Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki

NN 10/2007 (14.11.2007.), Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki

HRVATSKI SABOR

 

145

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ISTRAŽIVANJE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI (2007. – 2013.)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/163

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 12. listopada 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ISTRAŽIVANJE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI (2007. – 2013.)

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.), potpisan 13. lipnja 2007. u Bruxellesu, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ISTRAŽIVANJE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI (2007. – 2013.)

Komisija Europskih zajednica, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice, u daljnjem tekstu: »Zajednica«,

s jedne strane, i

Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«,

s druge strane,

u daljnjem tekstu zajednički »stranke«.

BUDUĆI DA:

(1) je Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o Općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice usvojen 22. studenoga 2004. i stupio na snagu 22. kolovoza 2005. (u daljnjem tekstu: »Okvirni sporazum«1), prepuštajući Komisiji i nadležnim tijelima Hrvatske da odrede posebne uvjete, uključujući financijski doprinos, vezano uz sudjelovanje u svakom pojedinom programu.      

(2) su Europski parlament i Vijeće usvojili 18. prosinca 2006. Odluku br. 1982/2006/EZ o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.)2 (u daljnjem tekstu: »Sedmi okvirni program Europske zajednice«).

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

Hrvatska sudjeluje u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice, uključujući sljedeće specifične programe i pravila sudjelovanja:

Odluku Vijeća br. 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. koja se odnosi na specifičan program »Suradnja« za provedbu Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti« (2007. – 2013.)3;

Odluku Vijeća br. 2006/972/EZ od 19. prosinca 2006. koja se odnosi na specifičan program »Ideje« za provedbu Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti« (2007. – 2013.)4;

Odluku Vijeća br. 2006/973/EZ od 19. prosinca 2006. koja se odnosi na specifičan program »Ljudi« za provedbu Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti« (2007. – 2013.)5;

Odluku Vijeća br. 2006/974/EZ od 19. prosinca 2006. koja se odnosi na specifičan program »Kapaciteti« za provedbu Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti« (2007. – 2013.)6;

Odluku Vijeća br. 2006/975/EZ od 19. prosinca 2006. koja se odnosi na specifičan program koji će se provoditi izravnim akcijama Zajedničkoga istraživačkoga centra na temelju Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.)7;

Uredbu (EZ-a) br. 1906/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. kojom se utvrđuju pravila sudjelovanja tvrtki, istraživačkih centara i sveučilišta u akcijama Sedmoga okvirnoga programa te prenošenja istraživačkih rezultata (2007. – 2013.)8.

Članak 2.

UVJETI VEZANI UZ SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA

1. Hrvatska sudjeluje u aktivnostima Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice u skladu s uvjetima utvrđenima u Okvirnom sporazumu i u skladu s ciljevima i uvjetima utvrđenima u ovom Memorandumu o razumijevanju i njegovim prilozima.

2. Subjekti koji imaju pravnu osobnost osnovani u Hrvatskoj sudjeluju u neizravnim akcijama Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice pod uvjetima koji su jednaki onima koji se primjenjuju na subjekte koji imaju pravnu osobnost u državama članicama Europske unije, sukladno uvjetima utvrđenima ili navedenima u ovome Memorandumu o razumijevanju i određenima u Prilogu I.

3. Za sudjelovanje u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice Hrvatska će uplatiti financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu s člankom 3. u nastavku i Prilogom II.

4. Predstavnici Hrvatske imaju pravo sudjelovati u svojstvu promatrača i u vezi s točkama koje se odnose na Hrvatsku u upravljačkim odborima nadležnima za praćenje specifičnih programa Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice za koji Hrvatska uplaćuje financijski doprinos.

Ovi se odbori sastaju bez prisutnosti predstavnika Hrvatske u vrijeme glasovanja. Hrvatska će biti izviještena o ishodu.

Sudjelovanje, kako je navedeno u ovome stavku, odvija se na način, uključujući postupke za zaprimanje podataka i dokumentacije, jednak onome koji se primjenjuje na predstavnike država članica Europske unije.

