Zakon o potvrđivanju Sporazuma o promjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata

NN 8/2007 (24.8.2007.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o promjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata

HRVATSKI SABOR

98

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PROMJENI ČLANKA 65. KONVENCIJE O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o promjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/111

Urbroj: 71-05-03/1-07-2Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIMJENI ČLANKA 65. KONVENCIJE O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o primjeni članka 65. Konvencije o priznavanju europskih patenata, sastavljen 17. listopada 2000. u Londonu, u izvorniku na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM O PRIMJENI ČLANKA 65. KONVENCIJE O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA

Države stranke ovog Sporazuma,

U SVOJSTVU država ugovornica Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europske patentne konvencije) od 5. listopada 1973. godine,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI da žele jačati suradnju između europskih država u području zaštite izuma,

UZIMAJUĆI U OBZIR članak 65. Europske patentne konvencije,

PREPOZNAJUĆI važnost postizanja cilja da se smanje troškovi vezani uz prevođenje europskih patenata,

NAGLAŠAVAJUĆI potrebu općeg prihvaćanja toga cilja,

ODLUČNE učinkovito doprinijeti takvom smanjenju troškova

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆIM ODREDBAMA:

Članak 1.

ODUSTAJANJE OD ZAHTJEVA ZA PREVOĐENJE

(1) Svaka država stranka ovog Sporazuma čiji je službeni jezik jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda odustaje od zahtjeva za prevođenje iz članka 65. stavka 1. Europske patentne konvencije.

(2) Svaka država stranka ovog Sporazuma čiji službeni jezik nije jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda odustaje od zahtjeva za prevođenje iz članka 65. stavka 1. Europske patentne konvencije, ako je europski patent priznat na službenom jeziku Europskog patentnog ureda koji je propisala ta država ili ako je preveden na taj jezik i dostavljen pod uvjetima iz članka 65. stavka 1. Europske patentne konvencije.

(3) Države iz stavka 2. i dalje imaju pravo zahtijevati da se prijevodi patentnih zahtjeva na jedan od njihovih službenih jezika podnose pod uvjetima iz članka 65. stavka 1. Europske patentne konvencije.

(4) Ništa u ovom Sporazumu ne smije se tumačiti tako kao da ograničava pravo država stranaka ovog Sporazuma da odustanu od zahtjeva za prevođenje ili da primjenjuju zahtjeve za prevođenje koji su blaži od onih iz stavaka 2. i 3.

Članak 2.

PRIJEVODI U SLUČAJU SPORA

Ništa u ovom Sporazumu ne smije se tumačiti na način da ograničava pravo država stranaka ovog Sporazuma da propišu da u slučaju spora vezanog uz europski patent nositelj patenta mora, na vlastiti trošak

(a) dostaviti, na zahtjev navodnog povrjeditelja, cjelovit prijevod patenta na službeni jezik države u kojoj je došlo do navodne povrede patenta,

(b) dostaviti, na zahtjev nadležnog suda ili drugog tijela koje vodi sličan pravni postupak cjelovit prijevod patenta na službeni jezik odnosne države.

Članak 3.

POTPISIVANJE – RATIFIKACIJA

(1) Ovaj je Sporazum otvoren za potpisivanje svim državama ugovornicama Europske patentne konvencije do 30. lipnja 2001. godine.

(2) Ovaj Sporazum podliježe ratifikaciji. Isprave o ratifikaciji polažu se kod Vlade Savezne Republike Njemačke.

Članak 4.

PRISTUPANJE

Nakon isteka roka za potpisivanje iz članka 3. stavka 1., ovaj je Sporazum otvoren za pristupanje svim državama ugovornicama Europske patentne konvencije i svim državama koje imaju pravo pristupiti toj Konvenciji. Isprave o pristupu polažu se kod Vlade Savezne Republike Njemačke.

Članak 5.

ZABRANA REZERVI

Nijedna država stranka ovog Sporazuma ne smije staviti rezerve na ovaj Sporazum.

Članak 6.

STUPANJE NA SNAGU

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana četvrtog mjeseca nakon što osam država ugovornica Europske patentne konvencije, uključujući tri države u kojima je 1999. godine počelo važiti najviše europskih patenata, položi posljednju ispravu o ratifikaciji ili posljednju ispravu o pristupu.

(2) Svaka ratifikacija ili svaki pristup nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma stupa na snagu prvoga dana četvrtog mjeseca nakon polaganja isprave o ratifikaciji ili isprave o pristupu.

