Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju

NN 9/2007 (31.10.2007.), Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

120

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2007. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA PRIMJENU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE TURSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

I.

Objavljuje se Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju (»Narodne novine – dodatak Međunarodni ugovori«, broj 4/2007), potpisan u Zagrebu, 12. lipnja 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom i turskom jeziku.

II.

Tekst Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA PRIMJENU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE TURSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

U skladu s člankom 28. stavkom 1. Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, potpisanog dana 12. lipnja 2006. u Zagrebu, nadležna tijela dviju ugovornih stranaka dogovorila su sljedeće

DIO I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE

1. U ovom Administrativnom sporazumu:

a) »Ugovor« označava Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju.

b) »Sporazum« označava Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju.

2. Drugi izrazi korišteni u ovome Sporazumu imaju isto značenje kao i izrazi u članku 1. Ugovora.

Članak 2.

TIJELA ZA VEZU KOJA PRIMJENJUJU UGOVOR

1. Tijela za vezu nadležna za primjenu zakonodavstva određenog člankom 2. Ugovora su sljedeća:

– U odnosu na Republiku Hrvatsku:

a) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – Zagreb, za zakonodavstvo o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, koje obuhvaća i zaštitu majčinstva i osiguranja za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti;

b) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Zagreb, za zakonodavstvo o obveznom mirovinskom osiguranju (starosna, invalidska i obiteljska mirovina, profesionalna rehabilitacija i novčana naknada za tjelesno oštećenje), koje obuhvaća i osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti;

c) Hrvatski zavod za zapošljavanje – Zagreb,za zakonodavstvo o obveznom osiguranju za slučaj nezaposlenosti

– U odnosu na Republiku Tursku:

a) Predsjedništvo Zavoda za socijalno osiguranje – Ankara, za zakonodavstvo o socijalnom osiguranju koji obuhvaća radnike (uključujući i poljoprivredne radnike) u slučaju invalidnosti, starosti, smrti, nesreće na poslu, profesýonalne bolesti, bolesti i majčinstva;

b) Glavna direkcija Mirovinskog fonda Republike Turske – Ankara, za zakonodavstvo koje uređuje prava državnih službenika i osoba koje se takvima smatraju u slučaju invalidnosti, starosti i smrti;

c) Glavna direkcija Bag Kur Fonda – Ankara, za zakonodavstvo koje uređuje osiguranje obrtnika, samostalnih umjetnika i drugih samostalnih djelatnika i individualnih poljoprivrednika u slučaju invalidnosti, starosti i smrti;

d) Glavna direkcija zavoda za zapošljavanje – Ankara, za zakonodavstvo o osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

2. Tijela za vezu će se i pored ovim Sporazumom utvrđenih zadaća, uzajamno pomagati u pogledu poduzimanja svih administrativnih mjera, a naročito pri pružanju administrativne pomoći.

3. Tijela za vezu će za primjenu ovog Sporazuma izraditi dvojezične tiskanice.

Članak 3.

IZVOZ DAVANJA

Davanja koja se navode u članku 5. Ugovora izravno se isplaćuju osobama koja se navode u članku 3. Ugovora.

DIO II.ZAKONODAVSTVO KOJE SE PRIMJENJUJE

Članak 4.

IZDAVANJE POTVRDE O OSIGURANJU

Osoba na koju se primjenjuje odredba članka 7. stavka 3., članka 8., članka 9. stavka 1., članka 10. stavaka 1. i 3. i članka 11. stavka 1. Ugovora mora predočiti potvrdu nadležnog nositelja ili tijela za vezu iz koje se vidi kojem zakonodavstvu podliježu.

Ovu potvrdu izdaje:

– u Hrvatskoj

– nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– u Turskoj

– tijelo za vezu iz članka 2. ovog Sporazuma ili nadležni nositelj čije se zakonodavstvo na osiguranika posljednji put primjenjivalo.

Članak 5.

PRODUŽENJE PRIVREMENOG IZASLANJA

Za produženje privremenog izaslanja iz članka 8. Ugovora, nadležno tijelo ugovorne stranke čijem zakonodavstvu osoba podliježe dostavlja tiskanice nadležnom tijelu ugovorne stranke privremenog izaslanja, kojom traži suglasnost da ta osoba u tom razdoblju i dalje podliježe njenom zakonodavstvu.

Ako se nadležno tijelo ugovorne stranke privremenog izaslanja suglasi s takvim zahtjevom, tada ovjerene tiskanice vraća nadležnom tijelu koje je suglasnost zatražilo.

Članak 6.

PRAVO IZBORA

Osobe navedene u članku 11. stavku 2. Ugovora u roku od tri mjeseca od početka zaposlenja imaju pravo izbora zakonodavstva. Za osobe koje su već zaposlene rok izbora teče od dana stupanja na snagu Ugovora.