5. Predstavnici Hrvatske smiju sudjelovati, u svojstvu promatrača u Odboru guvernera Zajedničkoga istraživačkoga centra9.

Sudjelovanje, kako je navedeno u ovome stavku, odvija se na način, uključujući postupke za zaprimanje podataka i dokumentacije, jednak onome koji se primjenjuje na predstavnike država članica Europske unije.

6. Komisija nadoknađuje putne troškove i dnevnice predstavnika Hrvatske koji sudjeluju na sastancima odbora i tijela navedenih u ovome Memorandumu o razumijevanju ili na sastancima u vezi s provedbom Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice ili ovoga Memoranduma o razumijevanju, na osnovi i u skladu s postupcima jednakima onima koji su trenutačno na snazi za predstavnike država članica Europske unije.

7. U postupcima povodom zahtjeva, ugovora i izvješća, kao i ostalih administrativnih pitanja Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice, upotrebljava se jedan od službenih jezika Zajednice.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE

1. Pravila kojima se propisuje izračun i plaćanje financijskoga doprinosa Hrvatske sadržana su u Prilogu II.

2. Financijski doprinos Hrvatske dodaje se iznosu koji je u Općem proračunu Europske unije svake godine namijenjen za rashode prema obračunskom načelu radi ispunjavanja financijskih obveza koje proizlaze iz različitih oblika mjera potrebnih za provedbu, vođenje i funkcioniranje Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice.

3. Hrvatska za svaku godinu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice plaća financijski doprinos u opći proračun Europske unije.

Dio financijskoga doprinosa Hrvatske može se pokriti iz odgovarajućeg instrumenta vanjske pomoći Zajednice, ako Hrvatska tako zatraži.

Članak 4.

IZVJEŠĆIVANJE I OCJENJIVANJE

1. Hrvatska Komisiji podnosi odgovarajuća izvješća i sudjeluje u ostalim posebnim aktivnostima koje Zajednica predviđa u kontekstu Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice.

2. Ne dovodeći u pitanje zadatke Komisije i Revizorskoga suda Europskih zajednica vezane uz praćenje i ocjenu Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice, sudjelovanje Hrvatske u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice kontinuirano se prati na osnovi partnerstva koje uključuje Komisiju i Hrvatsku.

3. Pravila vezana uz financijsku kontrolu, povrat sredstava i ostale mjere protiv prijevare sadržana su u Prilogu III.

Članak 5.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

1. »Intelektualno vlasništvo« ima značenje iz članka 2. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, sastavljene u Stockholmu 14. srpnja 1967.

2. Prava intelektualnog vlasništva utvrđena ili dodatno regulirana sukladno ovom Memorandumu o razumijevanju dodjeljuju se u skladu s pravilima sudjelovanja i odredbama uzorka ugovora za Sedmi okvirni program Europske zajednice.

Članak 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj se Memorandum o razumijevanju primjenjuje tijekom trajanja Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice, s početkom od 1. siječnja 2007.

2. Memorandum može raskinuti bilo koja stranka u bilo kojem trenutku, tijekom trajanja Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice, pisanom obaviješću o namjeri za raskid sporazuma o pristupanju. Sukladno stavku 3. ovoga članka, ugovor prestaje nakon tri kalendarska mjeseca od datuma pisane obavijesti.

3. Projekti i aktivnosti koji su u tijeku u trenutku prestanka i/ili isteka ovoga Memoranduma o razumijevanju nastavljaju se do njihova završetka pod uvjetima utvrđenima u ovome Memorandumu o razumijevanju.

4. Prilozi čine sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

5. Izmjene i dopune ovoga Memoranduma o razumijevanju moguće su samo u pisanom obliku i uz zajednički pristanak stranaka.

6. Pristupanje Hrvatske sljedećim Okvirnim programima, ako Hrvatska tako zatraži, bit će predmetom novog Memoranduma o razumijevanju kojega je potrebno sklopiti između stranaka.

