Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusob­noj pomoći u carinskim pitanjima

NN 9/2007 (31.10.2007.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusob­noj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

119

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Zagrebu, 31. svibnja 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Kabinet ministara Ukrajine u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«;

Imajući u vidu da povrede carinskih zakona štete gospodarskim, fiskalnim i trgovačkim interesima njihovih zemalja;

Imajući u vidu značaj pravilnog utvrđivanja carina i drugih poreza prilikom uvoza i izvoza robe, kao i pravilnog utvrđivanja vrijednosti i podrijetla takve robe;

Prepoznajući potrebu za međunarodnom suradnjom u pitanjima povezanim s primjenom i provođenjem carinskih zakona;

Uvjerene da borba protiv carinskih prekršaja može biti učinkovitija kroz suradnju između njihovih carinskih službi;

Uzimajući u obzir Preporuke o uzajamnoj upravnoj pomoći, Vijeća za carinsku suradnju od 5. prosinca 1953.;

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

a) »carinsko zakonodavstvo« znači zakone i propise koje primjenjuju carinske službe vezane uz uvoz, izvoz i provoz robe, koji se odnose na carine, pristojbe i ostale mjere u svezi kretanja roba preko državnih granica;

b) »carinska davanja« znače sve carine, poreze, pristojbe i/ili druge troškove koji se određuju i naplaćuju na državnim područjima ugovornih stranaka u primjeni carinskog zakonodavstva, ne uključujući pristojbe i takse za iznos kojih je ograničen na približne troškove pruženih usluga;

c) »služba tražiteljica« znači carinska služba koja podnosi zahtjev za pomoć sukladno ovom Ugovoru ili koja prima takvu pomoć;

d) »zatražena služba« znači carinska služba koja prima zahtjev za pomoć sukladno ovom Ugovoru ili koja daje takvu pomoć;

e) »prekršaj« znači svaku povredu carinskog zakonodavstva kao i svaki pokušaj povrede tog zakonodavstva;

f) »carinska služba« znači u Republici Hrvatskoj Ministarstvo financija – Carinska uprava Republike Hrvatske, a u Ukrajini – Državna carinska služba Ukrajine;

g) »osobni podaci« znači sve podatke o određenoj ili odredivoj osobi.

Članak 2.

PODRUČJE PRIMJENE UGOVORA

1. Carinske službe ugovornih stranaka pomažu jedna drugoj na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom, u osiguravanju pravilne primjene carinskog zakonodavstva, poglavito sprječavanjem, otkrivanjem i istraživanjem kršenja tog zakonodavstva.

2. Sva pomoć pružena u skladu s ovim Ugovorom bit će pružena u skladu s unutarnjim pravom zatražene ugovorne stranke.

Članak 3.

SURADNJA PO ZAHTJEVU

1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba pružit će sve potrebne podatke kako bi se omogućila ispravna primjena carinskog zakonodavstva, uključujući i između ostalog, podatke u vezi s prijevozom i otpremom robe, kretanjem i odredištem takve robe, kao i o njezinoj vrijednosti i podrijetlu, te podatke u vezi s izvršenim ili planiranim djelima kojima se krši ili bi se kršilo to zakonodavstvo.

2. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavijestit će je li roba izvezena s državnog područja jedne od ugovornih stranaka, uvezena na državno područje druge ugovorne stranke sukladno carinskom zakonodavstvu, navodeći, kada je to potrebno, koji je carinski postupak primijenjen nad robom.

3. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će u okviru svojih nadležnosti poduzeti potrebne mjere za osiguranje nastavka nadzora nad:

a) pojedinim fizičkim i pravnim osobama, za koje postoji osnovana sumnja da krše ili su kršili carinsko zakonodavstvo na državnom području ugovorne stranke tražiteljice;

b) mjestima gdje su robe uskladištene na način koji daje osnove za sumnju da su predviđene za ilegalni uvoz na državno područje ugovorne stranke tražiteljice;

c) kretanjem roba uočenom od strane službe tražiteljice, a koje bi moglo prouzročiti značajno kršenje carinskog zakonodavstva na državnom području ugovorne stranke tražiteljice;

d) sredstvima prijevoza za koje postoji osnovana sumnja da su bila, da se koriste, ili da bi se mogla koristiti za kršenje carinskog zakonodavstva na državnom području ugovorne stranke tražiteljice.