Izjava o izboru je pravovaljana od dana kada je osoba izvršila izbor.

DIO III.POSEBNE ODREDBE

Odjeljak I.DAVANJA ZA BOLEST I MAJČINSTVO

Članak 7.

ZBRAJANJE RAZDOBLJA OSIGURANJA

Radi primjene članka 13. Ugovora, podnositelj zahtjeva obvezan je priložiti potvrdu nadležnog nositelja o razdoblju osiguranja, priznatom prema pravnim propisima druge ugovorne stranke.

Takvu potvrdu na zahtjev podnositelja izdaje:

– u Hrvatskoj

– nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– u Turskoj

– Predsjedništvo zavoda za socijalno osiguranje,

– Glavna direkcija Mirovinskog fonda Republike Turske,

– Glavna direkcija Bag Kur Fonda i nadležni područni uredi.

Ako podnositelj zahtjeva ne priloži potvrdu, nadležni nositelj prve ugovorne stranke može zatražiti potvrdu izravno od nadležnog nositelja druge ugovorne stranke.

Članak 8.

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENIH USLUGA PRILIKOM RADA ILI BORAVKA NA TERITORIJU DRUGE UGOVORNE STRANKE

1. Kako bi osigurane osobe iz članka 14. stavaka 1. i 2. i članka 16. stavka 3. prva rečenica Ugovora, za vrijeme privremenog boravka na teritoriju druge ugovorne stranke mogle koristiti zdravstvene usluge, dužne su nositelju u mjestu boravka predočiti potvrdu o pravu izdanu od nadležnog nositelja, na kojoj je naznačeno trajanje prava na davanja.

2. Ako osigurana osoba iz stavka 1. takvu potvrdu nema, nositelj u mjestu boravka može ju naknadno zatražiti od nadležnog nositelja.

3. Kako bi osigurane osobe iz članka 14. stavka 3. Ugovora u slučaju promjene boravka na područje druge ugovorne stranke, nakon nastanka osiguranog slučaja mogle i dalje koristiti pravo na davanja za bolest i majčinstvo, dužne su nositelju u mjestu boravka predočiti potvrdu nadležnog nositelja o daljnjem postojanju prava na davanja.

4. Ako potvrda iz stavka 3. nije izdana prije promjene boravka, može se izdati i naknadno, na zahtjev osigurane osobe ili nositelja u mjestu boravka.

5. Ako zdravstveno stanje osobe iz stavka 3. zahtijeva produženje prava na davanja i nakon razdoblja navedenog na potvrdi, tada nadležni nositelj može, na osnovi mišljenja liječnika kontrolora, produžiti pravo na davanja.

6. Kod teških bolesti i bolesti koje zahtijevaju dugotrajno liječenje, produženje davanja se ne može odbiti.

Članak 9.

DAVANJA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ČLANOVIMA OBITELJI

1. Radi primjene članka 15. Ugovora, članovi obitelji osiguranika koji s njim ne borave ili prebivaju na području nadležnog nositelja, dužni su nositelju u mjestu prebivališta predočiti potvrdu nadležnog nositelja o pravu na davanja.

2. U slučaju prestanka prava na davanja nadležni nositelj je dužan nositelju u mjestu prebivališta, dostaviti potvrdu o prestanku prava na davanja. U tom slučaju pravo na korištenje davanja prestaje 30 dana nakon izdavanja potvrde.

3. Osiguranik ili nositelj u mjestu prebivališta članova obitelji dužni su nadležnog nositelja obavijestiti o svim promjenama, posebice promjena poslodavca, prestanak radnog odnosa ili promjena mjesta boravka, koje mogu utjecati na ostvarivanje prava na davanja osiguranika i članova njegove obitelji.

Članak 10.

DAVANJA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UMIROVLJENICIMA

Radi primjene članka 16. stavka 2. Ugovora nadležni nositelj dostavlja nositelju u mjestu prebivališta umirovljenika i članova njegove obitelji potvrdu o pravu na davanja.

U slučaju prestanka prava na davanja, nadležni nositelj je dužan nositelju u mjestu prebivališta, dostaviti potvrdu o prestanku prava na davanja. U tom slučaju pravo na korištenje davanja prestaje 30 dana nakon izdavanja potvrde ili datumom smrti.

Članak 11.

PROTEZE, POMAGALA I ZDRAVSTVENA DAVANJA VEĆE VRIJEDNOSTI

Proteze, pomagala i druga zdravstvena davanja čija vrijednost prelazi 200 USD, a koja su navedena na popisu u dodatku ovog Sporazuma, pružaju se, osim u hitnim slučajevima, uz suglasnost nadležnog nositelja.