Članak 7.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na dan potpisivanja ili kasnije, kada Hrvatska izvijesti Komisiju da su u Hrvatskoj ispunjeni svi potrebni unutarnji uvjeti za stupanje na snagu ovoga Memoranduma.

Sastavljeno u Bruxellesu dana 13. lipnja 2007. u dva izvornika, na hrvatskom i engleskom jeziku od kojih su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Republiku Hrvatsku            Za Europsku komisiju

prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.      dr. Janez Potočnik, v. r.

Ministar znanosti, obrazovanja i športa Član Europske komisije za       znanost i istraživanje

PRILOG I.

UVJETI SUDJELOVANJA PRAVNIH SUBJEKATA IZ HRVATSKE U »SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU EUROPSKE ZAJEDNICE«

1. U svrhu sudjelovanja Hrvatske u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice, pravni subjekt iz Hrvatske definira se kao svaka fizička osoba, ili svaka pravna osoba osnovana u Hrvatskoj sukladno nacionalnom zakonodavstvu koja ima pravnu osobnost te koja pod svojim imenom uživa prava i podliježe obvezama. U slučaju fizičkih osoba, podaci o osnivanju smatraju se podacima o prebivalištu.

2. Sudjelovanje pravnih osoba iz Hrvatske u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice odvija se u skladu s uvjetima određenima za »pridruženu zemlju« kako je navedeno u Pravilima sudjelovanja.

Ukoliko Zajednica utvrdi mjere za provedbu članaka 169. i 171. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Hrvatska ima pravo sudjelovati u pravnim strukturama nastalim temeljem tih odredaba sukladno odlukama i uredbama usvojenim za uspostavljanje tih pravnih struktura, pod uvjetom da se te odluke i propisi primjenjuju u Hrvatskoj. O primjeni tih odluka i uredbi u Hrvatskoj odlučuje Zajednički odbor.

Pravne osobe osnovane u Hrvatskoj imaju pravo sudjelovati u neizravnim akcijama na temelju članaka 169. i 171. Ugovora o osnivanju Europske zajednice pod istim uvjetima kao pravne osobe osnovane u zemljama članicama.

Pravne osobe osnovane u Hrvatskoj imaju pravo pod istim uvjetima kao pravne osobe osnovane u zemljama članicama na zajmove Europske investicijske banke kojima se podupiru ciljevi istraživanja utvrđeni Sedmim okvirnim programom Europske zajednice (financiranje podjele rizika).

Pravna osoba osnovana u drugoj zemlji koja je pristupila Sedmom okvirnom programu Europske zajednice (pridružena zemlja) uživa jednaka prava i obveze na temelju ovoga sporazuma kao i pravne osobe osnovane u državi članici, pod uvjetom da je pridružena zemlja u kojoj je pravna osoba osnovana pristala dodijeliti pravnim osobama iz drugih pridruženih zemalja jednaka prava i obveze.

3. Pravne osobe iz Hrvatske uzimaju se u razmatranje zajedno s onima iz Zajednice kod odabira neovisnih stručnjaka za zadatke i pod uvjetima predviđenima u Pravilima sudjelovanja.

4. U skladu s Pravilima sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu Zajednice i Financijskom uredbom Zajednice, ugovori koje Zajednica zaključi s bilo kojom pravnom osobom iz Hrvatske radi provedbe neke neizravne akcije, predviđaju kontrole i revizije koje obavlja Komisija ili druge osobe koje je Komisija ovlastila, uključujući Europski ured za sprječavanje prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF) i Revizorski sud Europskih zajednica. U duhu suradnje i obostranog interesa, nadležna tijela Hrvatske pružaju svu razumnu i izvedivu pomoć koja može biti potrebna, korisna ili zatražena u određenim uvjetima radi provedbe takvih kontrola i revizija.