Članak 4.

SPONTANA POMOĆ

Carinske službe ugovornih stranaka će, u okviru svojih nadležnosti, jedna drugoj pružiti pomoć ako to smatraju potrebnim za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na:

– djela kojima je prekršeno, kojima se krši ili će se kršiti takvo zakonodavstvo i koja bi mogla biti od značaja za drugu ugovornu stranku;

– nova sredstva ili načine primijenjene pri izvršenju prekršaja protiv takvog zakonodavstva;

– robe za koje se zna da su predmet značajnih prekršaja protiv carinskog zakonodavstva na državnom području druge ugovorne stranke;

– pojedine osobe za koje se zna ili sumnja da su izvršile prekršaje protiv zakonodavstva koje je na snazi na državnom području ugovorne stranke;

– sredstva prijevoza i kontejnere o kojima postoji saznanje ili sumnja da su se upotrebljavali ili se upotrebljavaju ili bi se mogli upotrebljavati za izvršenje prekršaja protiv carinskog zakonodavstva koje je na snazi na državnom području druge ugovorne stranke.

Članak 5.

TEHNIČKA POMOĆ

1. Pomoć predviđena ovim Ugovorom, uključivat će između ostalog pružanje podataka u vezi s:

a) načinima djelovanja koji bi mogli biti korisni u prevenciji prekršaja;

b) novim načinima korištenim u izvršenju prekršaja;

c) iskustvima i rezultatima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika; i

d) novim tehnikama i usavršenim načinima kontrole putnika i pošiljaka.

2. Carinske službe ugovornih stranaka će, ukoliko to nije u suprotnosti s njihovim unutarnjim pravom, također težiti suradnji na:

a) pokretanju, razvijanju ili poboljšanju posebnih programa obuke za svoje djelatnike;

b) uspostavljanju i održavanju međusobnih kanala komunikacije u cilju olakšavanja sigurne i brze razmjene podataka;

c) olakšavanju učinkovite međusobne suradnje, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka i određivanju službenika za vezu;

d) proučavanju i isprobavanju nove opreme i postupaka;

e) pojednostavljivanju i usklađivanju svojih odgovarajućih carinskih postupaka; i

f) bilo kojim općim upravnim stvarima koja bi mogla povremeno zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.

Članak 6.

DOSTAVLJANJE/IZVJEŠĆIVANJE

Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će, u skladu sa svojim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne mjere za

– dostavu svih dokumenata,

– priopćavanje svih odluka,

koje se u području primjene ovog Ugovora odnose na adresata, s prebivalištem ili sjedištem na njezinom državnom području. U tom slučaju primjenjivat će se stavak 3. članka 7.

Članak 7.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA POMOĆ

1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Ugovora bit će u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za izvršavanje takvog zahtjeva biti će priloženi zahtjevu. Kada je to zbog hitnosti postupka potrebno, može se prihvatiti usmeni zahtjev koji se mora odmah pisano potvrditi.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

a) naziv službe tražiteljice koja postavlja zahtjev;

b) zahtijevano postupanje;

c) predmet i razlog zahtjeva;

d) zakone, propise i druge pravne osnove na kojima se zahtjev temelji;

e) što točnije i preciznije podatke o fizičkim i pravnim osobama na koje se zahtjev odnosi;

f) sažetak relevantnih činjenica, osim u slučajevima predviđenim člankom 6.; i

g) vezu između tražene pomoći i predmeta na koji se odnosi.

3. Zahtjevi će biti podneseni na službenom jeziku zatražene carinske službe, na engleskom ili na jeziku prihvatljivom toj službi.

4. Suradnja će se odvijati neposrednom komunikacijom između dotičnih carinskih službi.

U slučaju kada carinska služba zatražene ugovorne stranke nije nadležna za postupanje prema zahtjevu, odmah će zahtjev proslijediti nadležnom tijelu, koje će odgovoriti u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, ili će uputiti službu tražiteljicu na odgovarajući postupak koji treba provesti u svezi s takvim zahtjevom.

