPANJE

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Moldova, Republika Crna Gora, Republika Srbija te Privremena uprava Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda pristupaju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini kako je izmijenjen i dopunjen u članku 3. ovog Ugovora te će ga primjenjivati u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Članak 2.

STRANKE

Kada se u Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, kako je izmijenjen i dopunjen u članku 3. ovog Ugovora, govori o strankama, smatra se da su uključene stranke ovog Ugovora.

Članak 3.

IZMJENE I DOPUNE CEFTA-E

Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini, potpisan u Krakovu 21. prosinca 1992. godine, izmijenjen i dopunjen Ugovorom o izmjenama i dopunama Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini potpisanim u Brnu, 11. rujna 1995. godine, te Ugovorom o izmjenama i dopunama Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, potpisanim na Bledu, 4. srpnja 2003. godine, ovime se mijenja i dopunjuje. Pročišćeni tekst Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu »CEFTA 2006«), nalazi se u Dodatku 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Ugovor podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju u skladu s uvjetima domaćeg zakonodavstva. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju položit će se kod depozitara.

2. Ovaj Ugovor stupa na snagu 1. svibnja 2007. godine, uz uvjet da su sve stranke, osim Republike Bugarske i Rumunjske, položile svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju kod depozitara do 31. ožujka 2007. godine.

3. Ukoliko ovaj Ugovor ne stupi na snagu za sve stranke u skladu sa stavkom 2. ovog članka, isti će stupiti na snagu tridesetog dana nakon polaganja pete isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

4. Za svaku stranku koja položi svoju ispravu o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju nakon datuma polaganja pete isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju, Ugovor će stupiti na snagu tridesetog dana nakon dana kada ta stranka položi svoju ispravu o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.

5. Dvostrani ugovori navedeni u Dodatku 2. ovog Ugovora prestaju na datum stupanja na snagu ovog Ugovora, za one stranke na koje se isti odnose.

6. Stranke navedene u stavku 4. zadržat će sve povlastice u skladu sa svojim dvostranim ugovorima o slobodnoj trgovini dok ovaj Ugovor ne stupi na snagu za svaku od njih.

7. Ukoliko to njezine ustavne odredbe dozvoljavaju, bilo koja stranka može ovaj Ugovor privremeno primjenjivati. Privremena primjena ovog Ugovora u skladu s ovim stavkom priopćuje se depozitaru.

U POTVRDU TOGA, su potpisani opunomoćenici, propisno ovlašteni, potpisali ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Bukureštu dana 19. prosinca 2006. godine, u jednom izvorniku na engleskom jeziku, koji će se položiti kod depozitara Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, koji će ovjerene preslike dostaviti svim strankama.

Za Republiku Albaniju                                     Za Republiku Moldovu

Genc Ruli, v. r.                                                Lidia Guţu, v. r.

ministar gospodarstva,                                     izvanredni i opunomoćeni

trgovine i energetike                                                    veleposlanik

Za Bosnu i Hercegovinu                                              Za Republiku Crnu Goru

Adnan Terzić, v. r.                                                      Branimir Gvozdenović, v. r.

premijer                                                                      ministar gospodarskog

                                                                                  razvitka

Za Republiku Bugarsku                                               Za Rumunjsku

Rumen Ovcharov, v. r.                                    Iuliu Winkler, v. r.

ministar gospodarstva                                                  opunomoćeni ministar za

i energetike                                                                 trgovinu

Za Republiku Hrvatsku                                               Za Republiku Srbiju

Branko Vukelić, v. r.                                                   Milan Parivodić, v. r.

ministar gospodarstva,                                     ministar međunarodnih

rada i poduzetništva                                                    gospodarskih odnosa

Za Republiku Makedoniju                                           Za Privremenu upravu Ujedinje-         

                                                                                  nih naroda na Kosovu u skladu           

                                                                                  s Rezolucijom 1244 Vijeća     

                                                                                  sigurnosti Ujedinjenih naroda

Zoran Stavreski, v. r.                                                  Andreas Wittkowsky, v. r.

zamjenik premijera                                                      zamjenik voditelja 4. stupa      

                                                                                  UNMIK-a

 

DODATAK 1.

UGOVORU O IZMJENI I DOPUNI I PRISTUPANJU SREDNJOEUROPSKOM UGOVORU O SLOBODNOJ TRGOVINI

Pročišćeni tekst Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006)

PREAMBULA

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldova, Republika Crna Gora, Rumunjska, Republika Srbija te Privremena uprava Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu »stranke«),

Potvrđujući predanost pluralističkoj demokraciji zasnovanoj na vladavini prava, ljudskim pravima i temeljnim slobodama;

Potvrđujući svoje opredjeljenje za načela tržišnog gospodarstva koja čine osnovu njihovih gospodarskih odnosa;

Imajući u vidu Višegradsku deklaraciju od 15. veljače 1991. godine, Krakovsku deklaraciju od 6. listopada 1991. godine, Poznansku deklaraciju od 25. studenog 1994. godine, te Zagrebačku deklaraciju od 29. studenog 2005. godine, usvojene kao rezultat sastanaka najviših predstavnika stranaka CEFTA-e;

Potvrđujući predanost odredbama Završnog akta Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, Pariške povelje te posebice načelima sadržanim u završnom dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj suradnji u Europi;

Uzimajući u obzir načela sadržana u Memorandumu o suglasnosti o liberalizaciji i olakšavanju trgovine od 27. lipnja 2001. godine, usvojenog od stranaka pod okriljem Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu te u skladu s njim mrežu sklopljenih dvostranih ugovora o slobodnoj trgovini sklopljenih između stranaka;

Izražavajući spremnost na međusobnu suradnju u iznalaženju načina za jačanje procesa gospodarske integracije u Europi;

Odlučne u uklanjanju prepreka u uzajamnoj trgovini, u skladu s odredbama Marakeškog ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu »WTO«) te uspostavi bliskijih trgovinskih odnosa;

U želji za stvaranjem povoljnih uvjeta za razvoj i raznolikost trgovine između stranaka te za promidžbu trgovinske i gospodarske suradnje u područjima od zajedničkog interesa na osnovama jednakosti, uzajamnih koristi, nediskiminacije i međunarodnog prava;

Uvjerene da će ovaj Ugovor potaknuti jačanje uzajamno korisnih gospodarskih odnosa između stranaka te doprinijeti procesu integracije u Europi;

U želji da doprinesu razvoju odnosa svake od stranaka s Europskom unijom te uključivanju u multilateralni trgovinski sustav;

Odlučne provoditi uzajamne trgovinske odnose u skladu s pravilima i disciplinama WTO-a, bilo da su članice WTO-a ili ne;

Uzimajući u obzir da odredbe ovog Ugovora ne mogu biti tumačene tako da izuzimaju stranke od njihovih obveza iz drugih međunarodnih ugovora, osobito WTO-a,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

CILJEVI

1. Stranke će uspostaviti područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s važećim pravilima i postupcima WTO-a. Područje slobodne trgovine bit će uspostavljeno u prijelaznom razdoblju koje završava najkasnije 31. prosinca 2010. godine.

2. Ciljevi ovog Ugovora su:

a. ujediniti u jedan ugovor postojeću razinu liberalizacije trgovine ostvarenu kroz mrežu dvostranih ugovora o slobodnoj trgovini već sklopljenih između stranaka;

b. dalje poboljšati uvjete za poticanje ulaganja, uključujući izravna strana ulaganja;

c. proširiti trgovinu roba i usluga te jačati ulaganja poštenim, jasnim, ustaljenim i predvidivim pravilima;

d. otkloniti prepreke te poremećaje trgovine i olakšati kretanje roba u tranzitu te kretanje roba i usluga između područja stranaka;

e. omogućiti poštene uvjete tržišnog natjecanja koji se odnose na vanjsku trgovinu i ulaganja te postupno otvarati tržišta javne nabave stranaka;

f. omogućiti odgovarajuću zaštitu prava intelektualnog vlasništva sukladno međunarodnim standardima;

g. omogućiti učinkovite postupke za provedbu i primjenu ovog Ugovora, i

h. time doprinijeti skladnom razvoju i širenju svjetske trgovine.

Poglavlje IOPĆE OBVEZE PRIMJENJIVE NA TRGOVINU SVIM ROBAMA

Članak 2.

OSNOVNE CARINE

1. Kombinirana nomenklatura (u daljnjem tekstu »KN«) roba bit će primijenjena za označavanje roba u trgovini između stranaka koja je pokrivena ovim Ugovorom.

2. Za svaki proizvod, osnovna carina na koju se primjenjuju postupna sniženja utvrđena ovim Ugovorom bit će carina koja se stvarno primjenjuje u trgovini između stranaka na dan prije stupanja na snagu ovog Ugovora.