5. Stranke u okviru postojećih odredaba poduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi olakšale slobodno kretanje i boravak istraživača koji sudjeluju u aktivnostima obuhvaćenima ovim Memorandumom o razumijevanju, te kako bi olakšale prekogranično kretanje roba namijenjenih uporabi u takvim aktivnostima.

6. Hrvatska će prema potrebi poduzeti mjere kako bi se osiguralo da roba kupljena u Hrvatskoj ili uvezena u Hrvatsku i usluge pružene u Hrvatskoj, djelomično ili u potpunosti financirane sukladno ugovorima zaključenima za provedbu aktivnosti sukladno ovom Memorandumu o razumijevanju, budu izuzete od carinskih pristojbi, uvoznih carina i ostalih plaćanja koja se primjenjuju u Hrvatskoj, uključujući porez na dodanu vrijednost.

7. Ovim se Memorandumom o razumijevanju osniva zajednički odbor pod nazivom »Istraživački odbor Hrvatske i EZ-a« čiji zadaci obuhvaćaju:

– pregled, procjenu i raspravu o mjerama za osiguranje provedbe ovoga

Memoranduma o razumijevanju,

– razmatranje svih mjera koje mogu poboljšati i razviti suradnju.

Odbor koji čine predstavnici Komisije i Hrvatske donosi svoj poslovnik.

Odbor se sastaje na zahtjev svake od stranaka, a najmanje jednom godišnje.

8. U svrhu sudjelovanja u Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj, Odbor može na zahtjev Hrvatske utvrditi regije u Hrvatskoj koje odgovaraju razini 2 zajedničke klasifikacije teritorijalnih jedinica za potrebe statistike, sukladno Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 1059/2003. čiji bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika, izražen analognom kupovnom moći i izračunat na temelju podataka Zajednice za razdoblje 2000.-2002. iznosi manje od 75% prosjeka BDP-a EU-25 za isto razdoblje.

PRILOG II.

PRAVILA VEZANA UZ FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU EUROPSKE ZAJEDNICE

I. IZRAČUN FINANCIJSKOGA DOPRINOSA HRVATSKE

1. Financijski doprinos Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice u 2007. određuje se sukladno i pored iznosa koji je te godine raspoloživ u Općem proračunu Europske unije za rashode prema obračunskom načelu za provedbu, vođenje i funkcioniranje Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice.

2. Faktor proporcionalnosti koji određuje doprinos Hrvatske dobiva se utvrđivanjem omjera između bruto društvenoga proizvoda Hrvatske po tržišnim cijenama i zbroja bruto društvenih proizvoda država članica Europske unije i Hrvatske po tržišnim cijenama.

Omjer se izračunava na temelju najnovijih statističkih podataka Statističkoga ureda Europskih zajednica (Eurostata) za istu godinu, raspoloživih u vrijeme objavljivanja preliminarnog nacrta proračuna Europske unije. Međutim, za godine koje slijede nakon prve godine Okvirnoga programa Europske zajednice, bruto društveni proizvod Hrvatske izračunava se po stopi rasta koja je jednaka stopi rasta bruto društvenog proizvoda država članica Europske unije.

3. Radi lakšeg sudjelovanja u specifičnim programima, doprinos Hrvatske za predmetne financijske godine provodi se kako slijedi:

– financijska godina 2007.: doprinos prema faktoru proporcionalnosti određenom u skladu sa stavkom 2., pomnožen s 0,20.

– financijska godina 2008.: doprinos prema faktoru proporcionalnosti određenom u skladu sa stavkom 2., pomnožen s 0,25.

– financijska godina 2009.: doprinos prema faktoru proporcionalnosti određenom u skladu sa stavkom 2., pomnožen s 0,30.

– financijska godina 2010.: doprinos prema faktoru proporcionalnosti određenom u skladu sa stavkom 2., pomnožen s 0,35.

– financijska godina 2011.: doprinos prema faktoru proporcionalnosti određenom u skladu sa stavkom 2., pomnožen s 0,40.

– financijska godina 2012.: doprinos prema faktoru proporcionalnosti određenom u skladu sa stavkom 2., pomnožen s 0,45.