5. Ako zahtjev ne odgovara formalnim uvjetima, može se zahtijevati njegov ispravak ili dopuna; ipak se može naložiti primjena mjera predostrožnosti.

Članak 8.

IZVRŠENJE ZAHTJEVA

1. Zatražena služba će poduzeti sve odgovarajuće mjere za izvršenje zahtjeva, te će, ako je potrebno, nastojati zatražiti sve službene ili sudske mjere potrebne za udovoljavanje zahtjevu.

2. Carinska služba jedne ugovorne stranke će, po zahtjevu carinske službe druge ugovorne stranke, provesti sve potrebne istrage, uključujući i ispitivanje stručnjaka i svjedoka ili osoba osumnjičenih za izvršenje prekršaja, te poduzeti provjere, preglede i utvrditi sve činjenice u vezi s predmetima na koje se odnosi ovaj Ugovor.

3. Na zahtjev, zatražena služba može u najvećoj mogućoj mjeri, dopustiti djelatnicima službe tražiteljice da budu prisutni na državnom području zatražene ugovorne stranke, za vrijeme dok njeni djelatnici istražuju prekršaje koji su od interesa za službu tražiteljicu. Kada su predstavnici jedne ugovorne stranke prisutni na državnom području druge ugovorne stranke oni moraju biti u mogućnosti dokazati svoj službeni status.

4. Služba tražiteljica će, ako se to zahtijeva, biti obaviještena o vremenu i mjestu poduzimanja radnji vezanih uz zahtjev, kako bi djelovanje biti koordinirano.

5. Službenici službe tražiteljice, ovlašteni za istragu o prekršaju, mogu zahtijevati da zatražena služba pregleda odgovarajuće knjige, registre i druge dokumente ili nosače podataka te da se pribave njihove preslike ili da se pribave bilo koji podaci vezani uz prekršaj.

Članak 9.

OBLIK PRIOPĆAVANJA PODATAKA

1. Zatražena služba će priopćit rezultate istraga službi tražiteljici u obliku dokumenata, ovjerenih preslika dokumenata, izvještaja i slično, te prema potrebi usmeno.

2. Dokumente iz stavka 1. ovog članka mogu zamijeniti elektronski podaci u bilo kojem obliku sačinjeni za istu svrhu, bilo kakav podatak neophodan za tumačenje ili korištenje takvih elektronskih podataka mora biti dostavljen uz njega.

Članak 10.

IZNIMKE OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

1. U slučajevima gdje zatražena ugovorna stranka smatra da bi udovoljavanje zahtjevu kršilo suverenitet, sigurnost, javni interes njezine države ili neki drugi bitni nacionalni interes, ili bi predstavljalo povredu industrijske, trgovačke ili profesionalne tajne, pomoć se može odbiti, pružiti djelomično ili se može učiniti zavisnom o udovoljavanju određenim uvjetima ili zahtjevima. Pomoć se također može odbiti ako zahtjev uključuje devizne ili porezne propise drugačije od propisa koji se odnose na carine.

2. Kada služba tražiteljica zahtijeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti, ako bi od nje bila zahtijevana, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. Tada će na zatraženoj službi biti odluka kako odgovoriti na takav zahtjev.

3. Ako je pomoć odbijena ili odgođena, odluka i razlozi o tome moraju biti priopćeni službi tražiteljici bez odgode.

Članak 11.

OBVEZA ČUVANJA TAJNOSTI

1. Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku sukladno ovom Ugovoru biti će tajne naravi. Bit će pokriveni obvezom čuvanja službene tajne te će uživati jednaku zaštitu koja se pruža za istu vrstu podataka, po postojećim propisima koji su na snazi u državi ugovorne stranke koja prima podatke.

2. Osobni podaci se mogu dostaviti samo u slučaju kada je razina osobne zaštite, koju predviđaju zakonodavstva ugovornih stranka jednaka. Ugovorne stranke će osigurati najmanje razinu zaštite, kakva se temelji na načelima utvrđenim u Dodatku ovom Ugovoru.

Članak 12.