3. Stranke će međusobno razmjenjivati informacije o osnovnim carinama.

4. Ako se nakon datuma potpisivanja ovog Ugovora, primjeni bilo kakvo sniženje carina definiranih u stavku 2., posebice nakon sniženja na erga omnes osnovi koja proizlaze iz sporazuma o carinama sklopljenog kao rezultat članstva u WTO-u ili pregovora o carinama u okviru WTO-a, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 2. ovog članka od datuma kada se takva sniženja primjenjuju.

5. Snižene carine obračunate u skladu sa stavcima 2. i 4. ovog članka zaokružit će se na jednu decimalu. Stranka koja ne primjeni zaokruživanje na prvu decimalu zaokružit će carinu na cijele brojeve upotrebom uobičajenih aritmetičkih načela. Tako će sve brojke 50 ili manje nakon decimalne točke biti zaokružene na najbliži manji cijeli broj, a sve brojke iznad 50 iza decimalne točke bit će zaokružene na najbliži veći cijeli broj.

Članak 3.

KOLIČINSKA OGRANIČENJA

1. Sva količinska ograničenja na uvoz i izvoz te mjere s jednakim učinkom bit će ukinute u trgovinskoj razmjeni između stranaka na datum stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, neće se uvoditi nova količinska ograničenja na uvoz i izvoz ili mjere s jednakim učinkom u trgovinskoj razmjeni između stranaka.

Članak 4.

IZVOZNE CARINE

1. Stranke će ukinuti sve izvozne carine, pristojbe s jednakim učinkom te izvozne carine fiskalne naravi u trgovinskoj razmjeni između stranaka na datum stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, stranke u međusobnoj trgovinskoj razmjeni neće uvoditi nove izvozne carine, pristojbe s jednakim učinkom te izvozne carine fiskalne naravi.

Članak 5.

UVOZNE CARINE: MIROVANJE

Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nove uvozne carine, pristojbe s jednakim učinkom niti uvozne carine fiskalne naravi, niti će one postojeće povećavati od dana koji prethodi potpisivanju ovog Ugovora.

Članak 6.

CARINSKA DAVANJA

Od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, stranke će ukinuti carinska davanja koja su protivna članku VIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994. (u daljnjem tekstu »GATT«) u uzajamnoj trgovinskoj razmjeni te moguća druga slična davanja.

Poglavlje IIINDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 7.

POLJE PRIMJENE

Odredbe iz ovog Poglavlja primjenjivat će se na industrijske proizvode podrijetlom iz stranaka. Izraz »industrijski proizvodi« za potrebe ovog Ugovora označava proizvode obuhvaćene poglavljima 25. do 97. KN-a, izuzevši proizvode navedene u Dodatku 1. ovog Ugovora.

Članak 8.

UVOZNE CARINE: UKIDANJE

1. Stranke će ukinuti sve uvozne carine, sve pristojbe s jednakim učinkom te uvozne carine fiskalne naravi u trgovinskoj razmjeni između stranaka na datum stupanja na snagu ovog Ugovora, na sve proizvode osim na one koji su predmet dvostranih povlastica navedenih u Dodatku 2.

2. Za proizvode navedene u Dodatku 2. sve uvozne carine, sve pristojbe s jednakim učinkom te sve uvozne carine fiskalne naravi u trgovinskoj razmjeni između stranaka postupno će se snižavati te ukinuti unutar prijelaznog razdoblja koje završava 31. prosinca 2008. godine, a prema rasporedu navedenom u tom Dodatku.

Poglavlje IIIPOLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 9.

POLJE PRIMJENE

Odredbe iz ovog Poglavlja primjenjivat će se na poljoprivredne proizvode podrijetlom iz stranaka. Za potrebe ovog Ugovora izraz »poljoprivredni proizvodi« znači proizvode obuhvaćene poglavljima 1. do 24. KN-a, i proizvode navedene u Dodatku 1. ovog Ugovora.

Članak 10.

UVOZNE CARINE

1. Uvozne carine, sve pristojbe s jednakim učinkom te druge uvozne carine fiskalne naravi na proizvode navedene u Dodatku 3. ovog Ugovora bit će snižene ili ukinute prema rasporedu navedenom u tom Dodatku.

2. Stranke će primjenjivati carinu prema načelu najpovlaštenije nacije (u daljnjem tekstu »MFN«) na uvoz proizvoda navedenih u Dodatku 3. kada je ista niža od povlaštene carine navedene u Dodatku 3.

3. Stranke će u okviru Zajedničkog odbora razmotriti mogućnosti odobravanja daljnjih           povlastica jedna drugoj najkasnije do 1. svibnja 2009. godine.

Članak 11.

KONCESIJE I POLJOPRIVREDNE POLITIKE

1. Bez obzira na koncesije odobrene prema članku 10., odredbe ovog Poglavlja neće ni na koji način ograničavati stranke u provedbi njihove poljoprivredne politike ili poduzimanju bilo koje mjere u okviru te politike, uključujući provedbu odgovarajućih sporazuma u okviru WTO.

2. Stranke će odmah izvijestiti Zajednički odbor o promjenama u provedbi njihove poljoprivredne politike ili poduzetim mjerama koje bi mogle imati utjecaja na međusobnu trgovinu poljoprivrednim proizvodima kako je ona uređena ovim Ugovorom. Na zahtjev jedne od stranaka održat će se hitne konzultacije u cilju ispitivanja stanja.

3. Bez obzira na članak 21., stavak 2., sve stranke će se suzdržati od davanja izvoznih subvencija te ukinuti takve postojeće subvencije u uzajamnoj trgovinskoj razmjeni.

Članak 12.

SANITARNE I FITOSANITARNE MJERE

1. Prava i obveze stranaka vezano uz primjenu sanitarnih i fitosanitarnih mjera vodit će se Sporazumom o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera WTO-a.

2. Stranke će surađivati na području sanitarnih i fitosanitarnih mjera, uključujući veterinarska pitanja, s ciljem primjene odgovarajućih propisa na nediskiminirajući način. Svaka stranka će, na zahtjev druge stranke, pružiti informacije o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.

3. Stranke će, tamo gdje je to prikladno, ući u pregovore radi sklapanja sporazuma o usklađivanju ili međusobnom priznavanju na ovim pitanjima u skladu s odgovarajućim odredbama Sporazuma o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera WTO-a i drugih odgovarajućih međunarodnih ugovora.

4. Sva pitanja proizašla iz primjene ovog članka rješavat će se u skladu s odredbama članka 42.

Poglavlje IV

TEHNIČKE PREPREKE U TRGOVINI

Članak 13.

TEHNIČKE PREPREKE U TRGOVINI

1. Prava i obveze stranaka u svezi primjene tehničkih prepreka u trgovini uredit će se u skladu sa Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini WTO-a, osim ako nije drugačije navedeno u ovom članku.

2. Stranke će poduzeti korake na prepoznavanju i uklanjanju nepotrebnih postojećih tehničkih prepreka u trgovini u skladu sa smislom Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini WTO-a. Zajednički odbor ili poseban odbor za pitanja tehničkih prepreka u trgovini, koji je moguće osnovati sukladno članku 41., stavak 5., nadgledat će postupak njihova uklanjanja.

3. (a) Stranke neće uvoditi nove nepotrebne tehničke prepreke u trgovini. Stranke će, unutar Zajedničkog odbora ili posebnog odbora za pitanja tehničkih prepreka u trgovini surađivati kako bi olakšale i uskladile tehničke propise, standarde i obvezne postupke za ocjenu sukladnosti s ciljem uklanjanja tehničkih prepreka u trgovini.

(b) Stranke će obavijestiti Zajednički odbor ili posebni odbor za pitanja tehničkih prepreka u trgovini o mogućim nacrtima dokumenata vezanih uz novi tehnički propis (uključujući moguće obvezne postupke za ocjenu sukladnosti) ili standard, najmanje devedeset dana prije usvajanja takvog dokumenta ili standarda, osim u slučaju hitnosti kako je navedeno u Sporazumu o tehničkim preprekama u trgovini WTO-a. Ukoliko stranka predlaže preuzimanje europskog ili međunarodnog tehničkog propisa ili standarda, rok je trideset dana.

(c) Stranke se potiče, bez obzira na Sporazum o tehničkim preprekama u trgovini WTO-a, na usklađivanje svojih tehničkih propisa, standarda te postupaka za ocjenu sukladnosti s onima Europske zajednice, osim ukoliko bi njihova uporaba bila neučinkovito ili neprikladno sredstvo za ispunjavanje legitimnog cilja koji stranke slijede.

4. Stranke će prije 31. prosinca 2010. godine započeti pregovore radi sklapanja višestranih sporazuma o usklađivanju njihovih tehničkih propisa i standarda te uzajamnog priznavanja postupaka za ocjenu sukladnosti, u skladu s odgovarajućim odredbama Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini WTO -a te drugim odgovarajućim međunarodnim ugovorima.

5. Ukoliko stranka smatra da je neka druga stranka usvojila ili je u postupku usvajanja neke mjere koja predstavlja nepotrebnu tehničku prepreku u trgovini, zainteresirana stranka će o istome obavijestiti Zajednički odbor ili poseban odbor za pitanja tehničkih prepreka u trgovini, koji će odlučiti o daljnjim postupanjima.