– financijska godina 2013.: doprinos prema faktoru proporcionalnosti određenom u skladu sa stavkom 2., pomnožen s 0,50.

4. Formula koja se primjenjuje za izračun financijskoga doprinosa Hrvatska revidirat će se 2009., a na temelju te procjene Komisija može predložiti izmjene i dopune ovoga Memoranduma o razumijevanju radi prilagodbe faktora proporcionalnosti od financijske godine 2010., uzimajući u obzir iskorištenost zajedničkih istraživačkih projekata od strane Hrvatske s jedne strane, i nastojanja Hrvatske za daljnjim razvijanjem svojih istraživačkih kapaciteta s druge strane. Procjena će valjano razmotriti i nove elemente Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice.

5. Komisija će Hrvatskoj što je prije moguće, a najkasnije do 1. rujna godine koja prethodi svakoj financijskoj godini, dostaviti sljedeće podatke zajedno s odgovarajućim popratnim materijalom:

– iznose rashoda prema obračunskom načelu u izjavi o izdacima preliminarnoga nacrta proračuna Europske unije koji odgovaraju Sedmom okvirnom programu Europske zajednice;

– procijenjeni iznos doprinosa izvedenih iz preliminarnog nacrta proračuna, koji odgovara sudjelovanju Hrvatske u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice sukladno stavcima 1., 2., 3. i 4.

Nakon konačnog usvajanja Općeg proračuna, Komisija će Hrvatskoj u izjavi o izdacima koji odgovaraju udjelu Hrvatske dostaviti konačne iznose iz prve točke.

II. PLAĆANJE FINANCIJSKOGA DOPRINOSA HRVATSKE

1. Komisija najkasnije do 30. siječnja i 15. lipnja svake financijske godine upućuje Hrvatskoj poziv za sredstva koja su sukladna njezinom doprinosu na temelju ovoga Memoranduma o razumijevanju.

2. Ti se pozivi za sredstva odnose na plaćanje:

– šest dvanaestina doprinosa Hrvatske najkasnije do 15. ožujka; i

– šest dvanaestina doprinosa Hrvatske najkasnije do 20. srpnja.

Međutim, šest dvanaestina koje je potrebno platiti najkasnije do 15. ožujka izračunavaju se na temelju iznosa navedenoga u izjavi o prihodima preliminarnoga nacrta proračuna: usklađivanje tako plaćenog iznosa uslijedit će plaćanjem šest dvanaestina najkasnije do 20. srpnja.

Za prvu godinu provedbe ovoga Memoranduma o razumijevanju, Komisija objavljuje prvi poziv za sredstva s retroaktivnim učinkom u roku od 30 dana od potpisivanja. Ukoliko se poziv objavi nakon 15. lipnja, sadržavat će odredbu o plaćanju dvanaest dvanaestina doprinosa Hrvatske u roku od 30 dana, izračunatih na temelju iznosa navedenoga u izjavi o prihodima proračuna.

3. U posljednjoj godini Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice, Hrvatska plaća puni iznos doprinosa najkasnije do 20. srpnja.

4. Doprinos Hrvatske izračunava se i uplaćuje u eurima.

5. Plaćanje Hrvatske pripisuje se programima Zajednice kao proračunskim primicima dodijeljenima odgovarajućoj proračunskoj stavci u izjavi o prihodima Općega proračuna Europske unije. Financijska uredba koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije primjenjuje se na upravljanje doznačenim sredstvima.

6. Hrvatska uplaćuje doprinos prema ovome Memorandumu o razumijevanju kako je navedeno u točki II., 2. Priloga II.

Svako kašnjenje u plaćanju doprinosa znači povećanje dospjelih obveza Hrvatske za kamate na preostali iznos od datuma dospijeća. Kamatna stopa za iznose koji nisu plaćeni na dan dospijeća jest stopa koju Europska središnja banka primjenjuje na svoje glavne operacije refinanciranja, a koja je objavljena u seriji C Službenog lista Europske unije i na snazi je prvoga kalendarskog dana mjeseca u kojemu pada datum dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda.