Članak 7.

TRAJANJE SPORAZUMA

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

Članak 8.

OTKAZ

Svaka država stranka ovog Sporazuma može ovaj Sporazum otkazati nakon što je bio na snazi tijekom tri godine. Obavijest o otkazu upućuje se Vladi Savezne Republike Njemačke. Otkaz stupa na snagu istekom godine dana od primitka takve obavijesti. Prava koja su stečena prema ovom Sporazumu prije stupanja otkaza na snagu tim se otkazom ne umanjuju.

Članak 9.

PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj se Sporazum primjenjuje na europske patente čiji je podatak o priznavanju objavljen u Europskom patentnom glasniku nakon stupanja Sporazuma na snagu za odnosnu državu.

Članak 10.

JEZICI SPORAZUMA

Ovaj Sporazum, sastavljen u jednom izvorniku na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, pohranjuje se kod Vlade Savezne Republike Njemačke, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

Članak 11.

PROSLJEĐIVANJE I OBAVIJESTI

(1) Vlada Savezne Republike Njemačke sastavlja ovjerene preslike ovog Sporazuma i prosljeđuje ih vladama svih država potpisnica ovog Sporazuma i vladama država koje pristupaju ovom Sporazumu.

(2) Vlada Savezne Republike Njemačke izvješćuje vlade država iz stavka 1:

(a) o svakom potpisivanju,

(b) o svakom polaganju isprave o ratifikaciji ili isprave o pristupu,

(c) o datumu stupanja na snagu ovog Sporazuma,

(d) o svakom otkazu primljenom prema odredbama iz članka 8. i datumu na koji takav otkaz stupa na snagu.

(3) Vlada Savezne Republike Njemačke registrira ovaj Sporazum u Tajništvu Ujedinjenih naroda.

U POTVRDU TOGA, za to ovlašteni opunomoćenici, predavši svoje punomoći, za koje je utvrđeno da su u dobrom i valjanom obliku, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Londonu 17. listopada 2000. u jednom izvorniku, na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

 

AGREEMENT ON THE APPLICATION OF ARTICLE 65 OF THE CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS

The States parties to this Agreement,

IN THEIR CAPACITY as Contracting States to the convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973,

REAFFIRMING their desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

HAVING REGARD to Article 65 of the European Patent convention,

RECOGNISING the importance of the objective to reduce the costs relating to the translation of European patents,

STRESSING the need for widespread adherence to that objective,

DETERMINED to contribute effectively to such cost reduction,

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

Article 1

DISPENSATION WITH TRANSLATION REQUIREMENTS

(1) Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(2) Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention, if the European patent has been granted in the official language of the European Patent Office prescribed by that State, or translated into that language and supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(3) The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the right to require that a translation of the claims into one of their official languages be supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention

(4) Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to dispense with any translation requirement or to apply more liberal translation requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.

Article 2

TRANSLATIONS IN CASE OF DISPUTE

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own expense,

(a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full translation into an official language of the State in which the alleged infringement took place,

(b) shall supply, at the request of the competent court or quasi judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation into an official language of the State concerned.

Article 3

SIGNATURE – RATIFICATION

(1) This Agreement shall be open for signature by any Contracting State to the European Patent Convention until 30 June 2001.

(2) This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 4

ACCESSION

This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State to the European Patent Convention and any State which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 5

PROHIBITION OF RESERVATIONS

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

Article 6

ENTRY INTO FORCE

(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month after the deposit of the last instrument of ratification or accession by eight Contracting States to the European Patent Convention, including the three States in which the most European patents took effect in 1999.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 7

DURATION OF THE AGREEMENT

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

Article 8

DENUNCIATION

Any State party to this Agreement may denounce it at any time once it has been in force for three years. Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the denunciation took effect shall thereby be impaired.

Article 9

SCOPE

This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after the Agreement entered into force for the State concerned.

Article 10

LANGUAGES OF THE AGREEMENT

This Agreement, drawn up in a single original in the English, French and German languages shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

Article 11

TRANSMISSIONS AND NOTIFICATIONS

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

(a) any signature;

(b) the deposit of any instrument of

ratification or accession;

(c) the date of entry into force of this Agreement;

(d) any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on which it will take effect.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.

Done at London on 17 October 2000, in one original, in English, French and Germany, each text being equally authentic.

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove intelektualnog vlasništva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/07-01/02

Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.