6. Sva pitanja proizašla iz primjene ovog članka rješit će se u skladu s odredbama članka 42. ovog Ugovora.

Poglavlje VOPĆE ODREDBEA. Pravila postupanja

Članak 14.

PRAVILA O PODRIJETLU ROBE I SURADNJACARINSKIH UPRAVA

1. Osim ukoliko je drugačije navedeno u ovom Ugovoru, Dodatak 4. utvrđuje pravila o podrijetlu robe za primjenu odredbi ovog Ugovora, te s tim povezane načine upravne suradnje u carinskim pitanjima. Zajednički odbor može odlučivati o izmjenama i dopunama odredbi Dodatka 4.

2. Dodatak 5. utvrđuje zajednička pravila uzajamne upravne pomoći u carinskim pitanjima.

3. Stranke će poduzeti prikladne mjere, uključujući i redoviti nadzor od strane Zajedničkog odbora, radi osiguranja učinkovite i usklađene provedbe Dodataka 4. i 5. te drugih odgovarajućih članaka ovog Ugovora.

4. Stranke će pojednostaviti i olakšati carinske postupke te, koliko god je to moguće, smanjiti formalnosti vezane uz trgovinsku razmjenu. Moguće poteškoće proizašle iz primjene ovih odredbi stranke će riješiti sukladno odredbama članka 42.

Članak 15.

FISKALNA DISKRIMINACIJA

1. Stranke će se suzdržati od svake mjere ili postupka unutarnje fiskalne naravi koji izravno ili neizravno stvaraju diskriminaciju među proizvodima podrijetlom iz bilo koje od stranaka te ukinuti takve mjere ukoliko one postoje, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Proizvodi izvezeni na područje jedne od stranaka ne mogu ostvariti veći povrat unutarnjih poreza od iznosa indirektnih poreza koji su za njih propisani.

Članak 16.

PLAĆANJA

1. Neće biti nikakvih ograničenja za plaćanja u konvertibilnim valutama u vezi s trgovinom robama između stranaka te za prijenose takvih plaćanja na područje stranke u kojoj je sjedište vjerovnika.

2. Stranke će se suzdržati od bilo kakvih deviznih ili upravnih ograničenja za odobravanje, otplatu ili primanje kratkoročnih i srednjoročnih kredita u vezi s trgovinom robama u kojoj sudjeluje osoba sa sjedištem u jednoj od stranaka.

3. Bez obzira na odredbe stavka 2. ovog članka, sve mjere u vezi s tekućim plaćanjima u pogledu kretanja robe bit će u skladu s uvjetima utvrđenim u članku VIII. Ugovora o Međunarodnom monetarnom fondu i primjenjivat će se na nediskriminirajućoj osnovi.

Članak 17.

OPĆE IZNIMKE

Odredbe ovog Ugovora neće sprječavati zabranu ili ograničavanje uvoza, izvoza ili provoza roba iz razloga javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka, zaštite nacionalnih blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, zaštite intelektualnog vlasništva ili pravila o zlatu i srebru i zaštiti neobnovljivih prirodnih izvora, ukoliko su takve mjere na snazi u svezi s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje. Takve zabrane ili ograničenja neće, međutim, biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 18.

SIGURNOSNE IZNIMKE

Ništa u ovom Ugovoru ne sprječava stranku u poduzimanju bilo koje mjere koju smatra neophodnom zbog:

1. sprečavanja objave podataka suprotno osnovnim interesima sigurnosti;

2. zaštite osnovnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika:

(a) u vezi s prometom oružja, streljiva i ratnog materijala, ukoliko takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u pogledu proizvoda koji nisu namijenjeni izričito u vojne svrhe, kao i u vezi s prometom drugim takvim robama, materijalima i uslugama izravno ili neizravno za potrebe opskrbe vojske; ili

(b) u vezi s neširenjem bioloških i kemijskih oružja, nuklearnog oružja ili ostalih nuklearnih eksplozivnih naprava; ili

(c) mjera poduzetih u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja prijetnju ratom.

B. Pravila o tržišnom natjecanju

Članak 19.

DRŽAVNI MONOPOLI I DRŽAVNATRGOVAČKA PODUZEĆA

1. Stranke će prilagođavati sve državne monopole tržišne naravi ili državna trgovačka poduzeća kako bi zajamčile, sukladno odredbama WTO-a, da ne postoji diskriminacija s obzirom na uvjete nabave i prodaje roba poduzeća stranaka. Stranke će obavijestiti Zajednički odbor o mjerama koje su usvojile radi provedbe ove odredbe.

2. Odredbe stavaka 1. i 3. ovog članka primjenjivat će se na svako tijelo putem kojeg nadležna tijela stranaka, pravno ili stvarno, izravno ili neizravno, nadziru, određuju ili u znatnoj mjeri utječu na uvoz ili izvoz između stranaka. Ove odredbe će se na isti način primjenjivati na monopole koje država prenosi na druge.

3. Stranke su se dužne suzdržati od uvođenja bilo koje nove mjere koja je suprotna načelima navedenim u stavcima 1. i 2. ovog članka ili koja ograničava opseg primjene članaka koji se odnose na zabranu carinskih pristojbi i količinskih ograničenja između stranaka.

Članak 20.

PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA KOJA SE ODNOSE NA PODUZETNIKE

1. Sljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom ovog Ugovora u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između stranaka:

a. Svi sporazumi između poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika ili usklađena djelovanja između poduzetnika koji imaju za cilj ili posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na cjelokupnom području stranaka ili na njegovom značajnom dijelu;

b. Zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na cjelokupnom području stranaka ili na njegovom značajnom dijelu.

2. Svako postupanje u suprotnosti s ovim člankom ocjenjivat će se na temelju načela iz pravila o tržišnom natjecanju koja se primjenjuju u Europskoj zajednici, posebno članaka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. počet će se primjenjivati najkasnije do 1. svibnja 2010. godine na aktivnosti svih poduzetnika, uključujući i javna poduzeća te poduzeća kojima stranke daju posebna ili ekskluzivna prava. Poduzetnici kojima je povjereno obavljanje službe od općeg gospodarskog interesa ili oni koji su po svojoj prirodi monopol koji ostvaruje prihod, podliježu odredbama stavaka 1. i 2. u mjeri u kojoj primjena tih odredbi, pravno ili činjenično, ne sprječava obavljanje odgovarajućih javnih ovlasti koje su im dodijeljene.

4. Za proizvode iz Poglavlja III, odredbe stavka 1(a) neće se primjenjivati na one sporazume, odluke i djelovanja koja čine sastavni dio ustroja nacionalnog tržišta.

5. Stranke se obvezuju primjenjivati svoje zakone iz područja tržišnog natjecanja u cilju otklanjanja djelovanja iz stavka 1.

6. Stranke će se međusobno obavještavati o provedenim aktivnostima i razmjenjivati informacije. Od niti jedne stranke neće se zahtijevati objavljivanje informacija koje se sukladno njezinom nacionalnom zakonodavstvu smatraju povjerljivima. Na zahtjev, tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i/ili druga mjerodavna tijela stranaka savjetovat će se u cilju otklanjanja djelovanja iz stavaka 1. i 2. Stranka kojoj je upućen takav zahtjev obvezuje se detaljno razmotriti zahtjev. Ovakva suradnja ne sprječava stranke da donose samostalne odluke.

7. Ako neka od stranaka smatra da je određeno postupanje nespojivo sa stavcima 1. - 4. ovog članka, te ako takvo postupanje ima za posljedicu ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te stranke ili materijalne štete njezinom nacionalnom gospodarstvu, oštećena stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 24.

Članak 21.

DRŽAVNE POTPORE

1. Svaka potpora koju dodjeljuje stranka ili koja se dodjeljuje iz državnih izvora, u bilo kojem obliku, kojim se narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja davanjem prednosti određenim robama, u suprotnosti je s pravilnom primjenom ovog Ugovora ukoliko utječe na trgovinu između te stranke i ostalih stranaka ovog Ugovora.

2. Odredbe stavka 1. neće se primjenjivati na proizvode iz Poglavlja III.

3. Stranke se obvezuju primjenjivati svoje zakone u cilju osiguranja primjene načela iz stavka 1.

4. Svako postupanje u suprotnosti s ovim člankom ocjenjivat će se na osnovu načela iz pravila o državnim potporama koje se primjenjuju u Europskoj zajednici, posebno iz članka 87. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

5. Ukoliko stranka smatra da je određeno postupanje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. te da takvo postupanje nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj proizvodnji, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s odredbama navedenim u članku 24.

6. Ništa u ovom članku neće dovoditi u pitanje ili na bilo koji način utjecati na uvođenje kompenzacijskih mjera od strane bilo koje stranke, a koje su sukladne odgovarajućim člancima GATT-a i Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama WTO-a ili odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu.