UPOTREBA PODATAKA

1. Podaci, dokumenti i ostala priopćenja primljena tijekom međusobne pomoći mogu se upotrebljavati samo za svrhe navedene u ovom Ugovoru, uključujući i upotrebu u sudskim i upravnim postupcima.

2. Služba tražiteljica neće upotrebljavati dokaze ili podatke, pribavljene sukladno ovom Ugovoru, u druge svrhe osim onih navedenih u zahtjevu, bez ranije pisane suglasnosti zatražene službe.

3. U slučaju razmjene osobnih podataka sukladno ovom Ugovoru, carinske službe ugovornih stranaka osigurati će njihovo korištenje samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu sa svim uvjetima koje postavi zatražena služba.

4. Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na podatke o prekršajima vezanim uz opojne droge i psihotropne tvari. Takve obavijesti se mogu priopćiti državnim tijelima ugovorne stranke tražiteljice koja su neposredno uključena u borbu protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama.

Članak 13.

SPISI, DOKUMENTI I SVJEDOCI

1. Carinske službe ugovornih stranaka će, na zahtjev, pribaviti dokumente o prijevozu i otpremi robe iz kojih je vidljiva vrijednost, podrijetlo, raspolaganje i odredište te robe.

2. Izvornici spisa, dokumenata i ostalih materijala zahtijevat će se samo u slučajevima kada su preslike nedostatne. Na izričit zahtjev, preslike takvih spisa, dokumenata i ostalih materijala će biti prikladno ovjerene.

3. Izvornici spisa, dokumenata i ostalih materijala koji su dostavljeni službi tražiteljici, bit će vraćeni čim prije. Prava zatražene službe ili trećih strana u vezi s njima ostat će nedirnuta. Na zahtjev, izvornici, potrebni za donošenje presuda ili za slične svrhe, bit će vraćeni bez odgode.

4. Na zahtjev carinske službe jedne ugovorne stranke, carinska služba druge ugovorne stranke će, prema svome nahođenju, ovlastiti svoje službenike, ako oni na to pristanu, da se pojave kao svjedoci u sudskim ili upravnim postupcima na državnom području ugovorne stranke tražiteljice, te da predoče odnosne spise, isprave i ostale materijale ili njihove ovjerene preslike, koji se smatraju potrebnim za postupak. U takvom zahtjevu treba navesti vrijeme, mjesto i vrstu postupka te u kojem svojstvu će službenik svjedočiti.

Članak 14.

TROŠKOVI

1. Carinske službe ugovornih stranaka neće jedna od druge zahtijevati povrat troškova nastalih provedbom ovog Ugovora, uz izuzeće troškova za svjedoke, naknada za vještake te troškova prevoditelja koji nisu državni službenici.

2. Ako se traži ili će se tražiti podmirenje većih troškova neuobičajene naravi, u svrhu provođenja zahtjeva, carinske službe ugovornih stranaka će se konzultirati radi određivanja rokova i uvjeta pod kojima će se zahtjevu udovoljiti, te načina podmirenja troškova.

Članak 15.

PROVEDBA

1. Provedba ovog Ugovora je u nadležnosti carinskih službi ugovornih stranaka. One će odlučiti o svim praktičnim mjerama i dogovorima potrebnim za njegovu primjenu, uzimajući u obzir pravila o zaštiti podataka.

2. Nakon konzultiranja, carinske službe ugovornih stranaka mogu izdati upravne upute potrebne za provedbu ovog Ugovora.

3. Carinske službe ugovornih stranaka mogu dogovoriti da njihove istražne službe budu u izravnoj međusobnoj vezi.

Članak 16.

STUPANJE NA SNAGU I OTKAZ

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma kada su se ugovorne stranke diplomatskim putem međusobno izvijestile da su ispunjeni svi unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

2. Carinske službe ugovornih stranaka suglasne su sastati se kako bi revidirale Ugovor ili razmotrile bilo koje drugo carinsko pitanje koje se pojavi tijekom suradnje, na zahtjev jedne od carinskih službi ili po isteku pet godina od dana njegovog stupanja na snagu, osim ako se međusobno pisano ne izvijeste da takvo revidiranje nije potrebno.

3. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano diplomatskim putem. Ovaj Ugovor prestaje biti na snazi šest mjeseci nakon primitka takve obavijesti.

4. Ovaj Ugovor se može izmijeniti i dopuniti međusobnim pristankom obiju ugovornih stranaka. Izmjene i dopune će biti utvrđene posebnim protokolima, koji će biti sastavni dio ovog Ugovora.

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG, niže potpisani, propisano za to ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 31. svibnja 2007. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Mladen Barišić pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave

ZA KABINET MINISTARA
UKRAJINE

Oleksandr Yegorov

predsjednik Državne carinske službe

 

DODATAK UGOVORU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA O OSNOVNIM NAČELIMA ZAŠTITE PODATAKA

1. Osobni podaci koji se unose u automatsku obradu bit će:

a) pribavljeni i obrađeni pravilno i zakonito;

b) pohranjeni za određene i zakonite svrhe te se neće koristiti na način nespojiv s tim svrhama;

c) primjereni, korisni i ne preopširni glede namjene za koju su pohranjeni;

d) točni i po potrebi, ažurirani;

e) pohranjeni u obliku koji dozvoljava određivanje subjekata na koje se podatci odnose tako dugo, koliko je potrebno za svrhu u koju su pohranjeni.

2. Osobni podaci, u vezi s zdravljem i spolnim životom, ne mogu se automatski obrađivati, osim ako unutarnje pravo osigurava prikladna jamstva. Isto vrijedi i za osobne podatke u vezi s kaznenim presudama.

3. Poduzet će se potrebne mjere osiguranja zaštite osobnih podataka, pohranjenih u automatske baze podataka, radi zaštite od neovlaštenog uništenja ili slučajnog gubitka te protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili raspačavanja.

4. Svakoj osobi bit će omogućeno:

a) utvrđivanje postojanja automatske baze osobnih podataka, njene glavne svrhe kao i naziv i sjedište službe koja kontrolira bazu;

b) u razumnim vremenskim razmacima i bez prekomjernog odgađanja ili troškova pribavljanje potvrde o tome jesu li osobni podaci, koji se odnose na nju, pohranjeni u automatskoj bazi podataka, kao i priopćavanje tih podataka u njoj razumljivom obliku;

c) postići, ovisno o slučaju, ispravak ili brisanje podataka, ako su oni obrađeni protivno odredbama unutarnjeg prava dajući učinak temeljnim načelima utvrđenim u stavcima 1. i 2. ovog Dodatka;

d) korištenje pravnog lijeka za slučaj da nije bilo udovoljeno zahtjevu za uvid ili, ovisno o slučaju, da nije bilo omogućeno priopćavanje, ispravak ili brisanje, predviđeno u podstavcima b i c ovog stavka.

5. Glede odredbi stavaka 1., 2. i 4. ovoga Dodatka nisu dopuštene bilo kakve iznimke, osim u granicama određenim u podstavcima koji slijede.

Odstupanja od odredbi načela iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga Dodatka dopušteno je kada je takvo odstupanje predviđeno zakonodavstvom države ugovorne stranke i predstavlja, u demokratskom društvu, neophodnu mjeru za:

a) zaštitu državne sigurnosti, javne sigurnosti, monetarnih interesa države ili sprečavanje kriminalnih radnji;

b) zaštitu subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih.

Ograničenja primjene prava navedenih u stavku 4. podstavcima b, c i d ovog Dodatka, mogu se predvidjeti zakonom, kada se automatske baze osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili znanstvenih istraživanja, kada očigledno nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose.

6. Niti jedna odredba ovog Dodatka neće se tumačiti tako da ograničava ili drugačije utječe na mogućnost ugovorne stranke da osigura subjektima, na koje se podaci odnose, veću zaštitu od one predviđene ovim Dodatkom.

Članak 3.

Za izvršenje Ugovora iz članka 1. ove Uredbe nadležno je središnje tijelo državne uprave nadležno za carinske poslove.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Ured­be nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 413-01/06-02/03

Urbroj: 5030114-07-3

Zagreb, 7. rujna 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.