Članak 12.

NAKNADA ZA SLUČAJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD

Naknadu za slučaj nesposobnosti za rad, nadležni nositelj izravno pruža osiguraniku.

Članak 13.

NADOKNADA TROŠKOVA

Troškove zdravstvenih davanja pruženih na osnovi članaka 14. do 17., 25. i 29. Ugovora, nadležni će nositelj nadoknaditi nositelju koji je davanja pružio u stvarnim iznosima.

Troškovi pruženih zdravstvenih davanja utvrdit će se na osnovi srednjeg tečaja USD središnje banke svake ugovorne stranke na dan 1. srpnja obračunske godine.

Tiskanice za obračun i liste troškova pruženih zdravstvenih davanja, dostavljaju se nadležnom nositelju svakih šest mjeseci. Nadležni nositelj u roku mjesec dana nakon primitka dokumentacije podmiruje 75% ukupnog iznosa, a ostatak nakon provedene provjere, a najkasnije u roku od šest mjeseci.

Odjeljak II.DAVANJA ZA INVALIDNOST, STAROST I NADŽIVJELE ČLANOVE OBITELJI

Članak 14.

ZBRAJANJE RAZDOBLJA OSIGURANJA

Ako je, prema članku 20. Ugovora, za ostvarivanje prava na davanje, potrebno razdoblje osiguranja navršeno u drugoj ugovornoj stranci tada će se zatražiti od nadležnog nositelja te ugovorne stranke da dostavi tiskanice s navršenim razdobljima osiguranja.

Članak 15.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

1. Radi ostvarivanja prava na davanje iz mirovinskog osiguranja osiguranik ili nadživjeli članovi obitelji mogu zahtjev podnijeti nadležnom nositelju ugovorne stranke, prema mjestu prebivališta.

2. Ako podnositelj zahtjeva prebiva izvan teritorija ugovornih stranaka, može zahtjev za davanje iz mirovinskog osiguranja podnijeti nadležnom nositelju one ugovorne stranke prema čijim je zakonodavstvu bio posljednji put osiguran.

3. Nadležan nositelj ugovorne stranke koji zaprimi zahtjev u najkraćem će roku putem tijela za vezu, na ugovorenim tiskanicama proslijediti taj zahtjev tijelu za vezu druge ugovorne stranke s popratnom dokumentacijom.

4. Tijela za vezu ugovornih stranaka međusobno će se na ugovorenim tiskanicama obavijestiti o razdobljima osiguranja navršenim na njihovom teritoriju i o okončanju postupka prema svojem zakonodavstvu.

Članak 16.

ISPLATA DAVANJA

1. U skladu s odredbom članka 35. stavka 2. Ugovora i zakonodavstvom obiju ugovornih stranaka, pripadajuća davanja obračunat će se prema tečaju središnje banke nadležnog nositelja, na dan isplate, a isplatiti u valuti države u kojoj korisnik prebiva.

2. Davanja iz stavka 1. ovog članka, isplaćuju se izravno korisniku preko poštanskih ili bankovnih uplatnica u roku predviđenim zakonodavstvom nadležnog nositelja.

3. Poštanski i bankovni troškovi naplaćuju se od svota davanja tih osoba.

Članak 17.

RAZDOBLJE OSIGURANJA KRAĆE OD JEDNE GODINE

Ukupna mirovina, određena prema članku 22. stavku 2. Ugovora, isplaćuje se korisniku.

Odjeljak III.POGREBNI TROŠKOVI

Članak 18.

ZBRAJANJE RAZDOBLJA OSIGURANJA I NADOKNADA POGREBNIH TROŠKOVA

1. Radi ostvarivanja prava iz članka 23. Ugovora nositelji prava na nadoknadu pogrebnih troškova obraćaju se nadležnom nositelju izravno ili posredstvom nositelja u mjestu boravka ili prebivališta.

2. Uz zahtjev i dokumentaciju po potrebi se dostavlja i potvrda o razdobljima osiguranja.

3. Nadoknada pogrebnih troškova isplaćuje se izravno osobama koje borave ili prebivaju na području druge ugovorne stranke ili treće države.

Odjeljak IV.PROFESIONALNE BOLESTI I NESREĆE NA POSLU

Članak 19.