7. Svaka će stranka osigurati transparentnost na području državnih potpora, inter alia, godišnjim izvještavanjem Zajedničkog odbora o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljenih potpora, te će na zahtjev druge stranke dostaviti informacije o programima potpore i određenim pojedinačnim slučajevima državnih potpora.

C. Dodatne odredbe o zaštitnim mjerama

Članak 22.

ANTIDAMPINŠKE MJERE

1. Ako jedna od stranaka smatra da u trgovini s drugom strankom dolazi do pojave dampinga u smislu članka VI. GATT-a, može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvog postupanjasukladno WTO Sporazumu o primjeni članka VI. GATT-a i u skladu s uvjetima iz Zajedničke izjave koja se odnosi na ovaj članak.

2. Stranka će odmah obavijestiti drugu stranku i Zajednički odbor o poduzetim postupcima i mjerama te odmah pružiti sve odgovarajuće informacije.

Članak 23.

OPĆE ZAŠTITNE MJERE

1. Stranke potvrđuju svoja prava na poduzimanje općih zaštitnih mjera sukladno članku XIX. GATT-a i WTO Sporazuma o zaštitnim mjerama u skladu s uvjetima iz Zajedničke izjave koja se odnosi na ovaj članak.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., kada se u skladu s preuzetim obvezama stranaka prema ovom Ugovoru bilo koji proizvod, uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to nanosi ili prijeti nanošenjem:

a. ozbiljne štete domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području stranke uvoznice, ili

b. ozbiljnih poremećaja u bilo kojem sektoru gospodarstva koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u stranci uvoznici,

stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće bilateralne zaštitne mjere prema drugoj stranci ovog Ugovora pod uvjetima i u skladu s odgovarajućim odredbama utvrđenim u članku 24.

Članak 23. bis

Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovog Ugovora, osobito članka 23., te s obzirom na osobitu osjetljivost tržišta poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka, za koju vrijede koncesije odobrene temeljem Dodatka 3., prouzroči drugoj stranci ozbiljan poremećaj na tržištu ili u domaćim regulatornim mehanizmima, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. U očekivanju takva rješenja pogođena stranka može poduzimati odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

Članak 24.

UVJETI I POSTUPANJA ZA PRIMJENU MJERA

1. Prije pokretanja postupka za primjenu mjera utvrđenih u člancima 20., 21. i 23., stranke će nastojati riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama.

2. U slučaju da neka od stranaka uvoz proizvoda koji bi mogao prouzročiti stanje navedeno u članku 23. podvrgne upravnom postupku sa svrhom brzog pribavljanja informacija o trendovima u kretanjima robe, o istome će obavijestiti stranke na koje se to odnosi.

3. Ne dovodeći u pitanje stavak 7. ovoga članka, stranka koja namjerava primijeniti mjere iz članaka 20., 21. i 23. obvezuje se o istome odmah obavijestiti sve zainteresirane stranke i Zajednički odbor te pružiti sve potrebne informacije. Zajednički odbor će takav slučaj ispitati bez odlaganja te može dati preporuku koja je potrebna za otklanjanje poteškoća iz prijave stranke. Ako takva preporuka izostane u roku od 30 kalendarskih dana od upućivanja prijave Zajedničkom odboru, ili ako postupanja koja su predmet prigovora ne budu obustavljena u roku koji je odredio Zajednički odbor, te ako problem ostane neriješen, nezadovoljna stranka može donijeti odgovarajuće mjere kako bi popravila stanje.

4. Mjere iz članaka 21., 23. i 42., u odnosu na opseg i trajanje, moraju biti ograničene na ono što je najnužnije potrebno za otlanjanje problema i neće premašivati štetu prouzročenu spornim postupanjem. Prednost treba dati mjerama koje najmanje narušavaju provedbu ovog Ugovora.

5. Bilateralne zaštitne mjere sukladno članku 23., stavku 2., sastoje se od uvećane predmetne carinske stope koja se primjenjuje sukladno ovom Ugovoru. Takva uvećana carinska stopa ne smije biti manja od:

a. primijenjene MFN carinske stope koja je na snazi u vrijeme poduzimanja mjera, ili

b. primijenjene MFN carinske stope koja je na snazi na dan koji neposredno prethodi datumu stupanja na snagu ovog Ugovora.

Bilateralne zaštitne mjere trebaju sadržavati jasne elemente koji postupno vode njihovom ukidanju i ne smiju se primjenjivati duže od godine dana. Mogu biti izrečene najviše dva puta. Dvije godine nakon prestanka njihove primjene mjere se ne mogu primjenjivati na uvoz proizvoda koji je već bio predmetom takvih mjera.

6. O mjerama poduzetim u skladu s člancima navedenim u stavcima 4. i 5. potrebno je odmah obavijestiti druge stranke i Zajednički odbor. Zajednički odbor će nadzirati provedbu tih mjera, posebno u cilju njihovog što skorijeg ublažavanja ili ukidanja.

7. Ako je zbog izvanrednih i kritičnih okolnosti koje zahtijevaju hitno postupanje nemoguće prethodno ispitati predmet i o tome dostaviti informaciju, već prema slučaju, oštećena stranka može u slučaju iz članka 23., stavka 2., bez odlaganja primijeniti privremene mjere koje su neophodne kako bi se stanje popravilo. Takve privremene mjere mogu biti na snazi najduže 200 kalendarskih dana. O privremenim mjerama izvijestit će se bez odgode, a stranke će što je prije moguće obaviti konzultacije unutar Zajedničkog odbora u skladu s odgovarajućim stavcima ovog članka.

Članak 25.

TEŠKOĆE U VEZIS PLATNOM BILANCOM

Kada jedna od stranaka ima ozbiljnih teškoća s platnom bilancom, ili joj iste neposredno prijete, ona može u skladu s odredbama WTO-a uvesti restriktivne uvozne mjere na erga omnes osnovi. Takve mjere će prije svega biti ograničenog trajanja i neće premašivati ono što je nužno potrebno za poboljšanje stanja platne bilance. Te će se mjere postupno ublažavati s poboljšanjem platne bilance i ukinut će se kada uvjeti više ne opravdavaju njihovo postojanje. Predmetna stranka će odmah izvijestiti druge stranke o njihovu uvođenju i, gdje je to moguće, o vremenskom rasporedu njihova ukidanja.

Poglavlje VINOVA TRGOVINSKA PITANJA

A. Usluge

Članak 26.

POLJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članci dijela A ovoga Poglavlja odnose se na mjere koje su stranke usvojile, a utječu na trgovinu uslugama. Za potrebe ovog Ugovora, trgovina uslugama se definira u skladu s člankom I. te, kada je prikladno, člankom XXVIII. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (nadalje: »GATS«).

Članak 27.

CILJEVI

Stranke će postupno razvijati i proširivati svoju suradnju s ciljem ostvarivanja postupne liberalizacije i međusobnog otvaranja svojih tržišta usluga, u kontekstu europskih integracija, uzimajući u obzir odgovarajuće odredbe GATS-a i obveze stranaka članica WTO-a u okviru GATS-a.

Članak 28.

ELEKTRONIČKA TRGOVINA

Stranke, svjesne kako uporaba elektroničkih pomagala povećava trgovinske mogućnosti u brojnim sektorima, sporazumne su promicati razvoj međusobne elektroničke trgovine, posebno suradnjom u pristupu tržištu i regulativnim pitanjima koja se javljaju u vezi s elektroničkom trgovinom.

Članak 29.

RAZVOJNA KLAUZULA

Zajednički odbor će na godišnjoj osnovi ocjenjivati rezultate suradnje iz članka 27., te ako je potrebno, rukovodeći se svojim poslovnikom, predložiti otvaranje pregovora s ciljem postupnog ostvarivanja više razine liberalizacije u skladu s člankom V. GATS-a. Obveze preuzete nakon tih pregovora bit će uključene u rasporede koji su sastavni dio ovog Ugovora.

B. Ulaganja

Članak 30.

POLJE PRIMJENE

1. Stranke potvrđuju svoja prava i obveze utvrđene dvostranim ugovorima o ulaganjima navedenim u Dodatku 6.

2. Odredbe članaka 30. - 33. ovog Ugovora nemaju utjecaja na prava i obveze stranaka iz ugovora navedenih u Dodatku 6.

3. Stranke su suglasne da nesuglasice oko tumačenja ili primjene odredaba članaka 30. - 33., neće upućivati u arbitražni postupak iz članka 43., ukoliko isti mogu biti predmetom arbitražnog postupka prema jednom od ugovora iz Dodatka 6.

Članak 31.

CILJEVI

1. Stranke će uspostaviti i održavati stabilne, povoljne i transparentne uvjete za ulagače iz drugih stranaka koji ulažu ili žele ulagati na njihovom području.

2. Svaka će stranka koliko je moguće poticati ulaganja koja na njezinom području čine ulagači iz drugih stranaka i prihvatiti takva ulaganja u skladu s vlastitim zakonima i propisima.