Ako je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da bi u znatnoj mjeri moglo ugroziti provedbu i upravljanje programima te ako plaćanje ne uslijedi tijekom 20 radnih dana od slanja službene požurnice, Komisija će privremeno prekinuti sudjelovanje Hrvatske u Sedmome okvirnome programu Europske zajednice, ne dovodeći u pitanje obveze Zajednice u skladu s već zaključenim ugovorima koji se odnose na provedbu određenih neizravnih akcija.

7. Najkasnije do 31. svibnja godine koja slijedi nakon financijske godine bit će pripremljena izjava o sredstvima za doznačivanje za Sedmi okvirni program Europske zajednice te financijske godine i dostavljena Hrvatskoj na znanje, u skladu s iznosima računa prihoda i rashoda Komisije.

8. Komisija će u vrijeme zatvaranja računa koji se odnose na svaku financijsku godinu, u okviru utvrđivanja računa prihoda i rashoda, obaviti usklađivanje računa s obzirom na sudjelovanje Hrvatske.

To će usklađivanje uzeti u obzir modifikacije koje su se dogodile bilo prijenosom, ukidanjem, prenošenjem, prestankom obveze ili izmjenama i dopunama proračuna tijekom financijske godine.

Usklađivanje će se obavljati u vrijeme drugoga plaćanja za sljedeću financijsku godinu. Daljnje će se usklađivanje obavljati svake godine do srpnja 2016.

PRILOG III.

FINANCIJSKA KONTROLA, POVRAT SREDSTAVA I OSTALE MJERE PROTIV PRIJEVARE

I. KONTROLA I MJERE PROTIV PRIJEVARE U ZAJEDNICI

1. U skladu s Uredbom Vijeća (EZ-a, Euratom-a) br. 1995/2006 od 13. prosinca 2006.10 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća br. 1605/2002. od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije11, Uredbom Komisije br. 1261/2005 od 20. srpnja 2005.12 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002.13 kojom se utvrđuju detaljna pravila provedbe Financijske uredbe koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije i svih budućih izmjena i dopuna (u daljnjem tekstu: Financijska uredba), Uredbom Vijeća (EZ-a, Euratom-a) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995.14 o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, kao i s ostalim pravilima iz ovoga Memoranduma o razumijevanju, ugovori zaključeni s korisnicima programa osnovanima u Hrvatskoj predviđaju da zastupnici Komisije ili druge osobe koje je Komisija ovlastila obavljaju financijsku ili drugu reviziju u bilo koje vrijeme u prostorima korisnika i njihovih podizvođača.

2. Zastupnici Komisije i druge osobe koje je Komisija ovlastila imaju odgovarajući pristup prostorima, radovima i dokumentima te svim informacijama potrebnima za provođenje takvih revizija, uključujući i one u elektronskom obliku. Pravo pristupa izrijekom se navodi u ugovorima zaključenima radi provedbe instrumenata navedenih u ovome Memorandumu o razumijevanju. Europski revizorski sud ima jednaka prava kao i Komisija.

3. Na temelju ovoga Memoranduma o razumijevanju, Komisija, uključujući OLAF, ovlaštena je obavljati provjere na licu mjesta i inspekcije na teritoriju Hrvatske, u skladu s postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom-a, EZ-a) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996.15, u svrhu zaštite financijskih interesa Europskih zajednica protiv prijevare i drugih nepravilnosti te u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1073/1999 Europskoga parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za sprječavanje prijevara (OLAF)16.

Provjere i inspekcije pripremaju se i provode u uskoj suradnji s nadležnim hrvatskim tijelima koja je imenovala Hrvatska, a koja će na vrijeme biti obaviještena o cilju, svrsi i pravnom temelju provjera i inspekcija kako bi mogla pružiti svu potrebnu pomoć.

Ako hrvatske vlasti tako zahtijevaju, provjere i inspekcije na licu mjesta mogu se provoditi zajedno s njima.