IZLOŽENOST ISTOM RIZIKU U OBJEMA UGOVORNIM STRANKAMA

U slučaju kada nadležni nositelj jedne ugovorne stranke, uzimajući u obzir odredbe članka 24. stavaka 2. i 4. Ugovora, ustanovi da osoba koja je posljednji put bila osigurana obavljajući poslove koji su mogli uzrokovati profesionalnu bolest prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, a ta osoba ili nadživjeli član obitelji ne ispunjavaju predviđene zakonske uvjete prema tom zakonodavstvu, tada nadležni nositelji te ugovorne stranke putem tijela za vezu:

a) dostavlja cijelu dokumentaciju i jedan primjerak mišljenja i izvještaje liječnika tijelu za vezu druge ugovorne stranke, kod koje je ta osoba prethodno obavljala poslove koji su mogli uzrokovati istu vrstu profesionalne bolesti;

b) istodobno tu osobu obavještava o svojoj odluci, obrazlažući razloge odbijanja zahtjeva, uz uputu o pravnom lijeku, rokovima i datumu slanja dokumenta tijela za vezu druge ugovorne stranke.

Članak 20.

PREBIVANJE I BORAVAK U DRUGOJ UGOVORNOJ STRANCI

1. Radi korištenja zdravstvenih davanja na osnovi članka 25. Ugovora, osiguranik je dužan nositelju u mjestu boravka ili prebivališta predočiti potvrdu nadležnog nositelja o pravu na davanja.

2. Ako osiguranik potvrdu iz stavka 1. nema, nositelj u mjestu boravka ili prebivališta može ju naknadno zatražiti od nadležnog nositelja.

3. U slučaju prestanka prava na davanja nadležni nositelj je dužan nositelju u mjestu prebivališta dostaviti potvrdu o prestanku prava na davanja.

Članak 21.

LIJEČNIČKI PREGLED

Na temelju zahtjeva nadležnog nositelja, nositelj ugovorne stranke u kojoj osoba prebiva ili boravi obavlja liječnički pregled te osobe i u što kraćem roku nalaze pregleda šalje nadležnom nositelju druge ugovorne stranke.

Odjeljak V.DAVANJA ZA NEZAPOSLENOST

Članak 22.

ZBRAJANJE RAZDOBLJA OSIGURANJA

Osoba koja želi koristiti davanja za nezaposlenost treba pribaviti potvrdu nadležnog nositelja druge ugovorne stranke iz koje se vidi navršeno razdoblje osiguranja te ju predati nadležnom nositelju prve ugovorne stranke.

Ako osiguranik ne predoči ovu potvrdu tada nadležni nositelj prve ugovorne stranke može od nadležnog nositelja druge ugovorne stranke zatražiti da mu dostavi istu potvrdu.

Odjeljak VI.RAZNE ODREDBE

Članak 23.

PODNOŠENJE ŽALBE

Na temelju članka 32. Ugovora žalba se može podnijeti nadležnom nositelju, a isto tako i nositelju ugovorne stranke, prema mjestu prebivališta. Nadležni nositelj prve ugovorne stranke žalbu, zajedno s dodacima, u najkraćem roku, dostavlja nadležnom nositelju druge ugovorne stranke.

Članak 24.

STATISTIČKI PODACI

Tijela za vezu jednom godišnje izmjenjuju statističke podatke o isplati u drugu ugovornu stranku. Statistički podaci obvezno sadržavaju vrstu davanja, broj korisnika i ukupnu svotu davanja.

DIO V.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Administrativni sporazum stupa na snagu zajedno s Ugovorom i ostaje na snazi jednako dugo kao i Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu dana 12. lipnja 2006. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i turskom jeziku, od kojih je svaki jednako vjerodostojan.

ZA NADLEŽNA TIJELA
REPUBLIKE HRVATSKE
Branko Vukelić, v. r.
ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske

ZA NADLEŽNO TIJELO
REPUBLIKE TURSKE
Dicle Kopuz, v. r.,
Veleposlanica Republike Turske u Republici Hrvatskoj

 

 

DODATAK 1.

PROTEZE, POMAGALA I ZDRAVSTVENA DAVANJA VEĆE VRIJEDNOSTI

1.         proteze, ortopedska pomagala i sprave za oslanjanje, uključujući obložene ortopedske korzete s dopunskim dijelovima, priborom i alatima

2.         ortopedske cipele po mjeri s pripadajućom normalnom cipelom

3.         proteze za čeljust, lice i vlasulja

4.         očne proteze, kontaktne leće i naočale

5.         slušna pomagala

6.         zubne proteze (fiksne i mobilne) i proteze za zatvaranje usne šupljine

7.         vozila za bolesnike i invalidska kolica

8.         obnavljanje davanja pod 1. do 7.

9.         terapije u lječilištu

10.       liječenje u toplicama, sanatoriju, zračnom lječilištu, preventoriju (ustanova za preventivno liječenje)

11.       mjere funkcionalnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije.

 

III.

Provedba Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove rada i zdravstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/99-01/03

Urbroj:  5030108-07-4

Zagreb, 7. rujna 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.