3. Kada stranka prihvati ulaganje od ulagača iz druge stranke, treba u skladu sa svojim zakonima i propisima osigurati potrebne dozvole i administrativna ovlaštenja u vezi s takvim ulaganjem.

4. U tom smislu stranke trebaju razmijeniti, u okviru Zajedničkog odbora, informacije o svojim zakonima i propisima koji se tiču ulaganja, kao i bilo kakvih prilika za ulaganje.

Članak 32.

POSTUPANJE PREMA ULAGANJIMA

1. Svaka stranka će osigurati pravedno i nepristrano postupanje i punu zaštitu i sigurnost ulaganja od strane ulagača iz drugih stranaka.

2. Svaka stranka će štititi ulaganja učinjena prema njezinim domaćim zakonima i propisima od strane ulagača iz drugih stranaka i ne smije nerazumnim ili diskriminatornim mjerama onemogućavati upravljanje, održavanje, korištenje, uporabu, širenje ili prestanak takvih ulaganja. Isto tako, stranke neće usvajati nove propise ili mjere kojima bi se na njihovom području uvela diskriminacija u pogledu osnivanja podzeća iz bilo koje stranke.

3. Stranke će uspostavi i djelovanju ulaganja drugih stranaka pružiti položaj ne manje povoljan od onog koji je odobren za njene vlastite ulagače, ili koji je pojedina stranka dala ulagačima iz treće zemlje, ukoliko je taj povoljniji.

4. Odredbe ovog Ugovora o nediskriminatornom položaju, nacionalnom tretmanu i načelu najpovlaštenije nacije, neće se primjenjivati na sadašnje ili buduće povlastice koje za bilo koju stranku proizlaze iz njene pripadnosti carinskoj, gospodarskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu ili području slobodne trgovine. Također, takav položaj nema utjecaja na bilo kakve povlastice koje bilo koja od stranaka pruža ulagačima iz trećih zemalja temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugih ugovora na uzajamnoj osnovi koji se tiču poreznih pitanja.

Članak 33.

RAZVOJNA KLAUZULA

1. Stranke će provoditi konzultacije u okviru Zajedničkog odbora s ciljem postupnog postizanja široke koordinacije svojih politika ulaganja.

2. Stranke u tom smislu potvrđuju svoju namjeru za postupnim pregledom unutarnjeg pravnog okvira koji se tiče ulaganja, s ciljem olakšavanja uvjeta za ulaganje. Stranke će informacije o ovim pitanjima u skladu s člankom 31., stavkom 4. razmjenjivati u okviru Zajedničkog odbora.

3. Stranke će također, u skladu sa svojim zakonima i propisima, razmotriti mogućnosti odobravanja sličnih dodatnih povlastica ulagačima drugih stranaka ili, ovisno o slučaju, ulagačima iz trećih zemalja.

C. Javne nabave

Članak 34.

POLJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Ovaj se Ugovor odnosi na sve zakone, propise, postupke i praksu koji se tiču bilo kakve nabave od strane tijela središnje ili nižih razina vlasti ili drugih odgovarajućih tijela. Ništa sadržano u člancima 26. – 29. ovog Ugovora neće se tumačiti na način kojim bi se nametale obveze u vezi s javnom nabavom. Primjenjivat će se definicije sadržane u članku I. Sporazuma o javnim nabavama WTO-a.

Članak 35.

CILJEVI

1. Svaka stranka će od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora osigurati transparentan i prihvatljiv način odvijanja javne nabave u njenim tijelima, jednako postupanje prema svim dobavljačima drugih stranaka, te da se javna nabava temelji na načelu otvorenog i učinkovitog tržišnog natjecanja.

2. Sve stranke trebaju najkasnije do 1. svibnja 2010. godine osigurati postupno i učinkovito otvaranje tržišta javne nabave na način da imajući u vidu zakone, propise, postupke i praksu, robe, usluge i dobavljači iz drugih stranaka imaju tretman koji nije manje povoljan od onoga koji je omogućen domaćim robama, uslugama i dobavljačima. Stranke posebno trebaju osigurati da njihova tijela:

a. prema jednom domaćem dobavljaču ne postupaju manje povoljno u odnosu na drugog domaćeg dobavljača na temelju stupnja stranog udjela ili vlasništva osobe iz druge stranke; i

b. ne diskriminiraju domaćeg dobavljača na temelju činjenice što su robe ili usluge koje taj dobavljač nudi u konkretnom slučaju nabave, robe ili usluge druge stranke.

3. Ovaj članak se ne odnosi na mjere koje se tiču carina ili drugih pristojbi bilo koje vrste koje se odnose na, ili su povezane s uvozom, metodom određivanja takvih carina ili drugih pristojbi, drugim uvoznim propisima, uključujući ograničenja i formalnosti, niti s mjerama koje utječu na trgovinu uslugama, a nisu mjere koje izričito regulira javna nabava.

Članak 36.

RAZVOJNA KLAUZULA

1. Stranke će u okviru Zajedničkog odbora redovito ocjenjivati napredak u otvaranju njihovih tržišta javne nabave. Prva ocjena će se provesti najkasnije 1. svibnja 2008. godine i usredotočit će se na ispunjavanje članka 35., stavka 1. Temeljem rezultata tih ocjena, Zajednički odbor predložit će daljnje aktivnosti radi ispunjavanja ciljeva iz članka 35. stavka 2.

2. Ako bilo koja od stranaka u budućnosti trećoj stranci zajamči pogodnosti u odnosu na pristup svojem tržištu nabave povoljnije od onih dogovorenih ovim Ugovorom, treba drugim strankama pružiti odgovarajuće mogućnosti ulaska u pregovore s težnjom proširivanja spomenutih pogodnosti i na njih na uzajamnoj osnovi.

D. Zaštita intelektualnog vlasništva

Članak 37.

POLJE PRIMJENE I DEFINICIJE

U smislu ovoga Ugovora prava intelektualnog vlasništva obuhvaćaju prava industrijskoga vlasništva (patente, žigove, industrijski dizajn i oznake zemljopisnog podrijetla), autorsko pravo i srodna prava, topografije integriranih sklopova, kao i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja kako je uređena u članku 10 bis Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva te zaštitu neotkrivenih podataka kako je uređena u članku 39. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: »TRIPS«).

Članak 38.

CILJEVI

1. Stranke će jamčiti i osiguravati odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva u skladu s međunarodnim standardima, posebno s TRIPS-om, uključujući učinkovita pravna sredstva za provedbu tih prava sadržana u međunarodnim konvencijama i ugovorima.

2. Stranke će nastaviti osiguravati izvršenje obveza koje koje proizlaze iz konvencija navedenih u Dodatku 7., na odgovarajući i učinkovit način.

3. Stranke koje još nisu članice konvencija navedenih u Dodatku 7., a koje udovoljavaju uvjetima za članstvo, istima će pristupiti, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi na odgovarajući i učinkovit način izvršile obveze koje iz njih proizlaze najkasnije do 1. svibnja 2014. godine.

Članak 39.

RAZVOJNA KLAUZULA

1. Ako bilo koja od stranaka, nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, ponudi trećoj stranci dodatne pogodnosti ili povlastice u pogledu prava intelektualnog vlasništva koje nisu dogovorene u okviru dijela D ovog Poglavlja, sporazumna je započeti konzultacije s drugim strankama ovog Ugovora u cilju proširenja spomenutih pogodnosti ili povlastica na sve njih na uzajamnoj osnovi.

2. Izražavajući svoju predanost poštivanju obveza koje proizlaze iz multilateralnih konvencija navedenih u Dodatku 7., stranke mogu u taj Dodatak uključiti druge multilateralne konvencije iz ovog područja te potvrditi obvezu preispitivanja dijela D ovog Poglavlja, najkasnije do 1. svibnja 2011. godine.

Poglavlje VIIPRIMJENJIVA PRAVILA

Članak 40.

ZAJEDNIČKI ODBOR

1. Stranke su sporazumne osnovati Zajednički odbor sastavljen od predstavnika stranaka.

2. Zajednički odbor nadzire i provodi primjenu ovog Ugovora. Zajedničkom odboru pomaže Stalno tajništvo, sa sjedištem u Bruxellesu. Zajednički odbor će odlučiti o zadaćama i administrativnim pravilima tajništva.

3. U svrhu ispravne primjene ovog Ugovora, stranke će razmjenjivati informacije te će na zahtjev bilo koje od stranaka obavljati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor razmatrat će mogućnost daljnjeg uklanjanja prepreka u trgovini među strankama.

4. Zajednički odbor može donositi odluke u slučajevima navedenim u ovom Ugovoru. U drugim slučajevima Zajednički odbor može davati preporuke.

Članak 41.

POSTUPCI ZAJEDNIČKOG ODBORA

1. Zajednički odbor sastajat će se kad god to bude potrebno, a najmanje jednom godišnje. Svaka od stranaka može zatražiti održavanje sastanka.