Ako se sudionici programa protive provođenju provjera ili inspekcija na licu mjesta, hrvatska će tijela, postupajući u skladu s nacionalnim pravilima, pružiti svu potrebnu pomoć inspektorima Komisije, uključujući OLAF, kako bi obavili svoju dužnost provjere ili inspekcije na licu mjesta.

Komisija, uključujući OLAF, obavijestit će što je prije moguće hrvatske vlasti o svakoj činjenici ili sumnji vezanoj za nepravilnost koju su opazili tijekom provjere ili inspekcije na licu mjesta. U svakom slučaju, Komisija, uključujući OLAF, obvezna je obavijestiti navedeno tijelo o rezultatu takvih provjera i inspekcija.

II. INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE

1. U svrhu valjane provedbe ovoga Priloga, nadležne vlasti Hrvatske i Zajednice redovito će razmjenjivati informacije i, na zahtjev jedne od stranaka, provoditi savjetovanja.

2. Nadležna hrvatska tijela dužna su obavijestiti Komisiju bez odgode o svakoj nepravilnosti ili sumnji u vezi sa zaključivanjem ili provedbom ugovora zaključenih na temelju ovoga Memoranduma o razumijevanju te provedbom ugovora zaključenih u primjeni instrumenata navedenih u ovome Memorandumu o razumijevanju.

III. UPRAVNE MJERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primjenu kaznenog zakonodavstva Hrvatske, Komisija može nametnuti upravne mjere i kazne u skladu s Financijskom uredbom Zajednica.

Hrvatska će također poduzeti odgovarajuće mjere u svrhu sprječavanja nepravilnosti i prijevare te će poduzeti potrebne korake kako bi nadoknadila izgubljena, pogrešno uplaćena ili nepravilno iskorištena sredstva.

Hrvatska će također poduzeti potrebne mjere kako bi osigurala da Europska komisija, OLAF i Revizorski sud Europskih zajednica imaju priznata prava za obavljanje financijske kontrole i revizija koje provode Europska komisija, OLAF i Revizorski sud Europskih zajednica s obzirom na korisnike ili izvođače utemeljene u Hrvatskoj.

IV. POVRAT SREDSTAVA

Odluke koje Komisija donosi u okviru ovoga Memoranduma o razumijevanju, a koje propisuju novčane obveze svim osobama, osim državama, izvršne su u Hrvatskoj. Izvršenje se provodi po pravilima građanskog postupka koja su na snazi u Hrvatskoj. Nalog za izvršenje prilaže se odluci uz jednu formalnost: potvrdu o vjerodostojnosti odluke koju izdaje državno tijelo koje u tu svrhu imenuje Vlada Republike Hrvatske i o tome obavijesti Komisiju. Nakon ispunjenja tih formalnosti na zamolbu Komisije, Komisija može nastaviti s primjenom u skladu s nacionalnim pravom iznoseći pitanje neposredno nadležnom tijelu.

Zakonitost odluke Komisije predmet je kontrole Suda Europskih zajednica.

Presude Suda Europskih zajednica prema klauzuli o arbitraži sadržanoj u ugovoru u okviru područja primjene ovoga Memoranduma o razumijevanju, izvršavaju se pod jednakim uvjetima.

V. IZRAVNA KOMUNIKACIJA

Komisija će izravno komunicirati sa svim sudionicima Sedmoga okvirnoga programa Europske zajednice utemeljenima u Hrvatskoj i s njihovim podizvođačima. Oni mogu Komisiji izravno dostavljati sve odgovarajuće podatke i dokumente koje trebaju dostaviti na temelju instrumenata navedenih u ovome Memorandumu o razumijevanju i ugovora zaključenih radi njihove provedbe.

Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje je Republika Hrvatska preuzela Memorandumom iz članka 1. ovoga Zakona planiraju se i podmiruju u okviru proračunskih sredstava na poziciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti i tehnologije.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-01/07-01/02

Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.