2. Zajednički odbor odlučuje na temelju konsenzusa.

3. Osim u slučaju odluke navedene u članku 14., stavak 1., predstavnik stranke u Zajedničkom odboru može odluku prihvatiti uz rezervu ispunjenja uvjeta unutarnjeg zakonodavstva. Ta odluka stupa na snagu, ako ne sadrži neki kasniji datum, na dan kada o povlačenju rezerve bude izviješten depozitar.

4. Na svojoj prvoj sjednici poslije stupanja na snagu Ugovora, Zajednički odbor će usvojit poslovnik koji će, između ostalog, sadržavati odredbe o sazivanju sastanaka, određivanju predsjedavajućeg i trajanju njegovog/njezinog mandata.

5. Zajednički odbor može odlučiti o osnivanju odgovarajućih tijela, poput radnih skupina, stručnih skupina, pododbora i drugih tijela za koja smatra da su mu potrebni kao pomoć u izvršavanju njegovih zadataka.

6. Zajednički odbor će usvojiti usuglašeni Popis izmiritelja sastavljen od osoba koje su kvalificirane za mirenje u sporovima u skladu s UNCITRAL Pravilima za mirenje.

Članak 42.

ISPUNJAVANJE OBVEZA I KONZULTACIJE

1. Stranke će poduzeti sve potrebne mjere koje su nužne za ispunjavanje njihovih obveza prema ovom Ugovoru. One će se pobrinuti da se ciljevi utvrđeni u Ugovoru ostvaruju. U slučaju bilo kakvog neslaganja u odnosu na tumačenje i primjenu ovog Ugovora, zainteresirane će stranke poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi suradnjom i konzultacijama, ako to bude potrebno unutar Zajedničkog odbora, došle do obostrano zadovoljavajućeg rješenja.

2. Bilo koja od stranaka može pisanim putem od Zajedničkog odbora zatražiti da konzultacije s bilo kojom drugom strankom oko bilo koje postojeće ili predložene mjere ili bilo koje druge stvari za koju smatra kako bi mogla utjecati na provedbu ovog Ugovora, budu provedene unutar Zajedničkog odbora. Stranka koja traži konzultacije treba o tome istovremeno pisanim putem izvijestiti druge stranke i pružiti sve potrebne obavijesti. Zajednički odbor može predlagati odgovarajuće mjere.

3. Ove konzultacije mogu se, dogovore li se tako zainteresirane stranke, odvijati u nazočnosti izmiritelja. Ako se zainteresirane stranke ne dogovore oko izmiritelja, predsjedavajući Zajedničkog odbora ili, ako je on državljanin ili ima prebivalište u jednoj od zainteresiranih stranaka, prvi od njegovih prethodnika koji to nije, imenovat će izmiritelja u roku od 20 kalendarskih dana od primitka prvog pisanog zahtjeva za mirenjem u skladu s odredbama Dodatka 8. Najkasnije 60 dana nakon svog imenovanja, izmiritelj podnosi konačno izvješće Zajedničkom odboru. Ako se na temelju njegova izvješća ne uspije pronaći rješenje, spornim će se pitanjem baviti Zajednički odbor s ciljem pronalaženja općeprihvatljivog rješenja. U slučaju neuspjeha, Zajednički odbor će predložiti odgovarajuće mjere.

4. Ukoliko bilo koja od stranaka smatra kako neka druga stranka nije ispunila svoje obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora, a bilateralne konzultacije, mirenje ili Zajednički odbor nisu ponudili općeprihvatljivo rješenje u roku od 90 kalendarskih dana od primitka obavijesti navedene u stavku 2., zainteresirana stranka može poduzeti privremene mjere za uspostavu ravnoteže prema uvjetima i u skladu s postupkom navedenim u članku 24. O poduzetim mjerama odmah treba izvijestiti stranke i Zajednički odbor, koji će u svrhu njihovog ukidanja održati redovite konzultacije. Mjere će biti ukinute kada prema stajalištu Zajedničkog odbora, stanje više neće zahtijevati njihovo postojanje, ili, ako je spor upućen na arbitražu, kada je pravorijek donesen i ispunjen u skladu s odlukom Zajedničkog odbora.

Članak 43.

ARBITRAŽA

1. Sporove između stranaka koji nastanu nakon što ovaj Ugovor stupi na snagu među strankama tog spora i koji se odnose na tumačenje ili primjenu prava i obveza koje su njime obuhvaćene, a koji nisu riješeni neposrednim konzultacijama unutar Zajedničkog odbora u roku od 90 kalendarskih dana od dana zahtjeva za konzultacijama, može na arbitražu uputiti bilo koja od stranaka u sporu, pisanom obavijesti upućenoj drugoj stranci u sporu. Preslika ove obavijesti treba biti dostavljena svim strankama ovog Ugovora. Ako više od jedne stranke zahtijeva rješavanje spora pred arbitražnim sudom s istom strankom i u vezi istog pitanja, treba osnovati jedinstveni arbitražni sud koji će takve sporove razmatrati kad god to bude ostvarivo.

2. Arbitražni sud rješava sporove u skladu s odredbama ovog Ugovora i drugih primjenjivih pravila međunarodnog prava. Sud će uzimati u obzir amicus curiae podneske stranaka koje nisu uključene u spor.

3. Osnivanje i djelovanje Arbitražnog suda utvrđeni su u Dodatku 9. Pravorijek Arbitražnog suda je konačan i obvezujući za stranke u sporu.

4. Sporovi koji su prema ovom Ugovoru predmet konzultacija ili arbitraže, neće se upućivati na rješavanje WTO-u. Isto tako, niti sporna pitanja ili sporovi koji su u WTO-ovom postupku rješavanja sporova neće biti upućeni na arbitražu prema ovom članku.

Članak 44.

TRANSPARENTNOST

1. Sve će stranke odmah objaviti sve zakone, propise, sudske odluke i upravna rješenja opće primjene i općeg upravnog postupka, uključujući standardne ugovorne odredbe ili njihove izmjene, koje se tiču pitanja obuhvaćenih ovim Ugovorom.

2. Svaka stranka će žurno odgovoriti na sva pitanja koja postavi druga stranka, a koja se tiču konkretnih obavijesti o bilo kojoj njenoj mjeri opće primjene ili međunarodnim sporazumima koji se odnose na ovaj Ugovor ili utječu na njega. Stranke će ustrojiti kontaktnu središnjicu kojoj će se upućivati takvi zahtjevi. Kontaktna središnjica će zahtjeve upućivati izravno nadležnim domaćim službama.

Članak 45.

OPĆA RAZVOJNA KLAUZULA

1. Kada stranka smatra kako bi bilo korisno u interesu gospodarstava stranaka razviti i produbiti odnose uspostavljene ovim Ugovorom proširujući ih na područja koja njime nisu pokrivena, podnijet će obrazloženi zahtjev drugim strankama. Stranke mogu Zajedničkom odboru naložiti razmatranje takvog zahtjeva te, kada je to prikladno, izradu preporuka, posebno u pogledu pokretanja pregovora.

2. Ugovori koji su rezultat postupka navedenog u stavku 1. podliježu ratifikaciji ili odobrenju stranaka u skladu s njihovim unutarnjim pravnim postupcima.

Članak 46.

TRGOVINSKI ODNOSI UREĐENI OVIM I DRUGIM UGOVORIMA

Ovaj Ugovor ne ograničava nastavak djelovanja ili osnivanje carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora o graničnoj trgovini, u mjeri u kojoj oni nemaju negativnog učinka na trgovinske odnose i posebno na odredbe koje se odnose na pravila o podrijetlu prema ovom Ugovoru.

Članak 47.

DODATCI

1. Dodatci i Zajedničke izjave uz ovaj Ugovor čine njegov sastavni dio.

2. Zajednički odbor može odlučiti o izmijeni i dopuni Dodataka u skladu s odredbama članka 40., stavka 4. i u skladu s domaćim zakonskim uvjetima stranaka.

3. Ako se stranke ne dogovore drugačije, izmjene i dopune navedene u stavku 2. ovoga članka, stupaju na snagu u skladu s člankom 41., stavkom 3. ovog Ugovora.

Članak 48.

IZMJENE I DOPUNE

Izmjene i dopune ovog Ugovora, osim onih koje su navedene u članku 47., stupaju na snagu danom primitka zadnje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom sve stranke izvješćuju depozitara da su ispunjeni njihovi domaći zakonski uvjeti za stupanje na snagu izmjena i dopuna.

Članak 49.

PRISTUPANJE UGOVORU

1. Pristupanje ovom Ugovoru moguće je uz pristanak svih stranaka.

2. Uvjeti pristupanja određuju se ugovorom o pristupanju koji sklapaju sve stranke ovog Ugovora s jedne strane i stranka koja pristupa s druge strane.

Članak 50.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj pročišćeni tekst Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) stupa na snagu danom stupanja na snagu Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini.

Članak 51.

TRAJANJE I OTKAZ

1. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

2. Svaka od stranaka može otkazati ovaj Ugovor putem pisane obavijesti depozitaru, diplomatskim putem. Otkaz stupa na snagu prvog dana sedmog mjeseca nakon datuma primitka obavijesti o otkazu

3. Stranke su sporazumne da će se u slučaju da bilo koja od stranaka postane članicom Europske unije, ta stranka povući iz ovog Ugovora. Povlačenje proizvodi učinak najkasnije dan prije nego što članstvo stupi na snagu i bez ikakve naknade drugim strankama zbog izmijenjenih uvjeta trgovanja.

Članak 52.

DEPOZITAR

Vlada Republike Hrvatske, kao depozitar, izvijestit će sve stranke koje su potpisale ovaj

Ugovor o svim obavijestima primljenim u skladu s člankom 4. Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini ili o bilo kojem drugom činu ili notifikaciji koji se odnose na ovaj Ugovor.

Ovaj Pročišćeni tekst Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) sastavljen je u jednom izvorniku na engleskom jeziku.

ZAJEDNIČKE IZJAVE

Zajednička izjava o primjeni pravila i postupaka WTO-a

U mjeri u kojoj se u kontekstu ovoga Ugovora spominju pravila i postupci iz Dodatka 1A, Dodatka 1B i Dodatka 1C Marakeškog ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, stranke su sporazumne primjenjivati ih neovisno o tome da li su članice WTO-a.

Zajednička izjava o suradnji i potpori

Stranke će nastojati, kada je to moguće, razvijati gospodarsku i tehničku suradnju te potporu, posebno, ali ne isključivo, s ciljem međusobnog pružanja:

a.         savjeta o načinima organiziranja odgovarajuće infrastrukture poticaja za ulaganja, uključujući agencije za promicanje ulaganja;

b.         okvira i postupaka za poticanje zajedničkih ulaganja, zajedničkih pothvata i proizvodnje namijenjene tržištima trećih zemalja;

c.         programa stručnog usavršavanja radi uzajamnog postizanja boljeg razumijevanja sustava javne nabave i statistike te lakšeg međusobnog pristupa tržištima;

d.         jedne ili više djelatnosti navedenih u nastavku koje se tiču prava intelektualnog vlasništva:

(i)         zakonodavnog savjetovanja (komentari na prijedloge zakona, sudske i upravne odluke, primjenu i druga pitanja koja se tiču zaštite prava intelektualnog vlasništva);

(ii)        savjeta o načinima organiziranja upravnog sustava, poput patentnih ureda, društava koja vrše naplatu i inspekcijskih tijela;

(iii)       stručnog usavršavanja u području upravnih i upravljačkih tehnika koje se odnose na pravo intelektualnog vlasništva;

(iv)       posebnog stručnog usavršavanja sudaca, državnog odvjetništva, pravnika, carinskih i policijskih djelatnika i inspektora, s ciljem učinkovitije provedbe zakona; i

(v)        djelatnosti jačanja svijesti o zaštiti i značaju prava intelektualnog vlasništva u privatnom sektoru i civilnom društvu.

Zajednička izjava uz članke 20. i 21.

1. Stranke ovog Ugovora će najkasnije do 1. svibnja 2010. godine u okviru svojeg nacionalnog zakonodavstva osigurati odgovarajuću primjenu odredbi o tržišnom natjecanju.

2. Odredbe o tržišnom natjecanju u nacionalnom zakonodavstvu stranaka moraju biti usklađene s načelima iz članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

3. Stranke će u razdoblju navedenom u stavku 1. ovoga članka osnovati operativno neovisno tijelo nadležno za primjenu pravila o tržišnom natjecanju i državnim potporama.

Zajednička izjava uz članke 21., 22. i 23.

Stranke izjavljuju da neće primjenjivati antidampinške, kompenzacijske ili zaštitne mjere prije nego što donesu nacionalne propise kojima se detaljno utvrđuju pravila i postupci i određuju tehnička pitanja koja se odnose na primjenu tih mjera. Stranke će osigurati potpunu usklađenost svojih nacionalnih propisa s odgovarajućim odredbama WTO-a, uključujući članke VI. i XIX. GATT-a, Ugovor o primjeni članka VI., Ugovor o subvencijama i kompenzacijskim mjerama te Ugovor o zaštitnim mjerama. Nakon što takvi propisi stupe na snagu, stranke mogu primjenjivati sve antidampinške pristojbe, kompenzacijske pristojbe i zaštitne mjere koje su u potpunosti usklađene s odgovarajućim odredbama WTO-a.

DODATAK 1

PROIZVODI OBUHVAĆENI POGLAVLJIMA 25 DO 97 HARMONIZIRANOG SUSTAVA NAZIVA I BROJČANOG OZNAČAVANJA ROBA, A KOJI SE SMATRAJU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA(iz članaka 7. i 9.)

 

           

 

Oznaka harmoniziranog sustava

2905.43

(manitol)

 

Oznaka harmoniziranog sustava

2905.44

(sorbitol)

 

HS naslov

33.01

(eterična ulja)

 

HS naslov

35.01 do 35.05

(bjelančevinaste tvari, modificirani škrob, ljepila)

 

Oznaka harmoniziranog sustava

3809.10

(sredstva za doradu)

 

Oznaka harmoniziranog sustava

3824.60

(sorbitol nespomenut na drugom mjestu)

 

HS naslov

41.01 do 41.03

(sirove kože s dlakom ili bez dlake)

 

HS naslov

43.01

(sirova krzna)

 

HS naslov

50.01 do 50.03

(sirova svila i svileni otpaci)

 

HS naslov

51.01 do 51.03

(vuna i životinjska dlaka)

 

HS naslov

52.01 do 52.03

(sirovi pamuk, otpaci i grebenani ili češljani pamuk)

 

HS naslov

53.01

(sirovi lan)

 

HS naslov

53.02

(prava konoplja)

 

* Opisi proizvoda u zagradama nisu nužno iscrpni

DODATAK 2.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI KOJI NISU LIBERALIZIRANI DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG UGOVORA
(
iz članka 8., stavci 1. i 2.)

 

 

Napomena:      Od 1. siječnja 2007. godine, kao članice Europske unije Bugarska i Rumunjska primjenjivat će uvjete razmjene EU-a za članice CEFTE.

DODATAK 2.1.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI KOJI NISU LIBERALIZIRANI DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG UGOVORA ZA UVOZ U REPUBLIKU MAKEDONIJU

 

Carinske pristojbe na uvoz koje se primjenjuju u Republici Makedoniji za industrijske proizvode porijeklom iz Republike Moldove navedene niže u tekstu, smanjit će se u skladu sa sljedećim rasporedom.

– 1. siječnja 2007., na 50% carine najpovlaštenije nacije (MFN);

– 1. siječnja 2008., na 40% carine najpovlaštenije nacije (MFN);

– 1. siječnja 2009., ukinut će se preostale pristojbe.

2515 12

5211 42

7610

8516 60 90

2515 20

5601 21

8304

8516 80

2520

5601 22

8309 10

8516 90

2710 11

5601 29

8310

8535 10

2710 19

5601 30

8403

8535 21

3208 20

5603

8404

8535 30 10

3209

5801 10

8407 21

8535 90

3210

5801 21

8407 29

8536

3401

5801 23

8408 10

8537

3402 20

5801 24

8413 19

8544 20

3402 90

5801 25

8413 20

8544 30

3506 10

5801 26

8413 30

8544 41

3917 21

5801 31

8413 40

8544 49

3917 22

5801 32

8413 50

8544 51

3917 23

5801 33

8413 60

8544 59

3917 29 90

5801 34

8413 81

8544 60

3917 31

5801 35

8413 82

8607 21

3917 32

5801 36

8413 91

8607 29

3917 33

5801 90

8413 92

8702

3917 39

5802

8414 10

8704 21 39

3917 40

5803

8414 20

8704 21 99

3921 11

6001

8414 51

8704 22 99

3921 12

6101

8414 59

8704 23 99

3921 13

6102

8415 10

8704 31 39

3921 90 11

6103

8415 20

8704 31 99

3921 90 19

6110

8415 81

8704 32 99

3921 90 30

6201

8415 82

8708 10 90

3923 10

6202 11

8415 83

8708 21 90

3923 21

6202 19

8418 10

8708 29 90

3923 40

6202 91

8418 21

8708 50 90

3923 50 90

6202 92

8418 22

8708 60 91

3923 90

6202 93

8418 29

8708 60 99

3924 10

6202 99

8418 30

8708 91 90

3924 90 11

6301

8418 40

8708 92 90

3924 90 19

6302 31

8418 50

8708 93 90

3925 20

6402

8418 91

8708 94 90

3925 30

6403

8418 99

8711

3925 90 10

6404

8483 40

8712

3925 90 20

6405

8483 50

8716 10

3926 10

6601 10

8483 60

9028 20

3926 20

6601 99

8501 10

9028 30

3926 30

6802 10

8504 10

9401 20

3926 40

6802 21

8504 21

9401 30

3926 90 98 90

6802 22

8504 22

9401 61

4016 91

6802 23

8504 23

9401 69

4202

6802 29

8504 31 80

9401 71

4203

6807

8504 32 80

9401 79

4205

6809

8504 33

9401 80

4409 20 91

6811

8504 34

9401 90 30

4409 20 98

6908

8504 40 40

9401 90 80

4418 10 50

6910

8504 40 55

9403 10 10

4418 10 90

6911

8504 40 81

9403 10 99

4418 20 50

6912

8504 40 84

9403 20

4418 20 80

7007

8504 40 88

9403 30

4802 10

7009 10

8504 40 90

9403 40

4802 55

7019 11

8504 50 95

9403 50

4802 56

7019 12

8504 90 11

9403 60

4802 57

7019 19

8504 90 18

9403 70

4802 58

7019 40

8504 90 99

9403 80

4818 40 90

7317

8507 10

9403 90

4819

7321 11

8507 20 92

9405 10 28

4820 10 10

7321 12

8507 20 98

9405 10 91

4820 20

7321 13

8516 10

9405 10 98

4820 40 90

7321 83

8516 21

9405 20 11

4820 90

7321 90

8516 29

9405 20 19

4821

7322

8516 60 59

9406 00

5112

7323 93

8516 60 70

 

5204 20

7604

8516 60 80

 

 

 

DODATAK 2.2.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI KOJI NISU LIBERALIZIRANI DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG UGOVORA ZA UVOZ U REPUBLIKU MOLDOVU

 

Carinske pristojbe na uvoz koje se primjenjuju u Republici Moldovi za industrijske proizvode porijeklom iz Republike Makedonije navedene niže u tekstu, smanjit će se u skladu sa sljedećim rasporedom.

– 1. siječnja 2007., na 50% carine najpovlaštenije nacije (MFN);

– 1. siječnja 2008., na 40% carine najpovlaštenije nacije (MFN);

– 1. siječnja 2009., ukinut će se preostale pristojbe.

252010

610130

620432

721310

854459

252020

610342

620433

730890

854810

252100

610343

620439

730900

860400

271290

610433

620443

731029

860610

300590

610443

620451

731100

860620

330129

610462

620452

731816

860691

330190

610463

620453

732690

860692

330210

610510

620459

740400

860699

330590

610520

620461

760120

870120

330720

610610

620462

760200

870130

380810

610711

620463

761010

870323

380830

610811

620469

831110

870324

392310

610831

620520

841112

870422

392330

610891

620630

841191

870840

392340

610910

620640

841370

870899

392350

610990

620690

841960

871639

392390

611020

620891

842230

880212

392690

611030

621010

842240

880230

410110

611120

621132

843230

880240

410121

611130

621133

843351

880330

410210

611241

621142

843390

901420

410422

611420

621143

843860

901580

410431

620111

630399

845012

901890

410439

620112

630790

845019

903090

420212

620113

640399

847150

903180

420219

620191

640419

847160

903190

420239

620192

640510

847330

940430

440920

620193

640520

848071

940560

441520

620291

640610

850710

940600

470710

620293

640699

851690

960310

470790

620311

650590

851790

 

481099

620312

680422

852520

 

481840

620331

680919

852691

 

490199

620332

681019

852910

 

540773

620333

700420

852990

 

551219

620342

701091

853120

 

570241

620343

701092

853690

 

570249

620413

701093

853810

 

581099

620429

701400

854389

 

600293

620431

720431

854411

 

 

DODATAK 2.3

INDUSTRIJSKI PROIZVODI KOJI NISU LIBERALIZIRANI DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG UGOVORA ZA UVOZ NA TERITORIJ PRIVREMENE UPRAVE UJEDINJENIH NARODA NA KOSOVU (UNMIK) U IME PRIVREMENIH INSTITUCIJA NA KOSOVU

 

1. Ukidaju se carinske pristojbe na uvoz koje primjenjuje UNMIK na teritoriju Kosova za industrijske proizvode porijeklom iz Makedonije osim za proizvode navedene niže u tekstu, za koje se carinske pristojbe primjenjuju prema sljedećem rasporedu.

– od 1. siječnja 2007.  60% osnovne carinske pristojbe;

– od 1. siječnja 2008.  0%.

            Tarifna oznaka

            2710

2. Ukidaju se carinske pristojbe na uvoz koje primjenjuje UNMIK na teritoriju Kosova za industrijske proizvode porijeklom iz Hrvatske osim za proizvode navedene niže u tekstu za koje se carinske pristojbe primjenjuju prema sljedećem rasporedu.

– od 1. siječnja 2007.  60% osnovne carinske pristojbe;

– od 1. siječnja 2008.  0%.

            Tarifna oznaka

            2710

            3402

            8418

DODATAK 3.

POLJOPRIVREDNE KONCESIJE
(
iz članka 10., stavak 1.)

 

Napomena: Od 1. siječnja 2007. godine, kao članice Europske unije, Bugarska i Rumunjska će primjenjivati uvjete razmjene EU-a za stranke CEFTA-e

DODATAK 3.1.

UVOZ U ALBANIJU IZ STRANAKA CEFTA-e
TABLICA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINE (%)*

 

Tarifni broj

Albanski MFN 2006

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Makedonija

Moldova

Crna Gora

Srbija

UNMIK/Kosovo

6-znamenkasta
oznaka

osim:

010110

 

2

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

 

01011010

 

 

 

0

 

 

 

 

010190

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

01019090

 

 

 

0

 

 

 

 

010210

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010290

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

 

01029029

 

 

0

 

 

 

 

 

010310

 

2

MFN

0

0

MFN

0

0

0

010391

 

2

MFN

0

0

MFN

MFN

MFN

0

010392

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

010410

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

01041010

 

 

 

0

 

0

0

 

010420

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

01042010

 

 

 

0

 

0

0

 

010511

 

2

MFN

0

0

MFN

MFN

MFN

0

 

01051111

 

 

 

 

 

0

 

 

 

01051191

 

 

 

 

 

0

 

 

010512

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

010519

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010592

 

2

MFN

0

0

MFN

MFN

MFN

0

010593

 

15

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

010599

 

15

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

010611

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010612

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010619

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010620

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010631

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010632

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010639

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010690

 

2

0

0

0

0

0

0

0

020110

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020120

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020130

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020210

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020220

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020230

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020311

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020312

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020319

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020321

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020322

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020329

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020410

 

10

R*

MFN

MFN

R*

kvota

MFN

0

020421

 

10

R

MFN

MFN

R

kvota

MFN

0

020422

 

10

R

MFN

MFN

R

kvota

MFN

0

020423

 

10

R

MFN

MFN

R

kvota

MFN

0

020430

 

10

R

MFN

MFN

R

kvota

MFN

0

020441

 

10

R

MFN

MFN

R

kvota

MFN

0

020442

 

10

R

MFN

MFN

R

kvota

MFN

0

020443

 

10

R

MFN

MFN

R

kvota

MFN

0

020450

 

10

R

MFN

MFN

R

kvota

MFN

0

020500

 

15

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020610

 

2

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

 

02061010

 

 

0

 

 

0

 

 

020621

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020622

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020629

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

02062910

 

 

0

 

 

0

 

 

020630

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020641

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020649

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020680

 

2

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

 

02068010

 

 

0

 

 

0

 

 

020690

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

 

02069010

 

 

0

 

 

0

 

 

020711

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020712

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020713

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020714

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020724

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020725

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020726

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020727

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020732

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020733

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020734

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020735

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020736

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020810

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020820

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020830

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020840

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020850

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020890

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020900

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

kvota

MFN

0

021011

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

kvota

MFN

0

021012

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

kvota

MFN

0

021019

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

kvota

MFN

0

021020

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

kvota

MFN

0

021091

 

10

MFN

MFN

0

MFN

kvota

MFN

0

021092

 

10

MFN

MFN

0

MFN

kvota

MFN

0

021093

 

10

MFN

MFN

0

MFN

kvota

MFN

0

021099

 

10

MFN

MFN

0

MFN

kvota

MFN

0

030110

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030191

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030192

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030193

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030199

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030211

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030212

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030219

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030221

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030222

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030223

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030229

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030231

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030232

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030233

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030234

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030235

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030236

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030239

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030240

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030250

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030261

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030262

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030263

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030264

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030265

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030266

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030269

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030270

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030311

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030319

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030321

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030322

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030329

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030331

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030332

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030333

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030339

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030341

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030342

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030343

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030344

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030345

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030346

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030349

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030350

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030360

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030371

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030372

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030373

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030374

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030375

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030376

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030377

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030378

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030379

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030380

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030410

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030420

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030490

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030510

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030520

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030530

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030541

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030542

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030549

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030551

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030559

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030561

 

0

0

0

0

0